பெரிய திருவந்தாதி


பெரிய திருவந்தாதி தனியன்
எம்புருமானார் அருளிச்செய்தது
முந்துற்ற நெஞ்சே! முயற்றி தரித்துரைத்து*

வந்தித்து வாயார வாழ்த்தி* -சந்த-

முருகூரும் சோலைசூழ் மொய்பூம் பொருநல்*

குருகூரன் மாறன் பேர் கூறு.

ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருவந்தாதி

2585:##

முயற்றி சுமந்தெழுந்து* முந்துற்ற நெஞ்சே,*

இயற்றுவாய் எம்மொடுநீ கூடி,*-நயப்புடைய-

நாவீன் தொடைக்கிளவி* உள்பொதிவோம்,* நற்பூவைப்-

பூவீன்ற வண்ணன் புகழ்.                     1

 

2586:

புகழ்வோம் பழிப்போம்* புகழோம் பழியோம்*

இகழ்வோம் மதிப்போம்* மதியோம் இகழோம்* மற்று-

எங்கள் மால்! செங்கண் மால்!* சீறல்நீ, தீவினையோம்*

எங்கள் மால் கண்டாய் இவை.                      2

 

2587:

இவையன்றே நல்ல* இவையன்றே தீய,*

இவை என்றிவை அறிவனேலும்,* –இவையெல்லாம்-

என்னால் அடைப்பு நீக்கி* ஒண்ணாது இறையவனே,*

என்னால் செயற் பாலது என்?                        3

 

2588:

என்னின் மிகுபுகழார் யாவரே,* பின்னையும்மற்று-

எண்ணில்* மிகுபுகழேன் யானல்லால்,*-என்ன-

கருஞ்சோதி* கண்ணன் கடல்புரையும்,* சீலப்-

பெருஞ்சோதிக்கு என்னெஞ்சு ஆள்பெற்று?         4

 

2589:

பெற்றதாய் நீயே* பிறப்பித்த தந்தைநீ*

மற்றை யாராவாரும் நீபேசில்,* எற்றேயோ-

மாய! மாமாயவளை* மாயமுலை வாய்வைத்த*

நீயம்மா! காட்டும் நெறி.                      5

 

2590:

நெறிகாட்டி நீக்குதியோ,* நின்பால் கருமா-

முறிமேனி காட்டுதியோ,* மேனாள் அறியோமை*

என்செய்வான் எண்ணினாய் கண்ணனே,* ஈதுரையாய்-

என்செய்தால் என்படோம் யாம்?                  6

 

2591:

`யாமே அருவினையோம் சேயோம்,’* என் நெஞ்சினார்-

தாமே அணுக்கராய்ச் சார்ந்தொழிந்தார்,* –பூமேய-

செம்மாதை* நின் மார்வில் சேர்வித்து,* பாரிடந்த-

அம்மா! நின் பாதத் தருகு.                   7

 

2592:

அருகும் சுவடும் தெரிவுணரோம்,* அன்பே-

பெருகும் மிகவிதுவென்? பேசீர்,* –பருகலாம்-

பண்புடையீர்! பாரளந்தீர்!* பாவியேம்கண் காண்பரிய*

நுண்புடையீர் நும்மை நுமக்கு.                     8

 

2593:

`நுமக்கடியோம்என்றென்று* நொந்துதுரைத்தென்,* மாலார்-

தமக்கு அவர்தாம்* சார்வரியர் ஆனால்?*-எமக்கினி-

யாதானும்* ஆகிடுகாண் நெஞ்சே,* அவர்த்திறத்தே-

யாதானும் சிந்தித் திரு.                        9

 

2594:

இருநால்வர் ஈரைந்தின் மேலொருவர்,* எட்டோ-

டொருநால்வர்* ஓரிருவர் அல்லால்,* திருமாற்கு-

யாமார் வணக்கமார்* ஏபாவம் நன்னெஞ்சே*

நாமா மிகவுடையோம் நாழ்?             10

 

2595:

நாழால் அமர்முயன்ற* வல்லரக்கன், இன்னுயிரை,*

வாழா வகைவலிதல் நின்வலியே,*-ஆழாத-

பாரும்நீ வானும்நீ* காலும்நீ தீயும்நீ,*

நீரும் நீயாய் நின்ற நீ.               11

 

2596:

நீயன்றே ஆழ்துயரில்* வீழ்விப்பான் நின்றுழன்றாய்?*

போயொன்று சொல்லியென்? போநெஞ்சே,* –நீயென்றும்-

காழ்த்து உபதேசம் தரினும்* கைகொள்ளாய்,* கண்ணன் தாள்-

வாழ்த்துவதே கண்டாய் வழக்கு.      12

 

2597:

வழக்கொடு மாறுகொள் அன்று* அடியார் வேண்ட,*

இழக்கவும் காண்டும் இறைவ!-இழப்புண்டே,*

எம்மாட் கொண்டாகிலும்* யான்வேண்ட, என்கண்கள்*

தம்மால் காட்டுன் மேனிச் சாய்?                   13

 

2598:

சாயால் கரியானை* உள்ளறியாராய் நெஞ்சே,*

பேயார் முலைகொடுத்தார் பேயராய்,*-நீயார்போய்த்-

தேம்பூண் சுவைத்து* ஊனறிந்தறிந்தும்,* தீவினையாம்-

பாம்பார்வாய்க் கைநீட்டல் பார்த்து.           14

 

2599:

பார்த்தோர் எதிரிதா நெஞ்சே,* படுதுயரம்-

பேர்த்தோதப்* பீடழிவாம் பேச்சில்லை,*-ஆர்த்தோதம்-

தம்மேனி* தாள்தடவத் தாம்கிடந்து,* தம்முடைய-

செம்மேனிக் கண்வளர்வார் சீர்.                   15

 

2600:

சீரால் பிறந்து* சிறப்பால் வளராது,*

பேர் வாமனாகாக்கால் பேராளா,*-மார்பாரப்-

புல்கி நீ உண்டுமிழ்ந்த* பூமி நீர் ஏற்பரிதே?*

சொல்லுநீ யாமறியச் சூழ்ந்து.           16

 

2601:

சூழ்ந்தடியார் வேண்டினக்கால்* தோன்றாது விட்டாலும்*

வாழ்ந்திடுவர் பின்னும்தம் வாய்திறவார்,*-சூழ்ந்தெங்கும்-

வாள்வரைகள் போலரக்கன்* வன்தலைகள் தாமிடிய,*

தாள்வரை வில்லேந்தினார் தாம்.                17

 

2602:

தாம்பால் ஆப்புண்டாலும்* அத்தழும்பு தானிளக,*

பாம்பால் ஆப்புண்டு பாடுற்றாலும்,*-சோம்பாதுஇப்-

பல்லுருவை எல்லாம்* படர்வித்த வித்தா,* உன்-

தொல்லுருவை யாரறிவார் சொல்லு?                    18

 

2603:

சொல்லில் குறையில்லை* சூதறியா நெஞ்சமே,*

எல்லி பகல் என்னாது எப்போதும்,*-தொல்லைக் கண்-

மாத்தானைக்கு எல்லாம்* ஓர் ஐவரையே மாறாக,*

காத்தானைக் காண்டும்நீ காண்.                  19

 

2604:

காணப் புகில்அறிவு* கைக்கொண்ட நல்நெஞ்சம்,*

நாணப் படுமன்றே நாம்பேசில்?*-மாணி-

உருவாகிக் கொண்டு* உலகம் நீரேற்ற சீரான்,*

திருவாகம் தீண்டிற்றுச் சென்று.      20

 

2605:

சென்றங்கு வெந்நரகில்* சேராமல் காப்பதற்கு,*

இன்றிங்கு என் நெஞ்சால் இடுக்குண்ட,*-அன்றங்குப்-

பாருருவும்* பார்வளைத்த நீருருவும்* கண்புதைய,-

காருருவன் தான் நிமிர்த்த கால்       21

 

2606:

காலே பொதத்திரிந்து* கத்துவராம் இனநாள்,*

மாலார் குடிபுகுந்தார் என்மனத்தே,* –மேலால்-

தருக்குமிடம் பாட்டினோடும்* வல்வினையார் தாம்,* வீற்-

றிருக்குமிடம் காணா திளைத்து.      22

 

2607:

இளைப்பாய் இளையாப்பாய்* நெஞ்சமே! சொன்னேன்,*

இளைக்க நமன்தமர்கள் பற்றி-இளைப்பெய்த*

நாய்தந்து மோதாமல்* நல்குவான் நல்காப்பான்,*

தாய்தந்தை எவ்வுயிர்க்கும் தான்.    23

 

2608:

தானே தனித்தோன்றல்* தன்னளப்பு ஒன்றில்லாதான்*

தானே பிறர்கட்கும் தற்றோன்றல்,*-தானே-

இளைக்கிற்பார் கீழ்மேலாம்* மீண்டமைப்பான் ஆனால்,*

அளக்கிற்பார் பாரின் மேல் ஆர்?                 24

 

2609:

ஆரானும் ஆதானும் செய்ய,* அகலிடத்தை-

ஆராய்ந்து* அது திருத்தல் ஆவதே?,*-சீரார்-

மனத்தலை* வன் துன்பத்தை மாற்றினேன்,* வானோர்-

இனத்தலைவன் கண்ணனால் யான்.                     25

 

2610:

யானும் என் நெஞ்சும் இசைந்தொழிந்தோம்,* வல்வினையைக்-

கானும் மலையும் புகக்கடிவான்,*-தானோர்-

இருளன்ன மாமேனி* எம்மிறையார் தந்த,*

அருளென்னும் தண்டால் அடித்து.                26

 

2611:

அடியால்* படிகடந்த முத்தோ,* அதன்றேல்-

முடியால்* விசும்பளந்த முத்தோ,*-நெடியாய்!-

செறிகழல்கள் தாள்நிமிர்த்துச்* சென்று உலகமெல்லாம்,*

அறிகிலமால் நீயளந்த அன்று.                      27

 

2612:

அன்றே நம் கண்காணும்* ஆழியான் காருருவம்,*

இன்றேநாம் காணாது இருப்பதுவும்,*-என்றேனும்-

கட்கண்ணால்* காணாத அவ்வுருவை,* நெஞ்சென்னும்-

உட்கண்ணால் காணும் உணர்ந்து.             28

 

2613:

உணர ஒருவர்க்கு* எளியனே? செவ்வே,*

இணரும் துழாயலங்கல் எந்தை,*-உணரத்-

தனக்கெளியர்* எவ்வளவர் அவ்வளவன் ஆனால்,*

எனக்கெளியன் எம்ம்பெருமான் இங்கு.                29

 

2614:

இங்கில்லை பண்டுபோல்* வீற்றிருத்தல்,* என்னுடைய-

செங்கண்மால் சீர்க்கும் சிறிதுள்ளம்,*-அங்கே-

மடியடக்கி நிற்பதனில்* வல்வினையார் தாம்,* மீண்டு-

அடியெடுப்பது அன்றோ அழகு?                   30

 

2615:

அழகு மறிவோமாய்* வல்வினையும் தீர்ப்பான்,*

நிழலும் அடிதோறும் ஆேனாம்,*-சுழலக்-

குடங்கள்* தலை மீதெடுத்துக் கொண்டாடி,* அன்றத்-

தடங்கடலை மேயார் தமக்கு.              31

 

2616:

தமக்கடிமை வேண்டுவோர்* தாமோதரனார்,-

தமக்கு* அடிமை செய்யென்றால் செய்யாது,*-எமக்கென்று-

தாம்செய்யும் தீவினைக்கே* தாழ்வுறுவர் நெஞ்சினார்,*

யாம்செய்வது இவ்விடத்து இங்கியாது?    32

 

2617:

யாதானும் ஒன்றறியில்* தன்னுகக்கில் என்கொலோ,*

யாதானும் நேர்ந்து அணுகாவாறுதான்?,*-யாதானும்-

தேறுமா* செய்யா அசுரர்களை,* நேமியால்-

பாறு பாறாக்கினான் பால்.                33

 

2618:

பாலாழி நீகிடக்கும் பண்பை,* யாம் கேட்டேயும்-

காலாழும்* நெஞ்சழியும் கண்சுழலும்,*-நீலாழிச்-

சோதியாய்! ஆதியாய்!* தொல்வினையெம் பால்கடியும்,*

நீதியாய்! நிற்சார்ந்து நின்று.                        34

 

2619:

நின்றும் இருந்தும்* கிடந்தும் திரிதந்தும்,*

ஒன்றுமோ ஆற்றான் என் நெஞ்சகலான்,*-அன்றங்கை-

வன்புடையால் பொன்பெயரோன்* வாய்தகர்த்து மார் விடந்தான்,*

அன்புடையன் அன்றே அவன்?                                  35

 

2620:

அவனாம் இவனாம் உவனாம்,* மற்று உம்பர்-

அவனாம்* அவன் என்று இராதே,*-அவனாம்-

அவனே எனத்தெளிந்து* கண்ணனுக்கே தீர்ந்தால்,*

அவனே எவனேலும் ஆம்.                                 36

 

2621:

ஆமாறு அறிவுடையார்* ஆவது அரிதன்றே?*

நாமே அதுவுடையோம் நன்னெஞ்சே,*-பூமேய்-

மதுகரமே* தண்துழாய் மாலாரை,* வாழ்த்தாம்-

அதுகரமே அன்பால் அமை.                           37

 

2622:

அமைக்கும் பொழுதுண்டே* ஆராயில் நெஞ்சே,*

இமைக்கும் பொழுதும் இடைச்சி குமைத்திறங்கள்*

ஏசியே யாயினும்* ஈன்துழாய் மாயனையே,*

பேசியே போக்காய் பிழை.                             38

 

2623:

பிழைக்க முயன்றோமோ* நெஞ்சமே! பேசாய்,*

தழைக்கும் துழாய் மார்வன் தன்னை,*-அழைத்தொருகால்-

போய் உபகாரம்* பொலியக் கொள்ளாது,* அவன் புகழே-

வாய் உபகாரம் கொண்ட வாய்ப்பு?                        39

 

2624:

வாய்ப்போ இதுவொப்ப* மற்றில்லை வாநெஞ்சே,*

போய்ப்போய்* வெந்நரகில் பூவியேல்,*-தீப்பால-

பேய்த்தாய்* உயிர்க்களாய்ப் பாலுண்டு,* அவளுயிரை-

மாய்த்தானை வாழ்த்தே வலி.                       40

 

2625:

வலியம்எனநினைந்து* வந்தெதிர்ந்த மல்லர்*

வலிய முடியிடிய வாங்கி,*-வலியநின்-

பொன்னாழிக் கையால்* புடைத்திடுதி கீளாதே,*

பன்னாளும் நிற்குமிப் பார்.                41

 

2626:

பாருண்டான் பாருமிழ்ந்தான்* பாரிடந்தான் பாரளந்தான்*

பாரிடம் முன்படைத்தான் என்பரால்,*-பாரிடம்-

ஆவானும்* தானானால் ஆரிடமே?,* மற்றொருவர்க்கு-

ஆவான் புகாவால் அவை.                               42

 

2627:

அவயம் எனநினைந்து* வந்தசுரர் பாலே,*

நவையை நளிர்விப்பான் தன்னை,*-கவையில்-

மனத்துயர வைத்திருந்து* வாழ்த்தாதார்க்கு உண்டோ,*

மனத்துயரை மாய்க்கும் வகை?                    43

 

2628:

வகைசேர்ந்த நல்நெஞ்சும்* நாவுடைய வாயும்,*

மிகவாய்ந்து வீழா எனிலும்,*-மிகவாய்ந்து-

மாலைத்தாம்* வாழ்த்தாது இருப்பர் இதுவன்றே,*

மேலைத்தாம் செய்யும் வினை?                    44

 

2629:

வினையார் தரமுயலும்* வெம்மையே அஞ்சி,*

தினையாம் சிறிதளவும் செல்ல நினையாது*

வாசகத்தால் ஏத்தினேன்* வானோர் தொழுதிறைஞ்சும்,*

நாயகத்தான் பொன்னடிகள் நான்.             45

 

2630:

நான்கூறும்* கூற்றாவது இத்தனையே,* நாணாளும்-

தேங்கோத நீருருவன் செங்கண்மால்,*-நீங்காத-

மாகதியாம்* வெந்நரகில் சேராமல் காப்பதற்கு,*

நீகதியா நெஞ்சே! நினை.                    46

 

2631:

நினைத்திறைஞ்சி மானிடவர்* ஒன்றிரப்பர் என்றே,*

நினைத்திடவும் வேண்டாநீ நேரே,*-நினைத்திறைஞ்ச-

எவ்வளவர்* எவ்விடத்தோர் மாலே,* அதுதானும்-

எவ்வளவும் உண்டோ எமக்கு?                                    47

 

2632:

எமக்கு யாம் விண்ணாட்டுக்கு* உச்சமதாம் வீட்டை,*

அமைத்திருந்தோம் அஃதன்றே யாமாறு,*-அமைப்பொலிந்த-

மென்தோளி காரணமா* வெங்கோட்டேறு ஏழுடனே,*

கொன்றானையே மனத்துக் கொண்டு?                 48

 

2633:

கொண்டல்தான் மால்வரைதான்* மாகடல்தான் கூரிருள்தான்*

வண்டறாப் பூவைதான் மற்றுத்தான்,*-கண்டநாள்-

காருருவம்* காண்தோறும் நெஞ்சோடும்,* கண்ணனார்-

பேருருவென்று எம்மைப் பிரிந்து.                49

 

2634:

பிரிந்தொன்று நோக்காது* தம்முடைய பின்னே,*

திரிந்துழுலும் சிந்தனையார் தம்மை,*-புரிந்தொருகால்-

`ஆவா!என இரங்கார்* அந்தோ! வலிதேகொல்,*

மாவாய் பிளந்தார் மனம்?                   50

 

2635:

மனவாளும் ஓரைவர்* வன்குறும்பர் தம்மை,*

சினமாள்வித்து ஓரிடத்தே சேர்த்து*-புனமேய-

தண்துழாயான் அடியைத்* தான்காணும் அஃதன்றே,*

வண்துழாம் சீரார்க்கு மாண்பு?                    51

 

2636:

மாண்பாவித்து அந்நான்று* மண்ணிரந்தான்,* மாயவள்நஞ்சு-

ஊண்பாவித்து உண்டான்* அது ஓருருவம்,*-காண்பான்நங்-

கண்ணவா* மற்றொன்று காணுறா,* சீர்பரவா-

துண்ணவாய் தானுறுமோ ஒன்று?               52

 

2637:

ஒன்றுண்டு செங்கண்மால்!* யானுரைப்பது,* உன்னடியார்க்கு-

என்செய்வன் என்றே இரித்திநீ,*-நின்புகழில்-

வைகும்* தம் சிந்தையிலும் மற்றினிதோ,* நீயவர்க்கு-

வைகுந்தம் என்றருளும் வான்?                     53

 

2638:

வானோ மறிகடலோ* மாருதமோ தீயகமோ,*

கானோ ஒருங்கிற்றும் கண்டிலமால்,* ஆனீன்ற-

கன்றுயரத் தாமெறிந்து* காயுதிர்த்தார் தாள்பணிந்தோம்,*

வன்துயரை யாவா! மருங்கு.              54

 

2639:

மருங்கோத மோதும்* மணி நாகணையார்,*

மருங்கே வரவரியரேலும்,*-ஒருங்கே-

எமக்கவரைக் காணலாம்* எப்பொழுதும் உள்ளால்,*

மனக்கவலை தீர்ப்பார் வரவு.                        55

 

2640:

வரவாறு ஒன்றில்லையால்* வாழ்வினிதால்,* எல்லே!-

ஒருவாறு ஒருவன் புகாவாறு,* –உருமாறும்-

ஆயவர்தாம் சேயவர்தாம்* அன்றுலகம் தாயவர்தாம்,*

மாயவர்தாம் காட்டும் வழி.                 56

 

2641:

வழித்தங்கு வல்வினையை* மாற்றானோ நெஞ்சே,*

தழீஇக்கொண்டு போரவுணன் தன்னை,*-சுழித்தெங்கும்-

தாழ்விடங்கள் பற்றிப்* புலால்வெள்ளம் தானுகள,*

வாழ்வடங்க மார்விடந்த மால்?         57

 

2642:

மாலே! படிச்சோதி மாற்றேல்,* இனியுனது-

பாலேபோல்* சீரில் பழுத்தொழிந்தேன்,*-மேலால்-

பிறப்பின்மை பெற்று* அடிக்கீழ்க் குற்றேவல் அன்று,*

மறப்பின்மை யான்வேண்டும் மாடு.                      58

 

2643:

மாடே வரப்பெறுவராம் என்றே,* வல்வினையார்-

காடானும் ஆதானும் கைகொள்ளார்,*-ஊடேபோய்ப்-

போரோதம் சிந்து* திரைக் கண்வளரும்,* பேராளன்-

பேரோதச் சிந்திக்கப் பேர்ந்து.                      59

 

2644:

பேர்ந்தொன்று நோக்காது* பின்னிற்பாய் நில்லாப்பாய்*

ஈன்துழாய் மாயனையே என்னெஞ்சே,*-பேர்ந்தெங்கும்-

தொல்லைமா வெந்நரகில்* சேராமல் காப்பதற்கு*

இல்லைகாண் மற்றோர் இறை.                                 60

 

2645:

இறைமுறையான் சேவடிமேல்* மண்ணளந்த அந்நாள்,*

மறைமுறையால் வானாடர் கூடி,*-முறைமுறையின்-

தாதிலகு* பூத்தெளித்தால் ஒவ்வாதே,* தாழ்விசும்பின்-

மீதிலகித் தான்கிடக்கும் மீன்.           61

 

2646:

மீனென்னும் கம்பில்* வெறியென்னும் வெள்ளிவேய்*

வானென்னும் கேடிலா வான்குடைக்கு,*-தானோர்-

மணிக்காம்பு போல்* நிமிர்ந்து மண்ணளந்தான்,* நங்கள்-

பிணிக்காம் பெருமருந்து பின்.                     62

 

2647:

பின்துரக்கும் காற்றிழந்த* சூல்கொண்டல் பேர்ந்தும் போய்,*

வன்திரைக்கண் வந்தணைந்த வாய்மைத்தே,*-அன்று-

திருச்செய்ய நேமியான்* தீயரக்கி மூக்கும்,*

பருச்செவியும் ஈர்ந்த பரன்.                63

 

2648:

பரனாம் அவனாதல்* பாவிப்பர் ஆகில்,*

உரனால் ஒருமூன்று போதும்,*-மரமேழன்று-

எய்தானைப்* புள்ளின்வாய் கீண்டானையே,* அமரர்-

கைதான் தொழாவே கலந்து?                        64

 

2649:

கலந்து நலியும்* கடுந்துயரை நெஞ்சே*

மலங்க அடித்து மடிப்பான்,*-விலங்கல்போல்-

தொல்மாலைக் கேசவனை* நாரணனை மாதவனை,*

சொல்மாலை எப்பொழுதும் சூட்டு.             65

 

2650:

சூட்டாய நேமியான்* தொல்லரக்கன் இன்னுயிரை,*

மாட்டே துயரிழைத்த மாயவனை,*-ஈட்ட-

வெறிகொண்ட* தண்துழாய் வேதியனை,* நெஞ்சே!-

அறிகண்டாய் சொன்னேன் அது.                             66

 

2651:

அதுவோ நன்றென்று* அங்கு அமருலகோ வேண்டில்,*

அதுவோ பொருளில்லை அன்றே?,*-அதுவொழிந்து-

மண் இன்று* ஆள்வேன் எனிலும் கூடும் மடநெஞ்சே,*

கண்ணன் தாள் வாழ்த்துவதே கல். 67

 

2652:

கல்லும் கனைகடலும்* வைகுந்த வானாடும்,*

புல்லென்று அழிந்தனகொல் ஏபாவம்,*-வெல்ல-

நெடியான் நிறங்கரியான்* உள்புகுந்து நீங்கான்,*

அடியேனது உள்ளத்து அகம்.              68

 

2653:

அகம்சிவந்த கண்ணினராய்* வல்வினையர் ஆவார்,*

முகம்சிதைவர் ஆமன்றே முக்கி,*-மிகுந்திருமால்-

சீர்க்கடலை உள்பொதிந்த* சிந்தனையேன் தன்னை,*

ஆர்க்கடலாம் செவ்வே அடர்த்து?                  69

 

2654:

அடர்ப்பொன் முடியானை* ஆயிரம் பேரானை,*

சுடர்கொள் சுடராழி யானை,*-இடர்கடியும்-

மாதா பிதுவாக* வைத்தேன் எனதுள்ளே*

யாதாகில் யாதே இனி?                         70

 

2655:

இனிநின்று நின்பெருமை* யானுரைப்பது என்னே,*

தனிநின்ற சார்விலா மூர்த்தி,*-பனிநீர்-

அகத்துலவு* செஞ்சடையான் ஆகத்தான்,* நான்கு-

முகத்தான் நின்உந்தி முதல்.              71

 

2656:

முதலாம் திருவுருவம் மூன்றென்பர்,* ஒன்றே-

முதலாகும்* மூன்றுக்கும் என்பர்*-முதல்வா,-

நிகரிலகு காருருவா!* நின்னகத்தது அன்றே,*

புகரிலகு தாமரையின் பூ?                   72

 

2657:

பூவையும் காயாவும்* நீலமும் பூக்கின்ற,*

காவி மலரென்றும் காண்தோறும்,*-பாவியேன்-

மெல்லாவி* மெய்மிகவே பூரிக்கும்,* அவ்வவை-

எல்லாம் பிரானுருவே என்று.              73

 

2658:

என்றும் ஒருநாள்* ஒழியாமை யானிரந்தால்,*

ஒன்றும் இரங்கார் உருக்காட்டார்,*-குன்று-

குடையாக* ஆகாத்த கோவலனார்,* நெஞ்சே!-

புடைதான் பெரிதே புவி.                      74

 

2659:

புவியும் இருவிசும்பும் நினகத்த,* நீயென்-

செவியின் வழிபுகுந்து* என்னுள்ளாய்,*-அவிவின்றி-

யான்பெரியன் நீபெரியை* என்பதனை யாரறிவார்,*

ஊன்பருகு நேமியாய்! உள்ளு.                       75

 

2660:

உள்ளிலும் உள்ளந் தடிக்கும்* வினைப்படலம்,*

விள்ள விழித்துன்னை மெய்யுற்றால்,*-உள்ள-

உலகளவு யானும்* உளனாவன் என்கொலோ*

உலகளந்த மூர்த்தி! உரை.                   76

 

2661:

உரைக்கிலோர் சுற்றத்தார்* உற்றார் என்றாரே,*

இரைக்கும் கடற்கிடந்த எந்தாய்,*-உரைப்பெல்லாம்,-

நின்னன்றி* மற்றிலேன் கண்டாய்,* எனதுயிர்க்கோர்-

சொல்நன்றி ஆகும் துணை.                           77

 

2662:

துணைநாள் பெருங்கிளையும்* தொல்குலமும்,* சுற்றத்-

திணைநாளும் இன்புடைத்தா மேலும்,* கணைநாணில்-

ஓவாத் தொழில்சார்ங்கன்* தொல்சீரை நன்னெஞ்சே,*

ஓவாத ஊணாக உண்.                           78

 

2663:

உள்நாட்டுத் தேசன்றே!* ஊழ்வினையை அஞ்சுமே,*

விண்ணாட்டை ஒன்றாக மெச்சுமே,*-மண்ணாட்டில்-

ஆராகி* எவ்விழிவு இற்றானாலும்,* ஆழியங்கைப்-

பேராயற்கு ஆளாம் பிறப்பு?               79

 

2664:

பிறப்பு இறப்பு மூப்புப்* பிணிதுறந்து,* பின்னும்-

இறக்கவும் இன்புடைத்தா மேலும்,*-மறப்பெல்லாம்-

ஏதமே* என்றல்லால் எண்ணுவனே,* மண்ணளந்தான்-

பாதமே ஏத்தாப் பகல்?              80

 

2665:

பகலிரா என்பதுவும்* பாவியாது,* எம்மை-

இகல்செய்து இருபொழுதும் ஆள்வர்,*-தகவாத்-

`தொழும்பர் இவர்; சீர்க்கும்* துணையிலர்என்றோரார்,*

செழும்பரவை மேயார் தெரிந்து.                  81

 

2666:

தெரிந்துணர்வு ஒன்றின்மையால்* தீவினையேன்,* வாளா-

இருந்தொழிந்தேன்* கீழ்நாள்கள் எல்லாம்,*-கரந்துருவில்-

அம்மானை* அந்நான்று பின்தொடர்ந்த* ஆழியங்கை-

அம்மானை ஏத்தாது அயர்ந்து.                      82

 

2667:

அயர்ப்பாய் அயராப்பாய்* நெஞ்சமே! சொன்னேன்*

உயப்போம் நெறியிதுவே கண்டாய்,*-செயற்பால-

அல்லவே செய்கிறுதி* நெஞ்சமே! அஞ்சினேன்*

மல்லர்நாள் வவ்வினனை வாழ்த்து.           83

 

2668:

வாழ்த்தி அவனடியைப்* பூப்புனைந்து,* நின்தலையைத்-

தாழ்த்து* இருகை கூப்பென்றால் கூப்பாது பாழ்த்தவிதி*

எங்குற்றாய் என்றவனை* ஏத்தாதென் நெஞ்சமே,*

தங்கத்தானா மேலும் தங்கு.   84       

 

2669:

தங்கா முயற்றியவாய்த்* தாழ்விசும்பின் மீதுபாய்ந்து,*

எங்கே புக்கு எத்தவம் செய்திட்டன கொல்,*-பொங்கோதத்-

தண்ணம்பால்* வேலைவாய்க் கண்வளரும்,* என்னுடைய-

கண்ணன்பால் நல்நிறங்கொள் கார்?                    85

 

2670:##

கார்கலந்த மேனியான்* கைகலந்த ஆழியான்,*

பார்கலந்த வல்வயிற்றான் பாம்பணையான்,*-சீர்கலந்த-

சொல்நினைந்து போக்காரேல்* சூழ்வினையின் ஆழ்துயரை,*

என்நினைந்து போக்குவர் இப்போது?                    86

 

2671:##

இப்போதும் இன்னும்* இனிச்சிறிது நின்றாலும்*

எப்போதும் ஈதேசொல் என்னெஞ்சே*-எப்போதும்-

கைகழலா நேமியான்* நம்மேல் வினைகடிவான்*

மொய்கழலே ஏத்த முயல்.                   87

நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்