திருக்குறுந்தாண்டகம்


ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:

திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த திருக்குறுந்தாண்டகம்

2032:##

நிதியினைப் பவளத் தூணை*நெறிமையால் நினைய வல்லார்,*

கதியினைக் கஞ்சன் மாளக்*கண்டுமுன் அண்டமாளும்,*

மதியினை மாலை வாழ்த்தி*வணங்கியென் மனத்து வந்த,*

விதியினைக் கண்டு கொண்ட*தொண்டனேன் விடுகிலேனே (2)      1

 

2033:

காற்றினைப் புனலைத் தீயைக்*கடிமதிள் இலங்கை செற்ற-

ஏற்றினை,* இமயம் மேய*எழில்மணித் திரளை,* இன்ப-

ஆற்றினை அமுதம் தன்னை*அவுணன் ஆருயிரை உண்ட-

கூற்றினை,* குணங்கொண்டு உள்ளம்*கூறுநீ கூறுமாறே         2

 

2034:

பாயிரும் பரவை தன்னுள்*பருவரை திரித்து,* வானோர்க்-

காயிருந்து அமுதம் கொண்ட*அப்பனை எம்பிரானை,*

வேயிருஞ்சோலை சூழ்ந்து*விரிகதிர் இரிய நின்ற,*

மாயிருஞ்சோலை மேய*மைந்தனை வணங்கி னேனே.            3

 

2035:

கேட்கயான் உற்றதுண்டு * கேழலாய் உலகங்கொண்ட,*

பூக்கெழு வண்ணனாரைப் * போதரக் கனவில் கண்டு,*

வாக்கினால் கருமந் தன்னால் * மனத்தினால் சிரத்தை தன்னால்,*

வேட்கை மீதூர வாங்கி * விழுங்கினேற்கு இனியவாறே.         4

 

2036:

இரும்பனன்றுண்ட நீர்போல்*எம்பெருமானுக்கு, என்தன்*

அரும்பெறல் அன்புபுக்கிட்டு*அடிமை பூண்டு உய்ந்து போனேன்,*

வரும்புயல் வண்ணனாரை*மருவியென் மனத்து வைத்து,*

கரும்பினின் சாறு போலப்* பருகினேற்கு இனியவாறே                       5

 

2037:

மூவரில் முதல்வனாய*ஒருவனை உலகங் கொண்ட,*

கோவினைக் குடந்தை மேய*குருமணித் திரளை,* இன்பப்-

பாவினைப் பச்சைத் தேனைப்*பைம்பொன்னை அமரர் சென்னிப்-

பூவினை,* புகழும் தொண்டர் * என்சொல்லிப் புகழ்வர் தாமே?     6

 

2038:

இம்மையை மறுமை தன்னை*எமக்கு வீடாகி நின்ற,*

மெய்ம்மையை விரிந்த சோலை*வியன் திருவரங்கம் மேய,*

செம்மையைக் கருமை தன்னைத் * திருமலை ஒருமையானை,*

தன்மையை நினைவார் என்தன் * தலைமிசை மன்னுவாரே.        7

 

2039:

வானிடைப் புயலை மாலை * வரையிடைப் பிரசம் ஈன்ற,*

தேனிடைக் கரும்பின் சாற்றைத் * திருவினை மருவி வாழார்,*

மானிடப் பிறவி அந்தோ! * மதிக்கிலர் கொள்க,*தம்தம்*

ஊனிடைக் குரம்பை வாழ்க்கைக்கு *உறுதியே வேண்டினாரே.          8

 

2040:

உள்ளமோ ஒன்றிநில்லாது * ஓசையில் எரிநின்றுண்ணும்*

கொள்ளிமேல் எறும்பு போலக் * குழையுமால் என்தன் உள்ளம்,*

தெள்ளியீர்! தேவர்க்கு எல்லாம் * தேவராய் உலகம் கொண்ட-

ஒள்ளியீர்,* உம்மை அல்லால் * எழுமையும் துணையிலோமே.          9

 

2041:

சித்தமும் செவ்வை நில்லாது * என்செய்கேன் தீவினையேன்,*

பத்திமைக்கு அன்புடையேன் ஆவதே* பணியாய் எந்தாய்,*

முத்தொளி மரகதமே! * முழங்கொளி முகில்வண்ணா,*என்-

அத்த! நின் அடிமை அல்லால் * யாதுமொன்று அறிகிலேனே.           10

 

2042:

தொண்டெல்லாம் பரவி நின்னைத் * தொழுதடி பணியுமாறு-

கண்டு,* தான் கவலை தீர்ப்பான் * ஆவதே பணியா எந்தாய்,*

அண்டமாய் எண்திசைக்கும் * ஆதியாய் நீதியான,*

பண்டமாம் பரம சோதி! * நின்னையே பரவு வேனே.                 11

 

2043:

ஆவியை அரங்க மாலை * அழுக்குடம்பு எச்சில் வாயால்,*

தூய்மையில் தொண்டனேன் நான் * சொல்லினேன் தொல்லை நாமம்*,

பாவியேன் பிழைத்தவாறென்று * அஞ்சினேற்கு அஞ்சலென்று*

காவிபோல் வண்ணர் வந்து* என் கண்ணுளே தோன்றினாரே              12

 

2044:

இரும்பனன்றுண்ட நீரும் * போதரும் கொள்க,* என்தன்-

அரும்பிணி பாவம் எல்லாம் * அகன்றன என்னை விட்டு,*

சுரும்பமர் சோலை சூழ்ந்த * அரங்கமா கோயில் கொண்ட,*

கரும்பினைக் கண்டு கொண்டு* என் கண்ணிணை களிக்குமாறே           13

 

2045:

காவியை வென்ற கண்ணார் * கலவியே கருதி,* நாளும்-

பாவியேனாக எண்ணி * அதனுள்ளே பழுத்து ஒழிந்தேன்,*

தூவிசேர் அன்னம் மன்னும் * சூழ்புனல் குடந்தையானை,*

பாவியேன் பாவியாது * பாவியேன் ஆயினேனே!                        14

 

2046:

முன்பொலா இராவணன்தன் * முதுமதிள் இலங்கை வேவித்து,*

அன்பினால் அனுமன் வந்து* ஆங்கடியிணை பணிய நின்றார்க்கு,*

என்பெலாம் உருகியுக்கிட்டு* என்னுடை நெஞ்ச மென்னும்,*

அன்பினால் ஞான நீர்கொண்டு* ஆட்டுவன் அடியனேனே.                15

 

2047:

மாயமான் மாயச் செற்று * மருதிற நடந்து,* வையம்-

தாயமா பரவை பொங்கத் * தடவரை திரித்து, வானோர்க்கு*

ஈயுமால் எம்பிரானார்க்கு * என்னுடைச் சொற்கள் என்னும்,*

தூய மாமாலை கொண்டு * சூட்டுவன் தொண்டனேனே         16

 

2048:

பேசினார் பிறவி நீத்தார் * பேருளான் பெருமை பேசி,*

ஏசினார் உய்ந்து போனார் * என்பது இவ்வுலகின் வண்ணம்,*

பேசினேன் ஏச மாட்டேன் * பேதையேன் பிறவி நீத்தற்கு,*

ஆசையோ பெரிது கொள்க * அலைகடல் வண்ணர் பாலே                 17

 

2049:

இளைப்பினை இயக்கம் நீக்கி * இருந்துமுன் இமையைக் கூட்டி,*

அளப்பில் ஐம்புலனடக்கி * அன்பவர் கண்ணே வைத்து,*

துளக்கமில் சிந்தை செய்து * தோன்றலும் சுடர்விட்டு,* ஆங்கே-

விளக்கினை விதியின் காண்பார் * மெய்ம்மையே காண்கிற் பாரே         18

 

2050:##

பிண்டியார் மண்டை ஏந்திப் * பிறர்மனை திரிதந்துண்ணும்,-

உண்டியான்* சாபம் தீர்த்த ஒருவனூர்,* உலக மேத்தும்*

கண்டியூர் அரங்கம் மெய்யம் * கச்சிபேர் மல்லை என்று-

மண்டினார்,* உய்யல் அல்லால் * மற்றையார்க்கு உய்யலாமே? (2)        19

 

2051:##

வானவர் தங்கள் கோனும் * மலர்மிசை அயனும்,*நாளும்-

தேமலர் தூவி ஏத்தும் * சேவடிச் செங்கண் மாலை,*

மானவேல் கலியன் சொன்ன * வண்தமிழ் மாலை நாலைந்தும்,*

ஊனமதின்றி வல்லார் * ஒளிவிசும்பு ஆள்வர் தாமே (2)            20

 

திருமங்கைஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்