ஐந்தாம் பத்து


திருவாய் மொழி ஐந்தாம் பத்து

முதல் திருமொழி

 

3233:##

கையார் சக்கரத்து* என்கருமாணிக்கமே!என்றென்று,*

பொய்யே கைம்மைசொல்லிப்* புறமே புறமே ஆடி,*

மெய்யே பெற்றொழிந்தேன்,* விதிவாய்க்கின்று காப்பாரார்,*

ஐயோ கண்ணபிரான்!* அறையோ இனிப்போனாலே.           (2)            5.1.1

 

3234:

போனாய் மாமருதின் நடுவே* என் பொல்லா மணியே,*

தேனே! இன்னமுதே!‘* என்றென்றே சில கூற்றுச்சொல்ல,*

தானேல் எம்பெருமான்* அவன் என்னாகி ஒழிந்தான்,*

வானே மாநிலமே* மற்றுமுற்றும் என்னுள்ளனவே.      5.1.2

 

3235:

உள்ளன மற்றுளவாப்* புறமேசில மாயம் சொல்லி,*

வள்ளல் மணிவண்ணனே!* என்றென்றே உன்னையும் வஞ்சிக்கும்,*

கள்ளமனம் தவிர்ந்தே* உன்னைக் கண்டுகொண்டு உய்ந்தொழிந்தேன்,*

வெள்ளத்தணைக் கிடந்தாய்* இனியுன்னை விட்டு என்கொள்வனே?            5.1.3

 

3236:

என்கொள்வன் உன்னை விட்டென்னும்* வாசகங்கள் சொல்லியும்,*

வன்கள்வனேன் மனத்தை வலித்துக்* கண்ண நீர் கரந்து,*

நின்கண் நெருங்கவைத்தே* என்தாவியை நீக்ககில்லேன்,*

என்கண் மலினமறுத்து* என்னைக்கூவி அருளாய்கண்ணனே!            5.1.4

 

3237:

கண்ணபிரானை* விண்ணோர் கருமாணிக்கத்தை அமுதை,*

நண்ணியும் நண்ணகில்லேன்* நடுவேயோர் உடம்பிலிட்டு,*

திண்ணம் அழுந்தக்கட்டிப்* பலசெய்வினை வன்கயிற்றால்,*

புண்ணை மறையவரிந்து* என்னைப் போரவைத்தாய் புறமே.            5.1.5

 

3238:

புறமறக் கட்டிக்கொண்டு* இரு வல்வினையார் குமைக்கும்,*

முறைமுறை ஆக்கைபுகலொழியக்* கண்டு கொண்டொழிந்தேன்,*

நிறமுடை நால்தடந்தோள்* செய்யவாய் செய்ய தாமரைக்கண்,*

அறமுயல் ஆழியங்கைக்* கருமேனி அம்மான் தன்னையே. 5.1.6

 

3239:

அம்மான் ஆழிப்பிரான்* அவன் எவ்விடத்தான்? யான்ஆர்?,*

எம்மா பாவியர்க்கும்* விதிவாய்க்கின்று வாய்க்கும்கண்டீர்,*

கைம்மா துன்பொழித்தாய்!என்று* கைதலை பூசலிட்டே,*

மெய்ம்மாலாய் ஒழிந்தேன்* எம்பிரானும் என் மேலானே.     5.1.7

 

3240:

மேலாத் தேவர்களும்* நிலத்தேவரும் மேவித்தொழும்,*

மாலார் வந்து இனநாள்* அடியேன் மனத்தே மன்னினார்,*

சேலேய் கண்ணியரும்* பெருஞ்செல்வமும் நன்மக்களும்,*

மேலாத் தாய்தந்தையும்* அவரே இனி யாவாரே.          5.1.8

 

 

3241:

ஆவாரார் துணை என்று* அலைநீர் கடலுள் அழுந்தும்-

நாவாய் போல்,* பிறவிக் கடலுள்* நின்று நான்துளங்க,*

தேவார் கோலத்தொடும்* திருச்சக்கரம் சங்கினொடும்,*

ஆவா! என்று அருள் செய்து* அடியேனொடும் ஆனானே.     5.1.9

 

3242:

ஆனான் ஆளுடையான் என்று* அஃதே கொண்டு உகந்துவந்து,*

தானே இன்னருள் செய்து* என்னைமுற்றவும் தானானான்,*

மீனாய் ஆமையுமாய்* நரசிங்கமுமாய்க் குறளாய்,*

கானோர் ஏனாமுமாய்க்* கற்கியாம் இன்னம் கார்வண்ணனே.            5.1.10

 

3243:##

கார்வண்ணன் கண்ணபிரான்* கமலத்தடங் கண்ணன் தன்னை,*

ஏர்வள ஒண்கழனிக்* குருகூர் சடகோபன் சொன்ன,*

சீர்வண்ண ஒண்தமிழ்கள்* இவை ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்*

ஆர்வண்ணத்தால் உரைப்பார்* அடிக்கீழ் புகுவார் பொலிந்தே.            5.1.11

 

இரண்டாம் திருமொழி

 

3244:##

பொலிக பொலிக பொலிக!* போயிற்று வல்லுயிர்ச் சாபம்*

நலியும் நரகமும் நைந்த* நமனுக்கு இங்கு யாதொன்று மில்லை*

கலியும் கெடும் கண்டு கொள்மின்* கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல்*

மலியப் புகுந்து இசைபாடி* ஆடி உழிதரக் கண்டோம்*.          (2)            5.2.1

 

3245:

கண்டோம் கண்டோம் கண்டோம்* கண்ணுக் கினியன கண்டோம்*

தொண்டீர்! எல்லீரும் வாரீர்* தொழுது தொழுது நின்றார்த்தும்*

வண்டார் தண்ணன் துழாயான்* மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல்*

பண் தான் பாடி நின்றாடிப்* பரந்து திரிகின்றனவே*.           5.2.2

 

3246:

திரியும் கலியுகம் நீங்கித்* தேவர்கள் தாமும் புகுந்து*

பெரிய கிதயுகம் பற்றிப்* பேரின்ப வெள்ளம் பெருக*

கரிய முகில்வண்ணன் எம்மான்* கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல்*

இரியப் புகுந்து இசை பாடி* எங்கும் இடம் கொண்டனவே*.  5.2.3

 

3247:

இடங்கொள் சமயத்தை யெல்லாம்* எடுத்துக் களைவன போல*

தடங்கடல் பள்ளிப் பெருமான்* தன்னுடைப் பூதங்களேயாய்*

கிடந்தும் இருந்தும் எழுந்தும்* கீதம் பலபல பாடி*

நடந்தும் பறந்தும் குனித்தும்* நாடகம் செய்கின்றனவே*.    5.2.4

 

3248:

செய்கின்றது என் கண்ணுக்கொன்றே* ஒக்கின்றது இவ்வுலகத்து*

வைகுந்தன் பூதங்களேயாய்* மாயத்தினால் எங்கும் மன்னி*

ஐயம் ஒன்றில்லை அரக்கர்* அசுரர் பிறந்தீர் உள்ளÖரேல்*

உய்யும் வகையில்லை தொண்டீர்!* ஊழி பெயர்த்திடும் கொன்றே*.               5.2.5

 

3249:

கொன்று யிருண்ணும் விசாதி* பகைபசி தீயன வெல்லாம்*

நின்று இவ்வுலகில் கடிவான்* நேமிப் பிரான் தமர் போந்தார்*

நன்றிசை பாடியும் துள்ளியாடியும்* ஞாலம் பரந்தார்*

சென்று தொழுதுய்ம்மின் தொண்டீர்!* சிந்தையைச் செந்நிறுத்தியே*. 5.2.6

 

3250:

நிறுத்திநும் உள்ளத்துக் கொள்ளும்* தெய்வங்கள் உம்மை உய்யக்கொள்*

மறுத்தும் அவேனாடே கண்டீர்* மார்க்கண்டேயனும் கரியே*

கறுத்த மனமொன்றும் வேண்டா* கண்ணனல்லால் தெய்வ மில்லை*

இறுப்ப தெல்லாம் அவன் மூர்த்தியாய்* அவர்க்கே இறுமினே*.            5.2.7

 

3251:

இறுக்கும் இறையிறுத்துண்ண* எவ்வுலகுக்கும் தன் மூர்த்தி*

நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக* அத்தெய்வ நாயகன் தானே*

மறுத்திருமார்வனவன் தன்* பூதங்கள் கீதங்கள் பாடி*

வெறுப்பின்றி ஞாலத்து மிக்கார்* மேவித் தொழுது உய்ம்மின் நீரே*.            5.2.8

 

3252:

மேவித் தொழுது உய்ம்மினீர்கள்* வேதப் புனித இருக்கை*

நாவில் கொண்டு அச்சுதன் தன்னை* ஞான விதி பிழையாமே*

பூவில் புகையும் விளக்கும்* சாந்தமும் நீரும் மலிந்து*

மேவித் தொழும் அடியாரும்* பகவரும் மிக்கது உலகே*.       5.2.9

 

3253:

மிக்க உலகுகள் தோறும்* மேவிக் கண்ணன் திருமூர்த்தி*

நக்கபிரானோடு* அயனும் இந்திரனும் முதலாக*

தொக்க அமரர் குழாங்கள்* எங்கும் பரந்தன தொண்டீர்!*

ஒக்கத் தொழுகிற்றிராகில்* கலியுகம் ஒன்றும் இல்லையே*.            5.2.10

 

3254:##

கலியுகம் ஒன்றும் இன்றிக்கே* தன்னடியார்க்கு அருள் செய்யும்*

மலியும் சுடரொளி மூர்த்தி* மாயப் பிரான் கண்ணன் தன்னை*

கலிவயல் தென்னன் குருகூர்* காரிமாறன் சடகோபன்*

ஒலிபுகழாயிரத்து இப்பத்து* உள்ளத்தை மாசறுக்குமே*.       (2)            5.2.11

 

முன்றாம் திருமொழி

 

3255:##

மாசறு சோதி* என் செய்யவாய் மணிக்குன்றத்தை*

ஆசறு சீலனை* ஆதி மூர்த்தியை நாடியே*

பாசற வெய்தி* அறிவிழந்து எனை நாளையம்?*

ஏசறு மூரவர் கவ்வை* தோழீ! என்செய்யுமே?*.   (2)       5.3.1

 

3256:

என்செய்யும் ஊரவர் கவ்வை* தோழீ! இனி நம்மை*

என்செய்ய தாமரைக் கண்ணன்* என்னை நிறைகொண்டான்*

முன்செய்ய மாமை இழந்து* மேனி மெலிவெய்தி*

என்செய்ய வாயும் கருங்கண்ணும்* பயப்பூர்ந்தவே*.  5.3.2

 

3257:

ஊர்ந்த சகடம்* உதைத்த பாதத்தன்* பேய்முலை-

சார்ந்து சுவைத்த செவ்வாயன்* என்னை நிறைகொண்டான்*

பேர்ந்தும் பெயர்ந்தும்* அவேனாடன்றி ஓர் சொல்லிலேன்*

தீர்ந்த என் தோழீ!* என்செய்யும் ஊரவர் கவ்வையே?*.           5.3.3

 

3258:

ஊரவர் கவ்வை எருவிட்டு* அன்னை சொல் நீர்மடுத்து*

ஈரநெல் வித்தி முளைத்த* நெஞ்சப் பெருஞ்செய்யுள்*

பேரமர் காதல்* கடல் புரைய விளைவித்த*

காரமர் மேனி* நம் கண்ணன் தோழீ! கடியனே*.           5.3.4

 

3259:

கடியன் கொடியன்* நெடியமால் உலகங்கொண்ட-

அடியன்* அறிவரு மேனி மாயத்தன்* ஆகிலும்-

கொடிய என் நெஞ்சம்* அவனென்றே கிடக்கும் எல்லே*

துடி கொளிடை மடத்தோழீ!* அன்னை என் செய்யுமே?*.       5.3.5

 

3260:

அன்னை என் செய்யில் என்?* ஊர் என் சொல்லில் என்? தோழிமீர்*

என்னை இனி உமக்காசை இல்லை* அகப்பட்டேன்*

முன்னை அமரர் முதல்வன்* வண் துவராபதி-

மன்னன்* மணிவண்ணன் வாசுதேவன் வலையுளே*. 5.3.6

 

3261:

வலையுள் அகப்படுத்து* என்னை நல்நெஞ்சம் கூவிக்கொண்டு*

அலைகடல் பள்ளியம்மானை* ஆழிப்பிரான் தன்னை*

கலைகொள் அகலல்குல் தோழீ!* நம் கண்களால் கண்டு*

தலையில் வணங்கம் ஆங்கொலோ?* தையலார் முன்பே*.  5.3.7

 

3262:

பேய் முலையுண்டு சகடம் பாய்ந்து* மருதிடைப்-

போய் முதல் சாய்த்து* புள்வாய் பிளந்து களிறட்ட*

தூமுறுவல் தொண்டை வாய்ப்பிரானை* எந்நாள் கொலோ*

யாம் உறுகின்றது தோழீ!* அன்னையர் நாணவே?*.   5.3.8

 

3263:

நாணும் நிறையும் கவர்ந்து* என்னை நல்நெஞ்சம் கூவிக்கொண்டு*

சேணுயர் வானத்திருக்கும்* தேவ பிரான் தன்னை*

ஆணை என் தோழீ!* உலகுதோறு அலர் தூற்றி* ஆம்-

கோணைகள் செய்து* குதிரியாய் மடலூர்துமே*.            5.3.9

 

3264:

யாம் மடலூர்ந்தும்* எம் ஆழியங்கைப் பிரானுடை*

தூமடல் தண்ணந்துழாய்* மலர் கொண்டு சூடுவோம்*

யாம் மடமின்றித்* தெருவுதோறு அயல் தையலார்*

நாமடங்காப் பழி தூற்றி* நாடும் இரைக்கவே*.             5.3.10

 

3265:##

இரைக்கும் கருங்கடல் வண்ணன்* கண்ணபிரான்தன்னை*

விரைக்கொள் பொழில்* குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன*

நிரைக் கொளந்தாதி* ஓராயிரத்துள் இப்பத்தும்*

உரைக்க வல்லார்க்கு* வைகுந்தமாகும் தம் மூரெல்லாம்*.    (2)            5.3.11

 

நான்காம் திருமொழி

 

3266:##

ஊரெல்லாம் துஞ்சி* உலகெல்லாம் நள்ளிருளாய்*

நீரெல்லாம் தேறி* ஓர் நீளிரவாய் நீண்டதால்*

பாரெல்லாம் உண்ட* நம் பாம்பணையான் வாரானால்*

ஆர் எல்லே! வல்வினையேன்* ஆவிகாப்பார் இனையே?*     (2)            5.4.1

 

3267:

ஆவி காப்பார் இனியார்?* ஆழ்கடல்மண் விண்மூடி,

மாவி காரமாய்* ஓர் வல்லிரவாய் நீண்டதால்*

காவி சேர் வண்ணன்* என் கண்ணனும் வாரானால்*

பாவியேன் நெஞ்சமே!* நீயும் பாங்கல்லையே?*.           5.4.2

 

3268:

நீயும் பாங்கல்லைகாண்* நெஞ்சமே! நீளிரவும்*

ஓயும் பொழுதின்றி* ஊழியாய் நீண்டதால்*

காயும் கடுஞ்சிலை* என் காகுத்தன் வாரானால்*

மாயும் வகை அறியேன்* வல் வினையேன் பெண் பிறந்தே*.            5.4.3

 

3269:

பெண் பிறந்தார் எய்தும்* பெருந்துயர் காண்கிலேன் என்று*

ஒண்சுடரோன்* வாராதொளித்தான்* இம் மண்ணளந்த-

கண் பெரிய செவ்வாய்* எங்காரேறு வாரானால்*

எண் பெரிய சிந்தைநோய்* தீர்ப்பார் ஆர் என்னையே?*.      5.4.4

 

3270:

ஆர் என்னை ஆராய்வார்?* அன்னையரும் தோழியரும்*

நீரென்னே?’ என்னாதே* நீளிரவும் துஞ்சுவரால்*

காரன்ன மேனி* நம் கண்ணனும் வாரானால்*

பேரென்னை மாயாதால்* வல்வினையேன் பின் நின்றே*.    5.4.5

 

3271:

பின்நின்ற காதல் நோய்* நெஞ்சம் பெரிதடுமால்*

முன்நின்று இராவூழி* கண் புதைய மூடிற்றால்*

மன்னின்ற சக்கரத்து* எம் மாயவனும் வாரானால்*

இந்நின்ற நீளாவி* காப்பார் ஆர் இவ்விடத்தே?*.           5.4.6

 

3272:

காப்பார் ஆர் இவ்விடத்து?* கங்கிருளின் நுண்துளியாய்*

சேட்பால தூழியாய்ச்* செல்கின்ற கங்குல்வாய்*

தூப்பால வெண்சங்கு* சக்கரத்தன் தோன்றானால்*

தீப்பால வல்வினையேன்* தெய்வங்காள்! என்செய்கேனோ?*.            5.4.7

 

3273:

தெய்வங்காள்! என் செய்கேன்?* ஓரிரவு ஏழுêழியாய்*

மெய் வந்து நின்று* எனதாவி மெலிவிக்கும்*

கை வந்த சக்கரத்து* என் கண்ணனும் வாரானால்*

தை வந்த தண்தென்றல்* வெஞ்சுடரில் தானடுமே*.    5.4.8

 

3274:

வெஞ்சுடரில் தானடுமால்* வீங்கிருளின் நுண் துளியாய்*

அஞ்சுடர வெய்யோன்* அணி நெடுந்தேர் தோன்றாதால்*

செஞ்சுடர்த் தாமரைக்கண்* செல்வனும் வாரானால்*

நெஞ்சிடர் தீர்ப்பார் இனியார்?* நின்று உருகுகின்றேனே!*.              5.4.9

 

3275:

நின்று உருகுகின்றேனே போல* நெடுவானம்*

சென்றுருகி நுண்துளியாய்ச்* செல்கின்ற கங்குல்வாய்*

அன்று ஒருகால் வையம்* அளந்தபிரான் வாரான் என்று*

ஒன்றொருகால் சொல்லாது* உலகோ உறங்குமே* .    5.4.10

 

3276:##

உறங்குவான் போல்* யோகு செய்த பெருமானை*

சிறந்த பொழில் சூழ்* குரு கூர்ச்சடகோபன் சொல்*

நிறம் கிளர்ந்த அந்தாதி* ஆயிரத்து இப்பத்தால்*

இறந்து போய் வைகுந்தம்* சேராவாறு எங்ஙனேயோ?*.        5.4.11

 

ஐந்தாம் திருமொழி

 

3277:##

எங்ஙனேயோ அன்னைமீர்காள்!* என்னை முனிவது நீர்?*

நங்கள் கோலத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

சங்கினோடும் நேமியோடும்* தாமரைக் கண்களோடும்*

செங்கனிவாய் ஒன்றினோடும்* செல்கின்றது என்நெஞ்சமே*.       (2)            5.5.1

 

3278:

என் நெஞ்சினால் நோக்கிக் காணீர்* என்னை முனியாதே*

தென்னன் சோலைத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

மின்னும் நூலும் குண்டலமும்* மார்வில் திருமறுவும்*

மன்னு பூணும் நான்கு தோளும்* வந்து எங்கும் நின்றிடுமே*.            5.5.2

 

3279:

நின்றிடும் திசைக்கும் நையுமென்று* அன்னையரும் முனிதிர்*

குன்ற மாடத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

வென்றி வில்லும் தண்டும் வாளும்* சக்கரமும் சங்கமும்*

நின்று தோன்றிக் கண்ணுள் நீங்கா* நெஞ்சுள்ளும் நீங்காவே*.            5.5.3

 

3280:

நீங்கநில்லாக் கண்ண நீர்களென்று* அன்னையரும் முனிதிர்*

தேன்கொள் சோலைத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

பூந்தண் மாலைத் தண் துழாயும்* பொன் முடியும் வடிவும்*

பாங்கு தோன்றும் பட்டும் நாணும்* பாவியேன் பக்கத்தவே*.            5.5.4

 

3281:

பக்கம் நோக்கி நிற்கும் நையுமென்று* அன்னையரும் முனிதிர்*

தக்க கீர்த்திக் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

தொக்கசோதித் தொண்டை வாயும்* நீண்ட புருவங்களும்*

தக்கதாமரைக் கண்ணும்* பாவியேன் ஆவியின் மேலனவே*.            5.5.5

 

3282:

மேலும் வன்பழி நங்குடிக்கு இவள் என்று* அன்னை காண கொடாள்*

சோலைசூழ் தண்திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

கோலநீள் கொடி மூக்கும்* தாமரைக் கண்ணும் கனிவாயும்*

நீலமேனியும் நான்கு தோளும்* என் நெஞ்சம் நிறைந்தனவே*.            5.5.6

 

3283:

நிறைந்த வன்பழி நங்குடிக்கு இவள் என்று* அன்னை காணக்கொடாள்*

சிறந்த கீர்த்தித் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

நிறைந்த சோதி வெள்ளஞ் சூழ்ந்த* நீண்ட பொன் மேனியொடும்*

நிறைந்து என்னுள்ளே நின்றொழிந்தான்* நேமியங்கையுளதே*.            5.5.7

 

3284:

கையுள் நன்முகம் வைக்கும் நையுமென்று* அன்னையரும் முனிதிர்*

மைகொள் மாடத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

செய்யதாமரைக் கண்ணும் அல்குலும்* சிற்றிடையும் வடிவும்*

மொய்யநீள் குழல் தாழ்ந்த தோள்களும்* பாவியேன் முன் நிற்குமே*.   5.5.8

 

3285:

முன் நின்றாயென்று தோழி மார்களும்* அன்னையரும் முனிதிர்*

மன்னு மாடத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

சென்னி நீண்முடி ஆதியாய* உலப்பிலணி கலத்தன்*

கன்னல் பாலமுதாகி வந்து* என் நெஞ்சம் கழியானே*.         5.5.9

 

3286:

கழியமிக்கதோர் காதலள் இவளென்று* அன்னை காணக்கொடாள்*

வழுவில் கீர்த்தித் திருக்குறுங்குடி நம்பியை* நான் கண்டபின்*

குழுமித் தேவர் குழாங்கள்* கை தொழச்சோதி வெள்ளத்தினுள்ளே*

எழுவதோர் உரு என்நெஞ்சுள் எழும்* ஆர்க்கும் அறிவரிதே*.            5.5.10

 

3287:##

அறிவரிய பிரானை* ஆழியங்கையனையே அலற்றி*

நறிய நல் மலர் நாடி* நன்குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன*

குறிகொள் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும்* திருக்குறுங்குடி யதன் மேல்*

அறியக் கற்று வல்லார் வைட்டணவர்* ஆழ்கடல் ஞாலத்துள்ளே*.(2)             5.5.11

 

ஆறாம் திருமொழி

 

3288:##

கடல்ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும்*

கடல்ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும்*

கடல்ஞாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும்*

கடல்ஞாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும்*

கடல்ஞாலம் உண்டேனும் யானே என்னும்*

கடல் ஞாலத்தீசன் வந்தேறக் கொலோ?*

கடல் ஞாலத்தீர்க்கு இவையென் சொல்லுகேன்?*

கடல் ஞாலத்து என் மகள் கற்கின்றனவே?*.(2)    5.6.1

 

3289:

கற்கும் கல்விக்கு எல்லையிலனே என்னும்*

கற்கும் கல்வி யாவேனும் யானே என்னும்*

கற்கும் கல்வி செய்வேனும் யானே என்னும்*

கற்கும் கல்வி தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்*

கற்கும் கல்விச்சாரமும் யானே என்னும்*

கற்கும் கல்விநாதன் வந்தேறக் கொலோ?*

கற்கும் கல்வியீர்க்கு இவையென் சொல்லுகேன்*

கற்கும் கல்வி என்மகள் காண்கின்றனவே?*.      5.6.2

 

3290:

காண்கின்ற நிலமெல்லாம் யானே என்னும்*

காண்கின்ற விசும்பெல்லாம் யானே என்னும்*

காண்கின்ற வெந்தீயெல்லாம் யானே என்னும்*

காண்கின்ற இக்காற்றெல்லாம் யானே என்னும்*

காண்கின்ற கடலெல்லாம் யானே என்னும்*

காண்கின்ற கடல் வண்ணனேறக் கொலோ?*

காண்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்*

காண்கின்ற என் காரிகை செய்கின்றனவே?*. 5.6.3

 

 

3291:

செய்கின்ற கிதியெல்லாம் யானே என்னும்*

செய்வான் இன்றனகளும் யானே என்னும்*

செய்துமுன் இறந்தவும் யானே என்னும்*

செய்கைப் பயனுண்பேனும் யானே என்னும்*

செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்*

செய்ய கமலக் கண்ணனேறக் கொலோ?*

செய்ய உலகத்தீர்க்கு இவையென் சொல்லுகேன்*

செய்ய கனிவாய் இளமான் திறத்தே?*.      5.6.4

 

3292:

திறம்பாமல் மண்காக்கின்றேன் யானே என்னும்*

திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே என்னும்*

திறம்பாமல் அசுரரைக் கொன்றேனே என்னும்*

திறம்காட்டி அன்றுஐவரைக் காத்தேனே என்னும்*

திறம்பாமல் கடல் கடைந்தேனே என்னும்*

திறம்பாத கடல்வண்ணன் ஏறக் கொலோ?*

திறம்பாத உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்*

திறம்பாது என் திருமகள் எய்தினவே?*.    5.6.5

 

3293:

இனவேய்மலை ஏந்தினேன் யானே என்னும்*

இனவேறுகள் செற்றேனும் யானே என்னும்*

இனவான்கன்று மேய்த்தேனும் யானே என்னும்*

இனவாநிரை காத்தேனும் யானே என்னும்*

இனவாயர் தலைவனும் யானே என்னும்*

இனத்தேவர் தலைவன் வந்தேறக் கொலோ?*

இனவேற்கண் நல்லீர்க்கு இவையென் சொல்லுகேன்*

இனவேற் கண்ணி என்மகள் உற்றனவே?*.          5.6.6

 

3294:

உற்றார்கள் எனக்கு இல்லை யாருமென்னும்*

உற்றார்கள் எனக்கு இங்கெல்லாரும் என்னும்*

உற்றார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்*

உற்றார்களை அழிப்பேனும் யானே என்னும்*

உற்றார்களுக்கு உற்றேனும் யானே என்னும்*

உற்றாரிலி மாயன் வந்தேறக் கொலோ?*

உற்றீர்கட்கு என்சொல்லிச் சொல்லுகேன் யான்?*

உற்று என்னுடைப் பேதை உரைக்கின்றனவே?*.            5.6.7

 

3295:

உரைக்கின்ற முக்கண்பிரான் யானே என்னும்*

உரைக்கின்ற திசைமுகன் யானே என்னும்*

உரைக்கின்ற அமரரும் யானே என்னும்*

உரைக்கின்ற அமரர் கோன் யானே என்னும்,

உரைக்கின்ற முனிவரும் யானே என்னும்

உரைக்கின்ற முகில் வண்ணன் ஏறக்கொலோ?,

உரைக்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?

உரைக்கின்ற என் கோமள ஒண்கொடிக்கே*.      5.6.8

 

3296:

கொடிய வினையாதுமிலனே என்னும்*

கொடிய வினையாவேனும் யானே என்னும்*

கொடியவினை செய்வேனும் யானே என்னும்*

கொடியவினை தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்*

கொடியான் இலங்கை செற்றேனே என்னும்*

கொடிய புள்ளுடையவன் ஏறக் கொலோ?*

கொடிய உலகத்தீர்க்கு இவையென் சொல்லுகேன்*

கொடியேன் கொடி என்மகள் கோலங்களே?*.     5.6.9

 

3297:

கோலம் கொள் சுவர்க்கமும் யானே என்னும்*

கோலமில் நரகமும் யானே என்னும்*

கோலம்திகழ் மோக்கமும் யானே என்னும்

கோலம்கொள் உயிர்களும் யானே என்னும்,

கோலம்கொள் தனிமுதல் யானே என்னும்

கோலம்கொள் முகில்வண்ணன் ஏறக் கொலோ?

கோலம்கொள் உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்

கோலம் திகழ்கோதை என் கூந்தலுக்கே!*.            5.6.10

 

3298:##

கூந்தல் மலர் மங்கைக்கும் மண்மடந்தைக்கும்*

குலவாயர் கொழுந்துக்கும் கேள்வன் தன்னை*

வாய்ந்த வழுதி வள நாடன்* மன்னு-

குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல் செய்து*

ஆய்ந்த தமிழ் மாலை* ஆயிரத்துள்-

இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார்* உலகில்-

ஏந்து பெருஞ்செல்வத்தராய்த்* திருமால்-

அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்களே*.(2)       5.6.11

 

ஏழாம் திருமொழி

 

3299:##

நோற்ற நோன்பிலேன் நுண்ணறிவிலேன்* ஆகிலும் இனி உன்னைவிட்டு*

ஒன்றும் ஆற்ற கிற்கின்றிலேன்* அரவினணை அம்மானே*

சேற்றுத் தாமரை செந்நெலூடு மலர்* சிரீவர மங்கல நகர்*

வீற்றிருந்த எந்தாய்!* உனக்கு மிகையல்லேன் அங்கே*.        (2) 5.7.1

 

3300:

அங்குற்றேன் அல்லேன் இங்குற்றேன் அல்லேன்* உன்னைக் காணும் அவாவில்

                                                                                                            வீழ்ந்து* நான்-

எங்குற்றேனும் அல்லேன்* இலங்கை செற்ற அம்மானே*

திங்கள் சேர்மணி மாட நீடு* சிரீவர மங்கல நகருறை*

சங்கு சக்கரத்தாய்!* தமியேனுக்கு அருளாயே*. 5.7.2

 

3301:

கருள புட்கொடி சக்கரப் படை* வான நாட! என் கார்முகில் வண்ணா*

பொருளல்லாத என்னைப் பொருளாக்கி* அடிமை கொண்டாய்*

தெருள்கொள் நான்மறை வல்லவர் பலர்வாழ்* சிரீவர மங்கலநகர்க்கு*

அருள் செய்து அங்கிருந்தாய்!* அறியேன் ஒரு கைம்மாறே*.            5.7.3

 

3302:

மாறு சேர்படை நூற்றுவர் மங்க* ஓர் ஐவர்க்காயன்று மாயப்போர் பண்ணி*

நீறு செய்த எந்தாய்!* நிலங்கீண்ட அம்மானே*

தேறு ஞானத்தர் வேத வேள்வியறாச்* சிரீவர மங்கலநகர்*

ஏறி வீற்றிருந்தாய்!* உன்னை எங்கெய்தக் கூவுவனே?*.        5.7.4

 

3302:

எய்தக் கூவுதல் ஆவதே எனக்கு?* எவ்வதெவ்வத்து உளாயுமாய் நின்று*

கை தவங்கள் செய்யும்* கருமேனி அம்மானே*

செய்த வேள்வியர் வையத் தேவரறாச்* சிரீவர மங்கலநகர்*

கை தொழ இருந்தாய்* அது நானும் கண்டேனே*.         5.7.5

 

3304:##

ஏனமாய் நிலம் கீண்ட என்னப்பனே! கண்ணா!* என்றும் என்னை ஆளுடை*

வான நாயகனே!* மணி மாணிக்கச் சுடரே*

தேனமாம் பொழில் தண்சிரீவரமங்கலத்தவர்* கை தொழவுறை*

வான மாமலையே!* அடியேன் தொழ வந்தருளே*.(2)    5.7.6

 

3305:

வந்தருளி என்னெஞ்சிடம் கொண்ட* வானவர் கொழுந்தே!* உலகுக்கோர்-

முந்தைத் தாய்தந்தையே!* முழு ஏழுலகும் உண்டாய்!*

செந்தொழிலவர் வேத வேள்வியறாச்* சிரீவர மங்கலநகர்*

அந்தமில் புகழாய்!* அடியேனை அகற்றேலே*.  5.7.7

 

3306:

அகற்ற நீவைத்த மாயவல்லை ஐம்புலங்களாம் அவை* நன்கறிந்தனன்*

அகற்றி என்னையும் நீ* அருஞ்சேற்றில் வீழ்த்தி கண்டாய்*

பகற்கதிர் மணிமாட நீடு* சிரீவர மங்கை வாணனே* என்றும்-

புகற்கரிய எந்தாய்!* புள்ளின் வாய் பிளந்தானே!*.        5.7.8

 

3307:

புள்ளின்வாய் பிளந்தாய்! மருதிடை போயினாய்!* எருதேழ் அடர்த்த* என்-

கள்ள மாயவனே!* கரு மாணிக்கச் சுடரே*

தெள்ளியார் திரு நான்மறைகள் வல்லார்* மலிதண் சிரீவர மங்கை*

உள் இருந்த எந்தாய்!* அருளாய் உய்யுமாறு எனக்கே*.              5.7.9

 

3308:

ஆறெனக்கு நின் பாதமே* சரணாகத் தந்தொழிந்தாய்* உனக்கு ஓர் கைம்-

மாறு நானொன்றிலேன்* என தாவியும் உனதே*

சேரு கொள் கரும்பும் பெருஞ்செந்நெலும்* மலிதண் சிரீவர மங்கை*

நாறு பூந்தண் துழாய் முடியாய்!* தெய்வ நாயகனே!*.            5.7.10

 

3309:##

தெய்வ நாயகன் நாரணன்* திரிவிக்கிரமன் அடியிணைமிசை*

கொய்கொள் பூம்பொழில் சூழ்* குருகூர்ச் சடகோபன்*

செய்த ஆயிரத்துள் இவை* தண்சிரீவர மங்கை மேய பத்துடன்*

வைகல் பாட வல்லார்* வானோர்க்கு ஆராவமுதே*.(2)             5.7.11

 

எட்டாம் திருமொழி

 

3310:##

ஆரா அமுதே! அடியேன் உடலம்* நின்பால் அன்பாயே*

நீராய் அலைந்து கரைய* உருக்குகின்ற நெடுமாலே*

சீரார் செந்நெல் கவரி வீசும்* செழுநீர்த் திருகுடந்தை*

ஏரார் கோலம் திகழக் கிடந்தாய்!* கண்டேன் எம்மானே!*. (2)            5.8.1

 

3311:

எம்மானே! என் வெள்ளை மூர்த்தி!* என்னை ஆள்வானே*

எம்மா உருவும் வேண்டும் ஆற்றால்* ஆவாய் எழிலேறே*

செம்மா கமலம் செழுநீர் மிசைக்கண்மலரும்* திருக்குடந்தை*

அம்மா மலர்க்கண் வளர்கின்றானே!* என்நான் செய்கேனே!*.            5.8.2

 

3312:

என்நான் செய்கேன்! யாரே களைகண்?* என்னை என் செய்கின்றாய்?*

உன்னால் அல்லால் யாவராலும்* ஒன்றும் குறை வேண்டேன்*

கன்னார் மதிள்சூழ் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* அடியேன் அருவாணாள்*

சென்னாள் எந்நாள்?அந்நாள்* உனதாள் பிடித்தே செலக்காணே*.            5.8.3

 

3313:

செலக்காண் கிற்பார் காணும் அளவும்* செல்லும் கீர்த்தியாய்*

உலப்பிலானே! எல்லாவுலகும் உடைய* ஒரு மூர்த்தி*

நலத்தால் மிக்கார் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* உன்னைக் காண்பான் நான்-

அலப்பாய்*ஆகாசத்தை நோக்கி* அழுவன் தொழுவனே*.    5.8.4

 

3314:

அழுவன் தொழுவன் ஆடிக் காண்பன்* பாடி அலற்றுவன்*

தழுவல் வினையால் பக்கம் நோக்கி* நாணிக் கவிழ்ந்திருப்பன்*

செழுவொண் பழனக் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* செந்தாமரைக் கண்ணா!*

தொழுவனேனை உனதாள்* சேரும் வகையே சூழ்கண்டாய்*.            5.8.5

 

3315:

சூழ்கண்டாய் என் தொல்லை வினையை அறுத்து* உன் அடிசேரும்-

ஊழ்கண்டிருந்தே* தூராக் குழிதூர்த்து* எனைநாள் அகன்றிருப்பன்?*

வாழ்தொல் புகழார் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* வானோர் கோமானே*

யாழினிசையே! அமுதே!* அறிவின் பயனே! அரியேறே!*.     5.8.6

 

3316:

அரியேறே! என்னம் பொற்சுடரே!* செங்கண் கருமுகிலே!*

எரியே! பவளக் குன்றே!* நால்தோள் எந்தாய்! உனதருளே*

பிரியா அடிமை என்னைக் கொண்டாய்* குடந்தைத் திருமாலே*

தரியேன் இனி உன் சரணம் தந்து* என் சன்மம் களையாயே*.            5.8.7

 

3317:

களைவாய் துன்பம் களையா தொழிவாய்* களைகண் மற்றிலேன்*

வளைவாய் நேமிப் படையாய்!* குடந்தைக் கிடந்த மாமாயா*

தளரா உடலம் எனதாவி* சரிந்து போம் போது*

இளையாது உனதாள் ஒருங்கப் பிடித்து* போத இசை நீயே*.            5.8.8

 

3318:

இசைவித்து என்னை உன்தாளிணை கீழ்* இருத்தும் அம்மானே*

அசைவில் அமரர் தலைவர் தலைவா* ஆதிப் பெரு மூர்த்தி*

திசைவில் வீசும் செழுமாமணிகள் சேரும்* திருக்குடந்தை*

அசைவில் உலகம் பரவக் கிடந்தாய்!* காண வாராயே*.       5.8.9

 

3319:##

வாரா வருவாய் வருமென் மாயா!* மாயா மூர்த்தியாய்*

ஆராவமுதாய் அடியேன் ஆவி* அகமே தித்திப்பாய்*

தீராவினைகள் தீர என்னை ஆண்டாய்!* திருக்குடந்தை-

ஊரா!* உனக்காட்பட்டும் *அடியேன் இன்னம் உழல்வேனோ?*.      (2) 5.8.10

 

3320:##

உழலை என்பின் பேய்ச்சி முலையூடு* அவளை உயிருண்டான்*

கழல்கள் அவையே சரணாக கொண்ட* குருகூர்ச் சடகோபன்*

குழலின் மலியச் சொன்ன* ஓராயிரத்துள் இப்பத்தும்*

மழலை தீர வல்லார்* காமர் மானேய்  நோக்கியர்க்கே*.(2)  5.8.11

 

ஒன்பதாம் திருமொழி

 

3321:##

மானேய் நோக்குநல்லீர்!* வைகலும் வினையேன் மெலிய*

வானார் வண் கமுகும்* மது மல்லிகை கமழும்*

தேனார் சோலைகள் சூழ்* திருவல்ல வாழுறையும்-

கோனாரை* அடியேன் அடிகூடுவது என்றுகொலோ?*.(2)      5.9.1

 

3322:

என்றுகொல்? தோழிமீர்காள்* எம்மை நீர் நலிந்து என்செய்தீரோ?*

பொன்திகழ் புன்னை மகிழ்* புதுமாதவி மீதணவி*

தென்றல் மணங்கமழும்* திருவல்ல வாழ்நகருள்-

நின்ற பிரான்* அடிநீறு அடியோம் கொண்டு சூடுவதே?*       5.9.2

 

3323:

சூடும் மலர்க்குழலீர்!* துயராட்டியேனை மெலிய*

பாடுநல் வேதவொலி* பரவைத்திரை போல் முழங்க*

மாடுயர்ந்து ஓமப்புகை கமழும்* தண் திருவல்ல வாழ்*

நீடுறைகின்ற பிரான்* கழல் காண்டுங்கொல் நிச்சலுமே?*. 5.9.3

 

3324:

நிச்சலும் தோழிமீர்காள்!* எம்மை நீர்நலிந்து என்செய்தீரோ?*

பச்சிலை நீள் கமுகும்* பலவும் தெங்கும் வாழைகளும்*

மச்சணி மாடங்கள் மீதணவும்* தண் திருவல்ல வாழ்*

நச்சரவினணை மேல்* நம்பிரானது நன்னலமே*.         5.9.4

 

3325:

நன்னலத் தோழிமீர்காள்!* நல்ல அந்தணர் வேள்விப்புகை*

மைந்நலங் கொண்டுயர் விண் மறைக்கும்* தண் திருவல்லவாழ்*

கன்னலங் கட்டி தன்னைக்* கனியை இன்னமுதம் தன்னை*

என்னலங்கொள் சுடரை* என்றுகொல் கண்கள் காண்பதுவே?*.            5.9.5

 

3326:

காண்பது எஞ்ஞான்று கொலோ?* வினையேன் கனிவாய் மடவீர்*

பாண்குரல் வண்டினோடு* பசுந்தென்றலுமாகி எங்கும்*

சேண்சினை ஓங்குமரச்* செழுங்கானல் திருவல்ல வாழ்*

மாண்குறள் கோலப்பிரான்* மலர்த்தாமரைப் பாதங்களே?*.            5.9.6

 

3327:

பாதங்கள் மேலணி* பூந்தொழக் கூடுங்கொல்? பாவைநல்லீர்*

ஓத நெடுந்தடத்துள்* உயர்தாமரை செங்கழுநீர்*

மாதர்கள் வாண்முகமும்* கண்ணுமேந்தும் திருவல்லவாழ்*

நாதன் இஞ்ஞாலமுண்ட* நம்பிரான் தன்னை நாள்தொறுமே?*.            5.9.7

 

3328:

நாள்தொறும் வீடின்றியே* தொழக் கூடுங்கொல் நன்னுதலீர்*

ஆடுறு தீங்கரும்பும்* விளை செந்நெலுமாகி எங்கும்*

மாடுறு பூந்தடம் சேர்* வயல் சூழ்தண் திருவல்லவாழ்*

நீடுறைகின்ற பிரான்* நிலம் தாவிய நீள் கழலே?*.      5.9.8

 

3329:

கழல்வளை பூரிப்பயாம் கண்டு* கைதொழக் கூடுங்கொலோ*

குழலென்ன யாழுமென்னக்* குளிர் சோலையுள் தேனருந்தி*

மழலை வரிவண்டுகள் இசைபாடும்* திருவல்லவாழ்*

சுழலின்மலி சக்கரப் பெருமான்* அது தொல்லருளே?*.          5.9.9

 

3330:

தொல்லருள் நல்வினையால்* சொலக்கூடுங்கொல் தோழிமீர்காள்*

தொல்லருள் மண்ணும் விண்ணும்* தொழ நின்ற திருநகரம்*

நல்லருள் ஆயிரவர்* நலனேந்தும் திருவல்லவாழ்*

நல்லருள் நம்பெருமான்* நாராயணன் நாமங்களே?*.           5.9.10

 

3331:##

நாமங்கள் ஆயிரமுடைய* நம் பெருமான் அடி மேல்*

சேமங்கொள் தென்குருகூர்ச்* சடகோபன் தெரிந்துரைத்த*

நாமங்கள் ஆயிரத்துள்* இவை பத்தும் திருவல்லவாழ்*

சேமங்கொள் தென்னகர்மேல்* செப்புவார் சிறந்தார் பிறந்தே*.(2)            5.9.11

 

பத்தாம் திருமொழி

 

3332:##

பிறந்த வாறும் வளர்ந்த வாறும்* பெரிய பாரதம் கைசெய்து* ஐவர்க்குத்-

திறங்கள் காட்டி யிட்டுச்* செய்து போன மாயங்களும்*

நிறந்தனூடு புக்கு எனதாவியை* நின்றுநின்று உருக்கி உண்கின்ற*இச்-

சிறந்தவான் சுடரே!* உன்னை என்று கொல் சேர்வதுவே!*.(2)             5.10.1

 

3333:

வதுவை வார்த்தையுள் ஏறு பாய்ந்ததும்* மாய மாவினை வாய்பிளந்ததும்*

மதுவைவார் குழலார்* குரவை பிணைந்த குழகும்*

அதுவிது உதுவென்னல் ஆவன வல்ல* என்னை உன் செய்கை நைவிக்கும்*

முதுவைய முதல்வா!* உன்னை என்று தலைப் பெய்வனே?*.            5.10.2

 

3334:

பெய்யும் பூங்குழல் பேய்முலை உண்ட* பிள்ளைத் தேற்றமும்* பேர்ந்தோர் சாடிறச்-

செய்ய பாதமொன்றால்* செய்த நின் சிறுச்சேவகமும்*

நெய்யுண் வார்த்தையுள் அன்னை கோல்கொள்ள* நீயுன் தாமரைக் கண்கள் நீர்மல்க*

பையவே நிலையும் வந்து* என் நெஞ்சை உருக்குங்களே*.   5.10.3

 

3335:

கள்ள வேடத்தைக் கொண்டு போய்ப்* புறம்புக்கவாறும்* கலந்தசுரரை-

உள்ளம் பேதம் செய்திட்டு* உயிருண்ட உபாயங்களும்*

வெள்ள நீர்ச்சடையானும்* நின்னிடை வேறலாமை விளங்க நின்றதும்*

உள்ளமுள் குடைந்து* என் உயிரை உருக்கி உண்ணுமே*.       5.10.4

 

3336:

உண்ண வானவர் கோனுக்கு* ஆயர் ஒருப்படுத்த அடிசிலுண்டதும்*

வண்ணமால் வரையை எடுத்து* மழைகாத்ததும்*

மண்ணை முன் படைத்துண்டுமிழ்ந்து* கடந்திடந்து மணந்த மாயங்கள்*

எண்ணுந்தோறும் என் நெஞ்சு* எரிவாய் மெழுகொக்கு நின்றே*.            5.10.5

 

3337:

நின்றவாறும் இருந்தவாறும்* கிடந்தவாறும் நினைப்பரியன*

ஒன்றலா உருவாய்* அருவாய நின்மாயங்கள்*

நின்று நின்று நினைகின்றேன்* உன்னை எங்ஙனம் நினைகிற்பன்* பாவியேற்கு-

ஒன்று நன்குரையாய்* உலகமுண்ட ஒண்சுடரே!*.         5.10.6

 

3338:

ஒண்சுடரோடு இருளுமாய்*நின்றவாறும் உண்மையோடு இன்மையாய் வந்து* என்-

கண்கொளாவகை* நீகரந்து என்னைச் செய்கின்றன*

எண்கொள் சிந்தையுள் நைகின்றேன்* என் கரியமாணிக்கமே!*என் கண்கட்குத்-

திண்கொள்ள ஒருநாள்* அருளாய் உன் திருவுருவே*. 5.10.7

 

3339:

திருவுருவு கிடந்தவாறும்* கொப்பூழ்ச் செந்தாமரை மேல்* திசைமுகன்-

கருவுள் வீற்றிருந்து* படைத்திட்ட கருமங்களும்*

பொருவிலுன் தனி நாயகமவை கேட்குந்தோறும்* என் நெஞ்சம் நின்று நெக்கு*

அருவி சோரும் கண்ணீர்* என்செய்கேன் அடியேனே!*.          5.10.8

 

3340:

அடியை மூன்றை இரந்தவாறும்* அங்கே நின்றாழ் கடலும் மண்ணும் விண்ணும்-

முடிய* ஈரடியால்* முடித்துக் கொண்ட முக்கியமும்*

நொடியு மாறவை கேட்குந்தோறும்* என் நெஞ்சம் நின்தனக்கே கரைந்துகும்*

கொடிய வல்வினையேன்* உன்னை என்றுகொல் கூடுவதே?*.            5.10.9

 

3341:

கூடி நீரை கடைந்த வாறும்* அமுதம் தேவர் உண்ண* அசுரரை-

வீடும் வண்ணங்களே* செய்து போன வித்தகமும்*

ஊடு புக்கு எனதாவியை* உருக்கி உண்டிடுகின்ற* நின் தன்னை-

நாடும் வண்ணம் சொல்லாய்* நச்சு நாகணை யானே!*.       5.10.10

 

3342:##

நாகணை மிசை நம்பிரான்* சரணே சரண் நமக்கென்று* நாள் தொறும்-

ஏக சிந்தையனாய்க்* குருகூர்ச்சடகோபன் மாறன்*

ஆக நூற்றவந்தாதி* ஆயிரத்துள் இவை  ஓர் பத்தும் வல்லார்*

மாக வைகுந்தத்து *மகிழ்வெய்துவர் வைகலுமே*.   5.10.11.