பெரிய திருமொழி இரண்டாம் பத்து


இரண்டாம் பத்து

 

முதல் திருமொழி – வானவர் தங்கள்

 

1048:##

வானவர் தங்கள் சிந்தை போல* என் நெஞ்சமே! இனிதுவந்து*

மாதவம் ஆனவர் தங்கள் சிந்தை* அமர்ந்து உறைகின்ற எந்தை*

கானவர் இடு காரகில்புகை* ஓங்கு வேங்கடம்  மேவி*

மாண்குறளான அந்தணற்கு* இன்று அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே* (2)    2.1.1

 

1049:

உறவு சுற்றம் என்று ஒன்றிலா* ஒருவன் உகந்தவர் தம்மை *

மண்மிசைப் பிறவியே கெடுப்பான்* அது கண்டு என் நெஞ்சமென்பாய்*

குறவர் மாதர்களோடு * வண்டு குறிஞ்சி மருளிசை பாடும்*

வேங்கடத்து அறவ நாயகற்கு * இன்று அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே* 2.1.2

 

1050:

இண்டையாயின கொண்டு * தொண்டர்கள் ஏத்துவார் உறவோடும்*

வானிடைக்கொண்டு  போயிடவும் * அதுகண்டு என் நெஞ்சமென்பாய் *

வண்டுவாழ் வடவேங்கடமலை* கோயில் கொண்டதேனாடும்*

மீமிசை அண்டம் ஆண்டிருப்பாற்கு* அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே*  2.1.3

 

1051:

பாவியாதுசெய்தாய்* என் நெஞ்சமே! பண்டு தொண்டு செய்தாரை *

மண்மிசை மேவி ஆட்கொண்டு போய் * விசும்பேறவைக்கும் எந்தை*

கோவிநாயகன் கொண்டல் உன்துயர் * வேங்கடமலையாண்டு *

வானவர் ஆவியாய் இருப்பாற்கு*  அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே*     2.1.4

 

1052:

பொங்கு போதியும் பிண்டியுமுடைப் * புத்தர் நோன்பியர் பள்ளியுள்ளுறை*

தங்கள் தேவரும் தாங்களுமேயாக* என்நெஞ்சமென்பாய்*

எங்கும் வானவர் தானவர் நிறைந்தேத்தும் * வேங்கடம் மேவி நின்றருள்*

அங்க நாயகற்கு * இன்று அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே*     2.1.5

 

1053:

துவரியாடையர் மட்டையர் * சமண்தொண்டர்கள் மண்டியுண்டு பின்னரும் *

தமரும் தாங்களுமே தடிக்க * என் நெஞ்சமென்பாய்*

கவரிமாக் கணம் சேரும் * வேங்கடம் கோயில் கொண்ட கண்ணார் விசும்பிடை*

அமர நாயகற்கு * இன்று அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே *     2.1.6

 

1054:

தருக்கினால் சமண் செய்து * சோறுதண் தயிரினால் திரளை*

மிடற்றிடை நெருக்குவார் அலக்கண் * அது கண்டு என் நெஞ்சமென்பாய்*

மருட்கள் வண்டுகள் பாடும் * வேங்கடம் கோயில் கொண்டு அதேனாடும்*

வானிடை அருக்கன் மேவி நிற்பாற்கு * அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே*  2.1.7

 

1055:

சேயன் அணியன் சிறியன் பெரியன் என்பதும் * சிலர்ப்பேசக் கேட்டிருந்தே*

என் நெஞ்சமென்பாய்!*  எனக்கொன்று சொல்லாதே*

வேய்கள் நின்று வெண் முத்தமேசொரி *  வேங்கடமலை கோயில் மேவிய *

ஆயர் நாயகற்கு * இன்று அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே.     2.1.8

 

1056:

கூடியாடி உரைத்ததே உரைத்தாய்* என் நெஞ்சமென்பாய்! துணிந்துகேள்*

பாடியாடிப் பலரும் பணிந்தேத்தி * காண்கிலார்*

ஆடு தாமரையோனும் ஈசனும் * அமரர்க்கோனும் நின்றேத்தும்*

வேங்கடத்து ஆடு கூத்தனுக்கு * இன்று அடிமைத்தொழில் பூண்டாயே*  2.1.9

 

1057:##

மின்னுமா முகில் மேவு* தண்திருவேங்கடமலை கோயில்மேவிய *

அன்னமாய் நிகழ்ந்த*  அமரர் பெருமானை*

கன்னி மாமதிள் மங்கையர்க்கலிகன்றி * இன்தமிழால் உரைத்த*

இம்மன்னு பாடல் வல்லார்க்கு* இடமாகும் வானுலகே* (2)     2.1.10

 

 

இரண்டாம் திருமொழி – காசையாடை

 

1058:##

காசையாடை மூடியோடிக்*  காதல் செய்தான் அவனூர்*

நாசமாக நம்பவல்ல * நம்பி நம்பெருமான்*

வேயினன்னதோள் மடவார் * வெண்ணெயுண்டான் இவனென்று*

ஏசநின்ற எம்பெருமான் * எவ்வுள் கிடந்தானே* (2)    2.2.1

 

1059:

தையலாள் மேல் காதல் செய்த* தானவன் வாளரக்கன்*

பொய்யிலாத பொன்முடிகள்* ஒன்பதோடு ஒன்றும்*

அன்றுசெய்த வெம்போர் தன்னில் * அங்கு ஓர் செஞ்சரத்தால் உருள *

எய்த எந்தை எம்பெருமான்* எவ்வுள் கிடந்தானே*     2.2.2

 

1060:

முன் ஓர் தூது * வானரத்தின்வாயில் மொழிந்து*

அரக்கன் மன்னூர் தன்னை * வாளியினால்  மாள முனிந்து*

அவனே பின்னோர் தூது * ஆதிமன்னர்க்காகிப் பெருநிலத்தார்*

இன்னார் தூதனென நின்றான்* எவ்வுள் கிடந்தானே*      2.2.3

 

1061:

பந்தணைந்த மெல்விரலாள்* பாவைதன் காரணத்தால்*

வெந்திறலே ஏழும்வென்ற* வேந்தன் விரிபுகழ்சேர்*

நந்தன் மைந்தனாகவாகும்* நம்பி நம்பெருமான்*

எந்தை தந்தை தம்பெருமான்* எவ்வுள் கிடந்தானே*     2.2.4

 

1062:

பாலனாகி ஞாலமேழுமுண்டு* பண்டு ஆலிலைமேல்*

சாலநாளும் பள்ளிகொள்ளும்* தாமரைக் கண்ணன் எண்ணில்*

நீலமார் வண்டுண்டு வாழும்* நெய்தலந் தண்கழனி *

ஏலநாறும் பைம்புறவில்* எவ்வுள் கிடந்தானே*     2.2.5

 

1063:

சோத்த நம்பி என்று* தொண்டர் மிண்டித் தொடர்ந்தழைக்கும்*

ஆத்த நம்பி செங்கணம்பி* ஆகிலும் தேவர்க்கெல்லாம்*

மூத்த நம்பி முக்கணம்பியென்று* முனிவர்த்தொழுதேத்தும்*

நம்பி எம்பெருமான்* எவ்வுள் கிடந்தானே.     2.2.6

 

1064:

திங்களப்பு வானெரிகாலாகி* திசைமுகனார்*

தங்களப்பன் சாமியப்பன்* பாகத்திருந்த *

வண்டுண் தொங்கலப்பு நீண்முடியான்* சூழ்கழல் சூடநின்ற*

எங்களப்பன் எம்பெருமான்* எவ்வுள் கிடந்தானே*      2.2.7

 

1065:

முனிவன் மூர்த்தி மூவராகி* வேதம் விரித்துரைத்த புனிதன்*

பூவை வண்ணன் அண்ணல்* புண்ணியன் விண்ணவர்கோன்*

தனியன் சேயன் தானொருவனாகிலும்* தன்னடியார்க்கு இனியன் *

எந்தை எம்பெருமான்* எவ்வுள் கிடந்தானே.      2.2.8

 

1066:

பந்திருக்கும் மெல்விரலாள்* பாவை பனிமலராள்*

வந்திருக்கும் மார்வன்* நீலமேனி மணிவண்ணன்*

அந்தரத்தில் வாழும்* வானோர்  நாயகனாய் அமைந்த*

இந்திரற்கும் தம்பெருமான்* எவ்வுள் கிடந்தானே*     2.2.9

 

1067:##

இண்டை கொண்டு தொண்டரேத்த* எவ்வுள் கிடந்தானை*

வண்டு பாடும் பைம்புறவில்* மங்கையர்க்கோன் கலியன்,

கொண்ட சீரால் தண்தமிழ்செய்மாலை* ஈரைந்தும் வல்லார்*

அண்டம் ஆள்வது ஆணை* அன்றேல் ஆள்வர் அமர் உலகே* (2)     2.2.10

 

மூன்றாம் திருமொழி – விற்பெருவிழவும்

 

1068:##

விற்பெரு விழவும் கஞ்சனும் மல்லும் * வேழமும் பாகனும் வீழ*

செற்றவன் தன்னை  புரமெரி செய்த*  சிவனுறு துயர்களை தேவை*

பற்றலர் வீயக் கோல் கையில் கொண்டு*  பார்த்தன் தன் தேர்முன் நின்றானை*

சிற்றவை பணியால் முடி துறந்தானைத்*  திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே* (2)     

 

1069:##

வேதத்தை வேதத்தின் சுவைப்பயனை* விழுமிய முனிவர் விழுங்கும்*

கோதிலின் கனியை நந்தனார் களிற்றைக்* குவலயத்தோர் தொழுதேத்தும்*

ஆதியை அமுதை என்னையாளுடை அப்பனை* ஒப்பவரில்லா மாதர்கள் வாழும் *

மாடமா மயிலைத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. (2)     2.3.2

 

1070:

வஞ்சனை செய்யத் தாயுருவாகி* வந்தபேய் அலறிமண் சேர*

நஞ்சமர் முலையூடு உயிர்செகவுண்ட நாதனைத்* தானவர் கூற்றை*

விஞ்சை வானவர் சாரணர் சித்தர்* வியந்து துதிசெய்யப் பெண்ணுருவாகி *

அஞ்சுவை அமுதம் அன்று அளித்தானைத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே*      

 

1071:

இந்திரனுக்கென்று ஆயர்கள் எடுத்த* எழில்விழவில் பழநடைசெய்*

மந்திர விதியில் பூசனை பெறாது* மழைபொழிந்திடத் தளர்ந்து *

ஆயர் எந்தம்மோடு இனவா நிரைதளராமல்* எம்பெருமான் அருளென்ன*

அந்தமில் வரியால் மழை தடுத்தானைத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே*      

 

1072:

இன் துணைப்பது மத்து அலர்மகள் தனக்கும் இன்பன்* நற் புவிதனக்கு இறைவன்*

தந்துணை ஆயர்ப்பாவை நப்பின்னை தனக்கு இறை* மற்றையோர்க்கு எல்லாம் வன்துணை*

பஞ்ச பாண்டவர்க்காகி* வாயுரை தூதுசென்றியங்கும் என்துணை*

எந்தை தந்தை தம்மானைத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே*      2.3.5

 

 

1073:

அந்தகன் சிறுவன் அரசர் தம் அரசற்கு இளையவன்* அணியிழையைச் சென்று*

`எந்தமக்கு உரிமை செய்எனத் தரியாது* `எம்பெருமான் அருள்!என்ன*

சந்தமல் குழலாளலக்கண் நூற்றுவர்த்தம்* பெண்டிரும் எய்திநூல் இழப்ப*

இந்திரன் சிறுவன் தேர்முன் நின்றானைத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே*

     

1074:

பரதனும் தம்பி சத்ருக்கனனும்* இலக்குமேனாடு மைதிலியும்*

இரவும் நன்பகலும் துதிசெய்ய நின்ற* இராவணாந்தகனை எம்மானை*

குரவமே கமழும் குளிர்ப்பொழிலூடு* குயிலொடு மயில்கள் நின்றால*

இரவியின் கதிர்கள் நுழைதல் செய்தறியாத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. (2)     

 

1075:##

பள்ளியிலோதி வந்ததன் சிறுவன்* வாயில் ஓராயிர நாமம்*

ஒள்ளியவாகிப் போதஆங்கு அதனுக்கு* ஒன்றுமோர் பொறுப்பிலனாகி*

பிள்ளையைச்சீறி வெகுண்டு தூண்புடைப்பப்* பிறையெயிற்றனல் விழி பேழ்வாய்*

தெள்ளிய சிங்கமாகிய தேவைத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. (2)     2.3.8

 

1076:

மீனமர் பொய்கைநாள் மலர் கொய்வான்* வேட்கையினோடு சென்றிழிந்த*

கானமர் வேழம் கையெடுத்தலறக்* கரா அதன் காலினைக் கதுவ*

ஆனையின் துயரம் தீரப்  புள்ðர்ந்து* சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை,

தேனமர் சோலை மாட மாமயிலைத்* திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே* (2)     2.3.9

 

1077:##

மன்னுதண் பொழிலும் வாவியும் மதிளும்* மாட மாளிகையும் மண்டபமும்*

தென்னன் தொண்டையர்க்கோன் செய்த நன்மயிலைத்* திருவல்லிக்கேணி நின்றானை*

கன்னிநன் மாட மங்கையர் தலைவன்* காமருசீர்க் கலிகன்றி*

சொன்ன சொன்மாலை பத்துடன் வல்லார்* சுகம் இனிதாள்வர் வானுலகே.(2)2.3.10   

 

நான்காம் திருமொழி – அன்றாயர்

 

1078:##

அன்றாயர் குலக்கொடியோடு* அணிமாமலர் மங்கையொடு அன்பளவி*

அவுணர் என்தானும் இரக்கமிலாதவனுக்குக்* உறையுமிடமாவது *

இரும்பொழில்சூழ்  நன்றாய புனல்நறையூர் திருவாலிகுடந்தை* தடந்திகழ் கோவல்நகர்*

நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தாற்கு இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே. (2)    

 

1079:

காண்டாவனம் என்பதோர் காடு * அமரர்க்கரையன் அது கண்டவன் நிற்க*

முனேமூண்டார் அழலுண்ண முனிந்ததுவும் அதுவன்றியும் *முன்னுலகம்

                                                                                                பொறைதீர்த்துஆண்டான்*

அவுணனவன் மார்பகலம்* உகிரால் வகிராக முனிந்து அரியாய் நீண்டான் *

குறளாகி நிமிர்ந்தவனுகு இடம் * மாமலையாவது நீர்மலையே.     2.4.2

 

1080:

அலமன்னுமடல் சுரிசங்கமெடுத்து* அடலாழியினால் அணியாருருவின்*

புலமன்னு வடம்புனை கொங்கையினாள்* பொறைதீரமுனாள் அடுவாள் அமரில்*

பலமன்னர்ப்படச் சுடராழியினைப்* பகலோன்மறையப் பணிகொண்டு அணிசேர்*

நிலமன்னனுமாய் உலகாண்டவனுகு இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே.     2.4.3

 

1081:

தாங்காததோர் ஆளரியாய்* அவுணன் தனைவீட முனிந்து அவனால் அமரும்*

பூங்கோதையர் பொங்கெரி மூழ்கவிளைத்து அதுவன்றியும்* வென்றிகொள்வாள் அமரில்*

பாங்காக முன் ஐவரொடு அன்பளவிப்* பதிற்றைந்திரட்டிப் படைவேந்தர்பட*

நீங்காச்செருவில் நிறைகாத்தவனுக்கு இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே.     2.4.4

 

1082:

மாலும் கடலார மலைக்குவடிட்டு* அணைகட்டி வரம்புருவ*

மதிசேர்க்கோல மதிளாய இலங்கைகெடப்* படைதொட்டு ஒருகால் அமரிலதிர*

காலமிதுவென்று அயன்வாளியினால்* கதிர்நீள் முடிபத்தும் அறுத்தமரும்*

நீலமுகில் வண்ணர் எமக்கிறைவற்கு இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே.     2.4.5

 

1083:

பாராருலகும் பனிமால்வரையும்* கடலும் சுடரும் இவையுண்டும்*

எனக்கு ஆராதென நின்றவன் எம்பெருமான்* அலை நீருலகுக்கு அரசாகிய*

அப்பேரானை முனிந்த முனிக்கரையன்* பிறரில்லை நுனக்கெனும் எல்லையினான்*

நீரார் பேரான் நெடுமாலவனுக்கு இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே.     2.4.6

 

1084:

புகரார் உருவாகி முனிந்தவனைப்* புகழ்வீட முனிந்து உயிருண்டு*

அசுரன் நகராயின பாழ்பட நாமமெறிந்து அதுவன்றியும்* வென்றிகொள் வாளவுணன்*

பகராதவன் ஆயிர நாமம்* அடிப்பணியாதவனைப் பணியால் அமரில்*

நிகராயவன் நெஞ்சிடந்தானவனுக்கு இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே.     2.4.7

 

1085:

பிச்சச்சிறு பீலி பிடித்து* உலகில் பிணந்தின் மடவார் அவர்ப்போல் *

அங்ஙனே அச்சமிலர் நாணிலரா தன்மையால்* அவர்செய்கை வெறுத்து

                                                                                                            அணிமாமலர்த்தூய்*

நச்சிநமனார் அடையாமை* நமக்கருள்செய் என உள்குழைந்து ஆர்வமொடு,

நிச்சம் நினைவார்க்கு அருள்செய்யுமவற்கு இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே.     

 

1086:

பேசுமளவன்று இது வம்மின்* நமர்ப்பிறர் கேட்பதன்முன் பணிவார் வினைகள்*

நாசமது செய்திடுமாதன்மையால்* அதுவேநமது உய்விடம் நாள்மலர்மேல்*

வாசமணி வண்டறை பைம்புறவில்* மனமைந்தொடு நைந்துழல்வார்*

மதியில்நீசரவர் சென்றடையாதவனுக்கி இடம்* மாமலையாவது நீர்மலையே.     

 

1087:##

நெடுமாலவன் மேவிய நீர்மலைமேல்* நிலவும்புகழ் மங்கையர் கோன்*

அமரில் கடமா களியானைவல்லான்* கலியன் ஒலிசெய்தமிழ் மாலை வல்லார்க்கு*

உடனே விடுமால்வினை* வேண்டிடில் மேலுலகும் எளிதாயிடும் அன்றியிலங்கொலிசேர்*

கொடுமாகடல் வையகமாண்டு* மதிக்குடை மன்னவராய் அடி கூடுவரே. (2)      2.4.10

 

ஐந்தாம் திருமொழி – பாராய

 

1088:##

பாராயது உண்டுமிழ்ந்த பவளத்தூணைப்* படுகடலில் அமுதத்தைப் பரிவாய்கீண்ட சீரானை*

எம்மானைத் தொண்டர் தங்கள் சிந்தையுள்ளே* முனைத்தெழுந்த தீங்கரும்பினை*

போரானைக் கொம்பொசித்த போரேற்றினைப்* புணர்மருதம் இறநடந்த பொற்குன்றினை*

காரானை இடர் கடிந்த கற்பகத்தைக்* கண்டதுநான் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே. 

 

1089:##

பூண்டவத்தம் பிறர்க்கடைந்து தொண்டுபட்டுப்*

பொய்ந்நூலை மெய்ந்நூலென்றென்று மோதி மாண்டு*

அவத்தம் போகாதே வம்மின் *

எந்தை என்வணங்கப் படுவானை*

கணங்களேத்தும் நீண்டவத்தைக் கருமுகிலை எம்மான் தன்னை*

நின்றவூர் நித்திலத்தைத் தொத்தார்சோலை*

காண்டவத்தைக் கனலெரிவாய்ப் பெய்வித்தானைக்*

கண்டதுநான் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே. (2)    2.5.2

 

 

1090:

உடம்புருவில் மூன்றொறாய் மூர்த்திவேறாய்*

உலகுய்ய நின்றானை*

அன்றுபேய்ச்சி இடம்பருகு வித்தகனைக்*

கன்றுமேய்த்து விளையாட வல்லானை வரைமீகானில்*

தடம்பருகு கருமுகிலைத் தஞ்சைக்கோயில்*

தவநெறிக்கு ஓர் பெருநெறியை வையம்காக்கும்*

கடும்பரிமேல் கற்கியை நான்கண்டுகொண்டேன்*

கடிபொழில்சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே.     

 

 

1091:

பேய்த்தாயை முலையுண்ட பிள்ளைதன்னைப்*

பிணைமருப்பில் கருங்களிற்றைப் பிணைமான்நோக்கின்*

ஆய்த்தாயர் தயிர்வெண்ணெய் அமர்ந்தகோவை*

அந்தணர்தம் அமுதத்தைக் குரவைமுன்னே கோத்தானை*

குடமாடு கூத்தன் தன்னைக்*

கோகுலங்கள் தளராமல் குன்றமேந்திக் காத்தானை*

எம்மானைக் கண்டுகொண்டேன்*

கடிபொழில்சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே.     

 

1092:

பாய்ந்தானைத் திரிசகடம் பாறிவீழப்*

பாலகனாய் ஆலிலையில் பள்ளியின்பமேய்ந்தானை*

இலங்கொளிசேர் மணிக்குன்றன்ன*

ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள் எம்மான் தன்னை,*

தோய்ந்தானை நிலமகள்தோள் தூதிற்சென்று*

அப்பொய்யறைவாய்ப் புகப்பெய்த மல்லர்மங்கக் காய்த்தானை*

எம்மானைக் கண்டுகொண்டேன்*

கடிபொழில்சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே.     

 

1093:

கிடந்தானைத் தடங்கடலுள் பணங்கள்மேவிக்*

கிளர்ப்பொறிய மறிதிரிய அதனின்பின்னே படர்ந்தானைப்*

படுமதத்த களிற்றின் கொம்பு பறித்தானைப்*

பாரிடத்தை எயிறுகீற இடந்தானை*

வளைமருப்பின் ஏனமாகி*

இருநிலனும் பெருவிசும்பும் எய்தாவண்ணம் கடந்தானை*

எம்மானைக் கண்டுகொண்டேன்*

கடிபொழில்சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே.     

 

1094:

பேணாத வலியரக்கர் மெலிய அன்று*

பெருவரைத் தோளிறநெரித்து அன்று அவுணர்க்கோனை*

பூணாகம் பிளவெடுத்த போர்வல்லோனைப்*

பொருகடலுள் துயிலமர்ந்த புள்ðர்தியை*

ஊணாகப் பேய்முலைநஞ்சு உண்டான் தன்னை*

உள்ளுவார் உள்ளத்தே உறைகின்றானை*

காணாது திரிதருவேன் கண்டுகொண்டேன்*

கடிபொழில்சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே.     2.5.7

 

1095:

பெண்ணாகி இன்னமுதம் வஞ்சித்தானைப்*

பிறையெயிற்றன் அடலரியாய்ப் பெருகினானை*

தண்ணார்ந்த வார்ப்புனல்சூழ் மெய்யமென்னும்*

தடவரைமேல் கிடந்தானைப் பணங்கள்மேவி*

என்ணானை எண்ணிறந்த புகழினானை*

இலங்கொளிசேர் அரவிந்தம் போன்றுநீண்டகண்ணானை*

கண்ணாரக் கண்டுகொண்டேன்*

கடிபொழில்சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே.     

 

1096:

தொண்டாயர் தாம்பரவும் அடியினானைப்*

படிகடந்த தாளாளற்கு ஆளாய் உய்தல் விண்டானை*

தென்னிலங்கை அரக்கர்வேந்தை*

விலங்குண்ண வலங்கைவாய்ச் சரங்களாண்டு*

பண்டாய வேதங்கள் நான்கும்*

ஐந்து வேள்விகளும் கேள்வியோடு அங்கமாறும்கண்டானை*

தொண்டனேன் கண்டுகொண்டேன்*

கடிபொழில்சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே.     

 

1097:##

படநாகத் தணைக்கிடந்து அன்று அவுணர்கோனைப்*

படவெகுண்டு மருதிடைப்போய்ப் பழனவேலி*

தடமார்ந்த கடல்மல்லைத் தலசயனத்துத்*

தாமரைக்கண் துயிலமர்ந்த தலைவர் தம்மை*

கடமாரும் கருங்களிறு வல்லான்*

வெல்போர்க் கலிகன்றி ஒலிசெய்த இன்பப்பாடல்*

திடமாக இவையைந்துமைந்தும் வல்லார்*

தீவினையை முதலரிய வல்லார்தாமே. (2)      

 

ஆறாம் திருமொழி – நண்ணாத

 

1098:##

நண்ணாத வாளவுணர்* இடைப்புக்கு*

வானவரைப்பெண்ணாகி* அமுதூட்டும் பெருமானார்*

மருவினிய தண்ணார்ந்த கடல்மல்லைத்* தலசயனத் துறைவாரை,*

எண்ணாதே இருப்பாரை* இறைப்பொழுதும் எண்ணோமே. (2)    2.6.1

 

1099:

பார்வண்ண மடமங்கை* பனிநன்மா மலர்க்கிழத்தி*

நீர்வண்ணன் மார்வத்தில்* இருக்கையைமுன் நினைந்து அவனூர்*

கார்வண்ண முதுமுந்நீர்க்* கடல்மல்லைத் தலசயனம்*

ஆரெண்ணும் நெஞ்சுடையார்* அவர் எம்மை ஆள்வாரே.     2.6.2

 

1100:##

ஏனத்தினுருவாகி* நிலமங்கையெழில் கொண்டான்*

வானத்திலவர் முறையால்* மகிழ்ந்தேத்தி வலங்கொள்ள*

கானத்தின் கடல்மல்லைத்* தலசயனத் துறைகின்ற*

ஞானத்திண் ஒளியுருவை* நினைவார் என் நாயகரே.    2.6.3

 

1101:

விண்டாரை வென்று ஆவி* விலங்குண்ண மெல்லியலார்*

கொண்டாடு மல்லகலம்* அழலேற வெஞ்சமத்துக்*

கண்டாரை கடல்மல்லைத்* தலசயனது உறைவாரை,

கொண்டாடும் நெஞ்சுடையார்* அவரெங்கள் குலதெய்வமே.    2.6.4

 

1102:

பிச்சச் சிறுபீலிச்* சமண்குண்டர் முதலாயோர்*

விச்சைக் கிறையென்னும்* அவ்விறையைப் பணியாதே*

கச்சிக் கிடந்தவனூர்* கடல்மல்லைத் தலசயனம்*

நச்சித் தொழுவாரை* நச்சு என்றன் நன்னெஞ்சே!    2.6.5

 

1103:

புலன்கொள்நிதிக் குவையோடு* புழைக்கைமா களிற்றினமும்*

நலங்கொள் நவமணிக்குவையும்* சுமந்து எக்கும் நான்றொசிந்து,*

கலங்களியங்கும் மல்லைக்* கடல்மல்லைத் தலசயனம்*

வலங்கொள் மனத்தாரவரை* வலங்கொள் என் மடநெஞ்சே!    2.6.6

 

 

1104:

பஞ்சிச் சிறுகூழை* உருவாகி மருவாத*

வஞ்சப்பெண் நஞ்சுண்ட* அண்ணல்முன் நண்ணாத*

கஞ்சைக் கடந்தவனூர்* கடல்மல்லைத் தலசயனம்*

நெஞ்சில் தொழுவாரைத்* தொழுவாய் என் தூய்நெஞ்சே!    2.6.7

 

1105:

செழுநீர் மலர்க்கமலம்* திரையுந்துவன் பகட்டால்*

உழுநீர் வயல் உழவர் உழ* பின்முன் பிழைத்தெழுந்த*

கழுநீர் கடிகமழும்* கடல்மல்லைத் தலசயனம்*

தொழுநீர் மனத்தவரைத்* தொழுவாய் என் தூய்நெஞ்சே.    2.6.8

 

1106:

பிணங்களிடு காடதனுள்* நடமாடு பிஞ்ஞகேனாடு*

இணங்கு திருச்சக்கரத்து* எம்பெருமானார்க்கு இடம்*

விசும்பில் கணங்களியங்கும்மல்லைக்* கடல்மல்லைத் தலசயனம்*

வணங்கும் மனத்தாரவரை* வணங்கு எந்தன் மடநெஞ்சே!    2.6.9

 

1107:##

கடிகமழு நெடுமறுகில்* கடல்மல்லைத் தலசயனத்து*

அடிகளடியே நினையும்* அடியவர்கள் தம்மடியான்*

வடிகொள் நெடுவேல்வலவன்* கலிகன்றி ஒலிவல்லார்*

முடிகொள் நெடுமன்னவர்தம்* முதல்வர் முதலாவாரே. (2)   2.6.10

 

ஏழாம் திருமொழி – திவளும்வெண்

 

1108:##

திவளும்வெண் மதிபோல் திருமுகத்து அரிவை* செழுங்கடல் அமுதினில் பிறந்த அவளும்*

நின்னாகத்து இருப்பதும் அறிந்தும்* ஆகிலும் ஆசைவிடாளால்*

குவளையங் கண்ணி கொல்லியம் பாவை சொல்லு* நின்தாள் நயந்திருந்த இவளை*

உன் மனத்தால் என்நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே! (2)    2.7.1

 

1109:

துளம்படு முறுவல் தோழியர்க்கு அருளாள்* துணைமுலை சாந்துகொண்டு அணியாள்*

குளம்படு குவளைக் கண்ணிணை எழுதாள்* கோலநன் மலர்க்குழற்கு அணியாள்*

வளம்படு முந்நீர் வையம் முன்னளந்த* மாலென்னும் மாலின மொழியாள்*

இளம்படி இவளுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே!     

 

1110:

சாந்தமும் பூணும் சந்தனக் குழம்பும்* தடமுலைக்கு அணியிலும் தழலாம்*

போந்தவெண் திங்கள் கதிர்சுடர் மெலியும்* பொருகடல் புலம்பிலும் புலம்பும்*

மாந்தளிர் மேனி வண்ணமும் பொன்னாம்* வளைகளும் இறைநில்லா*

எந்தன் ஏந்திழையிவளுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே.     

 

1111:

`ஊழியின் பெரிதால் நாழிகை!என்னும்* `ஒண்சுடர் துயின்றதால்!என்னும்*

`ஆழியும் புலம்பும்! அன்றிலும் உறங்கா* தென்றலும் தீயினிற் கொடிதாம்*

தோழியோ!என்னும் `துணைமுலை அரக்கும்* சொல்லுமின் எஞ்செய்கேன்?’ என்னும்*

ஏழையென் பொன்னுக்கு என்ன் நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே!     

 

1112:

ஓதிலும் உன்பேரன்றி மற்றோதாள்* உருகும்நின் திருவுரு நினைந்து*

காதன்மை பெரிது கையற உடையள்* கயல்நெடுங்கண் துயில் மறந்தாள்*

பேதையேன் பேதை பிள்ளைமை பெரிது* தெள்ளியள் வள்ளிநுண் மருங்குல்*

ஏதலர் முன்னா என்நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே!     2.7.5

 

 

 

1113:

தன்குடிக் கேதும் தக்கவா நினையாள்* தடங்கடல் நுடங்கெயிலிலங்கை*

வன்குடி மடங்க வாளமர் தொலைத்த* வார்த்தைகேட்டு இன்புறும் மயங்கும்*

மின்கொடி மருங்குல் சுருங்கமேல் நெருங்கி* மென்முலை பொன்பயந்திருந்த*

என்கொடியிவளுக்கு என் நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே!     

 

1114:

உளங்கனிந்திருக்கும் உன்னையே பிதற்றும்* உனக்கன்றி எனக்கு அன்பொன்றிலளால்*

`வளங்கனி பொழில்சூழ் மாலிருஞ் சோலை* மாயனே!என்று வாய்வெருவும்*

களங்கனி முறுவல் காரிகை பெரிது* கவலையோடு அவலம்சேர்ந்திருந்த*

இளங்கனி இவளுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே!     

 

1115:##

`அலங்கெழு தடக்கை ஆயன்வாயாம்பற்கு* அழியுமால் என்னுள்ளம்!என்னும்*

புலங்கெழு பொருநீர்ப் புட்குழி பாடும்* `போதுமோ நீர்மலைக்கு என்னும்*

குலங்கெழு கொல்லி கோமளவல்லிக்* கொடியிடை நெடுமழைக் கண்ணி*

இலங்கெழில் தோளிக்கு என்நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே!     

 

1116:

பொன்குலாம் பயலை பூத்தன மென்தோள்* பொருகயல் கண்துயில் மறந்தாள்*

அன்பினால் உன்மேல் ஆதரம் பெரிது* இவ்வணங்கினுக்கு உற்றநோய் அறியேன்*

மின்குலா மருங்குல் சுருங்கமேல் நெருங்கி* வீங்கிய வனமுலை யாளுக்கு*

என்கொலாம் குறிப்பில் என்நினைந்திருந்தாய்* இடவெந்தை எந்தை பிரானே!     

 

1117:##

அன்னமும் மீனும் ஆமையும் அரியும் ஆய* எம்மாயனே! அருளாய்‘*

என்னும் இன்தொண்டர்க்கு இன்னருள் புரியும்* இடவெந்தை எந்தை பிரானை*

மன்னுமா மாட மங்கையர் தலைவன்* மானவேல் கலியன் வாயொலிகள்*

பன்னிய பனுவல் பாடுவார்* நாளும் பழவினை பற்றறுப்பாரே. (2)     2.7.10

 

எட்டாம் திருமொழி – திரிபுரம்

 

1118:##

திரிபுரம் மூன்று எரித்தானும்* மற்றை மலர்மிசை மேல் அயனும்வியப்ப*

முரிதிரை மாகடல் போல்முழங்கி* மூவுலகும் முறையால் வணங்க*

எரியன கேசர வாளெயிற்றோடு* இரணியனாகம் இரண்டுகூறா*

அரியுருவாம் இவரார் கொல்? என்ன* அட்ட புயகரத்தேனென்றாரே. (2)    2.8.1

 

1119:

வெந்திறல் வீரரில் வீரரொப்பார்* வேதம் உரைத்து இமையோர் வணங்கும்*

செந்தமிழ் பாடுவார் தாம்வணங்கும்* தேவர் இவர்கொல் தெரிக்கமாட்டேன்*

வந்து குறளுருவாய் நிமிர்ந்து* மாவலி வேள்வியில் மண்ணளந்த*

அந்தணர் போன்று இவரார்க்கொல்? என்ன* அட்ட புயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.2

 

1120:

செம்பொனிலங்கு வலங்கைவாளி* திண்சிலை தண்டொடு சங்கமொள்வாள்*

உம்பரிருசுடராழியோடு* கேடகம் ஒண்மலர் பற்றி எற்றே*

வெம்பு சினத்து அடல் வேழம்வீழ* வெண்மருப்பொன்று பறித்து*

இருண்ட அம்புதம் போன்று இவரார்கொல்? என்ன* அட்ட புயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.3

 

1121:

மஞ்சுயர் மாமணிக் குன்றம் ஏந்தி* மாமழை காத்தொரு மாயவானை அஞ்ச*

அதன்மருப்பன்று வாங்கும்* ஆயர்கொல் மாயம் அறியமாட்டேன்*

வெஞ்சுடராழியும் சங்கும் ஏந்தி* வேதம் முன்  ஓதுவர் நீதிவானத்து*

அஞ்சுடர் போன்று இவரார்கொல் என்ன* அட்ட புயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.4

 

1122:

கலைகளும் வேதமும் நீதிநூலும்* கற்பமும் சொற்பொருள் தானும்*

மற்றை நிலைகளும் வானவர்க்கும் பிறர்க்கும்* நீர்மையினால் அருள் செய்து*

நீண்ட மலைகளும் மாமணியும்*மலர்மேல் மங்கையும் சங்கமும் தங்குகின்ற*

அலைகடல் போன்று இவரார்க்கொல் என்ன* அட்டபுயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.5

 

1123:

எங்ஙனும் நாமிவர் வண்ணம் எண்ணில்* ஏதும் அறிகிலம் ஏந்திழையார்*

சங்கும் மனமும் நிறைவும் எல்லாம்* தம்மனவாகப் புகுந்து*

தாமும்பொங்கு கருங்கடல் பூவைகாயாப்* போதவிழ் நீலம் புனைந்தமேகம்*

அங்ஙனம் போன்று இவரார்க்கொல் என்ன* அட்டபுயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.6

 

1124:

முழுசிவண்டாடிய தண்துழாயின்* மொய்ம்மலர்க் கண்ணியும், மேனியும்*

சாந்திழிசிய கோலம் இருந்தவாறும்* எங்ஙனஞ் சொல்லுகேன்! ஓவிநல்லார்*

எழுதிய தாமரை அன்னகண்ணும்* ஏந்தெழிலாகமும் தோளும்வாயும்*

அழகியதாம் இவரார்கொல் என்ன* அட்டபுயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.7

 

1125:

மேவி எப்பாலும் விண்ணோர்வணங்க* வேதம் உரைப்பர் முந் நீர்மடந்தை தேவி*

அப்பால் அதிர்சங்கமிப்பால் சக்கரம்* மற்றிவர் வண்ணம் எண்ணில்*

காவியொப்பார் கடலேயுமொப்பார்* கண்ணும் வடிவும் நெடியராய்*

என் ஆவியொப்பார் இவரார்கொல் என்ன* அட்டபுயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.8

 

1126:

தஞ்சம் இவர்க்கு என்வளையும்நில்லா* நெஞ்சமும் தம்மதே சிந்தித்தேற்கு*

வஞ்சிமருங்குல் நெருங்கநோக்கி* வாய்திறந்து ஒன்று பணித்ததுண்டு*

நஞ்ச முடைத்திவர் நோக்கும்நோக்கம்* நான் இவர் தம்மை அறியமாட்டேன்*

அஞ்சுவன் மற்றிவரார் கொல்? என்ன* அட்டபுயகரத்தேனென்றாரே.     2.8.9

 

1127:##

மன்னவன் தொண்டையர் கோன்வணங்கும்* நீள்முடி மாலை வயிரமேகன்*

தன்வலி தன்புகழ் சூழ்ந்தகச்சி* அட்ட புயகரத்து ஆதிதன்னை*,

கன்னிநன் மாமதிள் மங்கைவேந்தன்* காமருசீர்க் கலிகன்றி*

குன்றா இன்னிசையால்சொன்ன செஞ்சொல்மாலை* ஏத்தவல்லார்க்கு இடம் வைகுந்தமே. (2)   2.8.10

 

ஒன்பதாம் திருமொழி – சொல்லுவன்

 

1128:##

சொல்லுவன் சொற்பொருள் தானவையாய்ச்* சுவை ஊறு ஒலி நாற்றமும் தோற்றமுமாய்*

நல்லரன் நான்முகன் நாரணனுக்கு இடந்தான்* தடம் சூழ்ந்து அழகாயகச்சி*

பல்லவன் வில்லவனென்று உலகில்* பலராய்ப்பல வேந்தர் வணங்குகழல் பல்லவன்*

மல்லையர்க்கோன் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே. (2)     2.9.1

 

1129:

கார்மன்னு நீள்விசும்பும்* கடலும் சுடரும் நிலனும்மலையும்*

தன் உந்தித்தார்மன்னு தாமரைக் கண்ணனிடம்* தடமாமதிள் சூழ்ந்து அழகாயகச்சி*

தேர்மன்னு தென்னவனைமுனையில்* செருவில்திறல் வாட்டிய திண்சிலையோன்,*

பார்மன்னு பல்லவர் கோன்பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே.      2.9.2

 

 

1130:

உரந்தரு மெல்லணைப் பள்ளிகொண்டான்* ஒருகால்முன்னம் மாவுரு வாய்க்கலுள்*

வரந்தரு மாமணிவண்ணனிடம்* மணிமாடங்கள் சூழ்ந்து அழகாய கச்சி*

நிரந்தவர் மண்ணையில் புண்ணுகர்வேல்* நெடுவாயிலுகச்செருவில்முனநாள்*

பரந்தவன் பல்லவர்க்கோன் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே.      2.9.3

 

1131:

அண்டமும் எண்திசையும் நிலனும் *அலைநீரொடு வான் எரிகால்முதலா உண்டவன்*

 எந்தைபிரானது இடம் * ஒளி மாடங்கள் சூழ்ந்து அழகாயகச்சி*

விண்டவர் இண்டைக்குழாமுடனே* விரைந்தார் இரியச்செருவில்முனைந்து*

பண்டொருகால் வளைத்தான் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே.      2.9.4

 

1132:

தூம்புடைத் திண்கைவன் தாள்களிற்றின்* துயர்த்தீர்த்து அரவம்வெருவ*

முனநாள் பூம்புனல் பொய்கை புக்கானவனுக்கு இடந்தான்* தடம்சூழ்ந்து அழகாயகச்சி*

தேம்பொழில் குன்றெயில் தென்னவனைத்*திசைப்பச் செருமேல் வியந்தன்றுசென்ற*

பாம்புடைப் பல்லவர்க்கோன் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே.      2.9.5

 

1133:

திண்படைக்கோளரியின் உருவாய்* திறலோனகலம் செருவில்முனநாள்*

புண்படப் போழ்ந்த பிரானதிடம்* பொருமாடங்கள் சூழ்ந்த அழகாயகச்சி*

வெண்குடை நீழல் செங்கோல் நடப்ப* விடைவெல்கொடி வேல்படை முன்உயர்த்த*

பண்புடைப் பல்லவர்க்கோன் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே.      2.9.6

 

1134:

இலகிய நீள்முடி மாவலி தன்பெருவேள்வியில்* மாணுருவாய் முனநாள்*

சலமொடு மாநிலங் கொண்டவனுக்கு இடந்தான்*தடம் சூழ்ந்து அழகாயகச்சி*

உலகுடை மன்னவன் தென்னவனை*கன்னி மாமதிள்சூழ் கருவூர்வெருவ,

பலபடை சாயவென்றான் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே.      2.9.7

 

1135:

குடைத்திறல் மன்னவனாய் * ஒருகால் குரங்கைப்படையா*

மலையால்கடலை அடைத்தவன் எந்தைபிரானது இடம்* மணி மாடங்கள் சூழ்ந்து அழகாயகச்சி*

விடைத்திறல் வில்லவன் நென்மெலியில்* வெருவச்செருவேல் வலங்கைப்பிடித்த,

படைத்திறல் பல்லவர்க்கோன் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரம் அதுவே.      

 

1136:

பிறையுடை வாணுதல் பின்னை திறத்து* முன்னே ஒரு கால்செருவில் உருமின்*

மறையுடை மால்விடையேழடர்த்தாற்கு இடந்தான்* தடம் சூழ்ந்த அழகாயகச்சி*

கறையுடைவாள் மறமன்னர்க்கெட* கடல்போல் முழங்கும் குரல்கடுவாய்*

பறையுடைப் பல்லவர்க்கோன் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகரமதுவே.      2.9.9

 

1137:##

பார்மன்னு தொல்புகழ்ப் பல்லவர்க்கோன் பணிந்த* பரமேச்சுர விண்ணகர்மேல்*

கார்மன்னு நீள்வயல் மங்கையர் தன்தலைவன்* கலிகன்றி குன்றாது உரைத்த*

சீர்மன்னு செந்தமிழ் மாலை வல்லார்*திருமாமகள் தன் அருளால்*

உலகில் தேர்மன்னராய் ஒலிமாகடல் சூழ்*செழுநீர் உலகாண்டு திகழ்வர்களே. (2)    

 

 

பத்தாம் திருமொழி – மஞ்ஜாடு

 

1138:##

மஞ்சாடுவரையேழும் கடல்களேழும்* வானகமும் மண்ணகமும் மற்றும் எல்லாம்*

எஞ்சாமல் வயிற்றடக்கி ஆலின் மேலோர்* இளந்தளிரில் கண்வளர்ந்த ஈசந்தன்னை*

துஞ்சாநீர் வளஞ்சுரக்கும் பெண்ணைத் தென்பால்* தூயநான் மறையாளர்

                                                                                                            சோமுச்செய்ய*

செஞ்சாலி விளைவயலுள் திகழ்ந்து தோன்றும்* திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன்

                                                                                                                                    நானே. 

 

1139:

கொந்தலர்ந்த நறுந்துழாய் சாந்தம் தூபம்*

தீபம்கொண்டு அமரர்த்தொழப் பணங்கொள்பாம்பில்*

சந்தணி மென்முலைமலராள் தரணிமங்கை*

தாமிருவர் அடிவருடும் தன்மையானை*

வந்தனைசெய்து இசையேழ் ஆறங்கம்*

ஐந்துவளர்வேள்வி நான்மறைகள் மூன்று தீயும்*

சிந்தனைசெய்து இருபொழுது மொன்றும்*

செல்வத் திருக்கோவலூர் அதனுள்கண்டேன் நானே.       

  

1140:

கொழுந்தலரும் மலர்ச்சோலைக் குழாங்கொள் பொய்கைக்*

கோள்முதலை வாளெயிற்றுக் கொண்டற்கெள்கி*

அழுந்திய மாகளிற்றினுக்கு அன்றாழியேந்தி*

அந்தரமே வரத்தோன்றி அருள் செய்தானை*

எழுந்த மலர்க்கருநீலம் இருந்தில் காட்ட*

இரும்புன்னை முத்தரும்பிச் செம்பொன்காட்ட*

செழுந்தட நீர்க்கமலம் தீ விகைபோல் காட்டும்*

திருக்கோவலூர் அதனுள்கண்டேன் நானே.       

 

1141:

தாங்கரும்போர் மாலிபடப் பறவை யூர்ந்து*

தராதலத்தோர் குறைமுடித்த தன்மையானை*

ஆங்குஅரும்பிக் கண்ணீர்சோர்ந்து அன்புகூரும்*

அடியவர்கட்கு ஆரமுதமானான் தன்னை*

கோங்கரும்பு சுரபுன்னை குரவார் சோலைக்*

குழாவரிவண்டு இசைபாடும் பாடல் கேட்டு*

தீங்கரும்பு கண்வளரும் கழனி சூழ்ந்த*

திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.       

 

1142:

கறைவளர்வேல் கரன்முதலாக் கவந்தன் வாலி*

கணையொன்றினால் மடிய இலங்கைதன்னுள்*

பிறையெயிற்று வாளரக்கர் சேனையெல்லாம்*

பெருந்தகையோடு உடந்துணித்த பெம்மான்றன்னை*

மறைவளரப் புகழ்வளர மாடந்தோறும்*

மண்டபம் ஒண்தொளியனைத்தும் வாரமோத*

சிறையணைந்த பொழிலணைந்த தென்றல் வீசும்*

திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.       

1143:

உறியார்ந்த நறுவெண்ணெ ஒளியால் சென்று*

அங்குண்டானைக் கண்டாய்ச்சி உரலோடார்க்க*

தறியார்ந்த கருங்களிறேபோல நின்று*

தடங்கண்கள் பனிமல்கும் தன்மையானை*

வெறியார்ந்த மலர்மகள் நாமங்கையோடு*

வியன்கலை எண்தோளினாள் விளங்கு*

செல்வச் செறியார்ந்த மணிமாடம் திகழ்ந்து தோன்றும்*

திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.       

 

1144:

இருங்கைம்மா கரிமுனிந்து பரியைக் கீறி*

இனவிடைகள் ஏழடர்த்து மருதம் சாய்த்து*

வரும்சகடம் இறவுதைத்து மல்லையட்டு*

வஞ்சகஞ்செய் கஞ்சனுக்கு நஞ்சானானை*

கருங்கமுகு பசும்பாளை வெண்முத்து ஈன்று*

காயெல்லாம் மரகதமாய்ப் பவளம் காட்ட*

செருந்திமிக மொட்டலர்த்தும் தேன்கொள்சோலைத்*

திருக்கோவலூர் அதனுள்கண்டேன் நானே.       

 

 

1145:

பாரேறு பெரும்பாரம் தீரப்*

பண்டு பாரதத்துத் தூதியங்கி*

பார்த்தன் செல்வத்தேரேறு சாரதியாய் எதிர்ந்தார் சேனை*

செருக்களத்துத் திறலழியச் செற்றான் தன்னை*

போரேறொன்று உடையானும் அளகைக்கோனும்*

புரந்தரனும் நான்முகனும் பொருந்தும் ஊர்ப்போல்*

சீரேறு மறையாளர் நிறைந்த*

செல்வத் திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.       

 

1146:

தூவடிவின் பார்மகள் பூமங்கையோடு*

சுடராழி சங்குஇருபால் பொலிந்து தோன்ற*

காவடிவின் கற்பகமே போல நின்று*

கலந்தவர்கட்கு அருள்புரியும் கருத்தினானை*

சேவடிகை திருவாய் கண்சிவந்த ஆடை*

செம்பொன்செய் திருவுருவமானான் தன்னை*

தீவடிவின் சிவன் அயனே போல்வார்*

மன்னு திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.

 

1147:##

`வாரணங்கொள் இடர்கடிந்த மாலை*

நீல மரதகத்தை மழைமுகிலே போல்வான்தன்னை*

சீரணங்கு மறையாளர் நிறைந்த*

செல்வத் திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் என்று*

வாரணங்கு முலைமடவார் மங்கை வேந்தன்*

வாட்கலியனொலி ஐந்துமைந்தும் வல்லார்*

காரணங்களால் உலகம்கலந்து அங்கேத்தக்*

கரந்துஎங்கும் பரந்தானைக் காண்பர் தாமே. (2)    2.10.10