பெரிய திருமொழி – பதினோராம் பத்து


பதினொன்றாம் பத்து

முதல் திருமொழி

 

 1952:##

குன்றம் ஒன்று எடுத்தேந்தி,* மாமழை-

அன்று காத்த அம்மான்,* அரக்கரை-

வென்ற வில்லியார்* வீரமே கொலோ,?*

தென்றல் வந்து* தீ வீசும் என்செய்கேன்! (2)  11.1.1

 

1953:

காரும் வார்பனிக்* கடலும் அன்னவன்,*

தாரும் மார்வமும்* கண்ட தண்டமோ,*

சோரு மாமுகில்* துளியின் ஊடுவந்து*

ஈர வாடைதான்* ஈரும் என்னையே!      11.1.2

 

1954:

சங்கும் மாமையும்* தளரும் மேனிமேல்,*

திங்கள் வெங்கதிர்* சீறு மெஞ்செய்கேன்,*

பொங்கு வெண்திரைப்* புணரி வண்ணனார்,*

கொங்கலார்ந்ததார்* கூவும் என்னையே!      11.1.3

 

1955:

அங்கோர் ஆய்க்குலத்துள்* வளர்ந்து சென்று,*

அங்கோர்* தாயுருவாகி வந்தவள்,*

கொங்கை நஞ்சுண்ட* கோயின்மை கொலோ,*

திங்கள் வெங்கதிர்* சீறுகின்றதே 11.1.4

 

1956:

அங்கோர் ஆளரியாய்,* அவுணனைப்-

பங்கமா* இருகூறு செய்தவன்,*

மங்குல் மாமதி* வாங்கவே கொலோ*

பொங்கு மாகடல்* புலம்பு கின்றதே!      11.1.5

 

1957:

சென்றுவார்* சிலை வளைத்து* இலங்கையை,-

வென்ற வில்லியார்* வீரமே கொலோ,*

முன்றில் பெண்ணைமேல்* முளரிக் கூட்டகத்து,*

அன்றிலின் குரல்* அடரும் என்னையே!      11.1.6

 

1958:

பூவை வண்ணனார்* புள்ளின் மேல்வர,*

மேவி நின்றுநான்* கண்ட தண்டமோ,*

வீவிலைங்கணை* வில்லி அம்புகோத்து,*

ஆவியே இலக்காக எய்வதே!      11.1.7

 

1959:

மால் இனந்துழாய்* வரும் என் நெஞ்சகம்,*

மாலின் அந்துழாய்* வந்து என்னுள்புக,*

கோல வாடையும்* கொண்டு வந்ததுஓர்*

ஆலி வந்ததால்* அரிது காவலே!      11.1.8

 

1960:

கொண்டை ஒண்கணும் துயிலும்,* என்நிறம்-

பண்டு பண்டு போலொக்கும்,*

மிக்கசீர் தொண்டர் இட்ட* பூந்துளவின் வாசமே,*

வண்டு கொண்டு வந்து* ஊதுமாகிலே      11.1.9

 

1961:##

அன்று பாரதத்து* ஐவர் தூதனாய்,*

சென்ற மாயனைச்* செங்கண் மாலினை,*

மன்றிலார் புகழ்* மங்கை வாள்கலிகன்றி,*

சொல்வல்லார்க்கு* அல்லல் இல்லையே (2)      11.1.10

 

இரண்டாம் திருமொழி

 

1962:

குன்றம் எடுத்து மழைதடுத்து* இளையாரொடும்*

மன்றில் குரவை பிணைந்த மால்* என்னை மால்செய்தான்,*

முன்றில் தனிநின்ற பெண்ணை மேல்* கிடந்தீர்கின்ற*

அன்றிலின் கூட்டைப்* பிரிக்ககிற்பவர் ஆர்கொலோ! (2)      11.2.1

 

1963:

பூங்குருந்து ஒசித்து ஆனை காய்ந்து* அரிமாச்செகுத்து,*

ஆங்கு வேழத்தின் கொம்பு கொண்டு* வன் பேய்முலை-

வாங்கி உண்ட,* அவ்வாயன் நிற்க* இவ்வாயன் வாய்,*

ஏங்கு வேய்ங்குழல்* என்னோடாடும் இளமையே!      11.2.2

 

1964:

மல்லோடு கஞ்சனும்* துஞ்ச வென்ற மணிவண்ணன்,*

அல்லி மலர்த்தண்துழாய்* நினைந்திருந்தேனையே,*

எல்லியில் மாருதம்* வந்தடும் அதுவன்றியும்,*

கொல்லை வல்லேற்றின் மணியும்* கோயின்மை செய்யுமே!      11.2.3

 

1965:

பொருந்து மாமரம்* ஏழும் எய்த புனிதனார்*

திருந்து சேவடி* என்மனத்து நினைதொறும்,*

கருந்தண் மாகடல்* கங்குலார்க்கும் அதுவன்றியும்,*

வருந்த வாடை வரும்* இதற்கினி என்செய்கேன்!      11.2.4

 

1966:

அன்னை முனிவதும்* அன்றிலின் குரல் ஈர்வதும்,*

மன்னு மறிகடல் ஆர்ப்பதும்* வளை சோர்வதும்*

பொன்னங் கலையல்குல்* அன்ன மென்னடைப் பூங்குழல்,*

பின்னை மணாளர்* திறத்தமாயின பின்னையே      11.2.5

 

1967:

ஆழியும் சங்கும் உடைய* நங்கள் அடிகள்தாம்,*

பாழிமையான கனவில்* நம்மைப் பகர்வித்தார்,*

தோழியும் நானும் ஒழிய* வையம் துயின்றது,*

கோழியும் கூகின்றதில்லைக்* கூரிருள் ஆயிற்றே!      11.2.6

 

1968:

காமன் தனக்கு முறையல்லேன்* கடல் வண்ணனார்,*

மாமணவாளர்* எனக்குத் தானும் மகன்சொல்லில்,*

யாமங்கள் தோறும் எரி வீசும்* என்னிளங் கொங்கைகள்,*

மாமணி வண்ணர்* திறத்த வாய் வளர்கின்றவே!      11.2.7

 

 

1969:

மஞ்சுறு மாலிருஞ் சோலை* நின்ற மணாளனார்,*

நெஞ்சம் நிறைகொண்டு போயினார்* நினைகின்றிலர்,*

வெஞ்சுடர் போய் விடியாமல்* எவ்விடம் புக்கதோ,*

நஞ்சு உடலம் துயின்றால்* நமக்கினி நல்லதே!      11.2.8

 

1970:

காமன் கணைக்கு ஓர்இலக்கமாய்* நலத்தின்மிகு,*

பூமரு கோல* நம் பெண்மை சிந்தித்திராது போய்*

தூமலர் நீர்கொடு* தோழி! நாம் தொழுதேத்தினால்*

கார்முகில் வண்ணரைக்* கண்களால் காணலாம் கொலோ!      11.2.9

 

1971:##

வென்றி விடையுடன்* ஏழடர்த்த அடிகளை,*

மன்றில் மலிபுகழ்* மங்கைமன் கலிகன்றிசொல்,*

ஒன்று நின்ற ஒன்பதும்* உரைப்பவர் தங்கள்மேல்*

என்றும் நில்லா வினை* ஒன்றும் சொல்லில் உலகிலே (2)      11.2.10

 

மூன்றாம் திருமொழி

 

1972:

மன்னிலங்கு பாரதத்துத்* தேரூர்ந்து,* மாவலியைப்-

பொன்னிலங்கு திண்விலங்கில் வைத்துப்* பொருகடல்சூழ்*

தென்னிலங்கை ஈடழித்த* தேவர்க்கு இதுகாணீர்*

என்னிலங்கு சங்கோடு* எழில் தோற்றிருந்தேனே! (2)      11.3.1

 

1973:

இருந்தான் என்னுள்ளத்து* இறைவன் கறைசேர்*

பருந்தாள் களிற்றுக்கு* அருள்செய்த செங்கண்*

பெருந்தோள் நெடுமாலைப்* பேர்பாடி ஆட*

வருந்தாது என் கொங்கை* ஒளிமன்னும் அன்னே!      11.3.2

 

1974:

அன்னே! இவரை* அறிவன் மறைநான்கும்*

முன்னே உரைத்த* முனிவர் இவர்வந்து*

பொன்னேய் வளைகவர்ந்து* போகார் மனம்புகுந்து*

என்னே இவரெண்ணும்* எண்ணம் அறியோமே!      11.3.3

 

1975:

அறியோமே என்று* உரைக்கலாமே எமக்கு,*

வெறியார் பொழில்சூழ்* வியன்குடந்தை மேவி,*

சிறியான் ஓர் பிள்ளையாய்* மெள்ள நடந்திட்டு*

உறியார் நறுவெண்ணெய்* உண்டுகந்தார் தம்மையே?      11.3.4

 

1976:

தம்மையே நாளும்* வணங்கித் தொழுவார்க்கு,*

தம்மையே ஒக்க* அருள்செய்வர் ஆதலால்,*

தம்மையே நாளும்* வணங்கித் தொழுதிறைஞ்சி,*

தம்மையே பற்றா* மனத்தென்றும் வைத்தோமே.      11.3.5

 

1977:

வைத்தார் அடியார்* மனத்தினில் வைத்து,* இன்பம்-

உற்றார் ஒளிவிசும்பில்* ஓரடிவைத்து,* ஓரடிக்கும்-

எய்த்தாது மண்ணென்று* இமையோர் தொழுதிறைஞ்சி,*

கைத்தாமரை குவிக்கும்* கண்ணன் என் கண்ணனையே      11.3.6

 

1978:

கண்ணன் மனத்துள்ளே* நிற்கவும் கைவளைகள்*

என்னோ கழன்ற?* இவையென்ன மாயங்கள்?*

பெண்ணானோம் பெண்மையோம் நிற்க,* அவன்மேய,-

அண்ணல் மலையும்* அரங்கமும் பாடோமே.      11.3.7

 

1979:

பாடோமே* எந்தை பெருமானை?* பாடிநின்று ஆடோமே*

ஆயிரம் பேரானை?* பேர்நினைந்து சூடோமே*

சூடும் துழாயலங்கல்? சூடி,* நாம் கூடோமே கூடக்*

குறிப்பாகில்? நன்னெஞ்சே!      11.3.8

 

1980:

நன்னெஞ்சே! நம்பெருமான்* நாளும் இனிதமரும்,*

அன்னம்சேர் கானல்* அணியாலி கைதொழுது,*

முன்னம்சேர் வல்வினைகள் போக* முகில்வண்ணன்,*

பொன்னம்சேர் சேவடிமேல்* போதணியப் பெற்றோமே!      11.3.9

 

1981:##

பெற்றாரார்* ஆயிரம் பேரானைப்,* பேர்பாடப்-

பெற்றான்* கலியன் ஒலிசெய் தமிழ்மாலை,*

கற்றார் ஓ! முற்றுலகு ஆள்வர்* இவைகேட்கல்-

உற்றார்க்கு,* உறுதுயர் இல்லை உலகத்தே (2)      11.3.10

 

நான்காம் திருமொழி

 

1982:

நிலையிடம் எங்கும் இன்றி நெடுவெள்ளம் உம்பர்* வளநாடு மூட இமையோர்*

தலையிட மற்றெமக்கொர் சரணில்லை என்ன* அரணாவன் என்னும் அருளால்*

அலைகடல் நீர்க்குழம்ப அகடாட ஓடி* அகல் வானுரிஞ்ச,* முதுகில்-

மலைகளை மீது கொண்டு வருமீனை மாலை* மறவாது இறைஞ்சு என் மனனே! (2)  

 

1983:

செருமிகு வாளெயிற்ற அரவொன்று சுற்றித்* திசைமண்ணும் விண்ணும் உடனே*

வெருவர வெள்ளை வெள்ளம் முழுதும் குழம்ப* இமையோர்கள் நின்று கடைய,*

பருவரை ஒன்று நின்று முதுகிற் பரந்து* சுழலக் கிடந்து துயிலும்,*

அருவரை அன்ன தன்மை அடலாமையான* திருமால் நமக்கு ஓர் அரணே.       

 

1984:

தீதறு திங்கள் பொங்கு சுடரும்பர் உம்பர்* உலகேழினோடும் உடனே,*

மாதிர மண்சுமந்து வடகுன்றும் நின்ற* மலையாறும் ஏழு கடலும்*

பாதமர் சூழ்குளம்பின கமண்ட லத்தின்* ஒருபால் ஒடுங்க வளர்சேர்,*

ஆதிமுன் ஏனமாகி அரணாய மூர்த்தி* அதுநம்மை ஆளும் அரசே.     11.4.3.

 

1985:

தளையவிழ் கோதை மாலை இருபால் தயங்க* எரிகான்றிரண்டு தறுகண்,*

அளவெழ வெம்மை மிக்க அரியாகி அன்று* பரியோன் சினங்கள் அவிழ,*

வளை உகிறாளி மொய்ம்பில் மறவோனதாகம்* மதியாது சென்று ஒருகிரால்*

பிளவெழ விட்ட குட்டம் அதுவையமூடு* பெருநீரின் மும்மை பெரிதே.     11.4.4.

 

 

1986:

வெந்திறல் வாணன் வேள்வி இடமெய்தி* அங்கோர் குறளாகி மெய்ம்மை உணர*

செந்தொழில் வேத நாவின் முனியாகி வையம்* அடிமூன்று இரந்து பெறினும்,*

மந்திர மீது போகி மதிநின்று இறைஞ்ச* மலரோன் வணங்க வளர்சேர்,*

அந்தரம் ஏழினூடு செலவுய்த்த பாதம்* அது நம்மை ஆளும் அரசே.    11.4.5.

 

1987:

இருநில மன்னர் தம்மை இருநாலும் எட்டும்* ஒருநாலும் ஒன்றும் உடனே,*

செருநுதலூடு போகி அவராவி மங்க* மழுவாளில் வென்ற திறலோன்,*

பெருநில மங்கை மன்னர் மலர்மங்கை நாதர்* புலமங்கை கேள்வர் புகழ்சேர்,*

பெருநிலம் உண்டு உமிழ்ந்த பெருவாயராகி* அவர் நம்மை ஆள்வர் பெரிதே.    

 

1988:

இலைமலி பள்ளி எய்தி இதுமாயம் என்ன* இனமாய மான்பின் எழில்சேர்*

அலைமலி வேல் கணாளை அகல்விப்பதற்கு* ஓருருவாய மானை அமையா,*

கொலைமலி எய்துவித்த கொடியோன் இலங்கை* பொடியாக வென்றி அமருள்,*

சிலைமலி செஞ்சரங்கள் செலவுய்த்த நங்கள்* திருமால் நமக்கோர் அரணே.    

 

1989:

முன் உலகங்கள் ஏழும் இருள்மண்டி உண்ண* முதலோடு வீடும் அறியாது,*

என்னிது? வந்தது என்ன இமையோர் திகைப்ப* எழில்வேதம் இன்றி மறைய,*

பின்னையும் வானவர்க்கும் முனிவர்க்கும் நல்கி* இருள்தீர்ந்து இவ்வையம் மகிழ,*

அன்னமதாய் இருந்து அங்கு அறநூல் உரைத்த* அது நம்மை ஆளும் அரசே.    

 

1990:

துணைநிலை மற்றெமக்கொர் உளது என்றிராது* தொழுமின்கள் தொண்டர்! தொலைய*

உணமுலை முன்கொடுத்த உரவோளது ஆவி* உகவுண்டு வெண்ணெய் மருவி,*

பணமுலை ஆயர் மாதர் உரலோடு கட்ட* அதேனாடும் ஓடி அடல்சேர்,*

இணை மருதிற்று வீழ நடைகற்ற தெற்றல்* வினை பற்றறுக்கும் விதியே.    11.4.9.

 

1991:##

கொலைகெழு செம்முகத்த களிறொன்று கொன்று* கொடியோன் இலங்கை பொடியா*

சிலைகெழு செஞ்சரங்கள் செலவுய்த்த நங்கள்* திருமாலை, வேலை புடைசூழ்*

கலிகெழு மாட வீதி வயல்மங்கை மன்னு* கலிகன்றி சொன்ன பனுவல்,*

ஒலிகெழு பாடல் பாடி உழல்கின்ற தொண்டர்* அவராள்வர் உம்பர் உலகே.    

 

ஐந்தாம் திருமொழி

 

1992:##

மானமரு மென்னோக்கி* வைதேவியின் துணையா,*

கானமரும் கல்லதர்போய்க்* காடுறைந்தான் காணேடீ*

கானமரும் கல்லதர்ப்போய்க்* காடுறைந்த பொன்னடிகள்,*

வானவர்தம் சென்னி* மலர்க்கண்டாய் சாழலே (2)      11.5.1

 

1993:

தந்தை தளைகழலத்* தோன்றிப்போய்,* ஆய்ப்பாடி-

நந்தன் குலமதலையாய்* வளர்ந்தான் காணேடீ,*

நந்தன் குலமதலையாய்* வளர்ந்தான் நான்முகற்குத்*

தந்தைகாண் எந்தை* பெருமான் காண் சாழலே      11.5.2

 

1994:

ஆழ்கடல்சூழ் வையகத்தார்* ஏசப்போய்,* ஆய்ப்பாடித்-

தாழ்குழலார் வைத்த* தயிருண்டான் காணேடீ,*

தாழ்குழலார் வைத்த* தயிருண்ட பொன்வயிறு,*இவ்-

வேழுலகும் உண்டும்* இடமுடைத்தால் சாழலே      11.5.3

 

1995:

அறியாதார்க்கு* ஆனாயன் ஆகிப்போய்,* ஆய்ப்பாடி-

உறியார் நறுவெண்ணெய்* உண்டுகந்தான் காணேடீ*

உறியார் நறுவெண்ணெய்* உண்டுகந்த பொன்வயிற்றுக்கு,*

எறிநீர் உலகனைத்தும்* எய்தாதால் சாழலே      11.5.4

 

1996:

வண்ணக் கருங்குழல்* ஆய்ச்சியால் மொத்துண்டு,*

கண்ணிக் குறுங்கயிற்றால்* கட்டுண்டான் காணேடீ,*

கண்ணிக் குறுங்கயிற்றால்* கட்டுண்டான் ஆகிலும்,*

எண்ணற்கு அரியன்* இமையோர்க்கும் சாழலே      11.5.5

 

1997:

கன்றப் பறைகறங்கக்* கண்டவர்தம் கண்களிப்ப,*

மன்றில் மரக்கால்* கூத்தாடினான் காணேடீ,*

மன்றில் மரக்கால்* கூத்து ஆடினான் ஆகிலும்,*

என்றும் அரியன்* இமையோர்க்கும் சாழலே      11.5.6

 

1998:

கோதைவேல் ஐவர்க்காய்* மண்ணகலம் கூறிடுவான்,*

தூதனாய் மன்னவனால்* சொல்லுண்டான் காணேடீ,*

தூதனாய் மன்னவனால்* சொல்லுண்டான் ஆகிலும்,*

ஓதநீர் வையகம்* முனுண்டு உமிழ்ந்தான் சாழலே      11.5.7

 

1999:

பார்மன்னர் மங்கப்* படைதொட்டு வெஞ்சமத்து,*

தேர்மன்னர்க்காய்* அன்று தேரூர்ந்தான் காணேடீ,*

தேர்மன்னர்க்காய்* அன்று தேரூர்ந்தான் ஆகிலும்,*

தார்மன்னர் தங்கள்* தலைமேலான் சாழலே      11.5.8

 

2000:##

கண்டார் இரங்கக்* கழியக் குறளுருவாய்,*

வண்தாரான் வேள்வியில்* மண்இரந்தான் காணேடீ,*

வண்தாரான் வேள்வியில்* மண்இரந்தான் ஆகிலும்*

விண்டேழ் உலகுக்கும்* மிக்கான் காண் சாழலே (2)      11.5.9

 

2001:##

கள்ளத்தால் மாவலியை* மூவடிமண் கொண்டளந்தான்,*

வெள்ளத்தான் வேங்கடத்தான்* என்பரால் காணேடீ,*

வெள்ளத்தான்* வேங்கடத்தானேலும்,* கலிகன்றி-

உள்ளத்தின் உள்ளே* உளன் கண்டாய் சாழலே (2)      11.5.10

 

ஆறாம் திருமொழி

 

2002:##

மைந்நின்ற கருங்கடல் வாயுலகின்றி* வானவரும் யாமுமெல்லாம்,*

நெய்ந்நின்ற சக்கரத்தன் திருவயிற்றில்* நெடுங்காலம் கிடந்தது ஓரீர்,*

எந்நன்றி செய்தாரா* ஏதிலோர் தெய்வத்தை ஏத்துகின்றீர்?*

செய்ந்நன்றி குன்றேன்மின்* தொண்டர்காள்! அண்டனையே ஏத்தீர்களே (2)      

 

 

2003:

நில்லாத பெருவெள்ளம்* நெடுவிசும்பின் மீதோடி நிமிர்ந்த காலம்,*

மல்லாண்ட தடக்கையால்* பகிரண்டம் அகப்படுத்த காலத்து,* அன்று-

எல்லாரும் அறியாரோ* எம்பெருமான் உண்டு உமிழ்ந்த எச்சில்தேவர்,*

அல்லாதார் தாம்உளரே?* அவனருளே உலகாவது அறியீர்களே?      11.6.2

 

2004:

நெற்றிமேல் கண்ணானும்* நிறைமொழிவாய் நான்முகனும் நீண்டநால்வாய்,*

ஒற்றைக்கை வெண்பகட்டின்* ஒருவனையும் உள்ளிட்ட அமரரோடும்,*

வெற்றிப்போர்க் கடலரையன்* விழுங்காமல் தான் விழுங்கி உய்யக்கொண்ட,*

கொற்றப் போராழியான்* குணம்பரவாச் சிறுதொண்டர் கொடியவாறே!      11.6.3

 

2005:

பனிப்பரவைத் திரைததும்பப்* பாரெல்லாம் நெடுங்கடலே ஆனகாலம்,*

இனிக் களைகணிவர்க்கு இல்லை என்று* உலகம் ஏழினையும் ஊழில் வாங்கி*

முனித்தலைவன் முழங்கொளிசேர்* திருவயிற்றில் வைத்து உம்மை உய்யக்கொண்ட*

கனிகளவத் திருவுருவத்து ஒருவனையே* கழல் தொழுமா கல்லீர்களே      11.6.4

 

2006:

பாராரும் காணாமே* பரவைமா நெடுங்கடலே ஆனகாலம்,*

ஆரானும் அவனுடைய திருவயிற்றில்* நெடுங்காலம் கிடந்தது,*உள்ளத்-

தோராத உணர்விலீர்! உணருதிரேல்* உலகளந்த உம்பர் கோமான்,*

பேராளன் பேரான* பேர்கள் ஆயிரங்களுமே பேசீர்களே      11.6.5

 

2007:

பேயிருக்கும் நெடுவெள்ளம்* பெருவிசும்பின் மீதோடிப் பெருகுகாலம்,*

தாயிருக்கும் வண்ணமே* உம்மைத்தன் வயிற்றிருத்தி உய்யக்கொண்டான்,*

போயிருக்க மற்றிங்கோர்* புதுத்தெய்வம் கொண்டாடும் தொண்டீர்,* பெற்ற-

தாயிருக்க மணைவெந்நீர் ஆட்டுதிரோ* மாட்டாத தகவற்றீரே!      11.6.6

 

2008:

மண்ணாடும் விண்ணாடும்* வானவரும் தானவரும் மற்றுமெல்லாம்*

உண்ணாத பெருவெள்ளம்* உண்ணாமல் தான்விழுங்கி உய்யக்கொண்ட,*

கண்ணாளன் கண்ணமங்கை நகராளன்* கழல்சூடி, அவனை உள்ளத்து*

எண்ணாத மானிடத்தை* எண்ணாத போதெல்லாம் இனியவாறே      11.6.7

 

2009:

மறம்கிளர்ந்து கருங்கடல் நீர்* உரம்துரந்து பரந்தேறி அண்டத்தப்பால்,*

புறம்கிளர்ந்த காலத்துப்* பொன்னுலகம் ஏழினையும் ஊழில்வாங்கி,*

அறம்கிளர்ந்த திருவயிற்றின்* அகம்படியில் வைத்து உம்மை உய்யக்கொண்ட,*

நிறம்கிளர்ந்த கருஞ்சோதி* நெடுந்தகையை நினையாதார் நீசர்தாமே.      11.6.8

 

2010:

அண்டத்தின் முகடழுந்த* அலைமுந்நீர் திரைததும்ப ஆ! ஆ! என்று,*

தொண்டர்க்கும் அமரர்க்கும்* முனிவர்க்கும் தானருளி,* உலகமேழும்-

உண்டொத்த திருவயிற்றின்* அகம்படியில் வைத்து உம்மை உய்யக்கொண்ட,*

கொண்டற்கை மணிவண்ணன் *தண்குடந்தை நகர் பாடி ஆடீர்களே      11.6.9

 

2011:##

தேவரையும் அசுரரையும்* திசைகளையும் கடல்களையும் மற்றும் முற்றும்,*

யாவரையும் ஒழியாமே* எம்பெருமான் உண்டுமிழ்ந்தது அறிந்துசொன்ன,*

காவளரும் பொழில்மங்கைக்* கலிகன்றி ஒலிமாலை கற்று வல்லார்,*

பூவளரும் திருமகளால் அருள்பெற்றுப்* பொன்னுலகில் பொலிவர் தாமே (2)      

 

ஏழாம் திருமொழி

 

2012:##

நீள்நாகம் சுற்றி* நெடுவரைநட்டு,* ஆழ்கடலைப்-

பேணான் கடைந்து* அமுதம் கொண்டுகந்த பெம்மானை,*

பூணார மார்வனைப்* புள்ðரும் பொன்மலையை,*

காணாதார் கண்என்றும்* கண்ணல்ல கண்டாமே (2)      11.7.1

 

2013:

நீள்வான் குறளுருவாய்* நின்றிரந்து மாவலிமண்,*

தாளால் அளவிட்ட* தக்கணைக்கு மிக்கானை,*

தோளாத மாமணியைத்* தொண்டர்க்கு இனியானை,*

கேளாச் செவிகள்* செவியல்ல கேட்டாமே      11.7.2

 

2014:

தூயானைத்* தூய மறையானை,* தென்னாலி மேயானை*

மேவாள் உயிருண்டு அமுதுண்ட வாயானை*

மாலை வணங்கி* அவன்பெருமை பேசாதார்*

பேச்சென்றும்* பேச்சல்ல கேட்டாமே      11.7.3

 

2015:

கூடா இரணியனைக்* கூருகிரால் மார்விடந்த,*

ஓடா அடலரியை* உம்பரார் கோமனை,*

தோடார் நறுந்துழாய் மார்வனை,* ஆர்வத்தால்-

பாடாதார் பாட்டென்றும்* பாட்டல்ல கேட்டாமே      11.7.4

 

2016:

மையார் கடலும்* மணிவரையும் மாமுகிலும்,*

கொய்யார் குவளையும் காயாவும்* போன்றிருண்ட மெய்யானை*

மெய்ய மலையானைச்* சங்கேந்தும் கையானை*

கைதொழா* கையல்ல கண்டாமே      11.7.5

 

2017:

கள்ளார் துழாயும்* கணவலரும் கூவிளையும்,*

முள்ளார் முளரியும்* ஆம்பலுமுன் கண்டக்கால்,*

புள்ளாய் ஓர் ஏனமாய்ப்* புக்கிடந்தான் பொன்னடிக்கென்று,*

உள்ளாதார் உள்ளத்தை* உள்ளமாக் கொள்ளோமே      11.7.6

 

2018:

கனையார் கடலும்* கருவிளையும் காயாவும்*

அனையானை,* அன்பினால் ஆர்வத்தால்,* என்றும்-

சுனையார் மலரிட்டுத்* தொண்டராய் நின்று,*

நினையாதார் நெஞ்சென்றும்* நெஞ்சல்ல கண்டாமே      11.7.7

 

2019:

வெறியார் கருங்கூந்தல்* ஆய்ச்சியர் வைத்த*

உறியார் நறுவெண்ணெய்* தானுகந்து உண்ட சிறியானை*

செங்கண் நெடியானைச்* சிந்தித்து*

அறியாதார்* என்றும் அறியாதார் கண்டாமே      11.7.8

 

2020:##

தேனோடு வண்டாலும்* திருமாலிருஞ்சோலை,*

தானிடமாக் கொண்டான்* தடமலர்க் கண்ணிக்காய்,*

ஆன்விடை ஏழன்று அடர்த்தாற்கு* ஆளானார் அல்லாதார்,*

மானிடவர் அல்லர் என்று* என்மனத்தே வைத்தேனே (2)      11.7.9

 

2021:##

மெய்ந்நின்ற* பாவம் அகல,* திருமாலைக்-

கைந்நின்ற ஆழியான்* சூழும் கழல்சூடி,*

கைந்நின்ற வேற்கைக்* கலியன் ஒலிமாலை,*

ஐயொன்றும் ஐந்தும்* இவைபாடி ஆடுமினே (2)      11.7.10

 

எட்டாம் திருமொழி

 

2022:##

மாற்றமுள* ஆகிலும் சொல்லுவன்,* மக்கள்-

தோற்றக் குழி* தோற்றுவிப்பாய் கொல்என்று இன்னம்,*

ஆற்றங்கரை வாழ் மரம்போல்* அஞ்சுகின்றேன்,*

நாற்றச் சுவை* ஊறு ஒலியாகிய நம்பீ! (2)      11.8.1

 

2023:

சீற்றமுள* ஆகிலும் செப்புவன்,* மக்கள்-

தோற்றக்குழி* தோற்றுவிப்பாய் கொல்என்றஞ்சி,*

காற்றத்து இடைப்பட்ட* கலவர் மனம்போல,*

ஆற்றத்துளங்கா நிற்பன்* ஆழிவலவா!      11.8.2

 

2024:

தூங்கார் பிறவிக்கள்* இன்னம் புகப்பெய்து,*

வாங்காயென்று சிந்தித்து* நான்அதற்கு அஞ்சி,*

பாம்போடு ஒருகூரையிலே* பயின்றாற்போல்,*

தாங்காது உள்ளம் தள்ளும்* என் தாமரைக் கண்ணா!      11.8.3

 

2025:

உருவார் பிறவிக்கள்* இன்னம் புகப்பெய்து,*

திரிவாயென்று சிந்தித்தி* என்றுஅதற்கு அஞ்சி,*

இருபாடு எரிகொள்ளியின்* உள் எறும்பே போல்,*

உருகாநிற்கும்* என்னுள்ளம் ஊழி முதல்வா!      11.8.4

 

2026:

கொள்ளக் குறையாத* இடும்பைக் குழியில்,*

தள்ளி புகப்பெய்தி கொல்* என்றுஅதற்கு அஞ்சி,*

வெள்ளத்து இடைப்பட்ட* நரியினம் போலே,*

உள்ளம் துளங்கா நிற்பன்* ஊழி முதல்வா!      11.8.5

 

2027:

படைநின்ற* பைந்தாமரையோடு* அணிநீலம்-

மடைநின்று அலரும்* வயலாலி மணாளா,*

இடையன் எறிந்த மரமே* ஒத்திராமே,*

அடைய அருளாய்* எனக்கு உன்தன் அருளே      11.8.6

 

2028:##

வேம்பின்புழு* வேம்பின்றி உண்ணாது,* அடியேன்-

நான்பின்னும்* உன்சேவடியன்றி நயவேன்,*

தேம்பல் இளந்திங்கள்* சிறைவிடுத்து,* ஐவாய்ப்-

பாம்பின் அணைப்* பள்ளி கொண்டாய் பரஞ்சோதீ! (2)      11.8.7

 

2029:##

அணியார் பொழில்சூழ்* அரங்க நகரப்பா,*

துணியேன் இனி* நின் அருளல்லது எனக்கு,*

மணியே! மணிமாணிக்கமே!* மதுசூதா,*

பணியாய் எனக்கு உய்யும்வகை,* பரஞ்சோதீ! (2)      11.8.8

 

2030:##

நந்தா நரகத்து அழுந்தா வகை,* நாளும்-

எந்தாய்! தொண்டரானவர்க்கு* இன்னருள் செய்வாய்,*

சந்தோகா! தலைவனே!* தாமரைக் கண்ணா,*

அந்தோ! அடியேற்கு* அருளாய் உன்னருளே (2)      11.8.9

 

2031:##

குன்றம் எடுத்து* ஆநிரை காத்தவன் தன்னை,*

மன்றில் புகழ்* மங்கைமன் கலிகன்றி சொல்,*

ஒன்று நின்ற ஒன்பதும்* வல்லவர் தம்மேல்,*

என்றும் வினையாயின* சாரகில்லாவே (2)      11.8.10

 

 

திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்