பெரிய திருமொழி ஒன்பதாம் பத்து


ஒன்பதாம் பத்து

முதல் திருமொழி

 

1748:##

வங்கமா முந்நீர் வரிநிறப் பெரிய* வாளரவின் அணை மேவி,*

சங்கமார் அங்கைத் தடமலர் உந்திச்* சாமமா மேனி என் தலைவன்,*

அங்கம்ஆறு ஐந்துவேள்வி நால்வேதம்* அருங்கலை பயின்று,* எரி மூன்றும்-

செங்கையால் வளர்க்கும் துளக்கமில் மனத்தோர்* திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே   

 

1749:

கவளமா கதத்த கரி உய்ய* பொய்கைக் கராம்கொளக் கலங்கி,உள் நினைந்து-

துவள* மேல் வந்து தோன்றி வன் முதலை துணிபடச்* சுடுபடை துரந்தோன்,*

குவளைநீள் முளரி குமுதம் ஒண்கழுநீர்* கொய்ம்மலர் நெய்தல் ஒண் கழனி,*

திவளும் மாளிகைசூழ் செழுமணிப் புரிசைத்* திருக்கண்ணங் குடியுள் நின்றானே.9.1.2   

 

1750:

வாதை வந்து அடர வானமும் நிலனும்*  மலைகளும் அலைகடல் குளிப்ப,*

மீது கொண்டுகளும் மீனுருவாகி*  விரிபுனல் வரிய கட்டொளித்தோன்,*

போதலர் புன்னை மல்லிகை மௌவல்* புதுவிரை மதுமலர் அணைந்து,*

சீதவொண் தென்றல் திசைதொறும் கமழும்* திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே.9.1.3   

 

1751:

வென்றிசேர் திண்மை விலங்கல் மாமேனி* வெள்ளெயிற்று ஒள்ளெரித்து அறுகண்*

பன்றியாய் அன்று பார்மகள் பயலை தீர்த்தவன்* பஞ்சவர் பாகன்*

ஒன்றலா உருவத்து உலப்பில் பல்காலத்து* உயர்கொடி ஒளிவளர் மதியம்,*

சென்றுசேர் சென்னிச் சிகர நன்மாடத்* திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே.    9.1.4

 

1752:

மன்னவன் பெரிய வேள்வியில் குறளாய்* மூவடி நீரொடும் கொண்டு,*

பின்னும் ஏழுலகும் ஈரடியாகப்* பெருந்திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன்,*

அன்னமென் கமலத் தணிமலர்ப் பீடத்து* அலைபுனல் இலைக்குடை நீழல்,*

செந்நெல் ஒண்கவரி அசைய வீற்றிருக்கும்* திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே.9.1.5   

 

1753:

மழுவினால் அவனி அரசை மூவெழுகால்* மணிமுடி பொடிபடுத்து* உதிரக்-

குழுவுவார் புனலுள் குளித்து* வெங்கோபம் தவிர்ந்தவன் குலைமலி கதலி*

குழுவும்வார் கமுகும் குரவும் நற்பலவும்* குளிர்தரு சூதமாதவியும்*

செழுமையார் பொழில்கள் தழுவும் நன்மாடத்* திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே.9.1.6   

 

1754:

வானுளார் அவரை வலிமையால் நலியும்* மறிகடல் இலங்கையார் கோனை,*

பானுநேர் சரத்தால் பனங்கனி போலப்* பருமுடி உதிர வில் வளைத்தோன்,*

கானுலா மயிலின் கணங்கள் நின்றாடக்* கணமுகில் முரசம் நின்றதிர,*

தேனுலா வரிவண் இன்னிசை முரலும்* திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே.    9.1.7

 

1755:

அரவுநீள் கொடியோன் அவையுள் ஆசனத்தை* அஞ்சிடாதே இட,* அதற்குப்-

பெரியமா மேனி அண்டம் ஊடுருவப்* பெருந்திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன்,*

வரையின்மா மணியும் மரகதத் திரளும்* வயிரமும் வெதிருதிர் முத்தும்,*

திரைகொணர்ந்து உந்தி வயல்தொறும் குவிக்கும்* திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே.   

 

1756:

பன்னிய பாரம் பார்மகட்கு ஒழியப்* பாரத மாபெரும் போரில்,*

மன்னர்கள் மடிய மணிநெடுந் திண்தேர்* மைத்துனற்கு உய்த்த மாமாயன்,*

துன்னு மாதவியும் சுரபுனைப் பொழிலும்* சூழ்ந்தெழு செண்பக மலர்வாய்,*

தென்னவென்று அளிகள் முரன்றிசை பாடும்* திருக்கண்ணங் குடியுள் நின்றானே.9.1.9

   

1757:##

கலையுலா வல்குல் காரிகை திறத்துக்* கடற்பெரும் படையொடும் சென்று,*

சிலையினால் இலங்கை தீயெழச் செற்ற* திருக்கண்ணங் குடியுள் நின்றானை,*

மலைகுலா மாட மங்கையர் தலைவன்* மானவேல் கலியன் வாய் ஒலிகள்,*

உலவுசொல் மாலை ஒன்பதோடு ஒன்றும்* வல்லவர்க்கு இல்லை நல்குரவே.   9.1.10

 

இரண்டாம் திருமொழி

 

1758:##

பொன்னிவர் மேனி மரகதத்தின்* பொங்கு இளஞ் சோதி அகலத்து ஆரம்மின்,*

இவர் வாயில் நல் வேதம் ஓதும்* வேதியர் வானவர் ஆவர் தோழீ,*

என்னையும் நோக்கி என் அல்குலும் நோக்கி* ஏந்திளங் கொங்கையும் நோக்குகின்றார்,*

அன்னை என் நோக்கும் என்று அஞ்சுகின்றேன்* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!  9.2.1

 

1759:

தோடவிழ் நீலம் மணங் கொடுக்கும்* சூழ்புனல்சூழ் குடந்தைக் கிடந்த,*

சேடர்கொல் என்று தெரிக்க மாட்டேன்* செஞ்சுடர் ஆழியும் சங்கும் ஏந்தி,*

பாடக மெல்லடியார் வணங்கப்* பன்மணி முத்தொடு இலங்குசோதி,*

ஆடகம் பூண்டு ஒரு நான்கு தோளும்* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.2

 

1760:

வேயிருஞ் சோலை விலங்கல் சூழ்ந்த* மெய்ய மணாளர் இவ் வையமெல்லாம்,*

தாயின நாயகர் ஆவர் தோழி!* தாமரைக் கண்கள் இருந்தவாறு,*

சேயிருங் குன்றம் திகழ்ந்தது ஒப்பச்* செவ்விய வாகி மலர்ந்தசோதி,*

ஆயிரம் தோளொடு இலங்கு பூணும்* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.3

 

1761:

வம்பவிழும் துழாய் மாலை தோள்மேல்* கையன ஆழியும் சங்கும் ஏந்தி,*

நம்பர்நம் இல்லம் புகுந்து நின்றார்* நாகரிகர் பெரிதும் இளையர்,*

செம்பவளம் இவர் வாயின் வண்ணம்* தேவர் இவரது உருவம் சொல்லில்,*

அம்பவளத்திரளேயும் ஒப்பர்* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.4

 

1762:

கோழியும் கூடலும் கோயில் கொண்ட* கோவலரே ஒப்பர் குன்றமன்ன,*

பாழியும் தோளும் ஓர் நான்கு உடையர்* பண்டு இவர் தம்மையும் கண்டறியோம்,*

வாழியரோ இவர் வண்ணம் எண்ணில்* மாகடல் போன்றுளர் கையில்வெய்ய,*

ஆழி ஒன்று ஏந்தி ஓர் சங்கு பற்றி* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.5

 

1763:

வெஞ்சின வேழம் மருப்பொசித்த* வேந்தர்கொல் ஏந்திழையார் மனத்தை,*

தஞ்சுடை ஆளர்கொல் யான் அறியேன்,* தாமரைக் கண்கள் இருந்தவாறு,*

கஞ்சனை அஞ்சமுன் கால் விசைத்த* காளையார் அவர் கண்டார் வணங்கும்,*

அஞ்சன மாமலையேயும் ஒப்பர்* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.6

 

1764:

பிணியவிழ் தாமரை மொட்டு அலர்த்தும்* பேரருளாளர் கொல்? யான் அறியேன்,*

பணியும் என் நெஞ்சம் இதென்கொல் தோழி!* பண்டு இவர் தம்மையும் கண்டறியோம்,*

அணிகெழு தாமரை அன்ன கண்ணும்* அங்கையும் பங்கயம் மேனிவானத்து,*

அணிகெழுமாமுகிலேயும் ஒப்பர்* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.7

 

1765:

மஞ்சுயர் மாமதி தீண்ட நீண்ட* மாலிருஞ் சோலை மணாளர் வந்து,* என்-

நெஞ்சுள்ளும் கண்ணுள்ளும் நின்று நீங்கார்* நீர்மலை யார்கொல்? நினைக்கமாட்டேன்,*

மஞ்சுயர் பொன்மலை மேல் எழுந்த* மாமுகில் போன்றுளர் வந்துகாணீர்,*

அஞ்சிறைப் புள்ளும் ஒன்று ஏறி வந்தார்* அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.8

 

1766:

எண்திசையும் எறிநீர்க் கடலும்* ஏழுலகும் உடனே விழுங்கி,*

மண்டி ஓர் ஆலிலைப் பள்ளி கொள்ளும்* மாயர்கொல்? மாயம் அறியமாட்டேன்*

கொண்டல் நன் மால்வரை யேயும் ஒப்பர்* கொங்கலர் தாமரைக் கண்ணும்வாயும்*

அண்டத்து அமரர் பணிய நின்றார்*  அச்சோ ஒருவர் அழகியவா!    9.2.9

 

1767:##

அன்னமும் கேழலும் மீனுமாய* ஆதியை நாகை அழகியவாரை,*

கன்னிநன் மாமதிள் மங்கை வேந்தன்* காமரு சீர்க்கலி கன்றி,* குன்றா-

இன்னிசையால் சொன்ன செஞ்சொல் மாலை* ஏழும் இரண்டும் ஓரொன்றும் வல்லார்,*

மன்னவராய் உலகாண்டு* மீண்டும் வானவராய் மகிழ்வு எய்துவரே.  (2)  9.2.10

 

மூன்றாம் திருமொழி

 

1768:##

தன்னை நைவிக்கிலேன்* வல்வினையேன் தொழுதும்எழு,*

பொன்னை நைவிக்கும்* அப்பூஞ் செருந்தி மணநீழல்வாய்,*

என்னை நைவித்து* எழில் கொண்டு அகன்ற பெருமானிடம்,*

புன்னை முத்தம்பொழில் சூழ்ந்து* அழகாய புல்லாணியே.  (2)   9.3.1

 

1769:

உருகி நெஞ்சே! நினைந்து இங்கு இருந்தென்?* தொழுதும் எழு,*

முருகுவண்டுண் மலர்க் கைதையின்* நீழலில் முன்னொருநாள்,*

பெருகுகா தன்மை என்னுள்ளம்* எய்தப் பிரிந்தானிடம்,*

பொருதுமுந் நீர்க்கரைக்கே* மணியுந்து புல்லாணியே.      9.3.2

 

1770:

ஏது செய்தால் மறக்கேன்* மனமே! தொழுதும் எழு,*

தாது மல்கு தடஞ்சூழ் பொழில்* தாழ்வர் தொடர்ந்து,* பின்-

பேதை நின்னைப் பிரியேன்இனி* என்று அகன்றானிடம்,*

போது நாளும் கமழும்* பொழில்சூழ்ந்த புல்லாணியே.   9.3.3

 

1771:

கொங்குண் வண்டே கரியாக வந்தான்* கொடியேற்கு,* முன்-

நங்களÖசன்* நமக்கே பணித்த மொழிசெய்திலன்*

மங்கை நல்லாய்! தொழுதும் எழு* போய் அவன் மன்னுமூர்,*

பொங்கு முந்நீர்க் கரைக்கே* மணியுந்து புல்லாணியே.       9.3.4

 

1772:

உணரில் உள்ளம் சுடுமால்* வினையேன் தொழுதும் எழு,*

துணரி ஞாழல் நறும்போது* நம்சூழ் குழல்பெய்து,* பின்-

தணரில் ஆவி தளருமென* அன்பு தந்தானிடம்,*

புணரி யோதம் பணிலம்* மணியுந்து புல்லாணியே.   9.3.5

 

1773:

எள்கி நெஞ்சே! நினைந்து இங்கு இருந்தென்?* தொழுதும் எழு,*

வள்ளல் மாயன்* மணிவண்ணன் எம்மான் மருவுமிடம்,*

கள்ள விழும்மலர்க் காவியும்* தூமடல் கைதையும்,*

புள்ளும் அள்ளற் பழனங்களும் சூழ்ந்த* புல்லாணியே.    9.3.6

 

1774:

பரவி நெஞ்சே! தொழுதும்எழு* போய் அவன் பாலமாய்,*

இரவும் நாளும் இனிக்கண் துயிலாது* இருந்து என்பயன்?*

விரவி முத்தம் நெடுவெண் மணல்மேல் கொண்டு,* வெண்திரை*

புரவி யென்னப் புதம்செய்து* வந்துந்து புல்லாணியே.  9.3.7

 

1775:

அலமும் ஆழிப் படையும் உடையார்* நமக்கு அன்பராய்,*

சலமதாகித் தகவொன் றிலர்* நாம் தொழுதும்எழு,*

உலவு கால்நல் கழியோங்கு* தண்பைம் பொழிலூடு,* இசை-

புலவு கானல்* களிவண்டினம் பாடு புல்லாணியே.  9.3.8

 

1776:

ஓதி நாமங்குளித்து உச்சி தன்னால்,* ஒளிமாமலர்*

பாதம் நாளும் பணிவோம்* நமக்கே நலமாதலின்,*

ஆது தாரானெனிலும் தரும்,* அன்றியும் அன்பராய்*

போதும் மாதே! தொழுதும்* அவன்மன்னு புல்லாணியே.      9.3.9

 

1777:##

இலங்கு முத்தும் பவளக் கொழுந்தும்* எழில்தாமரை,*

புலங்கள் முற்றும் பொழில்சூழ்ந்து* அழகாய புல்லாணிமேல்*

கலங்கல் இல்லாப் புகழான்* கலியன் ஒலிமாலை,*

வலங்கொள் தொண்டர்க்கு இடமாவது* பாடில் வைகுந்தமே.  (2)9.3.10

 

நான்காம் திருமொழி

 

1778:##

காவார் மடல்பெண்ணை* அன்றிலரி குரலும்,*

ஏவாயின் ஊடியங்கும்* எஃகின் கொடிதாலோ,*

பூவார் மணம்கமழும்* புல்லாணி கைதொழுதேன்,*

பாவாய்! இதுநமக்குஓர்* பான்மையே ஆகாதே.  (2) 9.4.1

 

1779:

முன்னம் குறளுருவாய்* மூவடிமண் கொண்டளந்த,*

மன்னன் சரிதைக்கே* மாலாகிப் பொன்பயந்தேன்,*

பொன்னம் கழிக்கானல்* புள்ளினங்காள்! புல்லாணி*

அன்னமாய் நூல்பயந்தாற்கு* ஆங்குஇதனைச் செப்புமினே.       9.4.2

 

1780:

வவ்வித் துழாயதன்மேல்* சென்ற தனிநெஞ்சம்,*

செவ்வி அறியாது* நிற்குங்கொல், நித்திலங்கள்*

பவ்வத் திரையுலவு* புல்லாணி கைதொழுதேன்,*

தெய்வச் சிலையாற்கு* என் சிந்தைநோய் செப்புமினே.      9.4.3

 

1781:

பரிய இரணியனது ஆகம்* அணியுகிரால்,*

அரியுருவாய்க் கீண்டான்* அருள் தந்தவா! நமக்கு,*

பொருதிரைகள் போந்துலவு* புல்லாணி கைதொழுதேன்,*

அரிமலர்க்கண் நீர்ததும்ப* அந்துகிலும் நில்லாவே.        9.4.4

 

1782:##

வில்லால் இலங்கை மலங்கச்* சரம்துரந்த,*

வல்லாளன் பின்போன* நெஞ்சம் வருமளவும்,*

எல்லாரும் என்தன்னை* ஏசிலும் பேசிடினும்,*

புல்லாணி எம்பெருமான்* பொய் கேட்டிருந்தேனே.   (2) 9.4.5

 

1783:

சுழன்றிலங்கு வெங்கதிரோன்* தேரோடும் போய்மறைந்தான்,*

அழன்று கொடிதாகி* அஞ்சுடரில் தானடுமால்,*

செழுந்தடம் பூஞ்சோலை சூழ்* புல்லாணி கைதொழுதேன்,*

இழந்திருந்தேன் என்தன்* எழில்நிறமும் சங்குமே.     9.4.6

 

1784:

கனையார் இடிகுரலின்* கார்மணியின் நாவாடல்,*

தினையேனும் நில்லாது* தீயிற் கொடிதாலோ,*

புனையார் மணிமாடப்* புல்லாணி கைதொழுதேன்,*

வினையேன்மேல் வேலையும்* வெந்தழலே வீசுமே.    9.4.7

 

1785:

தூம்புடைக்கை வேழம்* வெருவ மருப்பொசித்த*

பாம்பின் அணையான்* அருள்தந்தவா நமக்கு,*

பூஞ்செருந்தி பொன்சொரியும்* புல்லாணி கைதொழுதேன்,*

தேம்பல் இளம்பிறையும்* என்தனக்கு ஓர்வெந்தழலே. 9.4.8

 

1786:

வேதமும் வேள்வியும்* விண்ணும் இருசுடரும்,*

ஆதியும் ஆனான்* அருள் தந்தவா நமக்கு,*

போதலரும் புன்னைசூழ்* புல்லாணி கைதொழுதேன்,*

ஓதமும் நானும்* உறங்காது இருந்தேனே.        9.4.9

 

1787:##

பொன்னலரும் புன்னைசூழ்* புல்லாணி அம்மானை*

மின்னிடையார் வேட்கைநோய் கூர* இருந்ததனை,*

கல்நவிலும் திண்தோள்* கலியனொலி வல்லார்,*

மன்னவராய் மண்ணாண்டு* வானாளும் உன்னுவரே.  (2) 9.4.10

 

ஐந்தாம் திருமொழி

 

1788:##

தவள விளம்பிறை துள்ளுமுந்நீர்* தண்மலர்த் தென்றலோடு அன்றிலொன்றித்-

துவள,* என் நெஞ்சகம் சோர ஈரும்* சூழ்பனி நாள் துயிலாது இருப்பேன்,*

இவளும் ஓர் பெண்கொடி என்று இரங்கார்* என்னலம் ஐந்துமுன் கொண்டுபோன*

குவளை மலர்நிற வண்ணர்மன்னு* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின்.  (2) 9.5.1

 

1789:

தாதவிழ் மல்லிகை புல்லிவந்த* தண்மதியின் இளவாடை இன்னே,*

ஊதை திரிதந்து உழறியுண்ண* ஓரிரவும் உறங்கேன், உறங்கும்*

பேதையர் பேதைமையால் இருந்து* பேசிலும் பேசுக பெய்வளையார்,*

கோதை நறுமலர் மங்கைமார்வன்* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின்.      9.5.2

 

1790:

காலையும் மாலை ஒத்துண்டு* கங்குல் நாழிகை ஊழியில் நீண்டுலாவும்,*

போல்வதோர் தன்மை புகுந்துநிற்கும்* பொங்கழலே ஒக்கும் வாடை சொல்லில்*

மாலவன் மாமணி வண்ணன் மாயம்* மற்றும் உள அவை வந்திடாமுன்,*

கோலமயில் பயிலும் புறவின்* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின்.      9.5.3

 

1791:

கருமணி பூண்டு வெண்ணாகணைந்து* காரிமில் ஏற்றணர் தாழ்ந்துலாவும்,*

ஒருமணி ஓசை என்னுள்ளம் தள்ள* ஓரிரவும் உறங்காது இருப்பேன்,*

பெருமணி வானவர் உச்சிவைத்த* பேரருளாளன் பெருமைபேசி,*

குருமணி நீர்கொழிக்கும் புறவின்* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 9.5.4

 

1792:

திண்திமில் ஏற்றின் மணியும்* ஆயன் தீங்குழல் ஓசையும் தென்றலோடு,*

கொண்டதோர் மாலையும் அந்தி ஈன்ற* கோல இளம்பிறையோடு கூடி,*

பண்டைய வல்ல இவை நமக்குப்* பாவியேன் ஆவியை வாட்டம் செய்யும்,*

கொண்டல் மணிநிற வண்ணர் மன்னு* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 9.5.5

 

1793:

எல்லியும் நன்பகலும் இருந்தே* ஏசிலும் ஏசுக ஏந்திழையார்,*

நல்லர் அவர் திறம் நாமறியோம்,* நாண்மடம் அச்சம் நமக்கிங்கில்லை*

வல்லன சொல்லி மகிழ்வரேலும்* மாமணி வண்ணரை நாம்மறவோம்,*

கொல்லை வளர் இளமுல்லை புல்கு* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 9.5.6

 

1794:

செங்கண் நெடிய கரியமேனித்* தேவர் ஒருவர் இங்கே புகுந்து,* என்-

அங்கம் மெலிய வளைகழல* ஆதுகொலோ? என்று சொன்னபின்னை,*

ஐங்கணை வில்லிதன் ஆண்மை என்னோடு* ஆடும் அதனை அறியமாட்டேன்,*

கொங்கலர் தண்பணை சூழ்புறவின்* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 9.5.7

 

1795:

கேவலம் அன்று கடலின் ஓசை* கேண்மின்கள் ஆயன்கை ஆம்பல்வந்து,* என்-

ஆவி அளவும் அணைந்து நிற்கும்* அன்றியும் ஐந்து கணை தெரிந்திட்டு,*

ஏவலம் காட்டி இவனொருவன்* இப்படியே புகுந்து எய்திடாமுன்,*

கோவலர் கூத்தன் குறிப்பறிந்து* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 9.5.8

 

1796:##

சோத்தென நின்று தொழ இரங்கான்* தொன்னலங் கொண்டெனக்கு இன்றுகாறும்*

போர்ப்பதோர் பொற்படம் தந்துபோனான்* போயின ஊரறியேன்,* என்கொங்கை-

மூத்திடுகின்றன* மற்றவன் தன் மொய்யகலம் மணை யாதுவாளா,*

கூத்தன் இமையவர்க்கோன் விரும்பும்* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 9.5.9

 

1797:##

செற்றவன் தென்னிலங்கை மலங்கத்* தேவபிரான் திருமாமகளைப் பெற்றும்,*

என் நெஞ்சகம் கோயில்கொண்ட* பேரருளாளன் பெருமைபேசக்-

கற்றவன்* காமரு சீர்க் கலியன்* கண்ணகத்தும் மனத்தும் அகலாக்-

கொற்றவன்,* முற்று உலகாளி நின்ற* குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின்.9.5.10

 

ஆறாம் திருமொழி

 

1798:##

அக்கும் புலியின்* அதளும் உடையார்* அவரொருவர்,-

பக்கம் நிற்க நின்ற* பண்பரூர் போலும்*

தக்க மரத்தின் தாழ்சினையேறி,* தாய்வாயில்-

கொக்கின் பிள்ளை* வெள்ளிற உண்ணும் குறுங்குடியே.  (2) 9.6.1

 

1799:

துங்கார் அரவத்* திரைவந்து உலவத்* தொடுகடலுள்,-

பொங்கார் அரவில் துயிலும்* புனிதரூர் போலும்,*

செங்கால் அன்னம்* திகழ்தண் பணையில் பெடையோடும்,*

கொங்கார் கமலத்து* அலரில் சேரும் குறுங்குடியே. 9.6.2

 

1800:

வாழக் கண்டோம்* வந்து காண்மின் தொண்டீர்காள்,*

கேழல் செங்கண்* மாமுகில் வண்ணர் மருவுமூர்,*

ஏழைச் செங்கால்* இன்துணை நாரைக்கு இரைதேடி,*

கூழைப் பார்வைக்* கார்வயல் மேயும் குறுங்குடியே. 9.6.3

 

1801:

சிரமுனைந்தும் மைந்தும்* சிந்தச் சென்று,* அரக்கன்-

உரமும் கரமும் துணித்த* உரவோனூர் போலும்,*

இரவும் பகலும்* ஈன்தேன் முரல,* மன்றெல்லாம்-

குரவின் பூவே தான்* மணம் நாறுங் குறுங்குடியே.       9.6.4

 

1802:

கவ்வைக் களிற்று மன்னர் மாளக்* கலிமான்தேர்-

ஐவர்க்காய்,* அன்றுஅமரில் உய்த்தான் ஊர்போலும்,*

மைவைத்து இலங்கு* கண்ணார் தங்கள் மொழியொப்பான்,*

கொவ்வைக் கனிவாய்க்* கிள்ளை பேசும் குறுங்குடியே.  9.6.5

 

1803:

தீநீர் வண்ண* மாமலர் கொண்டு விரையேந்தி,*

தூநீர் பரவித்* தொழுமின் எழுமின் தொண்டீர்காள்,*

மாநீர் வண்ணர்* மருவி உறையுமிடம்,* வானில்-

கூனீர் மதியை* மாடம் தீண்டும் குறுங்குடியே.   9.6.6

 

1804:

வல்லிச்சிறு நுண்ணிடையாரிடை* நீர்வைக்கின்ற,*

அல்லல் சிந்தை தவிர* அடைமின் அடியீர்காள்,*

சொல்லில் திருவே அனையார்* கனிவாய் எயிறொப்பான்,*

கொல்லை முல்லை* மெல்லரும் பீனும் குறுங்குடியே.     9.6.7

 

1805:

நாராரிண்டை* நாண்மலர் கொண்டு நம்தமர்காள்,*

ஆரா அன்போடு* எம்பெருமான் ஊரடைமின்கள்,*

தாரா வாரும்* வார்புனல் மேய்ந்து வயல்வாழும்*

கூர்வாய் நாரை* பேடையொடு ஆடும் குறுங்குடியே.   9.6.8

 

1806:

நின்ற வினையும் துயரும் கெட* மாமலரேந்தி,*

சென்று பணிமின் எழுமின்* தொழுமின் தொண்டீர்காள்,*

என்றும் இரவும் பகலும்* வரிவண்டு இசைபாட,*

குன்றின் முல்லை* மன்றிடை நாறும் குறுங்குடியே. 9.6.9

 

1807:

சிலையால் இலங்கை செற்றான்* மற்றோர் சினவேழம்,*

கொலையார் கொம்பு கொண்டான் மேய* குறுங்குடிமேல்,*

கலையார் பனுவல் வல்லான்* கலியன் ஒலிமாலை*

நிலையார் பாடல் பாடப்* பாவம் நில்லாவே.  (2) 9.6.10

 

ஏழாம் திருமொழி

 

1808:##

தந்தை தாய் மக்களே* சுற்றமென்று உற்றவர் பற்றி நின்ற,*

பந்தமார் வாழ்க்கையை* நொந்து நீ பழியெனக் கருதினாயேல்,*

அந்தமாய் ஆதியாய்* ஆதிக்கும் ஆதியாய் ஆயனாய,*

மைந்தனார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!  (2) 9.7.1

 

1809:

மின்னுமா வல்லியும் வஞ்சியும் வென்ற* நுண்ணிடை நுடங்கும்,*

அன்னமென் நடையினார் கலவியை* அருவருத்து அஞ்சினாயேல்,*

துன்னுமா மணிமுடிப் பஞ்சவர்க்காகி* முன் தூது சென்ற*

மன்னனார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.2

 

1810:

பூணுலா மென்முலைப் பாவைமார்* பொய்யினை மெய் இதென்று,*

பேணுவார் பேசும் அப்பேச்சை* நீ பிழையெனக் கருதினாயேல்,*

நீணிலா வெண்குடை வாணனார்* வேள்வியில் மண் இரந்த,*

மாணியார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.3

 

1811:

பண்ணுலா மென்மொழிப் பாவைமார்* பணைமுலை அணைதும் நாமென்று*

எண்ணுவார் எண்ணமது ஒழித்து* நீ பிழைத்து உய்யக் கருதினாயேல்,*

விண்ணுளார் விண்ணின் மீதியன்ற* வேங்கடத்துளார்,* வளங்கொள் முந்நீர்-

வண்ணனார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.4

 

1812:

மஞ்சுதோய் வெண்குடை மன்னராய்* வாரணம் சூழ வாழ்ந்தார்,*

துஞ்சினார் என்பதோர் சொல்லை* நீ துயரெனக் கருதினாயேல்,*

நஞ்சுதோய் கொங்கைமேல் அங்கைவாய் வைத்து* அவள் நாளை உண்ட,-

மைந்தனார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.5

 

1813:

உருவினார் பிறவிசேர்* ஊன்பொதி நரம்புதோல் குரம்பையுள் புக்கு*

அருவிநோய் செய்துநின்று* ஐவர்தாம் வாழ்வதற்கு அஞ்சினாயேல்,*

திருவினார் வேதம்நான்கு ஐந்துதீ* வேள்வியோடு அங்கம் ஆறும்,*

மருவினார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.6

 

1814:

நோயெலாம் பெய்ததோர் ஆக்கையை* மெய்யெனக் கொண்டு,* வாளா-

பேயர்தாம் பேசும் அப்பேச்சை* நீ பிழையெனக் கருதினாயேல்,*

தீயுலா வெங்கதிர்த் திங்களாய்* மங்குல் வானாகி நின்ற,*

மாயனார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.7

 

1815:

மஞ்சுசேர் வானெரி* நீர்நிலம்  காலிவை மயங்கி நின்ற,*

அஞ்சுசேர் ஆக்கையை* அரணமன்று என்றுய்யக் கருதினாயேல்,*

சந்துசேர் மென்முலைப்* பொன்மலர்ப் பாவையும் தாமும்,* நாளும்-

வந்துசேர் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.8

 

 

 

1816:

வெள்ளியார் பிண்டியார் போதியார்* என்றிவர் ஓது கின்ற,*

கள்ளநூல் தன்னையும்* கருமமன்று என்றுயக் கருதினாயேல்,*

தெள்ளியார் கைதொழும் தேவனார்* மாமுநீர் அமுது தந்த,*

வள்ளலார் வல்லவாழ்* சொல்லுமா வல்லையாய் மருவு நெஞ்சே!    9.7.9

 

1817:##

மறைவலார் குறைவிலார் உறையுமூர்* வல்லவாழ் அடிகள் தம்மை,*

சிறைகுலா வண்டறை சோலைசூழ்* கோலநீளாலி நாடன்,*

கறையுலா வேல்வல்ல* கலியன்வாய் ஒலியிவை கற்று வல்லார்,*

இறைவராய் இருநிலம் காவல்பூண்டு* இன்பம் நன்கு எய்துவாரே.  (2)  9.7.10

 

எட்டாம் திருமொழி

1818:##

முந்துற உரைக்கேன் விரைக்குழல் மடவார்* கலவியை விடுதடு மாறல்,*

அந்தரம் ஏழும் அலைகடல் ஏழும் ஆய* எம் அடிகள்தம் கோயில்,*

சந்தொடு மணியும் அணிமயில் தழையும்* தழுவி வந்து அருவிகள் நிரந்து,*

வந்திழி சாரல் மாலிருஞ் சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே!  (2)  9.8.1

 

1819:

இண்டையும் புனலும் கொண்டிடை இன்றி* எழுமினோ தொழுதுமென்று,* இமையோர்-

அண்டரும் பரவ அரவணைத் துயின்ற* சுடர்முடிக் கடவுள்தம் கோயில்,*

விண்டலர் தூளி வேய்வளர் புறவில்* விரைமலர்க் குறிஞ்சியின் நறுந்தேன்,*

வண்டமர் சாரல் மாலிருஞ் சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.2

 

1820:

பிணிவளர் ஆக்கை நீங்க நின்றேத்தப்* பெருநிலம் அருளின் முன்னருளி,*

அணிவளர் குறளாய் அகலிடம் முழுதும்* அளந்த எம் அடிகள்தம் கோயில்,*

கணிவளர் வேங்கை நெடுநிலம் அதனில்* குறவர்தம் கவணிடைத் துரந்த,*

மணிவளர் சாரல் மாலிருஞ்சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.3

 

1821:

சூர்மயிலாய பேய்முலை சுவைத்துச்* சுடுசரம் அடுசிலைத் துரந்து,*

நீர்மை இலாத தாடகை மாள* நினைந்தவர் மனம்கொண்ட கோயில்,*

கார்மலி வேங்கை கோங்கலர் புறவில்* கடிமலர் குறிஞ்சியின் நறுந்தேன்,*

வார்புனல்சூழ் தண் மாலிருஞ் சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.4

 

1822:

வணங்கலில் அரக்கன் செருக்களத்து அவிய* மணிமுடி ஒருபதும் புரள,*

அணங்கெழுந்தவன் கவந்தம் நின்றாட* அமர்செய்த அடிகள்தம் கோயில்,*

பிணங்கலில் நெடுவேய் நுதிமுகம் கிழிப்பப்* பிரசம் வந்திழிதர, பெருந்தேன்*

மணங்கமழ் சாரல் மாலிருஞ் சோலை*  வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.5

 

1823:

விடங்கலந்து அமர்ந்த அரவணைத் துயின்று* விளங்கனிக்கு இளங்கன்று விசிறி,*

குடங்கலந்தாடிக் குரவைமுன் கோத்த* கூத்த எம் அடிகள்தம் கோயில்,*

தடங்கடல் முகந்து விசும்பிடைப் பிளிறத்* தடவரைக் களிறென்று முனிந்து,*

மடங்கல் நின்றதிரும் மாலிருஞ் சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.6

  

1824:

தேனுகன் ஆவி போயுக* அங்குஓர் செழுந்திரள் பனங்கனி உதிர,*

தான் உகந்து எறிந்த தடங்கடல் வண்ணர்* எண்ணிமுன் இடங்கொண்ட கோயில்,*

வானகச் சோலை மரகதச் சாயல்* மாமணிக் கல்லதர் நிரைந்து,*

மானுகர் சாரல் மாலிருஞ் சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.7

 

1825:

புதமிகு விசும்பில் புணரி சென்று அணவப்* பொருகடல் அரவணைத் துயின்று,*

பதமிகு பரியின் மிகுசினம் தவிர்த்த* பனிமுகில் வண்ணர்தம் கோயில்,*

கதமிகு சினத்த கடதடக் களிற்றின்* கவுள்வழிக் களிவண்டு பருக,*

மதமிகு சாரல் மாலிருஞ் சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.8

 

1826:

புந்தியில் சமணர் புத்தர் என்றிவர்கள்* ஒத்தன பேசவும் உகந்திட்டு,*

எந்தை பெம்மானார் இமையவர் தலைவர்* எண்ணிமுன் இடங்கொண்ட கோயில்,*

சந்தனப் பொழிலின் தாழ்சினை நீழல்* தாழ்வரை மகளிர்கள் நாளும்,*

மந்திரத்து இறைஞ்சும் மாலிருஞ் சோலை* வணங்குதும் வா! மட நெஞ்சே! 9.8.9

 

1827:##

வண்டமர் சாரல் மாலிருஞ் சோலை* மாமணி வண்ணரை வணங்கும்,*

தொண்டரைப் பரவும் சுடரொளி நெடுவேல்* சூழ் வயலாலி நன்னாடன்*

கண்டல் நல்வேலி மங்கையர் தலைவன்* கலியன் வாய் ஒலிசெய்த பனுவல்,*

கொண்டு இவைபாடும் தவமுடையார்கள்* ஆள்வர் இக்குரை கடலுலகே. (2)9.8.10

 

ஒன்பதாம் திருமொழி

 

1828:##

மூவரில் முன்முதல்வன்* முழங்கார் கடலுள்கிடந்து,*

பூவலருந்தி தன்னுள்* புவனம் படைத்து உண்டுமிழ்ந்த,*

தேவர்கள் நாயகனை* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

கோவலர் கோவிந்தனைக்* கொடியேரிடை கூடுங்கொலோ!  (2)9.9.1

 

1829:##

புனைவளர் பூம்பொழிலார்* பொன்னி சூழ் அரங்க நகருள்-

முனைவனை,* மூவுலகும் படைத்த* முதல் மூர்த்திதன்னை,*

சினைவளர் பூம்பொழில் சூழ்* திருமாலிருஞ் சோலைநின்றான்*

கனைகழல் காணுங்கொலோ?* கயற் கண்ணி எம்காரிகையே!  (2)9.9.2

 

1830:

உண்டு உலகேழினையும்* ஒரு பாலகன் ஆலிலைமேல்,*

கண்துயில் கொண்டுகந்த* கருமாணிக்க மாமலையை,*

திண்திறல் மாகரிசேர்* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

அண்டர்தம் கோவினை இன்று* அணுகுங் கொல்? என்னாயிழையே! 9.9.3

 

1831:

சிங்கமதாய் அவுணன்* திறலாகம்முன் கீண்டுகந்த,*

பங்கய மாமலர்க் கண்* பரனை எம் பரஞ்சுடரை,*

திங்கள்நன் மாமுகில் சேர்* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

நங்கள் பிரானை இன்று* நணுகுங்கொல் என்நன்னுதலே! 9.9.40

 

1832:

தானவன் வேள்வி தன்னில்* தனியே குறளாய் நிமிர்ந்து,*

வானமும் மண்ணகமும்* அளந்த திரி விக்கிரமன்,*

தேனமர் பூம்பொழில் சூழ்* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

வானவர் கோனை இன்று* வணங்கித் தொழவல்லள் கொலோ! 9.9.5

 

1833:##

நேசமிலாதவர்க்கும்* நினையாதவர்க்கும் அரியான்,*

வாசமலர்ப் பொழில்சூழ்* வடமா மதுரைப் பிறந்தான்,*

தேசமெல்லாம் வணங்கும்* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

கேசவ நம்பி தன்னைக்* கெண்டை ஒண்கண்ணி காணுங்கொலோ!  (2)9.9.6

 

1834:

புள்ளினை வாய்பிளந்து* பொருமா கரி கொம்பொசித்து,*

கள்ளச் சகடுதைத்த* கருமாணிக்க மாமலையை,*

தெள்ளருவி கொழிக்கும்* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

வள்ளலை வாணுதலாள்* வணங்கித் தொழவல்லள் கொலோ!9.9.7

 

1835:

பார்த்தனுக்கு அன்றருளிப்* பாரதத்து ஒருதேர்முன்நின்று,*

காத்தவன் தன்னை* விண்ணோர் கருமாணிக்க மாமலையை,*

தீர்த்தனைப் பூம்பொழில் சூழ்* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

மூர்த்தியைக் கைதொழவும்* முடியுங்கொல்? என்மொய்குழற்கே!  9.9.8

 

1836:

வலம்புரி ஆழியனை* வரையார் திரள்தோளன் தன்னை,*

புலம்புரி நூலவனைப்* பொழில் வேங்கட வேதியனை,*

சிலம்பியல் ஆறுடைய* திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,*

நலந்திகழ் நாரணனை* நணுகுங்கொல்? என்நன்னுதலே!  (2)9.9.9

 

1837:##

தேடற்கு அரியவனைத்* திருமாலிருஞ் சோலை நின்ற,*

ஆடல் பறவையனை* அணியாயிழை காணுமென்று,*

மாடக் கொடிமதிள் சூழ்* மங்கையார் கலிகன்றிசொன்ன*

பாடல் பனுவல் பத்தும்* பயில்வார்க்கு இல்லை பாவங்களே!  (2)9.9.10

 

பத்தாம் திருமொழி

 

1838:##

எங்கள் எம்மிறை எம்பிரான்* இமையோர்க்கு நாயகன்,* ஏத்து அடியவர்

தங்கள் தம்மனத்துப்* பிரியாது அருள்புரிவான்,*

பொங்கு தண்ணருவி புதம்செய்யப்*பொன்களே சிதறும் இலங்கொளி,*

செங்கமலம் மலரும்* திருக்கோட்டியூரானே.  (2)9.10.1

 

1839:

எவ்வநோய் தவிர்ப்பான்* எமக்கிறை  இன்னகைத் துவர்வாய்,* நிலமகள்-

செவ்வி தோய வல்லான்* திருமா மகட்கினியான்,*

மௌவல் மாலை வண்டாடும்* மல்லிகை மாலையொடு மணந்து,* மாருதம்-

தெய்வ நாறவரும்* திருக்கோட்டியூரானே.    9.10.2

 

1840:

வெள்ளியான் கரியான்* மணிநிற வண்ணன்  விண்ணவர் தமக்கிறை,* எமக்கு-

ஒள்ளியான் உயர்ந்தான்* உலகேழும் உண்டுமிழ்ந்தான்,*

துள்ளுநீர் மொண்டு கொண்டு* சாமரைக் கற்றை சந்தன முந்தி வந்தசை,*

தெள்ளுநீர்ப் புறவில்* திருக்கோட்டியூரானே.  9.10.3

 

1841:

ஏறு மேறி இலங்குமொண் மழுப்பற்றும்*  ஈசற்கு இசைந்து,* உடம்பில் ஓர்-

கூறுதான் கொடுத்தான்* குலமாமகட்கு இனியான்,*

நாறு சண்பக மல்லிகை மலர்புல்கி*இன்னிள வண்டு,* நன்னறுந்-

தேறல்வாய் மடுக்கும்* திருக்கோட்டியூரானே.  9.10.4

 

1842:

வங்க மாகடல் வண்ணன்* மாமணி வண்ணன் விண்ணவர் கோன்* மதுமலர்த்

தொங்கல் நீள்முடியான்* நெடியான் படிகடந்தான்,*

மங்குல் தோய்மணி மாட வெண்கொடி* மாகமீது உயர்ந்தேறி,* வானுயர்-

திங்கள் தானணவும்* திருக்கோட்டியூரானே.9.10.5

 

1843:

காவலன் இலங்கைக்கு இறைகலங்கச்*  சரம் செல உய்த்து,* மற்றவன்-

ஏவலம் தவிர்த்தான்* என்னை ஆளுடை எம்பிரான்,*

நாவலம் புவிமன்னர் வந்து வணங்க* மால் உறைகின்றது இங்கென,*

தேவர் வந்திறைஞ்சும்* திருக்கோட்டியூரானே.9.10.6

 

1844:

கன்று கொண்டு விளங்கனி எறிந்து* ஆநிரைக்கு அழிவென்று,* மாமழை-

நின்று காத்துகந்தான்* நிலமாமகட்கு இனியான்,*

குன்றின் முல்லையின் வாசமும்* குளிர்மல்லிகை மணமும் அளைந்து,* இளந்-

தென்றல் வந்துலவும் * திருக்கோட்டியூரானே.  9.10.7

 

1845:

பூங்குருந்து ஒசித்து ஆனைகாய்ந்து* அரிமாச் செகுத்து,*  அடியேனை ஆளுகந்து-

ஈங்கு என்னுள் புகுந்தான்* இமையோர்கள் தம் பெருமான்,*

தூங்கு தண்பலவின்கனி* தொகுவாழையின் கனியொடு மாங்கனி*

தேங்கு தண்புனல் சூழ்* திருக்கோட்டியூரானே. 9.10.8

 

1846:

கோவையின் தமிழ் பாடுவார்* குடமாடுவார் தட மாமலர்மிசை,*

மேவு நான்முகனில்*விளங்கு புரிநூலர்,*

மேவு நான்மறை வாணர்* ஐவகை வேள்வி ஆறுஅங்கம் வல்லவர் தொழும்,*

தேவ தேவபிரான்* திருக்கோட்டியூரானே.       9.10.9

 

1847:##

ஆலுமா வலவன் கலிகன்றி* மங்கையர் தலைவன்* அணிபொழில்-

சேல்கள் பாய்கழனித்* திருக்கோட்டியூரானை,*

நீல மாமுகில் வண்ணனை* நெடுமாலை இன்தமிழால் நினைந்த,* இந்-

நாலும் ஆறும் வல்லார்க்கு* இடமாகும் வானுலகே.  (2) 9.10.10