நான்முகன் திருவந்தாதி


நான்முகன் திருவந்தாதி தனியன்
சீராமப்பிள்ளை அருளிச்செய்தது
நாரயணன் படைத்தான் நான்முகனை*

நான்முகனுக்கு ஏரார் சிவன்பிறந்தான் என்னும்சொல்*

சீரார்மொழி செப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே*

மொய்பூமழிசைப் பரனடியே வாழ்த்து

திருமழிசைபிரான் அருளிச்செய்த நான்முகன் திருவந்தாதி

2382:##

நான்முகனை* நாராயணன் படைத்தான்*

நான்முகனும் தான்முகமாய்ச்* சங்கரனைத் தான்படைத்தான்*

யான்முகமாய் அந்தாதி மேலிட்டு* அறிவித்தேன் ஆழ்பொருளை*

சிந்தாமல் கொண்மின் நீர்தேர்ந்து (2)         1

 

2383:

தேருங்கால் தேவன்* ஒருவனே என்றுரைப்பர்*

ஆருமறியார் அவன்பெருமை*

ஓரும் பொருள்முடிவும் இத்தனையே* எத்தவம் செய்தார்க்கும்*

அருள்முடிவது ஆழியான் பால்        2

 

2384:

பாலில் கிடந்ததுவும்* பண்டரங்கம் மேயதுவும்*

ஆலில் துயின்றதுவும் ஆரறிவார்*

ஞாலத்து ஒருபொருளை* வானவர்தம் மெய்ப்பொருளை*

அப்பில் அருபொருளை* யானறிந்தவாறு?     3

 

2385:

ஆறு சடைக்கரந்தான்* அண்டர்கோன் தன்னோடும்*

கூறுடையன் என்பதுவும்* கொள்கைத்தே*

வேறொருவர் இல்லாமை* நின்றானை எம்மானை*

எப்பொருட்கும் சொல்லானைச்* சொன்னேன் தொகுத்து   4

 

2386:

தொகுத்த வரத்தனாய்த்* தோலாதான் மார்வம்*

வகிர்த்தவளை உகிர்த்தோள் மாலே*

உகத்தில் ஒருநான்று நீயுயர்த்தி* உள்வாங்கி நீயே*

அருநான்கும் ஆனாய் அறி              5

 

2387:

அறியார் சமணர்* அயர்த்தார் பவுத்தர்*

சிறியார் சிவப்பட்டார்செப்பில்*

வெறியாய மாயவனை மாலவனை* மாதவனை ஏத்தாதார்*

ஈனவரே ஆதலால் இன்று.          6

 

2388:

இன்றாக* நாளையேயாக*

இனிச்சிறிதும் நின்றாக* நின்னருள் என் பாலதே*

நன்றாக நான் உன்னைஅன்றி* இலேன்கண்டாய்*

நாரணனே நீயென்னை அன்றியிலை            7

 

2389:

இலைதுணை மற்றென்னெஞ்சே* ஈசனை வென்ற*

சிலைகொண்ட செங்கண்மால் சேரா*

குலைகொண்ட ஈரைந்தலையான்* இலங்கையை ஈடழித்த*

கூரம்பன் அல்லால் குறை            8

 

2390:

குறைகொண்டு நான்முகன்* குண்டிகைநீர் பெய்து*

மறைகொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி*

கறைகொண்ட கண்டத்தான்* சென்னிமேல் ஏறக் கழுவினான்*

அண்டத்தான் சேவடியை ஆங்கு       9

 

2391:

ஆங்காரவாரம் அதுகேட்டு*

அழலுமிழும் பூங்கார் அரவணையான்* பொன்மேனி*

யாம்காண வல்லமே அல்லமே?* மாமலரான் வார்சடையான்*

வல்லரே அல்லரே? வாழ்த்து    10

 

2392:

வாழ்த்துக வாய்* காண்க கண் கேட்க செவி*

மகுடம் தாழ்த்தி வணங்குமின்கள்* தண்மலரால்*

சூழ்த்த துழாய் மன்னுநீள்முடி* என் தொல்லைமால் தன்னை*

வழாவண்கை கூப்பி மதித்து    11

 

2393:

மதித்தாய்போய் நான்கின்* மதியார்போய் வீழ*

மதித்தாய் மதிகோள் விடுத்தாய்*

மதித்தாய் மடுக்கிடந்த* மாமுதலை கோள்விடுப்பான்*

ஆழிவிடற்கிரண்டும் போய் இரண்டின் வீடு  12

 

2394:

வீடாக்கும்* பெற்றியறியாது*

மெய்வருத்திக் கூடாக்கி* நின்றுண்டு கொண்டுழல்வீர்*

வீடாக்கும் மெய்ப்பொருள்தான்* வேத முதற்பொருள்தான்*

விண்ணவர்க்கு நற்பொருள்தான்* நாராயணன்         13

 

2395:

நாராயணன்* என்னையாளி*

நரகத்துச் சேராமல்* காக்கும் திருமால்*

தன்பேரான பேசப்பெறாத* பிணச்சமயர் பேசக்கேட்டு*

ஆசைப்பட்டு ஆழ்வார் பலர்         14

 

2396:

பலதேவரேத்தப்* படிகடந்தான் பாதம்*

மலரேற விட்டிறைஞ்சி* வாழ்த்த வலராகில்*

மார்க்கண்டன் கண்ட வகையே* வருங்கண்டீர்*

நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை         15

 

2397:

நிலைமன்னும் என்னெஞ்சம்* அந்நான்று*

தேவர் தலைமன்னர்* தாமே மாற்றாக*

பலமன்னர் போர்மாள* வெங்கதிரோன் மாயப் பொழில்மறைய*

தேராழியால் மறைத்தாரால்     16

 

2398:

ஆலநிழற்கீழ்* அறநெறியை*

நால்வர்க்கு மேலையுகத்துரைத்தான்* மெய்த்தவத்தோன்*

ஞாலம் அளந்தானை* ஆழிக் கிடந்தானை*

ஆல்மேல் வளர்ந்தானைத்* தான்வணங்குமாறு 17

 

2399:

மாறாய தானவனை* வள்ளுகிரால்*

மார்விரண்டு கூறாகக்* கீறிய கோளரியை*

வேறாக ஏத்தியிருப்பாரை* வெல்லுமே*

மற்றவரை சார்த்தி இருப்பார் தவம்       18

 

2400:

தவம்செய்து* நான்முகனால் பெற்ற வரத்தை*

அவம்செய்த* ஆழியாயன்றே*

உவந்துஎம்மைக் காப்பாய்நீ* காப்பதனை ஆவாய்நீ*

வைகுந்தம் ஈப்பாயும்* எவ்வுயிர்க்கும் நீ         19

 

2401:

நீயே உலகெலாம்* நின்னருளே நிற்பனவும்*

நீயே* தவத்தேவ தேவனும்*

நீயே எரிசுடரும் மால்வரையும்* எண்திசையும்*

அண்டத்து இருசுடருமாய இவை          20

 

2402:

இவையா! பிலவாய்* திறந்தெரி கான்ற*

இவையா!* எரிவட்டக் கண்கள்*

இவையா எரிபொங்கிக் காட்டும்* இமையோர் பெருமான்*

அரிபொங்கிக் காட்டும் அழகு ?     21

 

2403:

அழகியான் தானே* அரியுருவன் தானே*

பழகியான்* தாளே பணிமின்*

குழவியாய்த் தான் ஏழுலகுக்கும்* தன்கைக்கும் தன்மையனே*

மீனாய் உயிரளிக்கும் வித்து      22

 

2404:

வித்துமிடல் வேண்டுங் கொல்லோ* விடையடர்த்த*

பத்தி உழவன்* பழம்புனத்து*

மொய்த்தெழுந்த கார்மேகமன்ன* கருமால் திருமேனி*

நீர்வானம் காட்டும் நிகழ்ந்து.  23

 

2405:

நிகழ்ந்தாய் பால்பொன்பசுப்புக்* கார்வண்ணம் நான்கும்*

இகழ்ந்தாய்* இருவரையும் வீயப்*

புகழ்ந்தாய் சினப்போர்ச்சு வேதனைச்* சேனாபதியாய்*

மனப்போர் முடிக்கும் வகை        24

 

2406:

வகையால் மதியாது* மண்கொண்டாய்*

மற்றும் வகையால்* வருவதொன்றுண்டே*

வகையால் வயிரம் குழைத்துண்ணும்* மாவலிதான் என்னும்*

வயிர வழக்கொழித்தாய் மற்று       25

 

2407:

மற்றுத் தொழுவார்* ஒருவரையும் யானின்மை*

கற்றைச் சடையான்* கரிக்கண்டாய்*

எற்றைக்கும் கண்டுகொள் கண்டாய்* கடல்வண்ணா*

யான் உன்னைக் கண்டு கொள்கிற்குமாறு            26

 

2408:

மால்தான்* புகுந்த மடநெஞ்சம்*

மற்றதுவும் பேறாகக்* கொள்வேனா பேதைகாள்*

நீறாடி தான்காண மாட்டாத* தாரகலச் சேவடியை*

யான்காண வல்லேற்கு இது           27

 

2409:

இதுவிலங்கை ஈடழியக்* கட்டிய சேது*

இதுவிலங்கு வாலியை வீழ்த்தது*

இதுவிலங்கை தானொடுங்க வில்நுடங்கத்* தண்தார் இராவணனை*

ஊனொடுங்க எய்தான் உகப்பு.      28

 

2410:

உகப்புருவன் தானே* ஒளியுருவன் தானே*

மகப்புருவன் தானே மதிக்கில்*

மிகப்புருவம் ஒன்றுக்கொன்று* ஓசனையான் வீழ*

ஒருகணையால் அன்றிக்கொண்டு எய்தான் அவன்.         29

 

2411:

அவன் என்னையாளி* அரங்கத்து அரங்கில்*

அவனென்னை எய்தாமல் காப்பான்*

அவன்என்னது உள்ளத்து* நின்றான் இருந்தான் கிடக்குமே*

வெள்ளத் தரவணையின் மேல்.     30

 

2412:

மேல் நான்முகன்* அரனையிட்ட விடுசாபம்*

தான் நாரணன் ஒழித்தான்* தாரகையுள்*

வானோர் பெருமானை* ஏத்தாத பேய்காள்*

பிறக்கும் கருமாயம் பேசின் கதை         31

 

2413:

கதைப்பொருள்தான்* கண்ணன் திருவயிற்றின் உள்ள*

உதைப்பளவு போதுபோக்கு இன்றி*

வதைப் பொருள்தான் வாய்ந்த குணத்துப்* படாதது அடைமினோ*

ஆய்ந்த குணத்தான் அடி          32

 

2414:

அடிச்சகடம் சாடி* அரவாட்டி*

யானை பிடித்தொசித்துப்* பேய்முலை நஞ்சுண்டு*

வடிப்பவள வாய்ப்பின்னை தோளுக்கா* வல்லேற்ற எருத்திறுத்து*

கோப்பின்னு மானான் குறிப்பு.                                  33

 

2415:

குறிப்பு எனக்குக்* கோட்டியூர் மேயானையேத்த*

குறிப்பு எனக்கு நன்மை பயக்க*

வெறுப்பேனா வேங்கடத்து மேயானை* மெய்வினைநோய் எய்தாமல்*

தான்கடத்தும் தன்மையான் தாள்

 

2416:##

தாளால் உலகம்* அளந்த அசைவேகொல்*

வாளாகிடந்தருளும்* வாய்திறவான்*

நீளோதம் வந்தலைக்கும் மாமயிலை* மாவல்லிக்கேணியான்*

ஐந்தலைவாய் நாகத்தணை?            35

 

2417:##

நாகத்தணைக் குடந்தை* வெஃகா திருவெவ்வுள்*

நாகத்தணை அரங்கம் பேரன்பில்*

நாகத்தணைப் பாற்கடல் கிடக்கும்* ஆதி நெடுமால்*

அணைப்பார் கருத்தன் ஆவான்.                             36

 

2418:

வானுலவு தீவளி* மாகடல் மாபொருப்பு*

தானுலவு வெங்கதிரும்* தண்மதியும்*

மேனிலவு கொண்டல் பெயரும்* திசையெட்டும் சூழ்ச்சியும்*

அண்டந் திருமால் அகைப்பு.                                37

 

2419:

அகைப்பில் மனிசரை* ஆறு சமயம் புகைத்தான்*

பொருகடல்நீர் வண்ணன்*

உகைக்குமேல் எத்தேவர் வாலாட்டும்* எவ்வாறு செய்கையும்*

அப்போது ஒழியும் அழைப்பு.                                38

 

2420:

அழைப்பன்* திருவேங்கடத்தானைக் காண*

இழைப்பன்* திருக்கூடல் கூட*

மழைப்பேரருவி* மணிவரன்றி வந்திழிய*

யானை வெருவி* அரவொடுங்கும் வெற்பு.                            39

 

2421:

வெற்பென்று* வேங்கடம் பாடினேன்*

வீடாக்கி நிற்கின்றேன்* நின்று நினைக்கின்றேன்*

கற்கின்ற நூல்வலையில் பட்டிருந்த* நூலாட்டி கேள்வனார்*

கால்வலையில் பட்டிருந்தேன் காண்.                      40

 

2422:

காணலுறுகின்றேன்* கல்லருவி முத்து உதிர*

ஓண விழவில் ஒலியதிர*

பேணி வருவேங்கடவா!* என்னுள்ளம் புகுந்தாய்*

திருவேங்கடம் அதனைச் சென்று.                      41

 

2423:

சென்று வணங்குமினோ* சேணுயர் வேங்கடத்தை*

நின்று வினைகெடுக்கும் நீர்மையால்*

என்றும் கடிக்கமல நான்முகனும்* கண் மூன்றத்தானும்*

அடிக்கமலம் இட்டேத்தும் அங்கு.                        42

 

2424:

மங்குல்தோய் சென்னி* வடவேங்கடத்தானை*

கங்குல் புகுந்தார்கள்* காப்பணிவான்*

திங்கள் சடையேற வைத்தானும்* தாமரை மேலானும்*

குடையேறத் தாம்குவித்துக் கொண்டு.                  43

 

2425:

கொண்டு குடங்கால்* மேல்வைத்த குழவியாய்*

தண்ட அரக்கன் தலை* தாளால் பண்டெண்ணி*

போம்குமரன் நிற்கும்* பொழில்வேங்கட மலைக்கே*

போம் குமரருள்ளÖர் புரிந்து.                        44

 

2426:

புரிந்து மலரிட்டுப்* புண்டரீகப் பாதம்*

பரிந்து படுகாடு நிற்ப*

தெரிந்தெங்கும் தானோங்கி நிற்கின்றான்* தண்ணருவி வேங்கடமே*

வானோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் வைப்பு.                     45

 

2427:

வைப்பன் மணிவிளக்கா* மாமதியை*

மாலுக்கென்று எப்பொழுதும்* கைநீட்டும் யானையை*

எப்பாடும் வேடுவளைக்கக்* குறவர் வில்லெடுக்கும் வேங்கடமே*

நாடுவளைத் தாடுமேல் நன்று.                  46

 

2428:

நன்மணி வண்ணனூர்* ஆளியும் கோளரியும்*

பொன்மணியும்* முத்தமும் பூமரமும்*

பன்மணி நீரோடு பொருதுருளும்* கானமும் வானரமும்*

வேடுமுடை வேங்கடம்.

 

2429:

வேங்கடமே* விண்ணோர் தொழுவதுவும்*

மெய்ம்மையால் வேங்கடமே* மெய்வினைநோய் தீர்ப்பதுவும்*

வேங்கடமே தானவரை வீழத்* தன்னாழிப் படைதொட்டு*

வானவரைக் காப்பான் மலை.                      48

 

2430:

மலையாமை மேல்வைத்து* வாசுகியைச் சுற்றி*

தலையாமை தானொருகை பற்றி*

அலையாமல் பீறக்கடைந்த* பெருமான் திருநாமம்*

கூறுவதே யாவர்க்கும் கூற்று.                   49

 

2431:

கூற்றமும் சாரா* கொடுவினையும் சாரா*

தீ மாற்றமும்* சாரா வகையறிந்தேன்*

ஆற்றங்கரை கிடக்கும்* கண்ணன் கடல்கிடக்கும்*

மாயன் உரைக்கிடக்கும்* உள்ளத்து எனக்கு.                  50

 

2432:

எனக்காவார்* ஆரொருவரே*

எம்பெருமான் தனக்காவான்* தானே மற்று அல்லால்*

புனக்காயா வண்ணனே* உன்னைப் பிறர் அறியார்*

என்மதிக்கு* விண்ணெல்லாம் உண்டோ விலை?                        51

 

2433:

விலைக்கு ஆட்படுவர்* விசாதியேற்றுண்பர்*

தலைக்காட்பலி திரிவர் தக்கோர்*

முலைக்கால் விடமுண்ட வேந்தனையே* வேறாகவேத்தாதார்*

கடம் உண்டார் கல்லாதவர்.                     52

 

2434:

கல்லாதவர்* இலங்கை கட்டழித்த*

காகுத்தன் அல்லால்* ஒருதெய்வம் யானிலேன்*

பொல்லாத தேவரை* தேவர் அல்லாரை*

திருவில்லாத் தேவரைத்* தேறல்மின் தேவு.                    53

 

2435:

தேவராய் நிற்கும் அத்தேவும்*

அத்தேவரில் மூவராய் நிற்கும்* முதுபுணர்ப்பும்*

யாவராய் நிற்கின்றது எல்லாம்* நெடுமால் என்றோராதார்*

கற்கின்றது எல்லாம் கடை.                      54

 

2436:

கடை நின்று அமரர்* கழல் தொழுது*

நாளும் இடை நின்ற இன்பத்தர் ஆவர்*

புடைநின்ற நீரோத மேனி* நெடுமாலே*

நின் அடியை யாரோத* வல்லார் அவர்?                       55

 

2437:

அவர் இவர் என்று இல்லை* அனங்கவேள் தாதைக்கு*

எவரும் எதிர் இல்லை கண்டீர்*

உவரிக் கடல் நஞ்சம் உண்டான்* கடன் என்று*

வாணற்கு உடன் நின்று தோற்றான் ஒருங்கு.                  56

 

2438:

ஒருங்கிருந்த நல்வினையும்* தீவினையும் ஆவான்*

பெருங்குருந்தம் சாய்த்தவனே பேசில்*

மருங்கிருந்த வானவர்தாம் தானவர்தாம்* தாரகைதான்*

என் நெஞ்சம் ஆனவர்தாம்* அல்லாதது என்?                   57

 

2439:

என்நெஞ்ச மேயான்* இருள் நீக்கி எம்பிரான்*

மன்அஞ்ச முன்னொரு நாள்* மண் அளந்தான்*

என்நெஞ்சம் மேயானை* இல்லா விடை ஏற்றான்*

வெவ்வினை தீர்த்து* ஆயானுக்கு ஆக்கினேன் அன்பு.            58                    

 

2440:

அன்பாவாய்* ஆரமுதம் ஆவாய்*

அடியேனுக்கு இன்பாவாய்* எல்லாமும் நீயாவாய்*

பொன்பாவை கேள்வா* கிளரொளிஎன் கேசவனே*

கேடின்றி ஆள்வாய்க்கு* அடியேன்நான் ஆள்.                    59

 

2441:

ஆட்பார்த்து உழிதருவாய்* கண்டுகொள் என்று*

நின்தாள் பார்த்து உழிதருவேன்* தன்மையை*

கேட்பார்க்கு அரும்பொருளாய் நின்ற* அரங்கனே*

உன்னை விரும்புவதே* விள்ளேன் மனம்                     60

 

2442:

மனக்கேதம் சாரா* மதுசூதன் தன்னை*

தனக்கேதான்* தஞ்சமாக் கொள்ளில்*

எனக்கேதான்* இன்றுஒன்றி நின்று உலகையேழ்*

ஆணை ஓட்டினான்* சென்று ஒன்றி நின்ற திரு.                     61

 

2443:

திருநின்ற பக்கம்* திறவிது என்றோரார்*

கருநின்ற கல்லார்க்கு உரைப்பர்*

திருவிருந்த மார்பின்* சிரீதரன்தன் வண்டுஉலவு தண்துழாய்*

தார்தன்னைச் சூடித் தரித்து.           62

 

2444:

தரித்திருந்தேன் ஆகவே* தாரா கணப்போர்*

விரித்துரைத்த* வெந்நாகத்துன்னை*

தெரித்தெழுதி வாசித்தும் கேட்டும்* வணங்கி வழிபட்டும்*

பூசித்தும் போக்கினேன் போது.                 63

 

2445:

போதான இட்டிறைஞ்சி ஏத்துமினோ*

பொன்மகரக் காதானை* ஆதிப் பெருமானை*

நாதானை நல்லானை நாரணனை* நம்ஏழ் பிறப்பறுக்கும் சொல்லானை*

சொல்லுவதே சூது.               64

 

2446:

சூதாவது* என்நெஞ்சத்து எண்ணினேன்*

சொல்மாலை மாதாய* மாலவனை மாதவனை*

யாதானும் வல்லவா*சிந்தித்து இருப்பேற்கு*

வைகுந்தத்து இல்லையோ* சொல்லீர் இடம்?                     65

 

2447:

இடமாவது* என்நெஞ்சம் இன்றெல்லாம்*

பண்டு படநாகணை* நெடியமாற்கு*

திடமாக வையேன்* மதிசூடி தன்னோடு*

அயனைநான் வையேன்* ஆட்செய்யேன் வலம்.                  66

 

2448:

வலமாக* மாட்டாமை தானாக*

வைகல் குலமாக* குற்றம்தானாக*

நலமாக நாரணனை நாபதியை* ஞானப் பெருமானை*

சீரணனை* ஏத்தும் திறம்.                 67

 

2449:

திறம்பேன் மின்கண்டீர்* திருவடிதன் நாமம்*

மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர்*

இறைஞ்சியும் சாதுவராய்ப்* போதுமின்கள் என்றான்*

நமனும்தன்* தூதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு.              68

 

2450:

செவிக்கு இன்பம் ஆவதுவும்* செங்கண்மால் நாமம்*

புவிக்கும் புவியதுவே கண்டீர்*

கவிக்கு நிறை பொருளாய் நின்றானை* நேர்பட்டேன்*

பார்க்கில் மறைப்பொருளும்* அத்தனையே தான்.           69

 

2451:

தான் ஒருவனாகித்* தரணி இடந்தெடுத்து*

ஏன் ஒருவனாய்* எயிற்றில் தாங்கியதும்*

யான் ஒருவன் இன்றா* அறிகின்றேன் அல்லேன்*

இருநிலத்தைச்* சென்றாங்கு அடிப்படுத்த சேய்.               70

 

2452:

சேயன் அணியன்* சிறியன் மிகப்பெரியன்*

ஆயன் துவரைக்கோனாய்* நின்ற மாயன்*

அன்று ஓதிய* வாக்கதனைக் கல்லார்*

உலகத்தில் ஏதிலராய்* மெய்ஞ்ஞான மில்.                71

 

2453:

`இல்லறம் இல்லேல்* துறவறமில்என்னும்*

சொல் அறம் அல்லனவும்* சொல் அல்ல*

நல்லறம் ஆவனவும்* நால்வேத மாத்தவமும்*

நாரணனே யாவது ஈதன்று என்பாரார்?                  72

 

2454:

ஆரே அறிவார்* அனைத்து உலகும் உண்டுமிழ்ந்த*

பேராழியான் தன் பெருமையை*

கார்செறிந்த கண்டத்தான்* எண்கண்ணான் காணான்*

அவன் வைத்த பண்டைத் தானத்தின் பதி.               73

 

2455:

பதிப்பகைஞர்க்கு ஆற்றாது* பாய்திரை நீர்ப் பாழி*

மதித்தடைந்த வாளரவந் தன்னை*

மதித்தவன்தன் வல்லாகத் தேற்றிய* மாமேனி மாயவனை*

அல்லாது ஒன்று ஏத்தாது என் நா.                74

 

2456:

நாக்கொண்டு* மானிடம் பாடேன்*

நலமாகத் தீக்கொண்ட* செஞ்சடையான் சென்று*

என்றும் பூக்கொண்டு வல்லவாறு* ஏத்த மகிழாத*

வைகுந்தச் செல்வனார்* சேவடிமேல் பாட்டு.                75

 

2457:

பாட்டும் முறையும்* படுகதையும் பல்பொருளும்*

ஈட்டிய தீயும் இருவிசும்பும்*

கேட்ட மனுவும்* சுருதி மறை நான்கும்*

மாயன் தனமாயையில் பட்டதற்பு.                76

 

2458:

தற்பென்னைத்* தான் அறியானேலும்*

தடங்கடலைக் கற்கொண்டு* தூர்த்த கடல்வண்ணன்*

எற்கொண்ட வெவ்வினையும் நீங்க* விலங்கா மனம் வைத்தான்*

எவ்வினையும் மாயுமால் கண்டு.                77

 

2459:

கண்டு வணங்கினார்க்கு* என்னாங்கொல்*

காமன் உடல் கொண்ட* தவத்தாற்கு உமையுணர்த்த*

வண்டலம்பும் தாரலங்கல் நீள்முடியான்* தன் பெயரே கேட்டிருந்து*

அங்கு ஆரலங்கல் ஆனமையால் ஆய்ந்து.         78

 

2460:

ஆய்ந்து கொண்டு* ஆதிப் பெருமானை*

அன்பினால் வாய்ந்த* மனத்து இருந்த வல்லார்கள்*

ஏய்ந்த தம் மெய்குந்தமாக* விரும்புவரே*

தாமும் தம் வைகுந்தம் காண்பார் விரைந்து.           79

 

2461:

விரைந்தடைமின் மேல் ஒருநாள்* வெள்ளம் பரக்க*

கரந்துலகம்* காத்து அளித்த கண்ணன்*

பரந்துலகம்* பாடின ஆடின கேட்டு*

படுநரகம் வீடின வாசற் கதவு.                     80

 

2462:

கதவு மனம் என்றும்* காணலாம் என்றும்*

குதையும் வினையாவி தீர்ந்தேன்*

விதையாக நல்தமிழை வித்தி* என் உள்ளத்தை நீவிளைத்தாய்*

கற்றமொழி ஆகிக் கலந்து.                81

 

2463:

கலந்தான் என் உள்ளத்துக்* காமவேள் தாதை*

நலந்தானும்* ஈதொப்பது உண்டே*

அலர்ந்தலர்கள் இட்டேத்தும்* ஈசனும் நான்முகனும்*

என்று இவர்கள் விட்டேத்த* மாட்டாத  வேந்து.            82

 

2464:

வேந்தராய் விண்ணவராய்* விண்ணாகித் தண்ணளியாய்*

மாந்தராய் மாதாய்* மற்று எல்லாமாய்*

சார்ந்தவர்க்குத் தன்னால்தான் நேமியான்* மால்வண்ணன் தான் கொடுக்கும்*

பின்னால்தான் செய்யும் பிதிர்.                83

 

2465:

பிதிரும் மனம் இலேன்* பிஞ்ஞகன் தன்னோடு,*

எதிர்வன் அவன் எனக்கு நேரான்*

அதிரும் கழற்கால மன்னனையே* கண்ணனையே*

நாளும் தொழக் காதல் பூண்டேன் தொழில்.             84

 

2466:

தொழில் எனக்குத்* தொல்லை மால்தன் நாமம் ஏத்த*

பொழுது எனக்கு மற்றதுவே போதும்*

கழிசினத்த வல்லாளன்* வானரக்கோன் வாலி மதன் அழித்த*

வில்லாளன் நெஞ்சத்து உளன்.               85

 

2467:

உளன்கண்டாய் நன்நெஞ்சே* உத்தமன் என்றும் உளன்கண்டாய்*

உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன்கண்டாய்*

தன் ஒப்பான் தானாய்* உளன்காண் தமியேற்கும்*

என் ஒப்பார்க்கு ஈசன் இமை.                     86

 

2468:

இமையப் பெருமலை போல்* இந்திரனார்க்கு இட்ட*

சமய விருந்துண்டு ஆர்* காப்பார்*

சமயங்கள் கண்டான் அவை காப்பான்* கார்க்கண்டன் நான்முகேனாடு*

உண்டான் உலகோடுயிர்.                        87

 

2469:

உயிர்கொண்டு உடல் ஒழிய* ஓடும் போதோடி*

அயர்வென்ற தீர்ப்பான்* பேர் பாடி*

செயல்தீரச் சிந்தித்து* வாழ்வாரே வாழ்வார்*

சிறுசமயப் பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது.          88

 

2470:

பழுதாகாது ஒன்று அறிந்தேன்* பாற்கடலான் பாதம்*

வழுவா வகை நினைந்து* வைகல் தொழுவாரை*

கண்டு இறைஞ்சி வாழ்வார்* கலந்த வினைகெடுத்து*

விண்திறந்து வீற்று இருப்பார் மிக்கு.           89

 

2471:

வீற்றிருந்து* விண்ணாள வேண்டுவார்*

வேங்கடத்தான் பால்திருந்த* வைத்தாரே பல்மலர்கள்*

மேல்திருந்தி வாழ்வார்* வருமதி பார்த்து அன்பினராய்*

மற்றவர்க்கே தாழ்வாய் இருப்பார் தமர்*                  90

 

2472:

தமராவர் யாவருக்கும்* தாமரை மேலாற்கும்*

அமரர்க்கும் ஆடரவார்த் தார்க்கும்*

அமரர்கள் தாள் தாமரை* மலர்கள் இட்டு இறைஞ்சி*

மால்வண்ணன் தாள் தாமரை அடைவோம் என்று*                91

 

2473:

என்றும் மறந்து அறியேன்* என் நெஞ்சத்தே வைத்து*

நின்றும் இருந்தும் நெடுமாலை*

என்றும் திருவிருந்த மார்பன்* சிரீதரனுக்கு ஆளாய்*

கருவிருந்த நாள்முதலாக் காப்பு.       92

 

2474:

காப்பு மறந்து அறியேன்* கண்ணனே என்று இருப்பன்*

ஆப்பு அங்கொழியவும் பல்லுயிர்க்கும்*

ஆக்கை கொடுத்து அளித்த* கோனே குணப்பரனே*

உன்னை விடத்துணியார்* மெய்தெளிந்தார் தாம்.     93

 

2475:

மெய்தெளிந்தார் என் செய்யார்* வேறானார் நீறாக*

கைதெளிந்து காட்டிக் களப்படுத்து*

பைதெளிந்த பாம்பின் அணையாய்* அருளாய் அடியேற்கு*

வேம்பும் கறியாகும் என்று.                    94

 

2476:##

ஏன்றேன் அடிமை* இழிந்தேன் பிறப்பு இடும்பை*

ஆன்றேன் அமரர்க் கமராமை*

ஆன்றேன் கடன்நாடும் மண்ணாடும்* கைவிட்டு*

மேலை இடநாடு காண இனி.  (2)                       95

 

2477:##

இனி அறிந்தேன்* ஈசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்*

இனி அறிந்தேன்* எம்பெருமான் உன்னை*

இனி அறிந்தேன்* காரணன்நீ கற்றவைநீ* கற்பவைநீ*

நற்கிரிசை நாரணன்நீ* நன்கு அறிந்தேன் நான். (2)         96

திருமழிசையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்