வெண்ணையளைந்த குணுங்கும்


பெரியாழ்வார் திருமொழி 2.4