பெரிய திருமொழி எட்டாம் பத்து


ஒன்றாம் திருமொழி

இரண்டாம் திருமொழி

மூன்றாம் திருமொழி

நான்காம் திருமொழி

ஐந்தாம் திருமொழி

ஆறாம் திருமொழி

ஏழாம் திருமொழி

எட்டாம் திருமொழி

ஒன்பதாம் திருமொழி

பத்தாம் திருமொழி