திருச்சந்த விருத்தம்


திருச்சந்த விருத்தத் தனியன்கள்
திருக்கச்சி நம்பிகள் அருளிச்செய்தவை
தருச்சந்தப் பொழில் தழுவு தாரணியின் துயர் தீர

திருச்சந்த விருத்தம் செய் திருமழிசைப் பரன்வருமூர்,

கருச்சந்தும் கார் அகிலும் கமழ் கோங்கும் மணநாறும்,

திருச்சந்தத்துடன் மருவு திருமழிசை வளம்பதியே.

உலகும் மழிசையும் உள்ளுணர்ந்து*, தம்மில்

புலவர் புகழ்க் கோலால் தூக்க,- உலகுதன்னை

வைத்தெடுத்த பக்கத்தும்*, மாநீர் மழிசையே

வைத்தெடுத்த பக்கம் வலிது.

திருமழிசைப்பிரான் அருளிச்செய்த திருச்சந்த விருத்தம்
 ##பூநிலாய ஐந்துமாய்ப்* புனற்கண் நின்ற நான்குமாய்,*

தீநிலாய மூன்றுமாய்ச்* சிறந்த கால் இரண்டுமாய்,*

மீநிலாயது ஒன்றுமாகி* வேறு வேறு தன்மையாய்,*

நீநிலாய வண்ண நின்னை* யார் நினைக்க வல்லரே?* (2)     (1)

 

ஆறும் ஆறும் ஆறுமாய்* ஓர் ஐந்தும் ஐந்தும் ஐந்துமாய்,*

ஏறுசீர் இரண்டு மூன்றும்* ஏழும் ஆறும் எட்டுமாய்,*

வேறுவேறு ஞானமாகி* மெய்யினொடு பொய்யுமாய்*,

ஊேறாடு ஓசையாய ஐந்தும்* ஆய ஆய மாயனே!      (2)*

 

ஐந்துமைந்தும் ஐந்துமாகி* அல்லவற்றுள் ஆயுமாய்,*

ஐந்து மூன்றும் ஒன்றுமாகி* நின்ற ஆதி தேவனே,*

ஐந்துமைந்தும் ஐந்துமாகி* அந்தரத்து அணைந்து நின்று,*

ஐந்து ஐந்துமாய நின்னை* யாவர் காண வல்லரே?*     (3)

 

மூன்று முப்பது ஆறினோடு* ஓர் ஐந்துமைந்தும் ஐந்துமாய்,*

மூன்று மூர்த்தி ஆகி மூன்று* மூன்று மூன்று மூன்றுமாய்*,

தோன்று சோதி மூன்றுமாய்த்* துளக்கமில் விளக்கமாய்*,

ஏன்று என் ஆவியுள் புகுந்தது* என்கொலோ? எம் ஈசனே!*     (4)

 

நின்று இயங்கும் ஒன்றலா* உருக்கள் தோறும் ஆவியாய்,*

ஒன்றி உள்கலந்து நின்ற* நின்ன தன்மை இன்னதென்று,*

என்றும் யார்க்கும் எண்ணிறந்த* ஆதியாய்! நின் உந்திவாய்,*

அன்று நான்முகன் பயந்த* ஆதி தேவன் அல்லையே?*     (5)

 

நாகமேந்து மேரு வெற்பை* நாகமேந்து மண்ணினை,*

நாகமேந்து மாகமாகம்* மாகமேந்து வார் புனல்,*

மாகமேந்து மங்குல் தீ ஓர்* வாயு வைந்தும் ஐந்து காத்து,*

ஏகமேந்தி நின்ற நீர்மை,* நின்கணே இயன்றதே.*      (6)

 

ஒன்றிரண்டு மூர்த்தியாய்* உறக்கமோடு உணர்ச்சியாய்,*

ஒன்றிரண்டு காலமாகி* வேலை ஞாலம் ஆயினாய்,*

ஒன்றிரண்டு தீயுமாகி* ஆயனாய மாயனே*

ஒன்றிரண்டு கண்ணினானும்* உன்னை ஏத்த வல்லனே?*      (7)

 

ஆதியான வானவர்க்கும்* அண்டமாய அப்புறத்து,*

ஆதியான வானவர்க்கும்* ஆதியான ஆதி நீ,*

ஆதியான வான வாணர்* அந்த காலம் நீயுரைத்தி,*

ஆதியான காலம் நின்னை* யாவர் காண வல்லரே?*     (8)

 

தாது உலாவு கொன்றைமாலை* துன்னு செஞ்சடைச் சிவன்,*

நீதியால் வணங்கு பாத!* நின்மலா! நிலாய சீர்*

வேதவாணர் கீதவேள்வி* நீதியான வேள்வியார்,*

நீதியால் வணங்குகின்ற* நீர்மை நின்கண் நின்றதே*     (9)

 

##தன்னுளே திரைத்தெழும்* தரங்க வெண் தடங் கடல்*

தன்னுளே திரைத்தெழுந்து* அடங்குகின்ற தன்மைபோல்,*

நின்னுளே பிறந்து இறந்து*  நிற்பவும் திரிபவும்,*

நின்னுளே அடங்குகின்ற* நீர்மை நின்கண் நின்றதே.* (2) (10)

 

சொல்லினால் தொடர்ச்சி நீ* சொலப்படும் பொருளும்நீ,*

சொல்லினால் சொலப்படாது* தோன்றுகின்ற சோதிநீ,*

சொல்லினால் படைக்க* நீ படைக்க வந்து தோன்றினார்,*

சொல்லினால் சுருங்க* நின் குணங்கள் சொல்ல வல்லரே?     (11)

 

உலகு தன்னை நீபடைத்தி* உள்ளொடுக்கி வைத்தி,*மீண்டு-

உலகு தன்னுளே பிறத்தி* ஓரிடத்தை அல்லையால்*

உலகு நின்னொடு ஒன்றி நிற்க* வேறு நிற்றி ஆதலால்,*

உலகில் நின்னை உள்ளசூழல்* யாவர் உள்ள வல்லரே?*      (12)

 

இன்னை என்று சொல்லலாவது* இல்லை யாதும் இட்டு இடைப்*

பின்னை கேள்வன் என்பர் உன்* பிணக்குணர்ந்த பெற்றியோர்*

பின்னையாய கோலமோடு* பேரும் ஊரும் ஆதியும்,*

நின்னையார் நினைக்கவல்லர்* நீர்மையால் நினைக்கிலே!*    (13)

 

தூய்மை யோகம் ஆயினாய்* துழாயலங்கல் மாலையாய்,*

ஆமையாகி ஆழ்கடல் துயின்ற* ஆதி தேவ,* நின்-

நாமதேயம் இன்னதென்ன* வல்லம் அல்லவாகிலும்,*

சாமவேத கீதனாய* சக்ரபாணி யல்லையே?*     (14)

 

அங்கம் ஆறும் வேதநான்கும்* ஆகிநின்று அவற்றுளே,*

தங்குகின்ற தன்மையாய்!* தடங்கடல் பணத்தலை,*

செங்கண் நாகணைக் கிடந்த* செல்வமல்கு சீரினாய்,*

சங்கவண்ணம் அன்னமேனி* சார்ங்கபாணி யல்லையே?*     (15)

 

தலைக்கணத் துகள் குழம்பு* சாதி சோதி தோற்றமாய்,*

நிலைக்கணங்கள் காணவந்து* நிற்றியேலும் நீடு இரும்*

கலைக்கணங்கள் சொற்பொருள்* கருத்தினால் நினைக்கொணா,*

மலைக்கணங்கள் போல் உணர்த்தும்* மாட்சி நின்தன் மாட்சியே.*    (16)

 

ஏகமூர்த்தி மூன்றுமூர்த்தி* நாலுமூர்த்தி நன்மைசேர்,*

போகமூர்த்தி புண்ணியத்தின் மூர்த்தி* எண்ணில் மூர்த்தியாய்*

நாகமூர்த்தி சயனமாய்* நலங்கடல் கிடந்து,*மேல்-

ஆகமூர்த்தி யாயவண்ணம்* என்கொல்? ஆதி தேவனே!*     (17)

 

விடத்த வாய் ஓராயிரம்* ஈராயிரம் கண் வெந்தழல்,*

விடுத்து வீள்விலாத போகம்* மிக்கசோதி தொக்கசீர்,*

தொடுத்து மேல் விதானமாய* பௌவ நீர் அரவணை*

படுத்த பாயல் பள்ளிகொள்வது* என்கொல்? வேலை வண்ணணே!*     (18)

 

புள்ளாதாகி வேதநான்கும்* ஓதினாய் அதன்றியும்,*

புள்ளின் வாய் பிளந்து* புட்கொடிப் பிடித்த பின்னரும்,*

புள்ளையூர்தி யாதலால்* அதென்கொல்? மின்கொள் நேமியாய்,!*

புள்ளின் மெய்ப் பகைக் கடல் கிடத்தல்* காதலித்ததே.    (19)

 

கூசமொன்றும் இன்றி* மாசுணம் படுத்து வேலைநீர்,*

பேசநின்ற தேவர் வந்து* பாட முன் கிடந்ததும்,*

பாசம் நின்ற நீரில்வாழும்* ஆமையான கேசவா,*

ஏச அன்று நீகிடந்தவாறு* கூறு தேறவே.*                                      (20)

 

அரங்கனே! தரங்க நீர்* கலங்க அன்று குன்று சூழ்,*

மரங்கள் தேய மாநிலம் குலுங்க* மாசுணம் சுலாய்,*

நெருங்கநீ கடைந்த போது* நின்ற சூரர் என்செய்தார்?*

குரங்கை ஆளுகந்த எந்தை!* கூறுதேற வேறிதே.*    (21)

 

பண்டும் இன்றும் மேலுமாய்* ஓர் பாலனாகி ஞாலமேழும்,*

உண்டு மண்டி ஆலிலைத் துயின்ற* ஆதி தேவனே,!*

வண்டு கிண்டு தண் துழாய்* அலங்கலாய்! கலந்தசீர்,*

புண்டரீக பாவை சேரும்* மார்ப!பூமி நாதனே!*   (22)

 

வான் நிறத்து ஓர் சீயமாய்* வளைந்த வாள் எயிற்றவன்,*

ஊன் நிறத்து உகிர்த்தலம்* அழுத்தினாய்! உலாயசீர்,*

நால்நிறத்த வேதநாவர்* நல்ல யோகினால் வணங்கு,*

பால்நிறக் கடல்கிடந்த* பற்பநாபன் அல்லையே?*   (23)

 

கங்கைநீர் பயந்த பாத* பங்கயத்து எம் அண்ணலே,*

அங்கையாழி சங்குதண்டு* வில்லும் வாளும் ஏந்தினாய்,*

சிங்கமாய தேவதேவ!* தேனுலாவு மென்மலர்,*

மங்கை மன்னி வாழுமார்ப!* ஆழிமேனி மாயனே!    (24)

 

வரத்தினில் சிரத்தை மிக்க* வாளெயிற்று மற்றவன்,*

உரத்தினில் கரத்தை வைத்து* உகிர்த்தலத்தை ஊன்றினாய்,*

இரத்தி நீ இதென்ன பொய்?* இரந்தமண் வயிற்றுளே-

கரத்தி,* உன் கருத்தை* யாவர் காணவல்லர் கண்ணனே!   (25)

 

ஆணினோடு பெண்ணுமாகி* அல்லவோடு நல்லவாய்,*

ஊணொடு ஓசை ஊறுமாகி* ஒன்றலாத மாயையாய்,*

பூணி பேணும் ஆயனாகிப்* பொய்யினோடு மெய்யுமாய்,*

காணிபேணும் மாணியாய்க்* கரந்துசென்ற கள்வனே!   (26)

 

விண்கடந்த சோதியாய்* விளங்கு ஞான மூர்த்தியாய்,*

பண்கடந்த தேசமேவு* பாவநாச நாதனே,*

எண்கடந்த யோகினோடு* இரந்துசென்று மாணியாய்,*

மண்கடந்த வண்ணம் நின்னை* யார் மதிக்க வல்லரே?   (27)

 

படைத்த பார் இடந்தளந்து* அதுண்டுமிழ்ந்து பௌவநீர்,*

படைத்து அடைத்து அதிற் கிடந்து* முன் கடைந்த பெற்றியோய்,*

மிடைத்த மாலி மாலிமான்* விலங்கு காலனூர் புக,*

படைக்கலம் விடுத்த* பல் படைத் தடக்கை மாயனே!   (28)

பரத்திலும் பரத்தையாதி* பௌவ நீர் அணைக் கிடந்து,*

உரத்திலும் ஒருத்திதன்னை* வைத்து உகந்து அதன்றியும்,*

நரத்திலும் பிறத்தி* நாத ஞான மூர்த்தி ஆயினாய்,*

ஒருத்தரும் நினாது தன்மை* இன்னதென்ன வல்லரே!   (29)

 

வானகமும் மண்ணகமும்* வெற்பும் ஏழ்கடல்களும்,*

போனகம் செய்து ஆலிலை* துயின்ற புண்டரீகனே,*

தேனகஞ் செய் தண்ணறும்* மலர்த்துழாய் நன் மாலையாய்,*

கூன் அகம் புகத் தெறித்த* கொற்ற வில்லி அல்லையே?   (30)

 

காலநேமி காலனே!* கணக்கிலாத கீர்த்தியாய்,*

ஞாலமேழும் உண்டுபண்டு ஓர்* பாலனாய பண்பனே,*

வேலை வேவ வில் வளைத்த* வெல் சினத்த வீர,* நின்-

பாலராய பத்தர் சித்தம்* முத்தி செய்யும் மூர்த்தியே!    (31)

 

குரக்கினப் படைகொடு* குரை கடலின் மீதுபோய்*

அரக்கர் அங்கு அரங்க* வெஞ்சரம் துரந்த ஆதி நீ,*

இரக்க மண் கொடுத்தவற்கு* இருக்க ஒன்றுமின்றியே,*

பரக்க வைத்து அளந்துகொண்ட* பற்ப பாதன் அல்லையே?     (32)

 

மின் நிறத்து எயிற்றரக்கன்* வீழ வெஞ் சரம் துரந்து,*

பின்னவற்கு அருள் புரிந்து* அரசளித்த பெற்றியோய்,*

நன் நிறத்து ஓர் இன்சொல் ஏழை* பின்னைகேள்வ! மன்னுசீர்,*

பொன்னிறத்த வண்ணானாய* புண்டரீகன் அல்லையே?     (33)

 

ஆதியாதி ஆதி நீ* ஓரண்டம் ஆதி ஆதலால்,*

சோதியாத சோதிநீ* அதுண்மையில் விளங்கினாய்,*

வேதமாகி வேள்வியாகி* விண்ணினோடு மண்ணுமாய்*

ஆதியாகி ஆயனாய*  மாயமென்ன மாயமே?     (34)

 

அம்புலாவும் மீனுமாகி* ஆமையாகி ஆழியார்,*

தம்பிரானுமாகி மிக்க அன்பு* மிக்கு அதன்றியும்*

கொம்பராவு நுண்மருங்குல்* ஆயர்மாதர் பிள்ளையாய்*

எம்பிரானும் ஆயவண்ணம்* என்கொலோ எம் ஈசனே!     (35)

 

ஆடகத்த பூண்முலை* யசோதை ஆய்ச்சி பிள்ளையாய்*

சாடு உதைத்து ஓர் புள்ளது ஆவி* கள்ள தாய பேய்மகள்*

வீடுவைத்த வெய்ய கொங்கை* ஐயபால் அமுதுசெய்து,*

ஆடகக்கை மாதர் வாய்* அமுதம் உண்டது என்கொலோ?     (36)

 

காய்த்த நீள் விளங்கனி உதிர்த்து *எதிர்ந்த பூங்குருந்தம்-

சாய்த்து,* மா பிளந்த கைத் தலத்த* கண்ணன் என்பரால்*

ஆய்ச்சி பாலை உண்டு மண்ணை உண்டு* வெண்ணெய் உண்டு,*பின்-

பேய்ச்சி பாலை உண்டு* பண்டு ஓர் ஏனமாய வாமனா!     (37)

 

கடங்கலந்த வன்கரி* மருப்பொசித்து ஓர் பொய்கைவாய்,*

விடங்கலந்த பாம்பின்மேல்* நடம்பயின்ற நாதனே*

குடங்கலந்த கூத்தனாய* கொண்டல்வண்ண! தண்டுழாய்,*

வடங்கலந்த மாலைமார்ப!* காலநேமி காலனே!      (38)

 

வெற்பெடுத்து வேலைநீர்* கலக்கினாய் அதன்றியும்,*

வெற்பெடுத்து வேலைநீர்* வரம்புகட்டி வேலைசூழ்,*

வெற்பெடுத்த இஞ்சி சூழ்* இலங்கை கட்டழித்த நீ*

வெற்பெடுத்து மாரிகாத்த* மேக வண்ணன் அல்லையே!      (39)

 

ஆனைகாத்து ஓர் ஆனை கொன்று* அதன்றி ஆயர் பிள்ளையாய்,*

ஆனைமேய்த்தி ஆனை உண்டி* அன்று குன்றம் ஒன்றினால்,*

ஆனைகாத்து மையரிக் கண்* மாதரார் திறத்து,முன்*

ஆனையன்று சென்று அடர்த்த* மாயம் என்ன மாயமே?      (40)

 

ஆயனாகி ஆயர் மங்கை* வேய தோள் விரும்பினாய்,*

ஆய!நின்னை யாவர் வல்லர்* அரம்பரத்தொடு இம்பராய்,*

மாய!மாய மாயைகொல்* அதன்றி நீ வகுத்தலும்,*

மாயமாயம் ஆக்கினாய்* உன் மாயமுற்றும் மாயமே.      (41)

 

வேறிசைந்த செக்கர்மேனி* நீரணிந்த புன்சடை,*

கீறு திங்கள் வைத்தவன்* கை வைத்தவன் கபால்மிசை,*

ஊறு செங்குருதியால்* நிறைத்த காரணந் தனை*

ஏறு சென்று அடர்த்த ஈச!* பேசு கூசம் இன்றியே.      (42)

 

வெஞ்சினத்த வேழவெண்* மருப்பொசித்து உருத்தமா,*

கஞ்சனைக் கடிந்து* மண் அளந்துகொண்ட காலனே,*

வஞ்சனத்து வந்த பேய்ச்சி* ஆவி பாலுள் வாங்கினாய்,*

அஞ்சனத்த வண்ணானாய* ஆதிதேவன் அல்லையே?     (43)

 

பாலின் நீர்மை செம்பொன் நீர்மை* பாசியின் பசும்புறம்,*

போலும் நீர்மை பொற்புடைத் தடத்து* வண்டு விண்டுலாம்,*

நீல நீர்மை என்றிவை* நிறைந்த காலம் நான்குமாய்,*

மாலின் நீர்மை வையகம்* மறைத்தது என்ன நீர்மையே?    (44)

 

மண்ணுளாய்கொல் விண்ணுளாய்கொல்* மண்ணுளே மயங்கி நின்று,*

எண்ணுமெண்ணம் அகப்படாய் கொல்* என்ன மாயை, நின்தமர்*

கண்ணுளாய்கொல் சேயைகொல்* அனந்தன் மேல் கிடந்த எம்-

புண்ணியா,* புனந்துழாய்* அலங்கலம் புனிதனே!     (45)

 

தோடு பெற்ற தண்டுழாய்* அலங்கல் ஆடு சென்னியாய்,*

கோடுபற்றி ஆழியேந்தி* அஞ்சிறைப் புள்ðர்தியால்,*

நாடு பெற்ற நன்மை நண்ணம்* இல்லையேனும் நாயினேன்,*

வீடு பெற்று இறப்பொடும்* பிறப்பறுக்கும் ஆ சொலே.      (46)

 

காரொடு ஒத்த மேனி நங்கள்* கண்ண! விண்ணின் நாதனே,*

நீர் இடத்து அராவணை* கிடத்தி என்பர் அன்றியும்*

ஓர் இடத்தை அல்லை எல்லை* இல்லையென்பர் ஆதலால்,*

சேர்விடத்தை நாயினேன்* தெரிந்து இறைஞ்சு மாசொலே.    (47)

 

குன்றில்நின்று வானிருந்து* நீள்கடல் கிடந்து,*மண்-

ஒன்று சென்று அது ஒன்றை உண்டு* அது ஒன்று இடந்து பன்றியாய்,*

நன்று சென்ற நாள் அவற்றுள்* நல்லுயிர் படைத்து அவர்க்கு,*

அன்று தேவு அமைத்து அளித்த* ஆதிதேவன் அல்லயே?     (48)

 

கொண்டை கொண்ட கோதைமீது* தேனுலாவு கூனிகூன்,*

உண்டை கொண்டு அரங்கவோட்டி* உள்மகிழ்ந்த நாதனூர்,*

நண்டையுண்டு நாரை பேர* வாளை பாய நீலமே,*

அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும்* அந்தணீர் அரங்கமே. (2)    (49)

 

வெண் திரைக் கருங்கடல்* சிவந்து வேவ முன்னோர்நாள்,*

திண் திறல் சிலைக்கை வாளி* விட்ட வீரர் சேருமூர்,*

எண் திசைக் கணங்களும்* இறைஞ்சி ஆடு தீர்த்த நீர்,*

வண்டு இரைத்த சோலை வேலி* மன்னுசீர் அரங்கமே.      (50)

 

சரங்களைத் துரந்து* வில் வளைத்து இலங்கை மன்னவன்,*

சிரங்கள் பத்து அறுத்து உதிர்த்த* செல்வர் மன்னு பொன்னிடம்,*

பரந்து பொன் நிரந்து நுந்தி* வந்து அலைக்கும் வார்புனல்,*

அரங்கமென்பர் நான்முகத்து * அயன்பணிந்த கோயிலே.     (51)

 

பொற்றை உற்ற முற்றல் யானை* போர் எதிர்ந்து வந்ததை*,

பற்றி உற்று மற்றதன்* மருப்பொசித்த பாகனூர்,*

சிற்று எயிற்று முற்றல் மூங்கில்* மூன்று தண்டர் ஒன்றினர்,*

அற்ற பற்றர் சுற்றி வாழும்* அந்தணீர் அரங்கமே.     (52)

 

மோடியோடு இலச்சையாய* சாபம் எய்தி முக்கணான்,*

கூடு சேனை மக்களோடு* கொண்டு மண்டி வெஞ்சமத்து-

ஓட* வாணன் ஆயிரம்* கரங்கழித்த ஆதிமால்,*

பீடுகோயில் கூடுநீர்* அரங்கமென்ற பேர் அதே.      (53)

 

இலைத் தலை சரந் துரந்து* இலங்கை கட்டழித்தவன்,*

மலைத் தலைப் பிறந்து இழிந்து* வந்து நுந்து சந்தனம்,*

குலைத்து அலைத்து இறுத்து எறிந்த* குங்குமக் குழம்பினோடு,*

அலைத்தொழுகு காவிரி* அரங்கமேய அண்ணலே.      (54)

 

மன்னு மாமலர்க் கிழத்தி* வைய மங்கை மைந்தனாய்,*

பின்னும் ஆயர் பின்னைதோள்* மணம் புணர்ந்தது அன்றியும்,*

உன்ன பாதம் என்ன சிந்தை* மன்ன வைத்து நல்கினாய்,*

பொன்னி சூழ் அரங்கமேய* புண்டரீகன் அல்லையே?     (55)

 

இலங்கை மன்னனை தொடைந்து* பைந்தலை நிலத்துக,*

கலங்க அன்று சென்று கொன்று* வென்றிகொண்ட வீரனே,*

விலங்கு நூலர் வேத நாவர்* நீதியான கேள்வியார்,*

வலங்கொளக் குடந்தையுள்* கிடந்தமாலும் அல்லையே?     (56)

 

சங்கு தங்கு முன்கை நங்கை* கொங்கை தங்கல் உற்றவன்,*

அங்கம் மங்க அன்றுசென்று* அடர்த்து எறிந்த ஆழியான்,*

கொங்கு தங்கு வார்குழல்* மடந்தைமார் குடைந்த நீர்,*

பொங்குதண் குடந்தையுள்* கிடந்த புண்டரீகனே!     (57)

 

மரங்கெட நடந்து அடர்த்து* மத்த யானை மத்தகத்து,*

உரங்கெடப் புடைத்து* ஓர் கொம்பொசித்து உகந்த உத்தமா,*

துரங்கம் வாய் பிளந்து* மண்ணளந்த பாத,* வேதியர்-

வரங்கொளக் குடந்தையுள்* கிடந்தமாலும் அல்லையே?     (58)

 

சாலிவேலி தண்வயல்* தடங்கிடங்கு பூம்பொழில்,*

கோலமாட நீடு* தண் குடந்தை மேய கோவலா,*

காலநேமி வக்கரன்* கரன் முரன் சிரம் அவை,*

காலனோடு கூட* வில் குனித்த விற்கை வீரனே!     (59)

 

##செழுங்கொழும் பெரும் பனி பொழிந்திட,* உயர்ந்தவேய் –

விழுந்து உலர்ந்து எழுந்து* விண் புடைக்கும் வேங்கடத்துள் நின்று*

எழுந்திருந்து தேன் பொருந்து* பூம்பொழில் தழைக்கொழும்*

செழுந்தடங் குடந்தையுள்* கிடந்தமாலும் அல்லையே? (2)    (60)

 

##நடந்தகால்கள் நொந்தவோ* நடுங்க ஞாலம் ஏனமாய்,*

இடந்த மெய் குலுங்கவோ?* விலங்கு மால்வரைச் சுரம்*

கடந்த கால் பரந்த* காவிரிக் கரைக் குடந்தையுள்,*

கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து* பேசு வாழி கேசனே! (2)     (61)

 

கரண்டம் ஆடு பொய்கையுள்* கரும் பனைப் பெரும்பழம்,*

புரண்டு வீழ வாளை பாய்* குறுங்குடி நெடும் தகாய்,*

திரண்ட தோள் இரணியன்* சினங்கொள் ஆகம் ஒன்றையும்,*

இரண்டு கூறு செய்து உகந்த* சிங்கம் என்பது உன்னையே (2)    (62)

 

நன்று இருந்து யோகநீதி* நண்ணுவார்கள் சிந்தையுள்,*

சென்று இருந்து தீவினைகள்* தீர்த்த தேவ தேவனே,*

குன்று இருந்த மாடநீடு* பாடகத்தும் ஊரகத்தும்,*

நின்று இருந்து வெஃகணை* கிடந்தது என்ன நீர்மையே?    (63)

 

நின்றது எந்தை ஊரகத்து* இருந்தது எந்தை பாடகத்து,*

அன்று வெஃகணைக் கிடந்தது* என்னிலாத முன்னெலாம்,*

அன்று நான் பிறந்திலேன்* பிறந்த பின் மறந்திலேன்,*

நின்றதும் இருந்ததும்* கிடந்ததும் என் நெஞ்சுளே.    (64)

 

நிற்பதும் ஓர் வெற்பகத்து* இருப்பும் விண் கிடப்பதும்,*

நற் பெருந்திரைக் கடலுள்* நானிலாத முன்னெலாம்,*

அற்புதன் அனந்த சயனன்* ஆதிபூதன் மாதவன்,*

நிற்பதும் இருப்பதும்* கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே.      (65)

 

இன்று சாதல் நின்று சாதல்* அன்றி யாரும் வையகத்து,*

ஒன்றி நின்று வாழ்தலின்மை* கண்டும் நீசர் என்கொலோ,*

அன்று பார் அளந்த பாத* போதை உன்றி வானின்மேல்,*

சென்றுசென்று தேவராய்* இருக்கிலாத வண்ணமே?     (66)

 

சண்ட மண்டலத்தினூடு* சென்றுவீடு பெற்றுமேல்*

கண்டு வீடிலாத காதல்* இன்பம் நாளும் எய்துவீர்,*

புண்டரீக பாத* புண்யகீர்த்தி நும் செவி மடுத்து*

உண்டு, நும் உறுவினைத்* துயருள் நீங்கி உய்ம்மினோ.     (67)

 

முத்திறத்து வாணியத்து* இரண்டில் ஒன்றும் நீசர்கள்,*

மத்தராய் மயங்குகின்றது* இட்டு அதில் இறந்து போந்து,*

எத்திறத்தும் உய்வதோர்* உபாயமில்லை உய்குறில்,*

தொத்திறத்த தண்துழாய்* நன் மாலை வாழ்த்தி வாழ்மினோ.    (68)

 

காணிலும் உருப் பொலார்* செவிக்கு இனாத கீர்த்தியார்,*

பேணிலும் வரம் தரும்* மிடுக்கிலாத தேவரை,*

ஆணம் என்று அடைந்து வாழும்* ஆதர்காள்! எம் ஆதிபால்,*

பேணி நும் பிறப்பெனும்* பிணக்கு அறுக்க கிற்றிரே.      (69)

 

குந்தமோடு சூலம்வேல்கள்* தோமரங்கள் தண்டுவாள்*,

பந்தமான தேவர்கள்* பரந்து வானகம் உற,*

வந்த வாணன் ஈரைஞ்நூறு* தோள்களைத் துணித்த நாள்,*

அந்தவந்த ஆகுலம்* அமரரே அறிவரே.      (70)

 

வண்டுலாவு கோதைமாதர்* காரணத்தினால் வெகுண்டு*

இண்ட வாணன் ஈரைஞ்நூறு* தோள்களைத் துணித்த நாள்,*

முண்டன்  நீறன் மக்கள் வெப்பு* மோடி அங்கி ஓடிடக்,-

கண்டு,* நாணி வாணனுக்கு இரங்கினான்* எம் மாயனே.     (71)

 

போதில் மங்கை பூதலக் கிழத்தி* தேவி அன்றியும்,*

போது தங்கு நான்முகன்* மகன் அவன் மகன் சொலில்*

மாது தங்கு கூறன் ஏற* ஊர்தியென்று வேதநூல்,*

ஓதுகின்றது உண்மை* அல்லது இல்லை மற்றுரைக்கிலே     (72)

 

மரம் பொதச் சரந்துரந்து* வாலி வீழ முன்னொர்நாள்,*

உரம் பொதச் சரந்துரந்த* உம்பராளி எம்பிரான்,*

வரம் குறிப்பில் வைத்தவர்க்கு* அலாது வானம் ஆளிலும்,*

நிரம்பு நீடு போகம் எத்திறத்தும்* யார்க்கும் இல்லையே.   (73)

 

அறிந்து அறிந்து வாமனன்* அடியணை வணங்கினால்,*

செறிந்து எழுந்த ஞானமோடு* செல்வமும் சிறந்திடும்,*

மறிந்து எழுந்த தெண்திரையுள்* மன்னு மாலை வாழ்த்தினால்,*

பறிந்து எழுந்து தீவினைகள்* பற்றறுதல் பான்மையே.     (74)

 

ஒன்றி நின்று நல்தவம்செய்து,* ஊழி ஊழிதோறெலாம்,*

நின்றுநின்று அவன் குணங்கள்* உள்ளியுள்ளம் தூயராய்,*

சென்று சென்று தேவதேவர்* உம்பர் உம்பர் உம்பராய்,*

அன்றி எங்கள் செங்கண்மாலை* யாவர்காண வல்லரே?     (75)

 

புன்புல வழியடைத்து* அரக்கு இலச்சினை செய்து,*

நன்புல வழிதிறந்து* ஞான நற்சுடர் கொளÖ,*

என்பில் எள்கி நெஞ்சுருகி* உள் கனிந்து எழுந்ததோர்,*

அன்பில் அன்றி ஆழியானை* யாவர் காண வல்லரே?     (76)

 

எட்டும் எட்டும் எட்டுமாய்* ஓரேழும் ஏழும் ஏழுமாய்,*

எட்டு மூன்றும் ஒன்றுமாகி* நின்ற ஆதி தேவனை,*

எட்டினாய பேதமோடு* இறைஞ்சி நின்று அவன்பெயர்,*

எட்டெழுத்தும் ஓதுவார்கள்* வல்லர் வானம் ஆளவே.     (77)

 

சோர்விலாத காதலால்* தொடக்கறா மனத்தராய்,*

நீர் அராவு அணைக் கிடந்த* நின்மலன் நலங்கழல்,*

ஆர்வமோடு இறைஞ்சி நின்று* அவன்பெயர் எட்டெழுத்தும்,*

வாரமாக ஓதுவார்கள்* வல்லர் வானம் ஆளவே.     (78)

 

பத்தினோடு பத்துமாய்* ஓர் ஏழினோடு ஓர் ஒன்பதாய்,*

பத்தினால் திசைக்கண் நின்ற* நாடுபெற்ற நன்மையாய்,*

பத்தினாய தோற்றமோடு*  ஓர் ஆற்றல் மிக்க ஆதிபால்,*

பத்தராம் அவர்க்கலாது* முத்தி முற்றல் ஆகுமே?     (79)

 

வாசியாகி நேசமின்றி* வந்து எதிர்ந்த தேனுகன்,*

நாசமாகி நாளுலப்ப* நன்மை சேர் பனங் கனிக்கு,*

வீசி மேல் நிமிர்த்த தோளில்* இல்லை ஆக்கினாய், கழற்கு*

ஆசையாம் அவர்க்கலால்* அமரர் ஆகலாகுமே?      (80)

 

கடைந்து பாற்கடல் கிடந்து* கால நேமியைக் கடிந்து,*

உடைந்த வாலி தன் தந்தனக்கு* உதவ வந்து இராமனாய்,*

மிடைந்த ஏழ் மரங்களும்* அடங்க வெய்து, வேங்கடம்*

அடைந்தமால பாதமே* அடைந்து நாளும் உய்ம்மினோ    (81)

 

எத்திறத்தும் ஒத்து நின்று* உயர்ந்து உயர்ந்த பெற்றியோய்,*

முத்திறத்து மூரி நீர்* அராவணைத் துயின்ற,* நின்-

பத்து உறுத்த சிந்தையோடு* நின்று பாசம் விட்டவர்க்கு,*

எத்திறத்தும் இன்பம் இங்கும்* அங்கும் எங்கும் ஆகுமே.      (82)

 

மட்டு உலாவு தண்துழாய்* அலங்கலாய்! புலன் கழல்,*

விட்டு வீள்வு இலாத போகம்* விண்ணில் நண்ணி ஏறினும்,*

எட்டினோடு இரண்டெனும்* கயிற்றினால் மனந்தனைக்-

கட்டி,* வீடிலாது வைத்த காதல்* இன்பம் ஆகுமே.     (83)

 

பின்பிறக்க வைத்தனன் கொல்* அன்றி நின்று தன்கழற்கு,*

அன்பு உறைக்க வைத்த நாள்* அறிந்தனன் கொல் ஆழியான்,*

தன் திறத்தொர் அன்பிலா* அறிவிலாத நாயினேன்,*

என்திறத்தில் என்கொல்* எம்பிரான் குறிப்பில் வைத்ததே?    (84)

 

நச்சு அராவணைக் கிடந்த* நாத! பாத போதினில்,*

வைத்த சிந்தை வாங்குவித்து* நீங்குவிக்க நீயினம்,*

மெய்த்தன் வல்லை ஆதலால்* அறிந்தனன் நின் மாயமே,*

உய்த்து நின் மயக்கினில்* மயக்கல் என்னை மாயனே!     (85)

 

சாடு சாடு பாதனே!* சலங்கலந்த பொய்கைவாய்,*

ஆடராவின் வன்பிடர்* நடம் பயின்ற நாதனே,*

கோடு நீடு கைய! செய்ய* பாதம் நாளும் உள்ளினால்,*

வீடனாக மெய் செயாத* வண்ணமென்கொல்? கண்ணனே!     (86)

 

நெற்றி பெற்ற கண்ணன் விண்ணின்* நாதனோடு போதின் மேல்,*

நற்றவத்து நாதனோடு* மற்றுமுள்ள வானவர்,*

கற்ற பெற்றியால் வணங்கு* பாத!நாத! வேத,*நின்-

பற்றலால் ஓர் பற்று* மற்றது உற்றிலேன் உரைக்கிலே.     (87)

 

வெள்ளை வேலை வெற்பு நாட்டி* வெள் எயிற்று அராவு அளாய்,*

அள்ளலாய்க் கடைந்த* அன்று அருவரைக்கு ஓர் ஆமையாய்,*

உள்ள நோய்கள் தீர் மருந்து* வானவர்க்கு அளித்த,* எம்-

வள்ளலாரை அன்றி* மற்றோர் தெய்வம் நான் மதிப்பனே?    (88)

 

பார் மிகுத்த பாரம் முன்* ஒழிச்சுவான் அருச்சனன்,*

தேர் மிகுத்து மாயமாக்கி* நின்று கொன்று வென்றிசேர்,*

மா ரதர்க்கு வான்கொடுத்து* வையம் ஐவர் பாலதாம்,*

சீர்மிகுத்த நின்னலால் ஓர்* தெய்வம் நான் மதிப்பனே?    (89)

 

குலங்களாய ஈர் இரண்டில்* ஒன்றிலும் பிறந்திலேன்,*

நலங்களாய நற்கலைகள்* நாவிலும் நவின்றிலேன்,*

புலன்கள் ஐந்தும் வென்றிலேன்* பொறியிலேன் புனித,* நின்-

இலங்கு பாதம் அன்றி* மற்றோர் பற்றிலேன் எம் ஈசனே!      (90)

 

பண் உலாவு மென்மொழிப்* படைத் தடங்கணாள் பொருட்டு*

எண்ணிலா அரக்கரை* நெருப்பினால் நெருக்கினாய்,*

கண்ணலால் ஓர் கண்ணிலேன்* கலந்த சுற்றம் மற்றிலேன்,*

எண்ணிலாத மாய! நின்னை* என்னுள் நீக்கல் என்றுமே.     (91)

 

விடைக் குலங்கள் ஏழடர்த்து* வென்றி வேற்கண் மாதரார்,*

கடிக் கலந்த தோள் புணர்ந்த* காலி ஆய! வேலைநீர்,*

படைத்து அடைத்து அதில் கிடந்து* முன்கடைந்து நின்தனக்கு,*

அடைக்கலம் புகுத்த என்னை* அஞ்சல் என்ன வேண்டுமே.     (92)

 

சுரும்பு அரங்கு தண்துழாய்* துதைந்து அலர்ந்த பாதமே,*

விரும்பி நின்று இறைஞ்சுவேற்கு* இரங்கு அரங்க வாணனே,*

கரும்பிருந்த கட்டியே!* கடல்கிடந்த கண்ணனே,*

இரும்பு அரங்க வெஞ்சரம் துரந்த* வில்லி இராமனே!     (93)

 

ஊனின் மேய ஆவி நீ* உறக்கமோடு உணர்ச்சி நீ,*

ஆனில் மேய ஐந்தும் நீ* அவற்றுள் நின்ற தூய்மை நீ,*

வானினோடு மண்ணும் நீ* வளங்கடல் பயனும் நீ,

யானும் நீ அதன்றி* எம்பிரானும் நீ இராமனே!     (94)

 

அடக்கரும் புலன்கள்* ஐந்தடக்கி ஆசையாம் அவை,*

தொடக்கு அறுத்து வந்து நின்* தொழிற்கண் நின்ற என்னைநீ,*

விடக் கருதி மெய் செயாது* மிக்கோர் ஆசை ஆக்கிலும்,*

கடல்கிடந்த நின்னலால் ஓர்* கண்ணிலேன் எம் அண்ணலே!      (95)

 

வரம்பிலாத மாய! மாய!* வையமேழும் மெய்ம்மையே,*

வரம்பில் ஊழி ஏத்திலும்* வரம்பிலாத கீர்த்தியாய்,*

வரம்பிலாத பல்பிறப்பு* அறுத்து வந்து நின்கழல்,*

பொருந்துமா திருந்த நீ* வரம் செய் புண்டரீகனே!     (96)

 

வெய்யவாழி சங்குதண்டு* வில்லும் வாளும் ஏந்து சீர்*

கைய, செய்ய போதில் மாது* சேரும் மார்ப நாதனே,*

ஐயிலாய ஆக்கை நோய்* அறுத்துவந்து நின்னடைந்து,*

உய்வதோர் உபாயம் நீ* எனக்கு நல்க வேண்டுமே.     (97)

 

மறம் துறந்து வஞ்சமாற்றி* ஐம்புலன்கள் ஆசையும்-

துறந்து,* நின் கண் ஆசையே தொடர்ந்து* நின்ற நாயினேன்,*

பிறந்து இறந்து பேரிடர்* சுழிக்கணின்று நீங்குமா,*

மறந்திடாது மற்றெனெக்கு* மாய! நல்க வேண்டுமே.     (98)

 

காட்டி நான் செய் வல்வினை* பயன் தனால் மனந்தனை,*

நாட்டி வைத்து நல்லவல்ல* செய்ய எண்ணினார் என,*

கேட்டதன்றி என்னதாவி* பின்னைகேள்வ! நின்னொடும்,*

பூட்டி வைத்த என்னை* நின்னுள் நீக்கல் பூவை வண்ணனே!     (99)

 

பிறப்பினோடு பேரிடர்* சுழிக்கண் நின்றும் நீங்கும் அஃது,*

இறப்ப வைத்த ஞான நீசரை* கரைக் கொடேற்றுமா,*

பெறற்கு அரிய நின்னபாத* பத்தியான பாசனம்,*

பெறற்கு அரிய மாயனே!* எனக்கு நல்க வேண்டுமே.     (100)

 

##இரந்து உரைப்பது உண்டுவாழி* ஏமநீர் நிறத்தமா,*

வரம் தரும் திருக் குறிப்பில்* வைத்ததாகில் மன்னுசீர்,*

பரந்த சிந்தை ஒன்றி நின்று* நின்னபாத பங்கயம்,*

நிரந்தரம் நினைப்பதாக* நீ நினைக்க வேண்டுமே.  (2)   (101)

 

விள்விலாத காதலால்* விளங்கு பாத போதில் வைத்து,*

உள்ளுவேன் அது ஊன நோய்* ஒழிக்குமா தெழிக்கு நீர்,*

பள்ளிமாய பன்றியாய* வென்றிவீர, குன்றினால்*

துள்ளுநீர் வரம்பு செய்த* தோன்றல் ஒன்று சொல்லிடே.     (102)

 

திருக் கலந்து சேருமார்ப!* தேவதேவ தேவனே,*

இருக்கலந்த வேதநீதி* ஆகி நின்ற நின்மலா,*

கருக்கலந்த காளமேக* மேனியாய நின்பெயர்,*

உருக்கலந்து ஒழிவிலாது* உரைக்குமாறு உரைசெயே.     (103)

 

கடுங்க வந்தன் வக்கரன்* கரன் முரன் சிரம் அவை,

இடந்து கூறு செய்த* பல்படைத் தடக்கை மாயனே,*

கிடந்து இருந்து நின்று இயங்கு* போதும் நின்ன பொற்கழல்,*

தொடர்ந்து விள்விலாதது ஓர்* தொடர்ச்சி நல்க வேண்டுமே.     (104)

 

மண்ணை உண்டு உமிழ்ந்து* பின் இரந்து கொண்டு அளந்து,*மண்-

கண்ணுள் அல்லது இல்லை என்று* வென்ற காலம் ஆயினாய்,*

பண்ணை வென்ற இன் சொல் மங்கை* கொங்கை தங்கு பங்கயக்-

கண்ண,* நின்ன வண்ணம் அல்லது இல்லை* எண்ணும் வண்ணமே.     (105)

 

கறுத்து எதிர்ந்த காலநேமி* காலனோடு கூட,*

அன்று அறுத்த ஆழி சங்குதண்டு* வில்லும் வாளும் ஏந்தினாய்,*

தொறுக் கலந்த ஊனமஃது* ஒழிக்க அன்று குன்றம் முன்,*

பொறுத்த நின் புகழ்க்கலால் ஓர்* நேசமில்லை நெஞ்சமே!     (106)

 

காய்சினத்த காசி மன்னன்* வக்கரன் பவுண்டிரன்,*

மாசினத்த மாலி மா* சுமாலிகேசி தேனுகன்,*

நாசமுற்று வீழநாள்* கவர்ந்த நின் கழற்கலால்,*

நேச பாசம் எத்திறத்தும்* வைத்திடேன் எம் ஈசனே!     (107)

 

கேடில் சீர் வரத்தனாய்* கெடும் வரத்து அயன் அரன்,

நாடினோடு நாட்டம் ஆயிரத்தன்* நாடு நண்ணிலும்,*

வீடு அதான போகமெய்தி* வீற்றிருந்த போதிலும்*,

கூடும் ஆசை அல்லது ஒன்று* கொள்வனோ? குறிப்பிலே?      (108)

 

சுருக்கு வாரை இன்றியே* சுருங்கினாய் சுருங்கியும்,*

பெருக்கு வாரை இன்றியே* பெருக்கம் எய்து பெற்றியோய்,*

செருக்குவார்கள் தீக்குணங்கள்* தீர்த்த தேவ தேவனென்று,*

இருக்குவாய் முனிக்கணங்கள்* ஏத்த யானும் ஏத்தினேன்.    (109)

 

தூயனாயும் அன்றியும்* சுரும்பு உலாவு தண்துழாய்,*

மாய!நின்னை நாயினேன்* வணங்கி வாழ்த்தும் ஈதெலாம்,*

நீயும் நின் குறிப்பினில்* பொறுத்து நல்கு வேலைநீர்*

பாயலோடு பத்தர் சித்தம்* மேய வேலை வண்ணனே!      (110)

 

வைது நின்னை வல்லவா* பழித்தவர்க்கும் மாறில் போர்*

செய்து நின்னை செற்ற தீயில்* வெந்தவர்க்கும் வந்து உன்னை*

எய்தலாகும் என்பர் ஆதலால்* எம்மாய! நாயினேன்,*

செய்த குற்றம் நற்றமாகவே கொள் ஞால நாதனே!     (111)

 

வாள்களாகி நாள்கள் செல்ல* நோய்மை குன்றி மூப்பெய்தி,*

மாளு நாள் அது ஆதலால்* வணங்கி வாழ்த்து என் நெஞ்சமே,*

ஆளதாகும் நன்மையென்று* நன்கு உணர்ந்தது அன்றியும்,*

மீள்விலாத போகம்* நல்க வேண்டும் மால பாதமே.     (112)

 

சலங்கலந்த செஞ்சடைக்* கறுத்த கண்டன் வெண்தலைப்*

புலன் கலங்க உண்ட பாதகத்தன்* வன் துயர் கெட,*

அலங்கல் மார்வில் வாச நீர்* கொடுத்தவன் அடுத்தசீர்,*

நலங்கொள் மாலை நண்ணும் வண்ணம்* எண்ணும் வாழி நெஞ்சமே!     (113)

 

ஈனமாய எட்டும் நீக்கி* ஏதமின்றி மீதுபோய்,*

வானமாள வல்லையேல்* வணங்கி வாழ்த்து என் நெஞ்சமே,*

ஞானமாகி ஞாயிறாகி* ஞாலமுற்றும் ஓர் எயிற்று,*

ஏனமாய் இடந்த மூர்த்தி* எந்தை பாதம் எண்ணியே.     (114)

 

அத்தனாகி அன்னையாகி* ஆளும் எம் பிரானுமாய்,*

ஒத்து ஒவ்வாத பல் பிறப்பு ஒழித்து* நம்மை ஆட்கொள்வான்,*

முத்தனார் முகுந்தனார்* புகுந்து நம் உள் மேவினார்,*

எத்தினால் இடர்க்கடல் கிடத்தி* ஏழை நெஞ்சமே! (2)   (115)

 

மாறுசெய்த வாளரக்கன்* நாள் உலப்ப, அன்றிலங்கை*

நீறு செய்து சென்று கொன்று* வென்றி கொண்ட வீரனார்,*

வேறு செய்து தம்முள் என்னை* வைத்திடாமையால்,* நமன்-

கூறுசெய்து கொண்டு இறந்த* குற்றம் எண்ண வல்லனே.      (116)

 

அச்சம் நோயொடு அல்லல்* பல்பிறப்ப ஆய மூப்பு இவை,*

வைத்த சிந்தை வைத்த வாக்கை* மாற்றி வானில் ஏற்றுவான்,*

அச்சுதன் அனந்த கீர்த்தி* ஆதி அந்தம் இல்லவன்,*

நச்சு நாகணைக் கிடந்த* நாதன் வேத கீதனே.     (117)

 

சொல்லினும் தொழிற்கணும்* தொடக்கு அறாத அன்பினும்,*

அல்லும் நன்பகலினோடும்* ஆன மாலை காலையும்,*

வல்லி நாண் மலர்க் கிழத்தி* நாத!பாத போதினை,*

புல்லியுள்ளம் விள்விலாது* பூண்டு மீண்டது இல்லையே.     (118)

 

##பொன்னிசூழ் அரங்கமேய* பூவைவண்ண! மாய!கேள்,*

என்னதாவி என்னும்* வல் வினையின் உள் கொழுந்து எழுந்து,*

உன்ன பாதம் என்ன நின்ற* ஒண்சுடர்க் கொழுமலர்,*

மன்ன வந்து பூண்டு* வாட்டமின்றி எங்கும் நின்றதே. (2)    (119)

 

##இயக்கறாத பல்பிறப்பில்* என்னை மாற்றி இன்று வந்து,*

உயக்கொள் மேக வண்ணன் நண்ணி* என்னில் ஆய தன்னுளே,*

மயக்கினான் தன் மன்னுசோதி* ஆதலால்* என் ஆவிதான்,-

இயக்கு எலாம் அறுத்து* அறாத இன்ப வீடு பெற்றதே. (2)    (120)

திருமழிசையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.