பெருமாள் திருமொழி


குலசேகரப்பெருமாள் அருளிச்செய்த பெருமாள் திருமொழி

 

தனியன்கள்

 

இன்னமுதம் ஊட்டுகேன் இங்கேவா பைங்கிளியே*

தென்னரங்கம் பாடவல்ல சீர்ப்பெருமாள்*-பொன்னஞ்

சிலைசேர் நுதலியர்வேள் சேரலர்கோன்* எங்கள்

குலசேகரன் என்றே கூறு

 

ஆரம் கெடப் பரன் அன்பர் கொள்ளாரென்று* அவர்களுக்கே

வாரங் கொடு குடப் பாம்பில் கையிட்டவன்* மாற்றலரை

வீரங் கெடுத்த செங்கோல் கொல்லி காவலன்* வில்லவர்கோன்

சேரன் குலசேகரன் முடிவேந்தர் சிகாமணியே

 

இருளிரியச் சுடர் மணிகள் இமைக்கும் நெற்றி*

இனத்துத்தி அணிபணம் ஆயிரங்களார்ந்த*

அரவரசப் பெருஞ்சோதி அனந்தன் என்னும்*

அணிவிளங்கும் உயர் வெள்ளை அணையை மேவி*

திருவரங்கப் பெருநகருள் தெண்ணீர்ப் பொன்னி*

திரைக்கையால் அடிவருடப் பள்ளி கொள்ளும்*

கருமணியைக் கோமளத்தைக் கண்டு கொண்டு* என்-

கண்ணிணைகள் என்றுகொலோ களிக்கும் நாளே (2)  1.1

 

வாயோர் ஈர் ஐ நூறு துதங்கள் ஆர்ந்த*

வளையுடம்பின் அழல்நாகம் உமிழ்ந்த செந்தீ*

வீயாத மலர்ச்சென்னி விதானமே போல்*

மேன்மேலும் மிகவெங்கும் பரந்த தன்கீழ்*

காயாம்பூ மலர்ப் பிறங்கல் அன்ன மாலைக்*

கடியரங்கத்து அரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

மாயோனை மனத்தூணே பற்றி நின்று* என்-

வாயார என்றுகொலோ வாழ்த்தும் நாளே?    1.2

 

எம்மாண்பின் அயன் நான்கு நாவினாலும்-

எடுத்தேத்தி* ஈரிரண்டு முகமும் கொண்டு*

எம்மாடும் எழிற்கண்கள் எட்டினோடும்*

தொழுதேத்தி இனிதிறைஞ்ச நின்ற* செம்பொன்-

அம்மான் தன் மலர்க்கமலக் கொப்பூழ் தோன்ற*

அணியரங்கத் தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

அம்மான் தன் அடியிணைக்கீழ் அலர்களிட்டு*

அங்கு அடியவரோடு என்றுகொலோ அணுகும் நாளே    1.3

 

மாவினைவாய் பிளந்துகந்த மாலை* வேலை-

வண்ணணை என் கண்ணணை வன்குன்றமேந்தி*

ஆவினை அன்று உய்யக்கொண்ட ஆயர் ஏற்றை*

அமரர்கள் தம் தலைவனை அந்தமிழி இன்பப்-

பாவினை* அவ்வடமொழியைப் பற்றற் றார்கள்*

பயிலரங்கத் தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

கோவினை நாவுற வழுத்தி என்தன் கைகள்*

கொய்ம் மலர்தூய் என்றுகொலோ கூப்பும் நாளே                   1.4

 

இணையில்லா இன்னிசை யாழ் கெழுமி* இன்பத்-

தும்புருவும் நாரதனும் இறைஞ்சி ஏத்த*

துணையில்லாத் தொன் மறைநூல் தோத்திரத்தால்*

தொன்மலர்க் கண் அயன் வணங்கி ஓவாதேத்த*

 

மணிமாட மாளிகைகள் மல்கு செல்வ*

மதிளரங்கத் தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

மணிவண்ணன் அம்மானைக் கண்டு கொண்டு* என்-

மலர்சென்னி என்றுகொலோ வணங்கும் நாளே                     1.5

 

அளிமலர் மேல் அயன் அரன் இந்திரேனாடு* ஏனை-

அமரர்கள்தம் குழுவும் அரம்பையரும் மற்றும்*

தெளிமதிசேர் முனிவர்கள்தம் குழுவும் உந்தித்*

திசைதிசையில் மலர்தூவிச் சென்று சேரும்*

களிமலர்சேர் பொழிலரங்கத்து உரகமேறி*

கண்வளரும் கடல்வண்ணர் கமலக் கண்ணும்*

ஒளிமதிசேர் திருமுகமும் கண்டு கொண்டு* என்-

உள்ளமிக என்றுகொலோ உருகும் நாளே                         1.6

 

மறம் திகழும் மனமொழித்து வஞ்ச மாற்றி*

ஐம்புலன்கள் அடக்கி இடர்ப் பாரத் துன்பம்-

துறந்து,* இரு முப்பொழுது ஏத்தி எல்லை யில்லாத்-

தொன்னெறிக் கண்* நிலை நின்ற தொண்டரான*

அறம்திகழும் மனத்தவர் தம் கதியைப் பொன்னி*

அணியரங்கத் தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

நிறம் திகழும் மாயோனைக் கண்டு என் கண்கள்*

நீர்மல்க என்றுகொலோ நிற்கும் நாளே                         1.7

 

கோலார்ந்த நெடுஞ் சார்ங்கம் கூனற் சங்கம்*

கொலையாழி கொடுந் தண்டு கொற்ற ஒள்வாள்*

காலார்ந்த கதிக் கருடனென்னும் * வென்றிக் –

கடும்பறவை இவையனைத்தும் புறஞ்சூழ் காப்ப*

சேலார்ந்த நெடுங்கழனி சோலை சூழ்ந்த*

திருவரங்க தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

மாலோனைக் கண்டு இன்பக் கலவி எய்தி*

வல்வினையேன் என்றுகொலோ வாழும் நாளே                     1.8

 

தூராத மனக்காதல் தொண்டர் தங்கள்-

குழாம் குழுமித்* திருப்புகழ்கள் பலவும் பாடி*

ஆராத மனக்களிப்போடு அழுத கண்ணீர் –

மழைசோர * நினைந்துருகி ஏத்தி* நாளும்-

சீரார்ந்த முழவோசை பரவை காட்டும்*

திருவரங்க தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

போராழி அம்மானைக் கண்டு துள்ளிப்* இப்

பூதலத்தில் என்றுகொலோ புரளும் நாளே                   1.9

 

வன்பெரு வானகம் உய்ய அமரர் உய்ய-

மண்ணுய்ய* மண்ணுலகில் மனிசர் உய்ய*

துன்பமிகு துயர் அகல* அயர்வு ஒன்றில்லாச்-

சுகம்வளர* அகமகிழும் தொண்டர் வாழ*

அன்பொடு தென்திசை நோக்கிப் பள்ளி கொள்ளும்*

அணியரங்கன் திருமுற்றத்து அடியார் தங்கள்*

இன்பமிகு பெருங்குழுவு கண்டு* யானும்-

இசைந்துடனே என்றுகொலோ இருக்கும் நாளே              1.10

 

திடர் விளங்கு கரைப் பொன்னி நடுவு பாட்டுத்*

திருவரங்க தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்*

கடல்விளங்கு கருமேனி அம்மான் தன்னைக்*

கண்ணாரக் கண்டு உகக்கும் காதல் தன்னால்*

 

குடைவிளங்கு விறல்தானைக் கொற்ற வொள்வாள்*

கூடலர்கோன் கொடைகுலசேகரன் சொற்செய்த*

நடைவிளங்கு தமிழ்மாலை பத்தும் வல்லார்*

நலந்திகழ் நாரணன் அடிக்கீழ் நண்ணுவாரே (2)         1.11

 

இரண்டாம் திருமொழி

தேட்டரும்திறல் தேனினைத்* தென்னரங்கனை* திருமாதுவாழ்-

வாட்டமில் வனமாலை மார்வனை வாழ்த்தி* மால்கொள் சிந்தையராய்*

ஆட்டமேவி யலந்தழைத்து* அயர்வெய்தும் மெய்யடியார்கள் தம்*

ஈட்டம் கண்டிடக் கூடுமேல்* அது காணும்கண் பயனாவதே (2)           2.1

 

தோடுலா மலர் மங்கை தோளிணை தோய்ந்ததும்* சுடர் வாளியால்*

நீடுமாமரம் செற்றதும்* நிரைமேய்த்தும் இவையே நினைந்து*

ஆடிப்பாடி அரங்கவோ என்றழைக்கும்* தொண்டர் அடிப்பொடி ஆட நாம் பெறில்*

கங்கை நீர் குடைந்தாடும் * வேட்கை என்னாவதே        2.2

 

ஏறடர்த்ததும் ஏனமாய் நிலம் கீண்டதும்* முன் இராமனாய்*

மாறடர்த்ததும் மண்ணளந்ததும்* சொல்லிப்பாடி* வண் பொன்னிப்பே-

ராறு போல் வரும் கண்ண நீர்கொண்டு* அரங்கன்கோயில் திருமுற்றம்*

சேறுசெய் தொண்டர் சேவடிச்* செழுஞ் சேறு என் சென்னிக் கணிவனே  2.3

 

தோய்த்த தண்தயிர் வெண்ணெய் பாலுடன் உண்டலும்* உடன்று ஆய்ச்சிகண்டு*

ஆர்த்த தோளுடை எம்பிரான்* என்னரங்கனுக்கு அடியார்களாய்*

நாத்தழும்பெழ நாரணா என்றழைத்து* மெய் தழும்பத் தொழுது-

ஏத்தி,* இன்புறும் தொண்டர்சேவடி* ஏத்தி வாழ்த்தும் என் நெஞ்சமே 2.4

 

பொய்சிலைக் குரல் ஏற்று எருத்தம் இறுத்து* போரர வீர்த்தகோன்*

செய்சிலைச்சுடர் சூழொளித்* திண்ண மாமதிள் தென்னரங்கனாம்*

மெய்சிலைக் கருமேகம் ஒன்று* தம் நெஞ்சில் நின்று திகழப்போய்*

மெய்சிலிர்ப்பவர் தம்மையே நினைந்து* என்மனம் மெய் சிலிர்க்குமே 2.5

 

ஆதி அந்தம் அனந்தம் அற்புதமான* வானவர் தம்பிரான்*

பாதமாமலர் சூடும் பத்தியிலாத* பாவிகள் உய்ந்திட*

தீதில் நன்னெறி காட்டி* எங்கும் திரிந்து அரங்கன் எம்மானுக்கே*

காதல் செய்தொண்டர்க்கு எப்பிறப்பிலும்* காதல்செய்யும் என் நெஞ்சமே 2.6

 

காரினம் புரை மேனி நல் கதிர்முத்த* வெண்ணகைச் செய்யவாய்*

ஆரமார்வன் அரங்கனென்னும்* அரும் பெருஞ்சுடர் ஒன்றினை*

சேரும் நெஞ்சினராகிச் * சேர்ந்து கசிந்திழிந்த கண்ணீர்களால்*

வார நிற்பவர் தாளிணைக்கு* ஒரு வாரமாகும் என் நெஞ்சமே 2.7

 

மாலையுற்ற கடல் கிடந்தவன்* வண்டு கிண்டு நறுந்துழாய்*

மாலையுற்ற வரைப் பெருந் திருமார்வனை* மலர்க் கண்ணனை*

மாலையுற்று எழுந்தாடிப் பாடித்* திரிந்து அரங்கன் எம்மானுக்கே*

மாலையுற்றிடும் தொண்டர் வாழ்வுக்கு* மாலையுற்றது என் நெஞ்சமே 2.8

 

மொய்த்துக் கண்பனி சோர மெய்கள் சிலிர்ப்ப* ஏங்கி இளைத்து நின்று*

எய்த்துக் கும்பிடு நட்டமிட்டெழுந்து* ஆடிப்பாடி இறைஞ்சி,* என்-

அத்தன் அச்சன் அரங்கனுக்கு அடியார்களாகி* அவனுக்கே-

பித்தராமவர் பித்தர் அல்லர்கள்* மற்றையார் முற்றும் பித்தரே  2.9

 

அல்லிமாமலர் மங்கைநாதன்* அரங்கன்மெய் அடியார்கள்தம்*

எல்லையில் அடிமைத் திறத்தினில்* என்றும் மேவு மனத்தனாம்*

கொல்லிகாவலன் கூடல்நாயகன்* கோழிக்கோன் குலசேகரன்*

சொல்லின் இன்தமிழ் மாலை வல்லவர்* தொண்டர் தொண்டர்கள் ஆவரே(2)2.10              

மூன்றாம் திருமொழி

மெய்யில் வாழ்க்கையை* மெய்யெனக் கொள்ளும்*இவ்-

வையம் தன்னொடும்* கூடுவது இல்லையான்*

ஐயனே* அரங்கா என்று அழைக்கின்றேன்*

மையல் கொண்டாழிந்தேன்* என்தன் மாலுக்கே (2)    3.1

 

நூலினேரிடையார்* திறத்தே நிற்கும்*

ஞாலம் தன்னொடும்* கூடுவதில்லையான்*

ஆலியா அழையா* அரங்கா! என்று*

மாலெழுந்து ஒழிந்தேன்* என்தன் மாலுக்கே    3.2

 

மாரனார்* வரி வெஞ்சிலைக்கு ஆட்செய்யும்*

பாரினாரொடும்* கூடுவதில்லையான்*

ஆர மார்வன்* அரங்கன் அனந்தன்*நல்-

நாரணன்* நரகாந்தகன் பித்தனே             3.3

 

உண்டியே உடையே* உகந்தோடும்,*இம்-

மண்டலத்தொடும்* கூடுவது இல்லையான்*

அண்ட வாணன்* அரங்கன் வன் பேய்முலை*

உண்ட வாயன் தன்* உன்மத்தன் காண்மினே    3.4

 

தீதில் நன்னெறி நிற்க* அல்லாதுசெய்*

நீதி யாரொடும்* கூடுவது இல்லையான்*

ஆதி ஆயன்* அரங்கன், அந்தாமரைப்*

பேதை மாமணவாளன்* தன் பித்தனே    3.5

 

எம்பரத்தர்* அல்லாரொடும் கூடலன்*

உம்பர் வாழ்வை* ஒன்றாக கருதிலன்*

தம்பிரான்* அமரர்க்கு, அரங்க நகர்*

எம்பிரானுக்கு *எழுமையும் பித்தனே   3.6

 

எத்திறத்திலும்* யாரொடும் கூடும்,*அச்-

சித்தந் தன்னைத்* தவிர்த்தனன் செங்கண்மால்*

அத்தனே* அரங்கா என்று அழைக்கின்றேன்*

பித்தனாய் ஒழிந்தேன்* எம் பிரானுக்கே    3.7

 

பேயரே* எனக்கு யாவரும்* யானும்ஓர்-

பேயனே* எவர்க்கும் இது பேசியென்*

ஆயனே!* அரங்கா என்று அழைக்கின்றேன்*

பேயனாய் ஒழிந்தேன்* எம் பிரானுக்கே     3.8

 

##அங்கை யாழி* அரங்கன் அடியிணை*

தங்கு சிந்தைத்* தனிப்பெரும் பித்தனாய்*

கொங்கர் கோன்* குலசேகரன் சொன்னசொல்*

இங்கு வல்லவர்க்கு* ஏதமொன் றில்லையே (2)  3.9

 

நான்காம் திருமொழி

##ஊனேறு செல்வத்து* உடற்பிறவி யான்வேண்டேன்*

ஆனேறேழ் வென்றான்* அடிமைத் திறமல்லால்*

கூனேறு சங்க மிடத்தான் தன் * வேங்கடத்து*

கோனேரி வாழும்* குருகாய்ப் பிறப்பேனே (2)    4.1

 

 

ஆனாத செல்வத்து* அரம்பையர்கள் தற்சூழ*

வானாளும் செல்வமும்* மண்ணரசும் யான்வேண்டேன்*

தேனார் பூஞ் சோலைத்* திருவேங்கடச் சுனையில்*

மீனாய்ப் பிறக்கும்* விதியுடையேன் ஆவேனே   4.2

 

பின்னிட்ட சடையானும்* பிரமனும் இந்திரனும்*

துன்னிட்டு புகலரிய* வைகுந்த நீள்வாசல்*

மின்வட்டச் சுடராழி* வேங்கடக்கோன் தானுமிழும்*

பொன்வட்டில் பிடித்துடனே* புகப்பெறுவேன் ஆவேனே    4.3

 

ஒண்பவள வேலை* உலவு தண் பாற்கடலுள்*

கண்துயிலும் மாயோன்* கழலிணைகள் காண்பதற்கு*

பண்பகரும் வண்டினங்கள்* பண்பாடும் வேங்கடத்து*

செண்பகமாய் நிற்கும்* திருவுடையேன் ஆவேனே   4.4

 

கம்ப மத யானை* கழுத்தகத்தின் மேலிருந்து*

இன்பமரும் செல்வமும்* இவ்வரசும் யான்வேண்டேன்*

எம்பெருமான் ஈசன்* எழில் வேங்கடமலை மேல்*

தம்பகமாய் நிற்கும்* தவமுடையேன் ஆவேனே  4.5

 

மின்னனைய நுண்ணிடையார்* உருப்பசியும் மேனகையும்*

அன்னவர்தம் பாடலொடும்* ஆடலவை ஆதரியேன்*

தென்னவென வண்டினங்கள்* பண்பாடும் வேங்கடத்துள்*

அன்னனைய பொற்குவடாம்* அருந்தவத்தன் ஆவேனே    4.6

 

வானாளும் மாமதிபோல்* வெண்குடைக்கீழ் * மன்னவர்தம் –

கோனாகி வீற்றிருந்து* கொண்டாடும் செல்வறியேன்*

தேனார் பூஞ்சோலைத்* திரு வேங்கடமலை மேல்*

கானாறாய்ப் பாயும்* கருத்துடையேன் ஆவேனே      4.7

 

பிறையேறு சடையானும்* பிரமனும் இந்திரனும்*

முறையாய பெருவேள்விக்* குறைமுடிப்பான் மறையானான்*

வெறியார்தண் சோலைத்* திரு வேங்கடமலை மேல்*

நெறியாய்க் கிடக்கும்* நிலையுடையேன் ஆவேனே        4.8

 

##செடியாய வல்வினைகள்* தீர்க்கும் திருமாலே*

நெடியானே வேங்கடவா* நின்கோயிலின் வாசல்*

அடியாரும் வானவரும்* அரம்பையரும் கிடந்தியங்கும்*

படியாய் கிடந்து உன் பவள வாய் காண்பேனே! (2)  4.9

 

உம்பர் உலகாண்டு* ஒருகுடைக்கீழ் உருப்பசிதன்*

அம்பொற் கலையல்குல்* பெற்றாலும் ஆதரியேன்*

செம்பவள வாயான்* திருவேங் கடமென்னும்*

எம்பெருமான் பொன்மலைமேல்* ஏதேனும் ஆவேனே           4.10

 

மன்னியதண் சாரல்* வடவேங் கடத்தான் தன்*

பொன்னியலும் சேவடிகள்* காண்பான் புரிந்திறைஞ்சி*

கொன்னவிலும் கூர்வேல்* குலசேகரன் சொன்ன*

பன்னியநூல் தமிழ்வல்லார்* பாங்காய பத்தர்களே (2)  4.11

 

ஐந்தாம் திருமொழி

தருதுயரம் தடாயேல்* உன் சரணல்லால் சரணில்லை*

விரை குழுவும் மலர்ப் பொழில்சூழ்* விற்றுவக் கோட்டம்மானே*

அரிசினத்தால் ஈன்றதாய்* அகற்றிடினும்* மற்றவள்தன்-

அருள் நினைந்தே அழும்குழவி* அதுவே போன்றிருந்தேனே (2) 5.1

                 

கண்டார் இகழ்வனவே* காதலன் தான் செய்திடினும்*

கொண்டானை அல்லால்* அறியாக் குலமகள்போல்*

விண்தோய் மதிள்புடைசூழ்* விற்றுவக்கோட்டம்மா* நீ-

கொண்டாளாய் ஆகிலும்* உன் குரைகழலே கூறுவனே    5.2            

 

மீன் நோக்கும் நீள் வயல் சூழ்* விற்றுவக் கோட்டம்மா * என்-

பால் நோக்காய் ஆகிலும்* உன் பற்றல்லால் பற்றில்லேன்*

தான் நோக்காது எத்துயரம் * செய்திடினும்* தார் வேந்தன்-

கோல் நோக்கி வாழும்* குடிபோன்று இருந்தேனே    5.3                    

 

வாளால் அறுத்துச் சுடினும் *மருத்துவன்பால்*

மாளாத காதல்* நோயாளன் போல் மாயத்தால்*

மீளாத் துயர் தரினும்* விற்றுவக்கோட்டம்மா * நீ –

ஆளா உனதருளே* பார்ப்பன் அடியேனே             5.4

 

வெங்கண் திண் களிறு அடர்த்தாய்* விற்றுவக்கோட்டம்மானே*

எங்குப்போய் உய்கேன்* உன் இணையடியே அடையல் அல்லால்*

எங்கும் போய்க் கரைகாணாது* எறி கடல்வாய் மீண்டேயும்*

வங்கத்தின் கூம்பேறும்* மாப் பறவை போன்றேனே   5.5                       

 

செந்தழலே வந்து* அழலைச் செய்திடினும்* செங்கமலம்-

அந்தரம் சேர்* வெங்கதிரோற்கு அல்லால் அலராவால்*

வெந்துயர் வீட்டா விடினும்* விற்றுவக்கோட்டம்மா * உன் –

அந்தமில் சீர்க்கல்லால்* அகங் குழைய மாட்டேனே     5.6                     

 

எத்தனையும் வான் மறந்த காலத்தும் *பைங்கூழ்கள்*

மைத்து எழுந்த மாமுகிலே* பார்த்திருக்கும் மற்றவைப் போல்*

மெய்த் துயர் வீட்டா விடினும்* விற்றுவக்கோட்டம்மா* என்–

சித்தம் மிக உன்பாலே* வைப்பன் அடியேனே    5.7

 

தொக்கு இலங்கி ஆறெல்லாம்* பரந்தோடி தொடுகடலே*

புக்கு அன்றிப் புறம் நிற்க* மாட்டாத மற்றவைபோல்*

மிக்கு இலங்கு முகில் நிறத்தாய்* விற்றுவக்கோட்டம்மா* உன்-

புக்கு இலங்கு சீரல்லால்* புக்கிலன் காண் புண்ணியனே  5.8

 

நின்னையே தான்வேண்டி* நீள்செல்வம் வேண்டாதான்*

தன்னையே தான் வேண்டும்* செல்வம்போல் மாயத்தால்*

மின்னையே சேர் திகிரி* விற்றுவக்கோட்டம்மானே*

நின்னையே தான் வேண்டி* நிற்பன் அடியேனே             5.9

 

விற்றுவக் கோட்டம்மா* நீ வேண்டாயே ஆயிடினும்*

மற்றாரும் பற்றில்லேன் என்று* அவனைத் தாள்நயந்த*

கொற்றவேல் தானைக்* குலசேகரன் சொன்ன*

நற்றமிழ் பத்தும் வல்லார்* நண்ணார் நரகமே (2)  5.10

 

ஆறாம் திருமொழி

ஏர்மலர்ப்பூங்குழல் ஆயர்மாதர்* எனைப் பலருள்ள இவ்வூரில்,*உன்தன்-

மார்வு தழுவுதற்கு ஆசையின்மை * அறிந்தறிந்தே உன்தன் பொய்யைக்கேட்டு*

கூர்மழைபோல் பனிக் கூதலெய்திக்* கூசி நடுங்கி யமுனையாற்றில்*

வார் மணல் குன்றில் புலரநின்றேன்* வாசுதேவா உன் வரவுபார்த்தே (2)     6.1

 

கொண்டை ஒண்கண் மடவாளொருத்தி* கீழை அகத்துத் தயிர்கடையக்-

கண்டு* ஒல்லை நானும் கடைவனென்று* கள்ள விழியை விழித்துப் புக்கு*

வண்டமர் பூங்குழல் தாழ்ந்துலாவ* வாள்முகம் வேர்ப்பச் செவ்வாய்த் துடிப்ப*

தன்தயிர் நீ கடைந்திட்ட வண்ணம்* தாமோதரா மெய்யறிவன் நானே 6.2          

 

கருமலர்க் கூந்தல் ஒருத்தி தன்னைக்* கடைக்கணித்து ஆங்கே ஒருத்தி தன்பால் *

மருவி மனம்வைத்து* மற்றொருத்திக்கு உரைத்து* ஒரு பேதைக்குப் பொய்குறித்து*

புரிகுழல் மங்கை ஒருத்தி தன்னைப்புணர்தி* அவளுக்கும் மெய்யனல்லை*

மருதிறுத்தாய் உன் வளர்த்தியூடே* வளர்கின்றதால் உன்தன் மாயைதானே      6.3

 

தாய்முலைப் பாலில் அமுதிருக்கத்* தவழ்ந்து தளர்நடை இட்டுச்சென்று*

பேய்முலை வாய் வைத்து நஞ்சையுண்டு* பித்தனென்றே பிறர் ஏசநின்றாய்*

ஆய்மிகு காதலோடு யானிருப்ப* யான்விட வந்த என் தூதியோடே*

நீமிகு போகத்தை நன்குகந்தாய்* அதுவும் உன் கோரம்புக்கு ஏற்குமன்றே  6.4

 

மின்னொத்த நுண் இடையாளைக் கொண்டு* வீங்கிருள் வாயென்றன் வீதியூடே*

பொன் ஒத்த வாடை குக்கூடல் இட்டுப்* போகின்ற போதுநான் கண்டுநின்றேன்*

கண்ணுற்றவளை நீ கண்ணாலிட்டுக்* கை விளிக்கின்றதும் கண்டே நின்றேன்*

என்னுக்கு அவளை விட்டிங்கு வந்தாய்* இன்னம் அங்கே நட நம்பி!நீயே  6.4

 

மற்பொரு தோளுடை வாசுதேவா* வல்வினையேன் துயில் கொண்டவாறே*

இற்றை இரவிடை ஏமத்து என்னை* இன்னணை மேலிட்ட கன்றுநீ போய்*

அற்றை இரவும் ஓர் பிற்றை நாளும்* அரிவையரோடும் அணைந்துவந்தாய்*

எற்றுக்கு நீயென் மருங்கில் வந்தாய்* எம்பெருமான் நீ எழுந்தருளே  6.5

 

பையரவின் அணைப் பள்ளியினாய்* பண்டையோம் அல்லோம்நாம்* நீயுகக்கும்-

மையரி ஒண்கண்ணினாரும் அல்லோம்* வைகி எம்சேரி வரவொழிநீ*

செய்ய உடையும் திருமுகமும்* செங்கனி வாயும் குழலும்கண்டு*

பொய்யொரு நாள் பட்டதே அமையும்* புள்ளுவம் பேசாதே போகுநம்பீ 6.6

 

என்னை வருகவெனக் குறித்திட்டு* இனமலர் முல்லையின் பந்தர் நீழல்*

மன்னி அவளைப் புணரப் புக்கு* மற்றென்னைக் கண்டு உழறா நெகிழ்ந்தாய்*

பொன்னிற வாடையைக் கையில்தாங்கிப்* பொய் அச்சம் காட்டி நீ போதியேலும்*

இன்னம் என் கையகத்து ஈங்கொருநாள்* வருதியேல் என்சினம் தீர்வன்நானே 6.7

 

மங்கல நல்வன மாலை மார்வில் இலங்க* மயில் தழைப் பீலிசூடி*

பொங்கிள ஆடை அரையில்சாத்திப்* பூங்கொத்துக் காதில் புணரப்பெய்து*

கொங்கு நறுங் குழலார்களோடு* குழைந்து குழல் இனிது ஊதிவந்தாய்*

எங்களுக்கே ஒருநாள் வந்தூத* உன்குழல் இன்னிசை போதராதே 6.8

 

அல்லிமலர்த் திருமங்கை கேள்வன் தன்னை * நயந்து இளவாய்ச்சிமார்கள்*

எல்லிப் பொழுதினில் ஏமத்தூடி* எள்கி உரைத்த உரையதனை*

கொல்லி நகர்க்கிறை கூடற்கோமான்* குலசேகரன் இன்னிசையில் மேவி*

சொல்லிய இன்தமிழ் மாலைபத்தும்* சொல்ல வல்லார்க்கு இல்லை துன்பந்தானே 6.10    

 

ஏழாம் திருமொழி

ஆலை நீள் கரும்பன்னவன் தாலோ* அம்புயத் தடங் கண்ணினன் தாலோ*

வேலைநீர் நிறத்தன்னவன் தாலோ* வேழப் போதக மன்னவன் தாலோ*

ஏலவார் குழல் என்மகன் தாலோ* என்றென்று உன்னை என் வாயிடை நிறைய*

தால் ஒலித்திடும் திருவினை யில்லாத்* தாயரில் கடை யாயின தாயே (2) 7.1

 

வடிக்கொள் அஞ்சனம் எழுது செம்மலர்க்கண்* மருவி மேல் இனிதொன்றினை நோக்கி*

முடக்கிச் சேவடி மலர்ச் சிறு கருந்தாள்* பொலியும் நீர்முகில் குழவியே போல*

அடக்கி ஆரச் செஞ்சிறுவிரல் அனைத்தும்* அங்கையோடு அணைந்து ஆனையிற் கிடந்த*

கிடக்கை கண்டிடப் பெற்றிலன் அந்தோ* கேசவா! கெடுவேன் கெடுவேனே 7.2

 

முந்தை நன்முறை அன்புடை மகளிர்* முறைமுறை தம்தம் குறங்கிடை இருத்தி*

எந்தையே என்தன் குலப் பெருஞ்சுடரே* எழுமுகில் கணத்தெழில் கவரேறே*

உந்தையாவன் என்றுரைப்ப* நின் செங்கேழ் விரலினும் கடைக் கண்ணினும் காட்ட*

நந்தன் பெற்றனன் நல்வினை இல்லா* நங்கள் கோன் வசுதேவன் பெற்றிலனே  7.3

 

களிநிலா எழில்மதி புரை முகமும்* கண்ணனே திண்கை மார்வும் திண்தோளும்*

தளிமலர்க் கருங்குழல் பிறை அதுவும்* தடங்கொள் தாமரைக் கண்களும் பொலிந்த*

இளமை இன்பத்தை இன்று என்தன் கண்ணால்* பருகுவேற்கு இவள் தாயென நினைந்த*

அளவில் பிள்ளைமை இன்பத்தை இழந்த* பாவியேன் எனதாவி நில்லாதே  7.4

 

மருவும் நின்திரு நெற்றியில் சுட்டி அசைதர* மணி வாயிடை முத்தம் தருதலும்,*

உன்தன் தாதையைப் போலும்* வடிவு கண்டுகொண்டு உள்ளம் உள்குளிர*

விரலைச் செஞ்சிறு வாயிடைச் சேர்த்து* வெகுளியாய் நின்றுரைக்கும் அவ்வுரையும்*

திருவிலேன் ஒன்றும் பெற்றிலேன்* எல்லாம் தெய்வ நங்கை யசோதை பெற்றாளே 7.5

 

தண்ணந் தாமரைக் கண்ணனே கண்ணா* தவழ்ந்தெழுந்து தளர்ந்ததோர் நடையால்*

மண்ணில் செம்பொடி ஆடிவந்து* என்தன் மார்வில் மன்னிடப் பெற்றிலேன் அந்தோ*

வண்ணச் செஞ்சிறு கைவிரல் அனைத்தும்* வாரி வாய்க்கொண்ட அடிசிலின் மிச்சல்*

உண்ணப் பெற்றிலேன் ஓ! கொடு வினையேன்* என்னை என்செய்யப் பெற்றது எம்மோயே 7.6

 

குழகனே! என்தன் கோமளப் பிள்ளாய்* கோவிந்தா என் குடங்கையில் மன்னி*

ஒழுகு பேரெழில் இளஞ்சிறு தளிர்போல்* ஒருகையால் ஒரு முலை முகம் நெருடா*

மழலை மென்னகை இடையிடை அருளா* வாயிலே முலை இருக்க என் முகத்தே*

எழில்கொள் நின் திருக்கண்ணிணை நோக்கந்தன்னையும்* இழந்தேன் இழந்தேனே 7.7

 

முழுதும் வெண்ணெயளைந்து தொட்டுண்ணும்* முகிழ் இளஞ்சிறுத் தாமரைக் கையும்*

எழில்கொள் தாம்புகொண்டு அடிப்பதற்கு எள்கும் நிலையும்* வெண்தயிர் தோய்ந்த செவ்வாயும்*

அழுகையும் அஞ்சி நோக்கும் அந்நோக்கும்* அணிகொள் செஞ்சிறு வாய் நெளிப்பதுவும்*

தொழுகையும் இவை கண்ட அசோதை* தொல்லை இன்பத்தின் இறுதி கண்டாளே 7.8

 

குன்றினால் குடை கவித்ததும்* கோலக் குரவை கோத்ததும் குடமாட்டும்*

கன்றினால் விளவெறிந்ததும்* காலால் காளியன் தலை மிதித்ததும் முதலா*

வென்றிசேர் பிள்ளை நல்விளையாட்டம் அனைத்திலும்* அங்கு என் உள்ளம் உள்குளிர*

ஒன்றும் கண்டிடப் பெற்றிலேன் அடியேன்* காணுமாறு இனி உண்டெனில் அருளே 7.9

 

வஞ்சமேவிய நெஞ்சுடைப் பேய்ச்சி* வரண்டு நார் நரம்பெழக் கரிந்துக்க*

நஞ்சமார் தரு சுழி முலை அந்தோ* சுவைத்து நீயருள் செய்து வளர்ந்தாய்*

கஞ்சன் நாள்கவர் கருமுகில் எந்தாய்* கடைப்பட்டேன் வறிதே முலை சுமந்து*

தஞ்சமேல் ஒன்றிலேன் உய்ந்திருந்தேன்* தக்கதே நல்ல தாயைப் பெற்றாயே  7.10

 

மல்லை மாநகர்க்கு இறையவன் தன்னை* வான்செலுத்தி வந்தீங்கணை மாயத்து*

எல்லையில் பிள்ளை செய்வன காணாத்* தெய்வத் தேவகி புலம்பிய புலம்பல்*

கொல்லி காவலன் மாலடி முடிமேல்* கோலமாம் குலசேகரன் சொன்ன*

நல்லிசைத் தமிழ் மாலை வல்லார்கள்* நண்ணுவார் ஒல்லை நாரணன் உலகே (2) 7.11

 

எட்டாம் திருமொழி

மன்னுபுகழ் கௌசலைதன்* மணிவயிறு வாய்த்தவனே*

தென்னிலங்கை கோன்முடிகள்* சிந்துவித்தாய் செம்பொன்சேர்*

கன்னி நன் மாமதிள் புடை சூழ்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

என்னுடைய இன்னமுதே* இராகவனே தாலேலோ (2)         8.1

 

புண்டரிக மலரதன் மேல்* புவனியெல்லாம் படைத்தவனே*

திண் திறலாள் தாடகைதன்* உரம் உருவச் சிலைவளைத்தாய்*

கண்டவர் தம் மனம்வழங்கும்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

எண்திசையும் ஆளுடையாய்* இராகவனே தாலேலோ             8.2

 

கொங்குமலி கருங்குழலாள்* கோசலைதன் குலமதலாய்*

தங்கு பெரும் புகழ்ச் சனகன்* திருமருகா தாசரதீ*

கங்கையிலும் தீர்த்தமலி* கணபுரத்தென் கருமணியே*

எங்கள் குலத்து இன்னமுதே* இராகவனே தாலேலோ             8.3

 

தாமரைமேல் அயன் அவனைப் படைத்தவனே* தசரதன் தன்-

மாமதலாய்* மைதிலிதன் மணவாளா * வண்டினங்கள் –

காமரங்கள் இசைபாடும்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

ஏமருவும் சிலைவலவா* இராகவனே தாலேலோ             8.4

 

பாராளும் படர் செல்வம்* பரத நம்பிக்கே அருளி*

ஆரா அன்பு இளையவேனாடு* அருங்கானம் அடைந்தவனே*

சீராளும் வரை மார்பா* திருக்கண்ணபுரத்தரசே*

தாராளும் நீண்முடி* என் தாசரதீ தாலேலோ           8.5

 

சுற்றமெல்லாம் பின்தொடரத்* தொல்கானம் அடைந்தவனே*

அற்றவர்கட்கு அருமருந்தே* அயோத்தி நகர்க்கு அதிபதியே*

கற்றவர்கள் தாம்வாழும்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

சிற்றவைதன் சொல்கொண்ட* சீராமா தாலேலோ              8.6

 

ஆலினிலைப் பாலகனாய்* அன்றுலகம் உண்டவனே*

வாலியை கொன்று * அரசு இளைய வானரத்துக்கு அளித்தவனே*

காலின் மணி கரையலைக்கும்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

ஆலிநகர்க்கு அதிபதியே* அயோத்திமனே தாலேலோ           8.7

 

மலையதனால் அணை கட்டி* மதிளிலங்கை அழித்தவனே*

அலைகடலைக் கடைந்து* அமரர்க்கு அமுது அருளிச் செய்தவனே*

கலைவலவர் தாம்வாழும்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

சிலைவலவா சேவகனே* சீராமா தாலேலோ     8.8

 

தளை அவிழும் நறுங்குஞ்சித்* தயரதன்தன் குலமதலாய்*

வளைய ஒரு சிலையதனால்* மதிளிலங்கை அழித்தவனே*

களை கழுநீர் மருங்கு அலரும்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

இளையவர்கட்கு அருளுடையாய்* இராகவனே தாலேலோ     8.9

 

##தேவரையும் அசுரரையும்* திசைகளையும் படைத்தவனே*

யாவரும் வந்து அடி வணங்க* அரங்கநகர்த் துயின்றவனே*

காவிரிநல் நதிபாயும்* கணபுரத்தென் கருமணியே*

ஏ வரிவெஞ் சிலைவலவா* இராகவனே தாலேலோ (2)  8.10

 

கன்னி நன்மா மதிள்புடை சூழ்* கணபுரத்தென் காகுத்தன்-

தன்னடிமேல்* தாலேலோ என்றுரைத்த* தமிழ்மாலை*

கொல்நவிலும் வேல் வலவன்* குடைக் குலசேகரன் சொன்ன*

பன்னியநூல் பத்தும்வல்லார்* பாங்காய பத்தர்களே (2)       8.11

 

ஒன்பதாம் திருமொழி

வன்தாளின் இணை வணங்கி * வளநகரம் தொழுதேத்த மன்னன் ஆவான்-

நின்றாயை* அரியணைமேல் இருந்தாயை* நெடுங்கானம் படரப்போகு-

என்றாள்,* எம் இராமாவோ* உனைப் பயந்த கைகேசி தன்சொற் கேட்டு*

நன்றாக நானிலத்தை ஆள்வித்தேன்* நன்மகனே உன்னை நானே (2) 9.1               

 

வெவ்வாயேன் வெவ்வுரை கேட்டு* இருநிலத்தை வேண்டாதே விரைந்து* வென்றி-

மைவாய களிறு ஒழிந்து தேரொழிந்து மாவொழிந்து* வனமே மேவி*

நெய்வாய வேல் நெடுங்கண்* நேரிழையும் இளங்கோவும் பின்பு போக*

எவ்வாறு நடந்தனை எம் இரமாவோ* எம்பெருமான் என்செய்கேனே  9.2                 

 

கொல்லணை வேல் வரிநெடுங்கண்* கோசலைதன் குலமதலாய் குனிவில் ஏந்தும்*

மல்லணைந்த வரைத்தோளா* வல்வினையேன் மனமுருக்கும் வகையே கற்றாய்*

மெல்லணைமேல் முன்துயின்றாய் இன்று இனிப்போய்* வியன்கான மரத்தின் நீழல்*

கல்லணைமேல் கண் துயிலக் கற்றனையோ* காகுத்தா கரிய கோவே    9.3              

 

வாபோகு வா இன்னம் வந்து ஒருகால் கண்டுபோ * மலராள் கூந்தல்*

வேய் போலும் எழில்தோளி தன்பொருட்டா* விடையோன் தன் வில்லைச் செற்றாய்*

மாபோகு நெடுங்கானம்* வல்வினையேன் மனமுருக்கும் மகனே* இன்று-

நீபோக என்னெஞ்சம் * இருபிளவாய்ப் போகாதே நிற்கு மாறே    9.4          

 

பொருந்தார் கை வேல் நுதிபோல் பரல்பாய* மெல்லடிகள் குருதி சோர*

விரும்பாத கான்விரும்பி வெயிலுறைப்ப* வெம்பசி நோய் கூர * இன்று –

பெரும் பாவியேன் மகனே போகின்றாய்* கேகயர்கோன் மகளாய்ப் பெற்ற*

அரும்பாவி சொற்கேட்ட அருவினையேன்* என்செய்கேன் அந்தோ யானே 9.5                    

 

அம்மாவென்று உகந்தழைக்கும் * ஆர்வச்சொல் கேளாதே அணிசேர் மார்வம்*

என்மார்வத்து இடையழுந்தத் தழுவாதே* முழுசாதே மோவாது உச்சி*

கைம்மாவின் நடையன்ன மென்னடையும்* கமலம்போல் முகமும் காணாது*

எம்மானை என்மகனை இழந்திட்ட* இழிதகையேன் இருக்கின்றேனே   9.6          

 

பூமருவு நறுங்குஞ்சி புன் சடையாய்ப் புனைந்து* பூந் துகில்சேர் அல்குல்*

காமர் எழில் விழல் உடுத்துக் கலன் அணியாது *அங்கங்கள் அழகு மாறி*

ஏமருதோள் என்புதல்வன்* யானின்று செலத்தக்க வனந்தான் சேர்தல்*

தூமறையீர் இதுதகவோ* சுமந்திரனே வசிட்டனே சொல்லீர் நீரே  9.7               

 

பொன் பெற்றார் எழில்வேதப் புதல்வனையும்* தம்பியையும் பூவை போலும்*

மின்பற்றா நுண்மருங்குல் மெல்லியல் என் மருகிகையும் * வனத்தில் போக்கி*

நின்பற்றா நின்மகன்மேல் பழி விளைத்திட்டு* என்னையும் நீள்வானில் போக்க*

என்பெற்றாய் கைகேசீ* இருநிலத்தில் இனிதாக இருக்கின்றாயே   9.8             

 

முன்னொருநாள் மழுவாளி சிலைவாங்கி* அவன் தவத்தை முற்றும் செற்றாய்*

உன்னையும் உன் அருமையையும் * உன்மோயின் வருத்தமும் ஒன்றாகக் கொள்ளாது*

என்னையும் என் மெய்யுரையும் மெய்யாகக் கொண்டு* வனம் புக்க எந்தாய்*

நின்னையே மகனாகப் பெறப் பெறுவேன்* ஏழ்பிறப்பும் நெடுந்தோள் வேந்தே 9.9

 

தேனகு மாமலர்க் கூந்தல்* கௌசலையும் சுமித்திரையும் சிந்தை நோவ*

கூனுருவின் கொடுந் தொழுத்தை சொற்கேட்ட* கொடியவள்தன் சொற்கொண்டு* இன்று-

கானகமே மிகவிரும்பி* நீ துறந்த வளநகரைத் துறந்து* நானும்-

வானகமே மிகவிரும்பிப் போகின்றேன்* மனுகுலத்தார் தங்கள் கோவே  9.10     

 

ஏரார்ந்த கருநெடுமால் இராமனாய்* வனம்புக்க அதனுக்கு ஆற்றா*

தாரர்ந்த தடவரைத்தோள் தயரதன் தான் புலம்பிய* அப் புலம்பல் தன்னை*

கூரார்ந்த வேல்வலவன் கோழியர்கோன் * குடைக் குலசேகரன் சொற்செய்த*

சீரார்ந்த  தமிழ்மாலை இவை வல்லார்* தீ நெறிக்கண் செல்லார் தாமே (2) 9.11       

 

பத்தாம் திருமொழி

##அங்கணெடு மதிள்புடை சூழ் அயோத்தி என்னும்*

அணிநகரத்து உலகனைத்தும் விளக்கும் சோதி*

வெங்கதிரோன் குலத்துக்கோர் விளக்காய்த் தோன்றி*

விண்முழுதும் உயக்கொண்ட வீரன் தன்னை,*

செங்கண் நெடுங் கருமுகிலை இராமன் தன்னைத்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

எங்கள் தனி முதல்வனை எம்பெருமான் தன்னை*

என்று கொலோ கண்குளிரக் காணும் நாளே (2)     10.1

 

வந்து எதிர்ந்த தாடகைதன் உரத்தைக் கீறி*

வருகுருதி பொழிதர வெங்கணை ஒன்றேவி*

மந்திரங்கொள் மறைமுனிவன் வேள்வி காத்து*

வல்லரக்கர் உயிருண்ட மைந்தன் காண்மின்*

செந்தளிர் வாய் மலர் நகைசேர் செழுந்தண் சோலைத்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

அந்தணர்கள் ஒரு மூவாயிரவர் ஏத்த*

அணிமணி ஆசனத்து இருந்த அம்மான் தானே         10.2

 

செவ்வரி நற் கருநெடுங்கண் சீதைக்காகிச்*

சின விடையோன் சிலை இறுத்து மழு வாளேந்தி*

வெவ்வரி நற் சிலைவாங்கி வென்றி கொண்டு*

வேல் வேந்தர் பகை தடிந்த வீரன் தன்னை*

தெவ்வர் அஞ்சு  நெடும் புரிசை உயர்ந்த பாங்கர்த்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

எவ்வரி வெஞ்சிலைத் தடக்கை இராமன் தன்னை*

இறைஞ்சுவார் இணையடியே இறைஞ்சினேனே         10.3

 

தொத்தலர் பூஞ்சுரிகுழல் கைகேசி சொல்லால்*

தொன்னகரம் துறந்து துறைக் கங்கை தன்னை*

பத்தியுடைக் குகன் கடத்த வனம் போய்ப் புக்குப்*

பரதனுக்கு பாதுகமும் அரசும் ஈந்து*

சித்திரகூடத்து இருந்தான் தன்னை* இன்று-

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

எத்தனையும் கண்குளிரக் காணப் பெற்ற*

இரு நிலத்தார்க்கு இமையவர் நேர் ஒவ்வார் தாமே    10.4

 

வலிவணக்கு வரைநெடுந்தோள் விராதைக் கொன்று*

வண்தமிழ் மாமுனி கொடுத்த வரிவில் வாங்கி*

கலைவணக்கு நோக்கரக்கி மூக்கை நீக்கிக்*

கரேனாடு தூடணன் தன் உயிரை வாங்கி*

சிலைவணக்கி மான்மரிய எய்தான் தன்னைத்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

தலைவணக்கிக் கைகூப்பி ஏத்த வல்லார்*

திரிதலால் தவமுடைத்து இத் தரணி தானே    10.5

 

தனமருவு வைதேகி பிரியலுற்றுத்*

தளர் வெய்திச் சடாயுவை வைகுந்தத்து ஏற்றி*

வனமருவு கவியரசன் காதல் கொண்டு*

வாலியை கொன்று இலங்கை நகர் அரக்கர் கோமான்*

சினமடங்க மாருதியால் சுடுவித்தானைத்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

இனிதமர்ந்த அம்மானை இராமன் தன்னை*

ஏத்துவார் இணையடியே ஏத்தினேனே               10.6

 

குரைகடலை அடல் அம்பால் மறுக வெய்து*

குலைகட்டி மறு கரையை அதனால் ஏறி*

எரிநெடுவேல் அரக்கரொடும் இலங்கை வேந்தன்*

இன்னுயிர்கொண்டு அவன் தம்பிக்கு அரசும் ஈந்து*

திருமகளோடு இனிதமர்ந்த செல்வன் தன்னைத்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

அரசமர்ந்தான் அடிசூடும் அரசை அல்லால்*

அரசாக எண்ணேன் மற்றரசு தானே                10.7

 

அம்பொனெடு மணிமாட அயோத்தி எய்தி*

அரசெய்தி அகத்தியன் வாய்த் தான்முன் கொன்றான்-

தன்* பெருந்தொல் கதைக் கேட்டு மிதிலைச் செல்வி*

உலகுய்யத் திருவயிறு வாய்த்த மக்கள்*

செம்பவளத் திரள் வாய்த் தன் சரிதை கேட்டான்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

எம்பெருமான் தன் சரிதை செவியால் கண்ணால்*

பருகுவோம் இன்னமுதம் மதியோம் இன்றே              10.8

 

##செறிதவச் சம்புகன் தன்னைச் சென்று கொன்று*

செழு மறையோன் உயிர்மீட்டுத் தவத்தோன் ஈந்த*

நிறைமணிப் பூண் அணியும் கொண்டு இலவணன் தன்னைத்*

தம்பியால் வானேற்றி முனிவன் வேண்ட*

திறல் விளங்கும் இலக்குமனைப் பிரிந்தான் தன்னைத்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

உறைவானை மறவாத உள்ளந் தன்னை –

உடையோம் * மற்றுறு துயரம் அடையோம் இன்றே  (2) 10.9

 

##அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி*

அடல் அரவப் பகையேறி அசுரர் தம்மை-

வென்று,* இலங்கு மணிநெடுந்தோள் நான்கும் தோன்ற*

விண்முழுதும் எதிர் வரத் தன்தாமம் மேவி*

சென்றினிது வீற்றிருந்த அம்மான் தன்னைத்*

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

என்றும் நின்றான் அவன் இவனென்று ஏத்தி * நாளும்

இன்றைஞ்சுமினோ எப்பொழுதும் தொண்டீர் நீரே  (2)     10.10

 

தில்லைநகர்த் திருச்சித்ர கூடந் தன்னுள்*

திறல் விளங்கு மாருதியோடு அமர்ந்தான் தன்னை*

எல்லையில் சீர்த் தயரதன் தன் மகனாய்த் தோன்றிற்று –

அதுமுதலாத் * தன்னுலகம் புக்க தீறா*

கொல்லியலும் படைத்தானைக் கொற்ற வொள்வாள்*

கோழியர்கோன் குடைக் குலசேகரன் சொற்செய்த*

நல்லியல் இன்தமிழ் மாலை பத்தும் வல்லார்*

நலந்திகழ் நாரணன் அடிக்கீழ் நண்ணு வாரே (2) 10.11

 

குலசேகரப் பெருமாள் திருவடிகளே சரணம்