Bhagavad Githa Slokas


Chapter -1

Arjuna Visha:da Yo:gaha

dhruthara:shtra uva:cha
dharma kshe:thre: kurukshe:thre:
samave:tha yuyuthsavaha |
ma:maka:h pa:ndava:s cha iva
kim akurvatha sanjaya || 1

sanjaya uva:cha
drushtva: thu pa:ndava:ni:kam
vyu:dda:m duryo:dha:nas thattha: |
a:cha:ryam upasangamya
ra:ja: vachanam abravi:th || 2

pasyaitha:m pa:ndu puthra:na:m
a:cha:rya! mahathi:m chamu:m |
vyudda:m drupada puthre:na
thava sishye:na dhi:matha: || 3

athra su:ra:h mahe:shva:sa:h
bhi:ma:rjuna sama:h yudhi |
yuyudha:no: vira:tas cha
drupadas cha maha:rattha:ha || 4

dhru:stake:thus che:kitha:naha
ka:si:ra:jas cha vi:ryava:n |
purujith kunthi bho:jascha
saibyas cha narapungava ha || 5

yudha:manyus cha vikra:nthaha
uththamauja:s cha vi:ryava:n |
saubha:dro: draupade:yas cha
sarva e:va maha:rattha:ha || 6

asma:kam thu visishta:ye:
tha:n nibo:dha dvijo:ththama! |
na:yaka: mama sainyasya
samjna:rttham tha:n bravi:mi the: || 7

bhava:n bhi:shmas cha karnas cha
krupas cha samithinjayaha |
asvattha:ma: vikarnas cha
saumadaththi:s thatthaiva cha || 8

anye: cha bahavas su:ra:ha
madarthe: thyaktha ji:vitha:ha |
na:na: sasthra praharana:ha
sarve: yuddha visa:rada:ha || 9

aparya:ptham thad asmakam
balam bhi:shma: bhi rakshitham |
parya:ptham thvidam e:the:sham
balam bhi:ma:bhi:rakshitham || 10

ayane:shu: cha sarve:shu
yattha: bha:gam avastthitha:ha |
bhi:shma me: va:bhi: rakshanthu
bhavanthas sarva e:va hi || 11

sanjaya uva:cha
thasya sanjanayan harsham
kuru vruddhah pitha:mahaha |
simha na:dam vinadyo:chchaihi
sankham dadhmau pratha:pava:n || 12

thathas sankha:s cha bhe:ryas cha
panava:naka go:mukha:ha |
sahasai va:bhya hanyantha
sa sabdas thumulo:: bhavath || 13

thatha svethaih hayair yukthe:
mahathi syandane: stthithow |
ma:dhavah pa:ndavaschaiva
divyow sankhau pradadhmathuhu || 14

pa:nchajanyam hrushi:ke:so:
de:vadaththam dhananjayaha |
paundram dadhmau maha:sankham
bhimakarma vruko:dara ha || 15

anantha vijayam ra:ja:
kunthi:putro: yudhishtira ha |
nakula ssahade:vascha
sugho:sha manipushpakau || 16

ka:syascha parame:shva:saha
sikhandi: cha maha:ratthaha |
dhrustadyumno: vira:tas cha
sa:thyaki:s cha: para:jitha ha || 17

drupado: draupade:ya:s cha
sarvathah prutthivi:pathe:! |
saubhadras cha maha:ba:huhu
sankha:n dadhmuh prutthak prutthak || 18

sa gho:sho: dha:rthara:shtra:na:m
hrudaya:ni vyada:rayath |
nabhas cha prutthivi:m cha iva
thumulo::p yanuna:dayan || 19

attha vyavastthitha:n drushtva
dha:rthara:shtra:n kapidhvajaha |
pravrutthe: sasthra sampa:the:
dhanur udyamya pa:ndavaha || 20

hrushi:ke:sam thada: va:kyam
idama:ha mahi:pathe: ! |
arjuna uva:cha
se:nayo: r ubhayo:r madhye:
rattham sttha:paya me::chyutha! || 21

ya:vad e:tha:n niri:kshe:: ham
yo:ddhuka:ma:n avastthitha:n |
kair maya: saha yo:ddhavyam
asmin rana samudyame: || 22

yo:thsyama:na: ave:kshe:: ham
ya e:the:: thra sama:gatha:ha |
dha:rtha ra:shtrasya durbuddhe:he
yuddhe: priya chiki:rshavaha || 23

e:va muktho: hrushi:ke:so:
guda:ke:se:na bha:ratha! |
se:nayo:r ubhayo:r madhye:
sttha:payithva: rattho:ththamam || 24

bhi:shma dro:na pramukhathaha
sarve:sha:m cha mahi:kshi:tha:m |
uva:cha pa:rttha! pasyaitha:n
samave:tha:n kuru:n ithi || 25

thathra:pasyath stthitha:n pa:rtthaha
pithru:n attha pitha:maha:n |
a:cha:ryan ma:thula:n brathru:n
puthra:n pauthra:n sakhi:m sthattha: || 26

svasura:n suhrudas chaiva
se:nayo:r ubhayo:r api: |
tha:n sami:kshya sa kaunthe:yaha
sarva:n bandhu:n avastthitha:n || 27

krupaya: paraya::vishto:
vishi:dan ida m abravi:th |
arjuna uva:cha
drushtve: mam svajanam krushna!
yuyuthsum sam upastthitham || 28

si:danthi mama ga:thra:ni
mukham cha pari sushyathi |
ve:patthus cha sari:re: me:
romaharshas cha ja:yathe: || 29
ga:ndi:vam sram sathe: hasthath
thvakcha iva paridahyathe: |
na cha saknomy avasttha:thum
bhramathi:va cha me: manaha || 30

nimittha:ni cha pasya:mi
vipari:tha:ni ke:sava! |
na cha sre:yo::nupasya:mi
hathva: svajana ma:have: || 31

na ka:nkshe: vijayam krushna!
na cha ra:jyam sukhani cha |
kim no: ra:jye:na go:vinda!
kim bho:gair ji:vithe:na va: || 32

ye:sha martthe: ka:nkshitham no:
ra:jyam bho:ga:s sukha:ni cha |
tha ime:: vastthitha: yuddhe:
pra:na:n thyakthva: dhana:ni cha || 33

a:cha:rya:h pitharah puthra:ha
thatthaiva cha pitha:maha:ha |
ma:thula:h svasura:h pauthra:ha
syala:s sambandhinas thattha: || 34

e:tha:n na hanthum ichcha:mi
ghnatho::pi madhusu:dana ! |
api thrailo:kya ra:jyasya
he:tho:h kinnu mahi:kruthe: || 35

nihathya dha:rthara:shtra:n naha
ka: pri:this syath jana:rdana! |
pa:pame:v a:sraye:th asma:n
hathvaithan a:thatha:yinaha || 36
thasmath na:rha: vayam hanthum
dha:rthara:shtra:n sa ba:ndhava:n |
svajanam hi kattham hathva
sukhinas sya:ma ma:dhava! || 37
yadyapye:the: na pasyanthi
lo:bho:pahatha che:thasaha |
kulakshaya krutham do:sham
mithradro:he: cha pa:thakam || 38

kattham na jne:yam asma:bhihi
pa:pa:d asma:th nivarthithum |
kulakshaya krutham do:sham
prapasyadbhir jana:rdana! || 39

kulakshaye: pranasyanthi
kuladharma:s sana:thana:ha |
dharme: nashte kulam kruthsnam
adharmo: bhibhavath yutha || 40

adharma:bhibhava:th krushna!
pradushyanthi kulasthriyaha |
sthri:shu dushta:su va:rshne:ya!
ja:yathe: varna sankaraha || 41

sankaro: naraka:yaiva
kulaghna:na:m kulasya cha |
pathanthi pitharo: hye:sha:m
luptha pindo:daka kriya:ha || 42

do:shair e:thaih kulaghna:na:m
varnasankara ka:rakaihi |
uthsa:dyanthe: ja:thidharma:ha
kuladharma:s cha sa:svatha:ha || 43

uthsanna kuladharma:na:m
manushyana:m jana:rdana! |
narake: niyatham va:so:
bhavathi: thyanu susruma || 44

aho: batha! mahathpa:pam
karthum vyavasitha: vayam |
yath ra:jyasukha lo:bhe:na
hanthum svajanam udyatha:ha || 45

yadi mam aprathi:ka:ram
asasthram sasthrapa:nayaha |
dha:rtha ra:stra: rane: hanyuh
thanme: kshematharam bhave:th || 46

sanjaya uva:cha
e:va mukthva: rjunas sankhye:
rattho:pasttha upa:visath |
visrujya sasaram cha:pam
so:kasamvigna ma:nasaha || 47

*********
Chapter -2
sa:nkhya yo:ga:ha

sanjaya uva:cha
tham thattha: krupaya:: vishtam
asru pu:rna: kule:kshanam |
vishi:dantham i:dam va:kyam
uva:cha madhusu:danaha || 1

sri:bhagava:n uva:cha
kuthasthva: kasmalam idam
vishame: samupastthitham |
ana:rya jushtam asvargyam
aki:rthikaram arjuna! || 2

klaibyam ma:smagamah pa:rttha!
naithath thvay yupapadyathe: |
kshudram hrudaya daurbalyam
thyakthvo:ththista paramthapa! || 3

arjuna uva:cha
kattham bhi:shmam aham sankhye:
dro:nam cha madhusu:dana ! |
ishubhi:h prathiyo:thsya:mi
pu:ja:rha: varisu:dana! || 4

guru: nahathva: hi maha:nubha:va:n
sre:yo:bho:kthum bhaiksham api:ha lo:ke: |
hathva::rttha ka:ma:msthu guru: nihaiva
bhunji:ya bho:ga:n rudhi:ra pradigdhan || 5
na chaithadvidmaha katharanno gari:yo:
yadva: jaye:ma yadi va: no: jaye:yuhu |
ya:ne:va hathva: na jiji:visha:maha
the::vastthitha:h pramukhe: dha:rthara:straha || 6

ka:rpanya do:sho: pahatha svabha:vaha
pruchcha:mi thva:m dharma sammu:dda che:tha:ha |
yachchre:yas sya:n nischitham bru:hi thanme:
sishyasthe:ham sa:dhi ma:m thva:m prapannam || 7

na hi prapasya:mi mama:panudya:th
yachcho:kam uchcho:shanam indriya:na:m |
ava:pya bhu:ma: vasapathna mrudhdham
ra:jyam sura:na: m api cha::dhipathyam || 8

sanjaya uva:cha
e:vam ukthva: hrushi:ke:sam
guda:ke:sah paranthapaha |
na yo:sthya ithi go:vindam
ukthva thu:shni:m babhu:va ha! || 9

thamuva:cha hrushi:ke:sah
prahasan niva bha:ratha! |
se:nayo:r ubhayo: r madhye:
vishi:dantham idam vachaha || 10

aso:chya:n anvaso:chasthvam
prajnava:da:mscha bha:shase: |
gatha:su:n agatha:su:ms cha
na:nuso:chanthi panditha:ha || 11

na thve: va:ham ja:thu na:sam
na thvam ne:me: jana:dhipa:ha |
na chaiva na bhavishya:maha
sarve: vayam athaha param || 12

de:hino::smin yattha: de:he:
kauma:ram yauvanam jara: |
thattha: de:ha:nthara pra:pthihi
dhi:ras thathra na muhyathi || 13

ma:thra: sparsa:sthu kauthe:ya!
si:tho:shna sukha duhkhada:ha |
a:gama:pa:yino:: nithya:ha
tha:ms thithikshasva bha:ratha! || 14

yam hi na vyatthayam thye:the:
purusham purusharshabha! |
sama duhkha sukham dhi:ram
so::mruthathva:ya kalpathe: || 15

na:satho: vidyathe: bhavo:
na::bha:vo: vidyathe: sathaha |
ubhayo:r api drusto:nthasthu
anayo:s thathva darsibhihi || 16

avina:si thu thadviddhi
ye:na sarvam idam thatham |
vina:sam avyayasya:sya
na kachsith karthum arhathi || 17

anthavantha ime: de:ha:ha
nithyas yo:ktha:s sare:rinaha |
ana:sino::prame:yasya
thasma:th yudhyasva bha:ratha || 18

ya e:nam ve:ththi hantha:ram
yaschainam manyathe: hatham |
ubhau thau na vija:ni:tho:
na:yam hanthi na hanyathe: || 19

na ja:yathe: mriyathe: va: kada:chith
na:yam bhu:thva bhavitha: va: na bhu:yaha |
ajo: nithyas sa:svatho: yam pura:no:
na hanyathe: hanyama:ne: sari:re: || 20

ve:da:vina:sinam nithyam
ya e:nam ajam avyayam |
kattham sa purushah pa:rttha!
kam gha:thayathi hanthi kam || 21

vasa:msi ji:rna:ni yattha: viha:ya
nava:ni gruhna:thi naro::para:ni |
thattha: sari:ra:ni: viha:ya ji:rna:ni
anya:ni samya:thi nava:ni de:hi: || 22

nainam chhindanthi sasthrani:
nainam dahathi pa:vakaha |
na chainam kle:dayanthy a:po:
na so:shayathi ma:ruthaha || 23

achche:dyo::yam ada:hyo:yam
akle:dyo::so:shya e:va cha |
nithyas sarvagathas stha:nuhu
achalo::yam sana:thanaha || 24

avyaktho::yam achinthyo:yam
avika:ryo:yam uchyathe: |
thasmad e:vam vidithvainam
na:nu sochithum arhasi || 25

attha chainam nithya ja:tham
nithyam va:m anyase: mrutham |
thattha:pi thvam maha:ba:ho: !
naivam so:chithum arhasi || 26

ja:thasya hi dhruvo: mruthyuhu
dhruvam janma mruthasya cha |
thasma:d apariha:rye::rtthe:
na thvam so:chithum arhasi || 27

avyaktha:di:ni bhu:tha:ni
vyakthamadhya:ni bha:ratha ! |
avyaktha nidhana:nye:va
thathra ka: paride:vana: || 28

a:scharyavath pasyathi kaschid e:nam
a:scharyavath vadathi thatthaiva cha:nyaha |
a:scharyavach chainam anyas sruno:thi
sruthva:py e:nam ve:da na chaiva kaschith || 29

de:hi: nithyam avadhyo:yam
de:he: sarvasya bha:ratha! |
thasma:th sarva:ni bhu:tha:ni
na thvam so:chithum arhasi || 30

svadharmam api cha:ve:kshya
na vikampithum arhasi |
dharmya:ddhi: yuddha:th sre:yo::nyath
kshathriyasya na vidyathe: || 31

yadruchchaya: cho:papannam
svargadva:ram apa:vrutham |
sukhi:nah kshathriya:h pa:rttha!
labhanthe: yuddham i:drusam || 32

attha che:ththvam dharmyam imam
sangramam na karishyasi |
thathas svadharmam ki:rthimcha
hithva: pa:pam ava:psyasi || 33

aki:rthim cha:pi bhu:tha:ni
katthayishyanthi the:: vyaya:m |
sambha:vithasya cha:ki:rthihi
marana:d athirichyathe: || 34

bhaya:d rana:d uparatham
mamsyanthe: thva:m maha:rattha:ha |
ye:sham cha thvam bahumatho:
bhu:thva ya:syasi la:ghavam || 35

ava:chyava:da:mscha bahu:n
vadishyanthi thava: hitha:ha |
nindanthas thava sa:martthyam
thatho: dukhatharam nu kim? || 36

hatho: va: pra:psyase: svargam
jithva: va: bho:kshyase: mahi:m |
thasma:d uththishta kaunthe:ya !
yuddha:ya krutha nischayaha || 37

sukhaduhkhe: same: kruthva:
la:bha:la:bhau jaya:jayau |
thatho:yuddha:ya yujyasva
naivam pa:pam ava:psyasi || 38

e:shathe:: bhi:hitha: sa:nkhye:
buddhi:r yo:ge:thv ima:m srunu |
buddhya: yuktho: yaya: pa:rttha!
karmabandham praha:syasi || 39

ne:ha:bhi: krama na:so::sthi
prathyava:yo: na vidyathe: |
svalpam apyasya dharmasya
thra:yathe: mahatho: bhayath || 40

vyavasa:ya:thmika: buddhihi
e:ke:ha kuru nandana ! |
bahusa:kha:hy anantha: scha
buddha:yo:: vyavasa:yina:m || 41

ya:m ima:m pushpitha:m va:cham
pravadanthya vipaschithaha |
ve:dava:daratha:h pa:rttha !
na:nyad asthi:thi va:dinaha || 42

ka:ma:thma:nas svargapara:
janma karma phalaprada:m |
kriya: vise:sha bahula:m
bho:gaisvarya gathim prathi || 43

bho:gaisvarya prasaktha:na:m
thaya:: pahrutha che:thasa:m |
vyavasa:ya:thmika: buddhihi
sama:dhau: na vidhi:yathe: || 44

thraigunya vishya: ve:da:ha
nisthraigunyo: bhava:rjuna! |
nirdvandvo: nithyasathvasttho:
niryo:ga kshe:ma a:thmava:n || 45

ya:va:narttha udapa:ne:
sarvathas samplutho:dake: |
tha:va:n sarve:shu ve:de:shu
bra:hmanasya vija:nathaha || 46

karmanye: va:dhi:ka:ras the:
ma: phale:shu kada:chana |
ma: karma phala he:thurbhuhu
ma:the: sango:: sthv akarmani || 47

yo:gastthah kuru karma:ni
sangam thyakthva dhananjaya! |
siddhya siddhyo: s samo: bhu:thva:
samathvam yo:ga uchyathe: || 48

du:re:nahy avaram karma
buddhiyo:ga:th dhananjaya! |
buddhau saranam anvichha
krupana:h phalahe:thavaha || 49

buddhiyuktho: jaha:thi:ha
ubhe: sukrutha dushkruthe: |
thasmad yo:ga:ya yujyasva
yo:gah karmasu kausalam || 50

karmajam buddhiyuktha: hi
phalam thyakthva mani:shinaha |
janmabandha vinirmuktha:ha
padam gachchanthy ana:mayam || 51

yada: the: mohakalilam
buddhirvyathi tharishyathi |
thada: gantha:si nirve:dam
sro:thavyasya sruthasya cha || 52

sruthi viprathipanna: the:
yada: stthasyathi nischala: |
sama:dha: vachala: buddhi: hi
thada: yo:gam ava:psyasi || 53

stthitha prajnasya ka: bha:sha:?
sama:dhistthasya ke:sava! |
stthitha dhi:h kim prabha:shetha?
kima:si:tha? vraje:tha kim? || 54

prajaha:thi yada: ka:ma:n
sarva:n pardha! mano:gatha:n |
a:thmanye:v a:thmana: thushtaha
stthitha prajnas thado:chyathe: || 55

duhkhe:shv anudvigna mana:ha
sukhe:shu vigatha spruhaha |
vi:thara:ga bhayakro:dha:ha
stthithadhi:r munir uchyathe: || 56

yas sarvathra:n abhi:sne:haha
thath thath pra:pya subha:subha:m |
na:bhi:nandathi na dve:shti
thasya prajna: prathishtitha: || 57

yada: samharathe: cha:yam
ku:rmo:nga:ni:va sarvasaha |
indriya:n i:ndriya:rtthe:bhyaha
thasya prajna: prathishttitha: || 58

vishya: vinivarthanthe:
nira:ha:rasya de:hinaha |
rasavarjam, raso::pyasya
param drushtva: nivarthathe: || 59

yathatho:hy api kaunthe:ya!
purushasya vipaschithaha |
indriya:ni prama:ddhi:ni
haranthi prasabham manaha|| 60

tha:ni sarva:ni samyamya
yuktha a:si:tha mathparaha |
vase:hi yasye:ndriya:ni
thasya prajna: prathishttitha: || 61

dhya:yatho: vishaya:n pumsaha
sanga:s the:shu:paja:yathe: |
sanga:th samja:yathe: ka:maha
ka:ma:th kro:dho:: bhi:ja:yathe: || 62

kro:dha:th bha:vathi sammo:haha
sammoha:th smruthi vibhramaha |
smruthi bhramsa:th buddhina:sa:ha
bhuddhi:na:sa:th pranasyathi || 63

ra:gadve:sha viyukthaisthu
vishaya:n indriyais charan |
a:thmavasyair vidhe:ya:thma:
prasa:dam adhi:gachchathi || 64

prasa:de: sarva duhkha:na:m
ha:ni rasy o:paja:yathe: |
prasanna che:thaso:hy a:su
buddhi:h paryavathishttathi || 65

na:sthi buddhi:r ayukthasya
na cha:yukthasya bha:vana: |
na cha:bha:vayathas sa:nthihi
asa:nthasya kuthas sukham ? || 66

indriya:na:m hi charatha:m
yan mano::nu viddhi:yathe: |
thadasya harathi prajna:m
va:yurnavam iva:mbha:si || 67

thasma:d yasya maha:ba:ho:!
nigruhi:tha:ni sarvasaha |
indriya:n i:ndriya:rtthe:bhya:ha
thasya prajna: prathishttitha: || 68

ya: nisa: sarvabhu:tha:nam
thasyam: jagarthi samyami: |
yasyam ja:grathi bhu:tha:ni
sa: nisa: pasyatho: mune:he || 69

a:pu:ryama:nam achala prathisttam
samudram a:pah pravisanthi yadvath |
thadvath ka:ma: yam pravisanthi sarve:
sa sa:nthim a:pnothi na ka:maka:mi: || 70

viha:ya ka:ma:n yas sarva:n
puma:ms charathi nispruhaha |
nirmamo: nirahamka:raha
sa sa:nthi m adhigachhathi || 71

e:sha: bra:mhi: sthithih pa:rttha!
nainam prapya vimuhyathi |
sthithva:: sya:m anthaka:le::pi
bra:mha nirva:na mruchchathi || 72

****************

Chapter -3
karma yo:gaha

arjuna uva:cha

jya:yasi: che:th karmanas the:
matha: buddhir jana:rdana! |
thath kim karmani gho:re: ma:m
niyo:jayasi ke:sava! || 1

vya:misre:na iva va:kye:na
buddhim mohayasi:va me: |
thad e:kam vada nischithya
ye:na sre:yo::ha m a:pnuya:m || 2

lo:ke::smin dvividha: nishtta:
pura: pro:ktha: maya::nagha! |
jna:nayo:ge:na sa:nkhya:na:m
karmayo:ge:na yo:gina:m || 3

na karmana:m ana:rambha:th
naishkarmyam purusho::snuthe: |
na cha sannyasana: de:va
siddhim samadhi gachhathi || 4

na hi kaschith kshanam api
ja:thu thishttathy akarmakruth |
ka:ryathe:hy avasah karma
sarvah prakruthi jairgunaihi || 5

karme:ndriya:ni samyamya
ya a:sthe: manasa: smaran |
indriya:rttha:n vimu:dda:thma:
mitthya:cha:ras sa uchyathe: || 6

yasthvi:ndriya:ni manasa:
niyam ya:rabhathe:: rjuna! |
karme:ndriyaihi karmayo:gam
asakthas sa visishyathe: || 7

niyatham kuru karmathvam
karma jya:yo:hy akarmanaha |
sari:ra ya:thra:pi cha the:
na prasiddhye:d akarmanaha || 8

yajna:rdha:th karmano::nyathra
lo:ko:: yam karmabandhanaha |
thadardham karma kaunthe:ya!
muktha sangas sama:chara || 9

saha yajnai:h praja:s srushtva:
puro:va:cha praja:pathihi |
ane:na prasavishyadhvam
e:shavo:: sthv ishta ka:madhu:k || 10

deva:n bha:vayatha:ne:na
the: de:va: bha:vayanthu vaha |
parasparam bha:vayanthaha
sre:yah param ava:psyattha || 11

ishta:n bho:ga:n hi vo: de:va:ha
da:syanthe: yajna bha:vitha:ha |
thair daththa:n aprada:yaibhyo:
yo: bhunkthe:s the:na e:va saha || 12

yajna sishta:sinas santho:
muchyanthe: sarvakilbishaihi |
bhunjathe: the: thvagham pa:pa:ha
ye: pachanthy a:thmaka:rana:th || 13

anna:th bha:vanthi bhu:tha:ni
parjanya:d anna sambhvaha |
yajna:th bha:vathi parjanyo:
yajnah karma samudhbhavaha || 14

karma brahmo:dbhavam viddhi
brahma:kshara samudbhavam |
thasma:th sarvagatham bramha
nithyam yajne: prathishttitham || 15

e:vam pravarthitham chakram
na:nuvarthayathi: ha yaha |
agha:yur indriya: ra:mo:
mo:gham pa:rttha! sa ji:vathi || 16

yasthv a:thmarathir e:va sya:th
a:thma thrupthas cha ma:navaha |
a:thmanye:va cha santhushtas
thasya ka:ryam na vidyathe: || 17

naiva thasya kruthe:na:rttho:
na:kruthe: ne:ha kaschana |
na cha:sya sarvabhu:the:shu
kaschidarttha vyapa:srayaha || 18

thasma:th asakthas sathatham
ka:ryam karma sama:chara |
asaktho:hy a:charan karma
param a:pnothi pu:rushaha || 19

karmana iva hi samsiddhim
a:stthitha: janaka:dayaha |
lo:ka sangraham e:va:pi
sampasyan karthum arhasi || 20

yadyad a:charathi sre:shttaha
thath thade: ve:tharo: janaha |
sa yath prama:nam kuruthe:
lo:kas thad anuvarthathe: || 21

na me: pa:rtthasthi karthavyam
thrishu lo:ke:shu kinchana |
na:n ava:ptham ava:pthavyam
vartha e:va cha karmani || 22

yadihy aham na varthe:yam
ja:thu karmany athandrithaha |
mama varthma: nuvarthanthe:
manushyah pa:rttha! sarvasaha || 23

uthside:yur ime: lo:ka:ha
na kurya:m karma che:d aham |
sankarasya cha kartha: sya:
upahanya:m ima:h praja:ha || 24

saktha:h karmanya vidva:mso:
yattha: kurvanthi bha:ratha! |
kurya:th vidva:n thattha::sakthaha
chiki:rshur lo:ka sangraham || 25

na buddhibhe:dam janaye:th
ajna:na:m karma samgina:m |
jo:shaye:th sarvakarma:ni
vidva:n yukthas sama:charan || 26

prakruthe:h kriyama:na:ni
gunaih karma:ni sarvasaha |
ahanka:ra vimu:dda:thma:
kartha::ham ithi manyathe: || 27

thatthvavitthu maha:ba:ho:
guna karma vibha:gayo:ho |
guna: gune:shu varthanthe:
ithi mathva: na sajjathe: || 28

prakruthe:r guna sammu:dda:ha
sajjanthe: guna karmasu |
tha:n akruthsna vido: manda:n
kruthsnavith na vicha:laye:th || 29

mayi sarva:ni karma:ni
sannyasy a:dhya:thma che:thasa: |
nira:si:r nirmamo: bhu:thva:
yudhyasva vigatha jvaraha || 30

ye: me: matham idam nithyam
anuthishttanthi ma:nava:ha |
sraddha:vantho::nasu:yantho:
muchyanthe: the::pi karmabhihi || 31

ye:thv e:thad abhya:su:yantho:
na:nu thishtanthi me: matham |
sarvajna:na vimu:dda:m stha:n
viddhi nashta:n ache:tha saha || 32

sadrusam che:shtathe: svasya: ha
prakruthe:r jna:nava:n api |
prakruthim ya:nthi bhu:tha:ni
nigrahah kim karishyathi || 33

indriyas ye:ndriyasy a:rtthe:
ra:gadve:show vyavastthithow |
thayo:rna vasam a:gachche:th
thowhy asya paripantthinow || 34

sre:ya:n svadharmo: vigunaha
paradharma:th svanushttitha:th |
svadharme: nidhanam sre:yaha
paradharmo: bha:ya:vahaha || 35

arjuna uvacha

attha ke:na prayuktho::yam
pa:pam charathi pu:rushaha |
anichhannapi va:rshne:ya
bala:d iva niyo:jithaha|| 36

ka:ma e:shah kro:dha: e:shaha
rajo:guna samudbhavaha |
maha:sano: maha:pa:pma:
viddhye:nam iha vairinam || 37

dhu:me:na: vriyathe: vahnihi
yattha::darso: male:na cha |
yattho:lbe: na:vrutho: garbhaha
thattha: the:ne:dam a:vrutham || 38

a:vrutham jna:nam e:the:na
jna:nino: nithyavairina: |
ka:ma ru:pe:na kaunthe:ya!
dushpu:re:na: nale:na cha || 39

indriya:ni mano: buddhihi
asya:ddhi:shtta:nam uchyathe: |
e:thair vimo:hayathy e:shaha
jna:nam a:vruthya de:hinam || 40

thasma:th thvam indriya:ny a:dow
niyamya bharatharshabha! |
pa:pma:nam prajahi hye:nam
jna:na vijna:na na:sanam || 41

indriya:ni para:nya:huhu
indriye:bhyah param manaha |
manasas thu para: buddhihi
yo:buddhe:h parathasthu saha || 42

e:vam buddhe:h param buddhva:
samsthabhy a::thma:nam a:thmana: |
jahi sathrum maha:ba:ho:!
ka:maru:pam dura:sadam || 43

*********

Chapter -4
Jna:na yo:gaha

sri: bhagava:n uva:cha
imam vivasvathe: yo:gam
pro:kthava:n aham avyayam |
vivasva:n manave: pra:ha
manur ikshvakave:: bravi:th || 1

e:vam parampara: pra:ptham
imam ra:jarshayo: viduhu |
sa ka:le:ne:ha mahatha:
yo:go: nashtah paranthapa! || 2

sa e:va:yam maya: the::dya
yogah pro:kthah pura:thanaha |
bhaktho:si me: sakha: che:thi
rahasyam hye:thad uththamam || 3

arjuna uva:cha
avaram bhavatho: janma
param janma vivasvathaha |
kattham e:thad vija:ni:ya:m
thvam a:dow pro:kthavan ithi || 4

sri: bhagava:n uva:cha
bahu:ni me: vyathi:tha:ni
janma:ni thava cha:rjuna ! |
tha:nyaham ve:da sarva:ni
na thvam ve:tthha paramthapa! || 5

ajo::pi sannavyaya:thma:
bhu:tha:na:m i:svaro::pisan |
prakruthim sva:m adhishtta:ya
sambhava:my a:thma ma:yaya: || 6

yada: yada: hi dharmasya
gla:nir bhavathi bha:ratha! |
abhyuttha:nam adharmasya
thada:thma:nam sruja:myaham || 7

parithra:na:ya sa:dhu:na:m
vina:sa:ya cha dushkrutha:m |
dharma samsthapana:rttha:ya
sambhava:mi yuge yuge || 8

janma karma cha me: divyam
e:vam yo: ve:ththi thathvathaha |
thyakthva: de:ham punarjanma
naithi ma:m e:thi so::rjuna! || 9

vi:tha ra:ga bha:yakro:dha:ha
manmaya: ma:m upa:sritha:ha |
bahavo: jna:na thapasa:
pu:tha:ha madbha:vam a:gatha:ha || 10

ye: yattha: ma:m prapadyanthe:
tha:m sthatthaiva bhaja:my aham |
mama varthma: nuvarthanthe:
manushya:h pa:rttha! sarvasaha || 11

ka:nkshanthah karmana:m siddhim
yajantha iha de:vatha:ha |
kshipram hi ma:nushe: lo:ke:
siddhir bhavathi karmaja: || 12

cha:thur varnyam maya: srushtam
guna karma vibha:gasaha|
thasya kartha:ram api ma:m
viddhyakartha:ram avyayam || 13

na ma:m karma:ni limpanthi
na me: karmaphale: spruha: |
ithi ma:m yo:bhija:na:thi
karmabhir na sa baddhyathe: || 14

e:vam jna:thva: krutham karma
pu:rvair api mumukshubhihi |
kuru karmaiva thasmath thvam
pu:rvaih pu:rvatharam krutham || 15

kim karma kim akarme:thi
kavayo::py athra mo:hitha:ha |
thath the: karma pravakshya:mi
yad jna:thva: mo:kshyase::subha:th || 16

karmano: hyapi bo:ddhavyam
bo:ddhavyam cha vikarmanaha |
akarmanas cha bo:ddhavyam
gahana: karmano: gathihi || 17

karmany akarma yah pasye:th
akarmani cha karma yaha |
sa buddhima:n manushye:shu
sa yukthah kruthsna karmakruth || 18

yasya sarve: sama:rambha:ha
ka:masankalpa varjitha:ha |
jna:na:gni dagdha karma:nam
tham a:huhu panditham budha:ha || 19

thyakthva: karma phala:sangam
nithyathruptho nira:srayaha |
karmany abhi pravruththo:pi
naiva kimchith karo:thi saha || 20

nira:si:r yatha chiththa:thma:
thyaktha sarva parigrahaha |
sa:ri:ram ke:valam karma
kurvann a:pno:thi kilbisham || 21

yadruchha: la:bha santhushto:
dvandva:thi:tho: vimathsaraha |
samas siddha:va siddhow cha
kruthva::pi na nibaddhyathe: || 22

gathasangasya mukthasya
jna:na:vastthitha che:thasa ha |
yajna: ya:charathah karma
samagram pravili:yathe: || 23

bramh:arpanam bramhahavihi
bramha:gnow bramhana: hutham |
bramhaiva the:na ganthavyam
bramha karma sama:dhina: || 24

daivam e:va:pare: yajnam
yo:ginah paryupa:sathe: |
bramha:gna: vapare: yajnam
yajne: naivo:pa juhvathi || 25

sro:thra:di:n indriya:ny anye:
samyam a:gnishu juhvathi |
sabda:di:n vishaya:n anye:
indriya:gnishu juhvathi || 26

sarva:ni:ndriya karma:ni
pra:na karma:ni cha:pare: |
a:thma samyama yo:ga:gnow
juhvathi jna:na di:pithe: || 27

dravya yajna:s thapo: yajna:ha
yo:gayajna:s thattha:pare: |
sva:dhya:ya jna:na yajna:s cha
yathayas samsritha vratha:ha || 28

apa:ne: juhvathi pra:nam
pra:ne:: pa:nam thattha::pare: |
pra:na: pa:na gathi:ruddhva:
pra:na:ya:ma para:yana:ha || 29

apare: niyatha:ha:ra:ha
pra:na:n pra:ne:shu juhvathi |
sarve::py e:the: yajnavido:
yajna kshapitha kalmasha:ha || 30

yajna sishta:mrutha bhujo:
ya:nthi bramha sana:thanam |
na:yam lo:ko::sthya yajnasya
kutho:nyah kurusaththama ! || 31

e:vam bahuvidha: yajna:ha
vithatha:h brahmano: mukhe: |
karmaja:n viddhi tha:n sarva:n
e:vam jna:thva: vimo:kshyase: || 32

sre:ya:n dravyamaya:d yajna:th
jna:na yajnah paranthapa! |
sarvam karma:khi:lam pa:rttha!
jna:ne: parisama:pyathe: || 33

thadviddhi pranipa:the:na
pariprasne:na se:vaya: |
upade:kshyanthi the: jna:nam
jna:ninas thaththvadarsinaha || 34

yath jna:thva na punarmo:ham
e:vam ya:syasi pa:ndava! |
ye:na bhu:tha:nyase:she:na
drakshyasy a:thman yattho: mayi || 35

api che:d asi pa:pe:bhyas
sarve:bhyaha pa:pakruththamaha |
sarvam jna:na plave:naiva
vrujinam santharishyasi || 36

yatthaidha:msi samiddho::gnihi
bhasmasa:th kuruthe::rjuna ! |
jna:na:gnis sarva karma:ni
bhasmasa:th kuruthe: thattha: || 37

nahi jna:ne:na sadrusam
pavithram iha vidyathe: |
thathsvayam yo:ga samsiddhaha
ka:le:na::thmani vindathi || 38

sraddha:va:n labhathe: yo:gam
thath paras samyathe:ndriyaha |
jna:nam labdhva: para:m sa:nthim
achire:n a:dhi gachhathi || 39

ajnascha: sraddha dha:nascha
samsaya:thma: vinasyathi |
na:yam lo:ko::sthi na paro:
na sukham samsaya:thmanaha || 40

yo:ga sannyastha karma:nam
jna:na sanchanna samsayam |
a:thmavantham na karma:ni
nibadhnanthi dhananjaya! || 41

thasma:d ajna:na sambhu:tham
hruthsttham jna:na:sin a::thmanaha |
chhithvainam samsayam yo:gam

******************
.
Chapter -5
karma sannya:sa yo:gaha

arjuna uva:cha
sannya:sam karmana:m krushna!
punaryo:gam cha samsasi |
yachhre:ya e:thayo:re:kam
thanme: bru:hi sunischitham || 1

sri:bhagava:n uva:cha
sannya:sah karma yo:gas cha
nissre:yasakara: vubhow |
thayo:sthu karmasannya:sa:th
karmayo:go: visishyathe: || 2

jne:yas sanithya sannya:si:
yo: na dveshti na ka:nkshathi |
nirdvandvo:hi maha:baho: sukham bandha:th pramuchyathe: || 3

sa:nkhya yo:gow prutthak ba:la:h
pravadanthi na panditha:ha |
e:kam apya:stthithas samyak
ubhayo:r vindathe: phalam || 4

yathsa:nkhyaih pra:pyathe: stthanam
thadyo:gairapi gamyathe: |
e:kam sa:nkhyam cha yo:gam cha
yah pasyathi sa pasyathi || 5

sannyasas thu maha:ba:ho:
duhkham a:pthumayo:gathaha |
yo:gayuktho: munir bramha
na chire:na:dhigachhathi || 6

yo:gayuktho: visuddha:thma:
vijitha:thma: jithe:ndriyaha |
sarvabhu:tha:thma bhu:tha:thma:
kurvannapi na lipyathe: || 7

naiva kinchith karo:mi:thi
yuktho: manye:tha thaththvavith |
pasyan srunvan sprusan jighran
asnan gachchan svapan svasan || 8

pralapan visrujan grunhan
unmishan nimishannapi |
indriya:n i:ndriya:rtthe:shu
varthantha ithi dha:rayan || 9

brahmanya:dha:ya karma:ni
sangam thyakthva: karo:thi yaha |
lipyathe: na sa pa:pe:na
padmapathram iva:mbhasa: || 10

ka:ye:na manasa: budhya:
ke:valair indriyair api |
yo:ginah karma kurvanthi
sangam thyakthva:::thma suddhaye: || 11

yukthah karmaphalam thyakthva:
sa:nthim a:pno:thi naishttiki:m |
ayukthah ka:maka:re:na
phale:saktho: nibadhyathe: || 12

sarvakarma:ni manasa:
sannyasya:sthe: sukham vasi: |
navadva:re: pure: de:hi:
naiva kurvan na ka:rayan || 13

na karthruthvam na karma:ni
lo:kasya srujathi prabhuhu |
na karma phala samyo:gam
svabha:vas thu pravarthathe: || 14

na: daththe: kasyachith pa:pam
na chaiva sukrutham vibhuhu |
ajna:ne:na:vrutham jna:nam
the:na muhyanthi janthavaha || 15

jna:ne:na thu thad ajna:nam
ye:sha:m na:sitham a:thmanaha |
the:sha:m a:dithyavath jna:nam
praka:sayathi thathparam || 16

thad buddhayas thada:thma:naha
thannishtas thath para:yana:ha |
gachhanthya punara:vruththim
jna:na nirdhu:tha kalmasha:ha || 17

vidya: vinaya sampanne:
brahmane: gavi hasthini |
suni chaiva svapa:ke: cha
panditha:s samadarsinaha || 18

ihaiva thair jithas sargo:
ye:sha:m sa:mye: stthitham manaha |
nirdo:sham hi samam bramha
thasma:th brahmani the: stthitha:ha || 19

na prahrushye:th priyam pra:pya
no: dvije:th pra:pya cha:priyam |
stthirabuddhir asammu:ddo:
brahmavith brahmani stthithaha || 20

ba:hya sparse:sh vasaktha:thma:
vindath ya:thmani yas sukham |
sa bramhayo:ga yuktha:thma:
sukham akshayam asnuthe: || 21

ye:hi samsparsaja:h bho:ga:ha
duhkhayo:naya e:va the: |
a:dyanthavanthah kaunthe:ya!
na the:shu ramathe: budhaha || 22

sakno:thi:haiva yas so:ddum
pra:k sari:ra vimo:kshana:th |
ka:makro:dho:dbhavam ve:gam
sa yukthas sa sukhi: naraha || 23

yo::nthas sukho::nthar a:ra:maha
thattha:nthar jy:othir e:va yaha |
sa yo:gi: brahma nirva:nam
brahmabhu:tho::dhi gachhathi || 24

labhanthe:brahma nirva:nam
rushayah kshi:na kalmashaha |
chhinnadvaidha: yatha:thma:naha
sarvabhu:tha hithe: ratha:ha || 25

ka:makro:dha viyuktha:na:m
yathi:na:m yathache:thasa:m |
abhitho: bramha nirva:nam
varthathe: vijitha:thmana:m || 26

sparsa:n kruthva: bahir ba:hya:n
chakshus chaiva:nthare: bhruvo:ho |
pra:na:pa:now samow kruthva:
na:sa:bhyanthara cha:rinow || 27

yathe:ndriya mano:buddhihi
munir mo:ksha para:yanaha |
vigathe:chha: bhayakro:dho:
yas sada: muktha e:va saha || 28

bho:ktha:ram yajna thapasa:m
sarvalo:ka mahe:svaram |
suhrudam sarvabhu:tha:na:m
jna:thva: mam san:thi mruchhathi || 29

**********
Chapter -6
a:thma samyama yo:gaha

sri: bhagava:n uva:cha
ana:srithah karmaphalam
ka:ryam karma karo:thi yaha |
sa sannya:si: cha yo:gi: cha
na niragnir na cha: kriyaha || 1

yam sannya:sam ithi pra:huhu
yo:gam tham viddhi pa:ndava! |
nah yasanyastha sankalpo:
yo:gi: bhavathi kaschana || 2

a:ruruksho:r mune:r yo:gam
karma ka:ranam uchyathe: |
yo:ga:ru:ddasya thasyaiva
samah ka:ranam uchyathe: || 3

yada: hi che:ndriya:rthe:shu
na karma svanushajjathe: |
sarva sankalpa sannya:si:
yo:ga:ru:ddas thado:chyathe: || 4

uddhare:d a:thman a::thma:nam
na:thma:nam avasa:daye:th |
a:thmaivah ya:thmano: bandhuhu
a:thmaiva ripur a:thmanaha || 5

bandhur a:thma:::thmanas thasya
ye:na::thma iva:thmana: jithaha |
ana:thmanas thu sathruthve:
varthe: tha:thma iva sathruvath || 6

jitha:thmanah prasa:nthasya
parama:thma: sama:hithaha |
si:tho:shna sukha duhkhe:shu
thattha: ma:na:va ma:nayo:ho || 7

jna:na vijna:na thruptha:thma:
ku:tasttho: vijithe:ndriyaha |
yuktha ithyuchyathe: yo:gi:
sama lo:shta:sma ka:nchanaha || 8

suhrun mithra:r yuda:si:na
madhyasttha dve:shya bandhushu |
sa:dhushvapi cha pa:pe:shu
sama buddhir visishyathe: || 9

yogi: yunji:tha sathatham
a:thma:nam rahasi stthithaha |
e:ka:ki: yathachittha:thma:
nira:si:r aparigrahaha || 10

suchau de:se: prathishtta:pya
stthiram a:sanam a:thmanaha |
na:thyuchhritham na:thi ni:cham
che:la:jina kuso:ththaram || 11

thathraika:gram manah kruthva
yatha chiththe:ndriya kriyaha |
upavis ya::sane: yunjya:th
yo:gam a:thma visuddhaye: || 12

samam ka:yasiro:gri:vam
dha:rayannachalam stthiram |
sampre:kshya na:sika:gram svam
disas cha:n avalo:kayan || 13

prasa:ntha:thma: vigathabhi:hi
brahmacha:ri vrathe: stthithaha |
manas samyamyam achchiththo:
yuktha a:si:tha mathparaha || 14

yunjanne:vam sada:::thma:nam
yo:gi: niyatha ma:nasaha |
sa:nthim nirva:na parama:m
mathsamsttha:m adhigachhathi || 15

na:th yasnathas thu yo:go::sthi
na chaika:ntha manasnathaha |
na cha:thi svapna si:lasya
ja:gratho: naivacha:rjuna ! || 16

yuktha:ha:ra viha:rasya
yuktha che:shtasya karmasu |
yuktha svapna:vabo:dha:sya
yo:go: bhavathi dukha ha: || 17

yada: viniyatham chiththam
a:thman ye:va:vathishtta the: |
nisspruhas sarvaka:me:bhyo:
yuktha ithyuchyathe: thada: || 18

yattha: di:po: niva:thasttho:
ne:ngathe: so:pama: smrutha: |
yo:gino: yathachiththasya
yunjatho: yo:gam a:thmanaha || 19

yathro:pa ramathe: chiththam
niruddham yo:ga se:vaya: |
yathra chaiva::thman a::thma:nam
pasyan na:thmani thushyathi || 20

sukham a:thyanthikam yaththath
buddhi gra:hyam athi:ndriyam |
ve:ththi yathra na chaiva:yam
stthithas chalathi thaththva thaha || 21

yam labdhva: cha: param la:bham
manyathe: na:dhikam thathaha |
yasmin stthitho: na duhkhe:na
guruna::pi vicha:lyathe: || 22

tham vidya:d duhkha samyo:ga
viyo:gam yo:ga samjnitham |
sa nichaye:na yo:kthavyo:
yo:go::nirvinna che:thasa: || 23

sankalpa prabhava:n ka:ma:n
thyakthva: sarva:n ase:shathaha |
manasai ve:ndriya gra:mam
viniyamya samantha thaha || 24

sanais sanair uparame:th
buddhya: dhruthi gruhi:thaya: |
a:thma samsttham manah kruthva:
na kinchid api chinthaye:th || 25

yatho: yatho: nissarathi
manas chanchalam astthiram |
thathas thatho: niyamyaithath
a:thmanye:va vasam naye:th || 26

prasa:ntha manasam hye:nam
yo:ginam sukham uththamam |
upaithi sa:ntha rajasam
brahma bhu:tham akalmasham || 27

e:vam yunjan sada::thma:nam
yo:gi: vigatha kalmashaha |
sukhe:na bramha samsparsam
athyantham sukham asnuthe: || 28

sarvabhu:thasttham a:thma:nam
sarvabhu:tha:ni cha:thmani |
i:kshathe: yoga yuktha:thma:
sarvathra samadarsanaha || 29

yo: ma:m pasyathi sarvathra
sarvam cha mayi pasyathi |
thasya:ham na pranasya:mi
sa cha me: na pranasyathi || 30

sarva bhu:tha stthitham yo: ma:m
bhajath ye:kathvam a:stthithaha |
sarvattha: varthama:no:: pi
sa yo:gi: mayi varthathe: || 31

a:thmaupamye:na sarvathra
samam pasyathi yo:rjuna! |
sukham va: yadi va: duhkham
sa yo:gi: paramo: mathaha || 32

arjuna uva:cha
yo:: yam yo:gas thvaya: pro:kthaha
sa:mye:na madhu su:dana! |
e:thas ya:ham na pasya:mi
chanchala thva:th stthithim stthira:m || 33

chanchalam hi manah krushna!
prama:dhi balavad druddam |
thasya:ham nigraham manye:
va:yo:riva sudushkaram || 34

sri: bhagava:n uva:cha
asamsayam maha:ba:ho:!
mano: durnigraham chalam |
abhya:se:na thu kaunthe:ya!
vaira:gye:na cha gruhyathe: || 35

asamyath a:thmana: yo:go:
dushpra:pa ithi me: mathihi |
vasya:thmana: thu yathatha:
sakyo:: va:pthum upa:yathaha || 36

arjuna uva:cha
ayathi sraddhayo: pe:tho:
yo:ga:ch chalitha ma:nasaha |
apra:pya yo:ga samsiddhim
k:am gathim krushna! gachhathi || 37

kachchin no:bhaya vibhrashtaha
chhinna:bhram iva nasyathi |
aprathistto: maha:ba:ho:!
vimu:ddo: bramhanah patthi || 38

e:tham me: samsayam krushna!
chhe:ththum arhas yase:shathaha |
thvadanyas samsaya sya:sya
chheththa: nah yupapadyathe: || 39

sri: bhagava:n uva:cha
pa:rttha naive:ha na::muthra
vina:sas thasya vidyathe: |
na hi kalyanakruth kaschith
durgathim tha:tha! gachhathi || 40

pra:pya punya krutha:m lo:ka:n
ushithva: sa:svathi:s sama:ha |
suchi:na:m sri:matha:m ge:he:
yo:ga bhrashto:: bhija:yathe: || 41

atthava: yo:gina:m e:va
kule: bhavathi dhi:matha:m |
e:thaddhi durlabhatharam
lo:ke: janma yadi:drusam || 42

thathra tham buddhi samyo:gam
labhathe: paurvadaihikam |
yathathe: cha thatho: bhu:yaha
samsiddhow kuru nandana! || 43

pu:rva:bhya:se:na the:naiva
hriyathe: hyavaso::pi saha |
jijna:sur api yo:gasya
sabda bramha:thi varthathe: || 44

prayathna:d yathama:nasthu
yo:gi: samsuddha kilbishaha |
ane:ka janma samsiddhaha
thatho: ya:thi para:m gathim || 45

thapasvibh yo::dhiko: yo:gi:
jna:nibhyo:: pi matho::dhikaha |
karmibhyas cha:dhiko: yo:gi:
thasmad yo:gi: bhava:rjuna! || 46

yo:gina:m api sarve:sha:m
madgathe: na:nthara:thmana: |
sraddha:va:n bhajathe: yo: ma:m
sa me: yukthathamo: mathaha || 47

*******

Chapter -7
jna:na vijna:na yo:gaha

sri: bhagava:n uva:cha
mayya: saktha mana:h pa:rttha!
yo:gam yunjan mada:srayaha|
asamsayam samagram ma:m
yattha: jna:syasi thachhrunu || 01

jna:nam the::ham savijna:nam
idam vakshyam yase:shathaha|
yath jna:thva: ne:ha bhu:yo::nyath
jna:thavyam avasishyathe: || 02

manushya:na:m sahasre:shu
kaschid yathathi siddhaye: |
yathatha:m api siddha:na:m
kaschin ma:m ve:ththi thathvathaha|| 03

bhu:mi ra:po::nalo: va:yuhu
kham mano: budhir e:va cha|
ahamka:ra ithi:yam me:
bhinna: prakruthir ashtadha:|| 04

apare:yam, ithasth wanya:m
prakruthim viddhi me: para:m|
ji:va bhu:tha:m maha:ba:ho!
yaye:dam dha:ryathe: jagath|| 05

e:thadyo:ni:ni bhu:tha:ni
sarva:ni:th yupadha:raya|
aham kruthsnasya jagathaha
prabhavah pralayas thattha:|| 06

maththah paratharam na:nyath
kimchid asthi dhananjaya!|
mayi sarvam idam pro:tham
su:thre: manigana: iva || 07
raso::ham apsu kounthe:ya !
prabha::smi sasi su:ryayo:ho|
pranavas sarva ve:de:shu
sabdah khe: pourusham nrushu || 08

punyo: gandhah prutthivya:m cha
the:jas cha:smi vibha:vasow |
ji:vanam sarva bhu:the:shu
thapascha:smi thapasvishu|| 09

bi:jam ma:m sarva bhu:tha:na:m
viddhi pa:rttha! sana:thanam|
buddhir buddhi matha:m asmi
the:jas the:jasvina:m aham|| 10

balam balavatha:m cha:ham
ka:ma ra:ga vivarjitham |
dharma: viruddho:bhu:the:shu
kamo::smi bharatharshabha !|| 11

ye:chaiva sa:thvika: bha:va:ha
ra:jasa:s tha:masa:s cha ye:|
maththa e:ve:thi tha:n viddhi
na thvaham the:shu the: mayi|| 12

thribhir guna mayair bha:vaih
e:bhis sarvam idam jagath |
mohitham na:bhi ja:na:thi
ma:me:bhyah param avyayam|| 13

daivi: hye:sha gunamayi:
mama ma:ya: durathyaya:|
ma:me:va ye:prapadyanthe:
ma:ya:m e:tha:m tharanthi the:|| 14

nama:m dushkruthino: mu:dda:h
prapadyanthe: nara:dhama:ha |
ma:ya ya:pahutha jna:na:ha
a:suram bha:vam a:sritha:ha|| 15

chathurvidha: bhajanthe: ma:m
jana:ha suskruthino::rjuna ! |
a:rtho: jijna:sur arttha:rtthi:
jna:ne: cha bharatharshabha || 16

the:sha:m jna:ni: nithyayukthaha
e:kabhakthir visishyathe: |
priyo:hi jnanino: thyardham
aham sa cha mama priyaha|| 17

uda:ra:s sarva e:vaithe:
jna:ni:th va:thma iva me: matham|
astthithas sahi yuktha:thma:
mame:va:n uthama:m gathim || 18

bahu:na:m janmana:m anthe:
jna:nava:n ma:m prapadyathe: |
va:sude:vas sarvam ithi
sa maha:thma: sudurlabhaha || 19

ka:mai sthai sthair hrutha jna:na:ha
prapadyanthe::nya de:vatha:ha |
tham tham niyamam a:sthha:ya
prakruthya: niyatha:s svaya: || 20

yo: yo: ya:m ya:m thanum bhakthaha
sraddhaya::rchithum ichchathi|
thasya thasya:chala:m sraddha:m
tha:m e:va vidadha:myaham || 21

sa thaya: sraddhaya: yukthaha
thasya:ra:dhanami:hathe: |
labhathe: cha thathah ka:ma:n
mayaiva vihitha:n hi tha:n || 22

anthavaththu phalam the:sha:m
thad bhavathalpa me:dhasa:m |
de:va:n de:vayajo: ya:nthi
madbhaktha: ya:nthi ma:m api || 23

avyaktham vyakthim a:pannam
manyanthe: ma: m abuddhayaha|
param bha:vam aja:nantho:
mama:: vyayam anuththamam|| 24

na::ham praka:sas sarvasya
yo:gama:ya: sama:vruthaha|
mu:ddo::yam na::bhi ja:na:thi
lo:ko: ma:majam avyayam|| 25

ve:da::ham samathi:tha:ni
varthama:na:ni cha:rjuna! |
bhavishya:ni cha bhu:tha:ni
ma:m thu ve:da na kaschana || 26

ichha: dve:sha samutthe:na
dvandva mo:he:na bharatha!|
sarvabhu:tha:ni sammo:ham
sarge: ya:nthi paranthapa!|| 27

e:sha:m thvanthagatham pa:pam
jana:na:m punya karmana:m
the: dvandva mo:ha nirmuktha:
bhajanthe: ma:m druddavratha:ha || 28

jara: marana mo:ksha:ya
ma:m a:srithya yathanthi ye: |
the: bramha thadviduhu kruthsnam
adh:ya:thmam karma cha:khilam|| 29

sa:dhi bhu:tha:dhi daivam ma:m
sa:dhi yajnam cha ye: viduhu |
praya:naka:le::pi cha ma:m
the: vidur yuktha che:thasaha|| 30

********

Chapter -8
akshara para bramha yo:gaha

arjuna uva:cha
kim thath brahma? kim adhya:thmam?
kim karma? purusho:ththama!|
adhibhu:tham cha kim pro:ktham?
adhi daivam kim uchyathe:?|| 1

adhiyajnah kattham ko::thra
de:he::smin madhu su:dana ! |
praya:na ka:le: cha kattham
jne:yo::si niyath a:thmabhihi || 2

sri: bhagava:n uva:cha
aksharam bramha paramam
swabha:vo::dhya:thmam uchyathe: |
bhu:tha bha:vo:dbhava karo:
visargah karma samjnithaha || 3

adhi bhu:tham ksharo: bha:vah
purushas cha:dhi daivatham |
adhi yajno:: ham e:va::thra
de:he: de:ha bhrutha:m vara || 4

antha ka:le:cha ma:me:va
smaran mukthva: kale:baram |
yah praya:thi sa madbha:vam
ya:thi na:sth yathra samsayaha || 5

yam yam va::pi smaran bha:vam
thyaja thyanthe: kale:baram |
tham thame: vaithi kounthe:ya!
sada: thad bha:va bha:vithaha || 6

thasma:th sarve:shu ka:le:shu
ma:m anusmara yuddhya cha ! |
mayyarpitha mano: buddhihi
ma:me: vaishyas yasamsayaha|| 7

abhya:sa yo:ga yukthe:na
che:thasa: na:nya ga:mina:
paramam purusham divyam
ya:thi parttha: nuchinthayan|| 8

kavim pura:nam anusa:sitha:ram
ano:rani:ya:msam anusmare:dyaha |
sarvasya dha:tha:ram achinthya ru:pam
adithya varnam thamasah parastha:th || 9

praya:na ka:le: manasa::chale:na
bhakthya: yuktho: yo:ga bale:na chaiva
bhruvo:r madhye: pra:nam a:ve:sya samyak
sa tham param purusham upaithi divyam || 10

yadaksharam ve:davido: vadanthi
visanthi yadyathayo: vi:tha ra:ga:ha |
yad ichhantho: bramhacharyam charanthi
thath the: padam samgrahe:na pravakshye: || 11

sarva dwara:ni samyamya
mono: hrudi nirudhya cha |
mu:rdhnya:dha: ya:thmanah pra:nam
a:sthhitho: yo:ga dha:rana:m || 12

o:m ithye:kasharam bramha
vya:haran ma:m anusmaran |
yah praya:thi thyajan de:ham
saya:thi parama:m gathim || 13

ananya che:tha:s sathatham
yo: ma:m smarathi nithyasaha |
thasya:ham sulabhah pa:rttha !
nithya yukthasya yo:ginaha || 14

ma:m upe:thya punarjanma
duhkha:layam asa:svatham |
na:pnuvanthi maha:th ma:naha
sam siddhim parama:m gatha:ha || 15

a:bramha bhuvan:al lo:ka:ha
punar a:varthino::rjuna! |
ma:m upe:thya thu kounthe:ya !
punarjanma na vidyathe: || 16

sahasra yuga paryantham
aharyad bramhano: viduhu |
ra:thrim yuga sahasra:ntha:m
the::ho: ra:thra vido: jana:ha || 17

avyaktha:d vyakthayas sarva:h
prabhavanthyaha ra:game: |
rathrya:game: prali:yanthe:
thathraiva:vyaktha samjnake: || 18

bhu:tha gra:mas sa e:va::yam
bhu:thva: bhu:thva: prali:yathe:|
ra:thrya:game:: vasah pa:rttha!
prabhavath yaha ra:game: || 19

paras thasma:ththu bha:vo:: nyo:
vyaktho::vyaktha:th sana:thanaha |
yas sa sarve:shu bhu:the:shu
nasyathsu na vinasyathi || 20

avyaktho::kshara ithyukthaha
tham a:huhu parama:m gathim |
yam pra:pya na nivarthanthe:
thaddha:ma paramam mama || 21

purushas sa parah pa:rttha!
bhakthya: labhyasthvan anyaya: |
yasya:nthasttha:ni bhu:tha:ni
ye:na sarvam idam thatham || 22

yathra ka:le:thvana: vrutthim
a:vrutthim chaiva yo:ginaha |
praya:tha: ya:nthi tham ka:lam
vakshya:mi bharatharshabha! || 23

agnir jyo:thir ahas suklaha
shan ma:sa: uththara:yanam |
thathra praya:tha: gachhanthi
bramha bramhavido: jana:ha || 24

dhu:mo:rathris thattha: krishnaha
shanma:sa: dakshina:yanam |
thathra cha:ndra ma:sam jyo:thihi
yogi: pra:pya nivarthathe: || 25

sukla krishne: gathi:h ye:the:
jagathas sasvathe: mathe: |
e:kaya: ya:thyana:vrutthim
anyaya::: varthathe: punaha || 26

naithe: sruthi: parttha ! ja:nan
yo:gi: muhyathi kaschana |
thasma:th sarve:shu ka:le:shu
yo:ga yoktho: bhava:rjuna! || 27

ve:de:shu yajne:shu thapas su chaiva
da:ne:shu yath punya phalam pradishtam |
athye:thi thath sarvam idam vidithva:
yogi: param sttha:nam upaithi cha:dyam || 28

**********

Chapter -9
Ra:ja vidya: ra:guhya yo:gaha

sri: bhagva:n uva:cha

idam thu the: guhya thamam
pravaksha:m yanasu:yave: |
jna:nam vijna:na sahitham
yad jna:thava: mokshase::subha:th || 1

ra:ja vidya: ra:ja guhyam
pavithram idam uththamam |
prathyaksha: vagamam dharmayam
susukham karthum avyayam || 2

a:sraddha dha:na:h purusha:ha
dharmasya: sya paramthapa ! |
apra:pya ma:m nivarthanthe:
mruthyu samsa:ra varthmani || 3

maya: thatham idam sarvam
jagad avyaktha mu:rthina: |
mathsttha:ni sarva bhu:tha:ni
na cha:ham the:shv avastthithaha || 4

na cha mathsttha:ni bhu:tha:ni
pasya me: yo:gam aisvaram |
bhu:thabhrun na cha bhuthasttho:
mama:thma: bhu:tha bha:vanaha || 5

yattha:ka:sa stthitho: nithyam
va:yus sarvathrago: maha:n |
thattha: sarva:ni bhutha:ni
math sttha:ni: th yupa dha:raya || 6

sarva bhu:tha:ni kaunthe:ya !
prakruthim ya:nthi ma:mika:m |
kalpakshaye: punas tha:ni
kalpa:dow visruja:m yaham || 7

prakruthim sva:m avastabhya
visruja:mi punah punaha |
bhu:tha gra:mam imam kruthsnam
avasam prakurthe:r vasa:th || 8

na cha ma:m tha:ni karma:ni
nibadhnanthi dhanamjaya |
uda:si:navad a:si:nam
asaktham the:shu karmasu || 9

maya::dhyakshe:na prakruthihi
su:yathe sa chara:charam |
he:thuna::ne:na kaunthe:ya
jagaddhi parivarthathe: || 10

avaja:nanthi ma:m mu:dda:ha
ma:nushi:m thanum a:sritham |
param bha:vam aja:nantho:
mama bhu:tha mahesvaram || 11

mogha:sa: mo:ghakarma:no:
mo:gha jna:na: viche:thasaha |
ra:kshasi:m a:suri:m chaiva
prakruthim mohini:m sritha:ha || 12

maha:thma:nas thu ma:m pa:rttha !
daivi:m prakruthim a:sritha:ha |
bhaja:nth yananya manaso:
jna:thva: bhu:tha:dim avyayam || 13

sathatham ki:rthayantho: ma:m
yathanthas cha drudda vratha:ha |
namasyanthas cha ma:m bhakthya:
nithya yuktha: upa:sathe: || 14

jna:nayajne:na cha:pyanye:
yajantho: ma:m upa:sathe: |
e:kathve:na prutthakthve:na
bahuttha: visvatho:mukham || 15

aham krathur aham yajnaha
svadha:ham aham owshadham |
manthro:ham ahame:va:jyam
aham agnir aham hutham || 16

pitha::ham asya jagatho:
ma:tha: dhatha: pitha:mahaha |
ve:dyam pavithram omka:raha
ruk sa:ma yajur e:va cha || 17

gathir bhartha: prabhus sa:kshi:
niva:sas saranam suhruth|
prabhavah pralaya sttha:nam
nidha:nam bi:jam avyayam || 18

thapa:m yaham aham varsham
nigrunha:m yuthsruja:mi cha |
amrutham chaiva mruthyus cha
sadasachcha:ham arjuna || 19

thraividya: ma:m so:mapa:h pu:thapa:pa:ha
yajnair ishtva: svargathim pra:rtthayanthe: |
the: punyam a:sa:dya sure:ndra lo:kam
asnanthi divyan divi de:vabho:ga:n || 20

the: tham bhukthva: svargalo:kam visa:lam
khsi:ne: punye: marthyalo:kam visanthi |
evam thrayi: dharmam anuprapanna:ha
gatha: gatham ka:maka:ma: labhanthe: || 21

ana:nya:s chinthayantho: ma:m
ye: jana:h paryupa:sathe: |
thesha:m nithya:bhiyuktha:na:m
yo:ga kshe:mam vaha:m yaham || 22

ye:th vanya devatha: bhaktha:ha
yajanthe: sraddhaya::nvitha:ha |
the::pi ma:m e:va kownthe:ya !
yajanth yavidhipu:rvakam || 23

aham hi sarva yajna:na:m
bhoktha: cha prabhur e:va cha |
na thu ma:m abhija:nanthi
thathve:na: thaschyavanthi the: || 24

ya:nthi de:vavratha: de:va:n
pitru:n ya:nthi pithru vratha:ha |
bhu:tha:ni ya:nthi bhu:the:jya:ha
ya:nthimad ya:jino::pi ma:m || 25

pathram pushpam phalam tho:yam
yo: me: bhakthya: prayacchathi |
thad aham bhakth yupahrutham
asna:mi prayatha:thmanaha || 26

yath karo:shi yad asna:si
yaj juho:si dada:si yath |
yath thapasyasi kaunthe:ya !
thath kurushva madarpanam || 27

subha:subha phalair e:vam
mo:kshyase: karmabandhanaihi |
sannya:sa yo:ga yuktha:thma:
vimuktho: ma:m upaishyasi || 28

samo:: ham sarvabhu:the:shu
na me: dve:shyo:sthi na priyaha |
ye: bhajanthi thu ma:m bhakthya:
mayi the: the:su cha:p yaham || 29

api che:th sudura:cha:ro:
bhajathe: ma:m ananyabha:k |
sa:dhur e:va sa manthavayaha
samyag vyavasitho: hi saha || 30

kshipram bhavathi dharma:thma:
sasvachha:nthim nigachhathi |
kaunthe:ya prathija:ni:hi
na me: bhakthah pranasyathi || 31

ma:m hi pa:rttha vyapa:srithya
ye::pi syuh pa:payo:nayaha |
sthriyo: vaisya:s thattha: su:dra:ha
the::pi ya:nthi para:m gathim || 32

kim punar bra:hmana:h punya:ha
bhaktha: ra:jarshayas thattha:|
anithyam asukham lo:kam
imam pra:pya bhajasva ma:m || 33

manmana: bhava madbhaktho:
madya:ji: ma:m namaskuru |
ma:me: vaishyasi yukthvai vam
a:thma:nam mathpara:yanaha || 34

**********

Chapter -10
vibhu:thi visthara yo:gaha

sri: bhagava:n uva:cha
bhu:ya e:va maha:ba:ho:
srunu me: paramam vachaha |
yath the::ham pri:yama:na:ya
vakshaya:mi hitha ka:myaya: || 1

na me: vidus suragana:ha
prabhavam na maharshayaha |
aham a:dirhi de:va:na:m
maharshi:na:m cha sarvasaha || 2

yo:ma:m ajam ana:dim cha
ve:ththi lo:ka mahe:svaram |
asammu:ddas sa marthye:shu
sarvapa:paih pramuchyathe: || 3

buddir jna:nam asammo:haha
kshama: sathyam damas samaha |
sukham duhkham bhavo:: bha:vo:
bhayam cha:bhayam e:vacha || 4

ahimsa: samatha: thustthis
thapo: da:nam, yaso::yasaha |
bhavanthi bha:va: bhu:tha:na:m
maththa e:va prutthag vidha:ha || 5
maharshayas saptha pu:rve:
chathva:ro: manavas thattha: |
madbha:va: ma:nasa: ja:thaha
ye:sha:m lo:ka ima:h praja:ha || 6

ye:tha:m vibhu:thim yo:gam cha
mama yo: ve:ththi thathvathaha |
so::vikampe:na yo:ge:na
yu:jyathe: na:thra samsayaha || 7

aham sarvasya prabhavo:
maththas sarvam pravarthathe: |
ithi mathva: bhajanthe: ma:m
budha: bha:va samanvitha:ha || 8

mach chiththa:h madgatha pra:na:ha
bo:dhayanthah parasparam |
katthayanthas cha ma:m nithyam
thushyanthi cha ramanthi cha || 9

the:sha:m sathatha yuktha:na:m
bhajatha:m pri:thi pu:rvakam |
dada:mi buddhiyo:gam tham
ye:na ma:m upaya:nthi the: || 10

the:sha:m e:va:nukampa:rttham
aham ajna:najam thamaha |
na:saya:m ya:thma bha:vasttho:
jna:na di:pe:na bha:svatha: || 11

arjuna uva:cha
param bramha param dha:ma
pavithram param bhava:n |
purusham sa:svatham divyam
a:di:de:vam ajam vibhum || 12

a:husthva:mrushayas sarve:
de:varshir na:radas thattha: |
asitho: de:valo: vya:saha
svayam chaiva bravi:shi me: || 13

sarvam e:thad rutham manye:
yanma:m vadasi ke:sava |
na hi the: bhagavan vyakthim
vidur de:va:na da:nava:ha || 14

svayam e:va:thman a:thma:nam
ve:thttha thvam purusho:ththma |
bhu:thabha:vana bhu:the:sa
de:va de:va jagath pathe: || 15

vakthum arhas yase:she:na
divya:hya:thma vibhu:thayaha ||
ya:bhir vibhu:thibhir lo:ka:n
ima:m sthvam vya:pya thishtasi || 16

kattham vidya:m aham yo:gi:
thva:m sada: parichinthayan |
ke:shu ke:shu cha bha:ve:shu
chinthyo::si bhagava:n maya: || 17

visthare:na a:thmano: yo:gam
vibhu:thim cha jana:rdana |
bhu:yah katthaya thrupthirhi
srunvatho: na:sthi me::mrutham || 18

sri: bhagava:n uva:cha
hantha ! the: kattha ishya:mi
vibhu:thi:r a:thmanas subha:ha |
pra:dha:nyathah kurusre:shtta !
na:sthyantho: vistharasya me: || 19

aham a:thma: guda:ke:sa
sarvabhu:tha:saya stthithaha |
aham a:discha madhyam cha
bhu:tha:na:m antha ye:va cha || 20

a:dithya:na:m aham vishnuhu
jyo:thisha:m ravir amsuma:n |
mari:chir marutha:m asmi
nakshathra:na:m aham sasi: || 21

ve:da:na:m sa:mave:do:smi
de:va:na:m asmi va:savaha |
indriya:na:m manas cha:smi
bhu:tha:na:m asmi che:thana: || 22

rudra:na:m sankaras cha:smi
viththe:so: yaksha rakshasa:m |
vasu:na:m pavakas cha:smi
me:rus sikharina:m aham || 23

puro:dasa:m cha mukhyam ma:m
viddhi pa:rttha ! bruhaspathim |
se:na:ni:na:m aham skandas
sarasa:m asmi sa:garaha || 24

maharshi:na:m bhrugur aham
gira:m asmye:kam aksharam |
yajna:na:m japayajno::smi !
sttha:vara:na:m hima:layaha || 25

asvathtthah sarva vruksha:na:m
de:varshi:na:m cha na:radaha |
gandharva:na:m chithra ratthaha
siddha:na:m kapilo: munihi || 26

uchchais sravasam asva:na:m
viddhi ma:m amrutho:dbhavam |
aira:vatham gaje:ndra:na:m
nara:na:m cha nara:dhipam || 27

a:yudha:na:m aham vajram
dhe:nu:na:m asmi ka:madhuk |
prajanas cha:smi kandarpaha
sarpa:na:m asmi va:sukihi || 28

ananthas cha:smi na:ga:na:m
varuno: ya:dasa:m aham |
pithru:na:m aryama: cha:smi
yamas samyamatha:m aham || 29

prahla:das cha:smi daithya:na:m
ka:lah kalayatha:m aham |
mruga:na:m cha mruge:ndro::ham
vainathe:yas cha pakshina:m || 30

pavanah pavatha:m asmi
ra:mas sasthra bhrutha:m aham |
jhasha:na:m makaras cha:smi
sro:thasa:m asmi ja:hnavi: || 31

sarga:na:m a:dir anthas cha
madhyam chaiva:ham arjuna ! |
adhya:thma vidya vidya:na:m
va:dah pravadatha:m aham || 32

akshara:na:m aka:ro::smi
dvandvas sa:ma:sikasya cha |
ahame:va::kshayah ka:laha
dha:tha::ham visvatho:mukhaha || 33

mruthyus sarvaharas cha:ham
udbhavas cha bhavishyatha:m |
kir:this sri:rva:kcha na:ri:na:m
smruthir me:dha: dhruthih kshama: || 34

bruhath sa:ma thattha: sa:mna:m
ga:yathri: chhandasa:m aham |
ma:sa:na:m ma:rgasi:rsho::ham
ruthu:na:m kusuma:karaha || 35

dhyu:tham chhalayatha:m asmi
the:jas the:jasvina:m aham |
jayo::smi vyavasa:yo::smi
sathvam saththvatha:m aham || 36

vrushni:na:m va:sude:vo::smi
pa:ndava:na:m dhanamjayaha |
muni:na:m apyaham vya:saha
kavi:na:musana: kavihi || 37

dando: damayatha:m asmi
ni:thir asmi jigi:shatha:m |
mounam chaiva:smi guhya:na:m
jna:nam jna:navatha:m aham || 38

yachha:pi sarvabhu:tha:na:m
bi:jam thadaham arjuna |
na thadasthi vina: yath sya:th
maya: bhu:tham chara:charam || 39

na:ntho::sthi mama divya:na:m
vibhu:thi:na:m paranthapa |
ye:sha thu:dde:sathah pro:kthaha
vibhu:the:r vistharo: maya: || 40

yadyad vibhu:thimath sathvam
sri:madu:rjitham e:va va: |
thath thade:va:vagachha thvam
mama the:jo::msa sambhavam || 41

atthava: bahunaithe:na
kim jna:ne:na thava::rjuna |
vishtabhya:ham idam kruthsnam
ye:ka:mse:na sthitho: jagath. || 42

**********

Chapter -11
visvaru:pa darsana yo:gaha

arjuna uva:cha
madanugraha:ya paramam
guhyam adhya:thma samjnitham |
yathva yo:ktham vachasthe:na
mo:ho:yam vigatho: mama || 01

bhava:pyayou hi bhu:tha:na:m
sruthou visthara so: maya: |
thvaththah kamalapathra:ksha
ma:ha:thmya mapi cha:vyayam || 02

ye:va me:thad yattha::thttha thvam
a:thma:nam parame:svara |
drashtum ichcha:mi the: ru:pam
aisvaram purusho:ththama || 03

manyase: yadi thachhakyam
maya drashtum ithi prabho: |
yo:ge:svara thatho: me: thvam
darsa ya:thma:nam avyayam || 04

pasaya me: pa:rdha!ru:pa:ni
sathaso::ttha sahasra saha|
na:na: vidha:ni divya:ni
na:na: varna:kruthi:ni cha || 05

pasya:dithya:n pasu:n rudra:n
asvinou maruthas thattha: |
bahu:n yadrushta pu:rva:ni
pasaya:scharya:ni bha:ratha! || 06

ihaikasttham jagath kruthsnam
pasya:dya sachara:charam |
mama de:he: guda:ke:sa !
yachcha:nyath drashtum ichchasi || 07

na thu ma:m sakshyase: drashtum
ane:naiva sva chakshusha: |
divyam dada:mi the: chakshuhu
pasaya me: yo:gam ai:svaram || 08

e:va mukthva: thatho: ra:jan
maha: yo:ge:svaro: harihi |
darsaya:ma:sa pa:rttha:ya
paramam ru:pam aisvaram || 09

ane:ka vakthranayanam
ane:ka:dbhutha darsanam |
ane:ka divya:bharanam
divya:ne:ko:d yatha:yudham || 10

divya ma:lya:mbaradharam
divya gandha:nule:panam |
sarva:scharya mayam de:vam
anantham visvatho: mukham || 11

divi su:rya sahasrasya
bhave:d yugapad uthtthitha: |
yadi bha:s sadrusi: sa: sya:d
bha:sas thasya mahathmanaha || 12

thathraikasttham jagath kruthsnam
pravibhakhtham ane:kattha:
apasyad de:vade:vasya
sari:re:pa:navas thada: || 13

thathas sa vismaya:vishto:
hrushata ro:ma: dhananjayaha |
pranamya sirasa: de:vam
krutha:njali rabha:shatha || 14

pasya:mi de:va:ms thava de:va de:he:
sarva:ms thattha: bhu:tha vise:sha sangha:n |
brahma:nam i:sam kamala:sanasttham
rushi:ms cha sarva:nuraga:ms cha divya:n || 15

ane:ka ba:hu:dara vakthra ne:thram
pasya:mi thva:m sarvatho::nantharu:pam |
na:ntham na madhyam na punas thava:dim
pasya:mi visve:svara ! visvaru:pa ! || 16

kiri:tinam gadinam chakrinam cha
the:jo:ra:sim sarvatho: di:pthimantham
pasya:mi thva:m durniri:ksham samantha:th
di:ptha:nala:rka dyuthim aprame:yam || 17

thvam aksharam paramam ve:dithavyam
thvam asya visvasya param nida:nam |
thvam avyayas sa:svatha dharmago:ptha:
sana:thanas thvam purusho: matho: me: || 18

ana:di madhaya:ntha manantha vi:ryam
ananthaba:hum sasisu:rya ne:thram |
pasya:mi thva:m di:ptha hutha:savakthram
svathe:jasa: visvam idam thapantham || 19

daya:va: prutthivyo:r idam antharam hi
vya:ptham thvayaike:na disascha sarva:ha |
drushtva::dbhutham ru:pa mugram thave:dam
lo:kathrayam pravyadhitham mahathman ! || 20

ami: hi thva: surasangha: visanthi
ke:chid bhi:tha:ha pranjalayo: grunanthi |
svasthi:th yukthva: maharshi siddhasangha:ha
sthuvanthi thva:m sthuthibhih pushkala:bhihi || 21

rudra:dithya: vasavo: ye: cha sa:dhya:ha
visve::svinow: maruthas cho:shmapa:scha |
gandharva yaksha: sura siddha samgha:ha
vi:kshanthe: thva:m vismitha:s chaiva sarve: || 22

ru:pam mahath the: bahuvakthra ne:thram
maha:ba:ho:! bahu ba:hu:ru pa:dam|
bahu:daram bahudamshtra: kara:lam
drustva: lo:ka:h pravyadhitha:s thattha::ham || 23

nabha sprusam di:ptham ane:ka varnam
vya:ththa:nanam di:ptha visa:lane:thram |
drushtva: hi thva:m pravyadhitha:nthar a:thma:
dhruthim na vinda:mi samam cha vishno: ! || 24

damshtra: kara:la:ni cha the: mukha:ni
drushtvai ka:la:nala sannibha:ni |
diso: na ja:ne: na labhe: cha sarma
prasi:da de:ve:sa ! jaganniva:sa ! || 25

ami: sarve: dhruthara:shtrasya puthra:s
sarvais sahai va:vanipa:la sanghai:hi |
bhi:shma dro:nas su:thaputhras thattha::sau
saha:s madi:yair api yo:dha mukhyaihi || 26

vakthrani the: thvarama:na: visanthi
damshtra: kara:la:ni bha:ya:naka:ni |
ke:chid vilagna: dasana:nthare:shu
sandrusyanthe: churnithair uththama:ngaihi || 27

yattha: nadi:na:m bahavo::mbu ve:ga:s
samudram e:va:bhi:mukha: dravanthi |
thattha: thava:mi: naralo:ka vi:ra:ha
visanthi vakthra:n yabhivijvalanthi || 28

yattha: pradi:ptham jvalanam pathanga:ha
visanthi na:sa:ya samruddha ve:ga:ha |
thatthaiva na:sa:ya visanthi lo:ka:ha
thava:pi vakthrani samruddha ve:ga:ha || 29

le:lihyase: grasama:nas sama:ntha:th
lo:ka:n samagra:n vadanair jvaladbhihi |
the:jo:bhir a:pu:rya jagath samagram
bha:sas thavo:gra:h prathapanthi vishno: ! || 30

a:khya:hi me: ko: bhava: nugra ru:po:
namo::sthu the: de:vavara! prasi:da |
vijna:thum ichcha:mi bhavanthama:dyam
na hi praja:na:mi thava pravrutthim || 31

sri bhagavan uva:cha

ka:lo::smi lo:ka kshaya kruth pravruddhaha
lo:ka:n sama:harthum iha pravruththaha |
ruthe:: pi thva: na bhavishyanthi sarve:
ye::vastthitha:h prathyani:ke:shu yo:dha:ha || 32

thasmaththvam uththishtta yaso: labhasva
jithva: sathru:n bhunkshva ra:jyam samruddham |
mayai vaithe: nihathah pu:rvame:va
nimiththa ma:thram bhava savyasa:chin ! || 33

dro:nam cha bhi:shmam cha jayadradham cha
karnam thattha::nya:napi yo:dha vi:ra:n |
maya: hatha:ms thvam jahi ma: vyadhishtta:ha
yuddhyasva je:tha:si rane: sapathna:n || 34

sanjaya uva:cha
e:thach chruthva: vachanam ke:savasya
krutha:njalir ve:pama:nah kiri:ti: |
namaskruthva: bhu:ya e:va:ha krushnam
sagadgadam bhi:thabhi:thah pranamya || 35

arjuna uva:cha
sttha:ne: hruhi:ke:sa! thava praki:rthya:
jagath prahrushyath yanurajyathe: cha |
raksha:msi bhi:tha:ni diso: dravanthi
sarve: namasyanthi cha siddha sangha:ha || 36

kasmachcha the: na name:ran maha:thman!
gari:yase: brahmano::pya:dikarthre: |
anantha! de:ve:sa ! jaganniva:sa !
thvam aksharam sadasath thathparam yath || 37

thvam adide:vah purushah pura:naha
thvamasya visvasya param nidha:nam |
ve:ththa::si ve:dyam cha param cha dha:ma
thvaya: thatham visvam anantha ru:pa! || 38

va:yu ryamo:: gnir varunas sasa:nkaha
praja:pathis thvam prapitha:mahas cha |
namo: namasthe:sthu sahasra kruthvaha
punascha bhu:yo::pi namo: namasthe: || 39

namah purasthad attha prushtathas the:
namo::sthu the: sarvatha e:va sarva! |
anantha vi:rya:mitha vikramas thvam
sarvam sama:pno:shi thatho::si sarvaha || 40

sakhe:thi mathva: prasabham yaduktham
he: krushna! he: ya:dava! he: sakhe:thi |
aja:natha: mahima:nam thave:mam
maya: prama:da:th pranaye:na va:pi || 41

yachcha:paha:sa:rtham asathkrutho::si
viha:ra sayya:sana bho:jane:shu |
e:ko::tthava:p yachyutha thathsamaksham
thath ksha:maye: thva:m aham aprame:yam || 42

pitha:si lo:kasya chara:charasya
thvamasya pu:jyascha gurur gari:ya:n |
na thvath samo::sthyabh yadhikah kutho::nyaha
lo:kathraye::pya prathima prabha:va ! || 43

thasmath pranamya pranidha:ya ka:yam
prasa:daye: thva:m aham i:sami:dyam |
pithe:va puthrasya sakhe:va sakhyuhu
priyah priya: ya:rhasi de:va! so:ddum || 44

adrushta pu:rvam hrushitho::smi drushtva:
bhaye:na cha pravyadhitham mano: me: |
thade:va me: darsaya de:va! ru:pam
prasi:da de:ve:sa ! jaganniva:sa ! || 45

kiri:tinam gadinam chakrahastham
ichcha:mi thva:m drashtum aham thatthaiva |
the:naiva ru:pe:na chathurbhuje:na
sahasra baho: ! bhava visva mu:rthe: ! || 46

sri bhagava:n uva:cha
maya: prasanne:na thava:rjune:dam
ru:pam param darsitham a:thmayo:ga:th |
the:jo:mayam visvam anantham a:dyam
yanme: thvadanye:na na drushtapu:rvam || 47

na ve:da yajna:dhyayanair na da:nair
na cha kriya:bhir na thapo:bhir ugraihi |
e:vam ru:pas sakya aham nrulo:ke:
drashtum thvad anye:na kurupravi:ra ! || 48

ma: the: vyattha: ma: cha vimu:dda bha:vo:
drushtva: ru:pam gho:ram i:drunjmam e:dam |
vyape:thabhi:hi pri:tha mana:h punasthvam
thade:va me: ru:pam idam prapasya || 49

sanjaya uva:cha
ithyarjunam va:sude:vas thattho:kthva:
svakam ru:pam darsaya:ma:sa bhu:yaha |
a:sva:saya:ma:sa cha bhi:tha me:nam
bhu:thva: punas saumyavapur maha:thma: || 50

arjuna uva:cha

drushtve:dam ma:nusham ru:pam
thava saumyam jana:rdana! |
ida:ni:m asmi samvruththas
sache:tha:h prakruthim gathaha || 51

sri: bhagava:n uva:cha

sudurdarsam idam ru:pam
drushtava:nasi yanmama |
de:va: apyasya ru:pasya
nithyam darsana ka:nkshinaha || 52

na:ham ve:dair na thapasa:
na da:ne:na na che:jyaya: |
sakya e:vam vidho: drashtum
drushta va:nasi ma:m yattha: || 53

bhakthya: thvananyaya: sakya
ahame:vamvidho::rjuna |
jna:thum drashtum cha thaththve:na
prave:stum cha paranthapa! || 54

mathkarma kruth math paramo:
madbhakthas sangavarjithaha |
nirvairas sarvabhu:the:shu
yassa ma:me:thi pa:ndava ! || 55

**********
Chapter -12
Bhakthi yo:gaha

arjuna uva:cha
e:vam sathathayuktha: ye:
bhaktha:s thva:m paryupa:sathe: |
ye: cha:pyaksharam avyaktham
the:sha:m ke: yo:ga viththama:ha || 1

mayya:ve:sya mano: ye: ma:m
nithyayuktha: upa:sathe: |
sraddhaya: parayo:pe:tha:s
the:me: yukthathama: matha:ha || 2

ye:th vaksharam anirde:syam
avyaktham paryupa:sathe: |
sarvathragam achinthyam cha
ku:tasttham achalam dhruvam || 3

sanniyam ye:ndriya gra:mam
sarvathra samabuddhayaha |
the: pra:pnuvanthi ma:m e:va
sarvabhu:thahithe: ratha:ha || 4

kleso::dhikatharas the:sha:m
avyaktha:saktha che:thasa:m |
avyaktha: hi gathir duhkham
de:havadbhir ava:pyathe: || 5

ye:thu sarva:ni karma:ni
mayi sannyasya mathpara:ha |
ananye:naiva yo:ge:na
ma:m dhya:yantha upa:sathe: || 6

the:sha:m aham samuddhartha:
mruthyusamsa:ra sa:gara:th |
bhava:mi na chira:th pa:rttha!
mayya:ve:sitha che:thasa:m || 7

mayye:va mana a:dhathsva
mayi buddhim nive:saya |
nivasishyasi mayye:va atha
u:rdhvam na samsayaha || 8

attha chiththam sama:dha:thum
na sakno:shi mayi stthiram |
abhya:sayo:ge:na thatho:
ma:m ichcha:pthum dhanamjaya || 9

abhya:se::p yasamarttho::si
mathkarmaparamo: bhava |
madardhamapi karma:ni
kurvan siddhim ava:psyasi || 10

atthaithada pyasaktho:si
karthum madyo:gam a:srithaha |
sarvakarmaphala thya:gam
thathah kuru yatha:thmava:n || 11

sre:yo: hi jna:nam abhyasa:th
jna:na:th dhya:nam visishyathe: |
dhya:na:th karma phala thyagaha
thya:ga:chcha:nthir anantharam || 12

adve:shta: sarvabhu:tha:na:m
maithrah karuna e:va cha |
nirmamo: nirahanka:raha
sama duhkha sukhah kshami: || 13

santhushtas sathatham yo:gi:
yatha:thma: drudda nischayaha |
mayyarpitha mano:buddhihi
yo: madbhakthas sa me: priyaha || 14

yasma:nno: dvijathe: lo:kaha
lo:ka:nno: dvijathe: cha yaha |
harsha:marsha bhayo:dve:gaihi
muktho: yas sa cha me: priyaha || 15

anape:kshas suchir dakshaha
uda:si:no: gathavyadhaha |
sarva::rambha parithya:gi:
yo: madbhakthas sa me: priyaha || 16

yo: na hrushyathi na dve:shti
na so:chathi na ka:nkshathi |
subha:subha parithya:gi:
bhakthima:n yas sa me: priyaha || 17

samas sathrow cha mithre: cha
thattha: ma:na:vama:nayo:ho |
si:tho:shna sukhaduhkhe:shu
samas sangavivarjithaha || 18

thulya ninda:sthuthir mauni:
santhushto: ye:na ke:nachith |
anike:thas stthiramathihi
bhakthima:n me: priyo: naraha || 19

ye: thu dharmya:mrutham idam
yattho:ktham paryupa:sathe: |
sraddhadha:na: mathparama:
bhaktha:sthe::thi:va me: priya:ha || 20

**************
Chapter -13
kshe:thra kshe:thrajna vibha:gayo:gaha

sri:bhagava:n uva:cha
idam sari:ram kaunthe:ya!
kshe:thram ithyabhidhi:yathe: |
e:thad yo: ve:ththi tham pra:huhu
kshethrajna ithi thadvidaha || 1

kshe:thrajnam cha:pi ma:m viddhi
sarvakshe:thre:shu bha:ratha! |
kshe:thra kshe:thrajnayo:r jna:nam
yaththad jna:nam matham mama || 2

thath kshe:thram yachcha ya:drukcha
yadvika:ri yathascha yath |
sa cha yo: yath prabha:vascha
thath sama:se:na me: srunu || 3

rushibhir bahudha: gi:tham
chhando:bhir vividhaih prutthak |
brahmasu:thra padaischaiva
he:thumadbhir vinischithaihi || 4

maha:bhu:tha:n yahanka:ro:
buddhir avyaktham e:va cha |
indriya:ni dasaikam cha
pancha che:ndriya go:chara:ha || 5

ichha: dve:shas sukham duhkham
sangha:thas che:thana: dhruthihi |
e:thath kshe:thram sama:se:na
sa vika:ra muda:hrutham || 6

ama:nithvam adambhithvam
ahimsa: ksha:nthir a:rjavam |
a:cha:ryo:pa:sanam saucham
stthairyam a:thma vinigrahaha || 7

indriya:rtthe:shu vaira:gyam
anahanka:ra e:vacha |
janma mruthyu jara:vya:dhi
duhkha do:shanudarsanam || 8

asakthir anabhishvangaha
puthra da:ra gruha:dishu |
nithyam cha samachiththathvam
ishtanishto:papaththishu || 9

mayi cha:nanya yo:ge:na
bhakthir avyabhicha:rini: |
viviktha de:sa se:vithvam
arathir janasamsadi || 10

adhya:thma jna:na nithyathvam
thaththvajna:na:rttha chinthanam |
e:thath jna:nam ithi pro:ktham
ajna:nam yadatho:: nyattha: || 11

jne:yam yaththath pravakshya:mi
yath jna:thva::mrutham asnuthe: |
ana:di mathparam bramha
na saththan na:sad uchyathe: || 12

sarvathah pa:nipa:dam thath
sarvatho::kshi siro: mukham |
sarvathah sruthimath loke:
sarvam a:vruthya thishttathi || 13

sarve:ndriya guna:bhasam
sarve:ndriya vivarjitham |
asaktham sarvabhruch chaiva
nirgunam guna bho:kthru cha || 14

bahir anthascha bhu:tha:na:m
acharam charame:va cha |
su:kshmathva:th thad avijne:yam
du:rasttham chanthike: cha thath || 15

avibhaktham cha bhu:the:shu
vibhaktham iva cha stthitham |
bhu:tha bharthru cha thad jne:yam
grasishnu prabhavishnu cha || 16

jyothisha:m api thajjyo:thihi
thamasah param uchyathe: |
jna:nam jne:yam jna:nagamyam
hrudi sarvasya vishttitham || 17

ithi kshe:thram thattha: jna:nam
jne:yam cho:ktham sama:sathaha |
madbhaktha e:thad vijna:ya
madbha:va: yo:papadyathe: || 18

prakruthim purusham chaiva
viddhyana:di: ubha:vapi |
vika:ra:m scha guna:mschaiva
viddhi prakruthi sambhava:n || 19

ka:rya karana karthruthve:
he:thuh prakruthir uchyathe: |
purushas sukha duhkha:na:m
bho:kthruthve: he:thur uchyathe: || 20

purushah prakruthisttho: hi
bhunkthe: prakruthija:n guna:n |
ka:ranam guna sango::sya
sadasad yo:ni janmasu || 21

upadrashta::n0umantha: cha
bhartha: bhoktha: mahe:svaraha |
parama:thme:thi cha:pyuktho:
de:he::smin purushah paraha || 22

ya e:nam ve:ththi purusham
prakruthim cha gunais saha |
sarvattha: varthama:no::pi
na sa bhu:yo::bhija:yathe: || 23

dhyane:n a:thmani pasyanthi
ke:chid a:thma:nam a:thmana: |
anye: sa:nkhye:na yo:ge:na
karmayo:ge:na cha:pare: || 24

anye:thve:vam aja:nanthaha
sruthva::nye:bhya upa:sathe: |
the::pi cha:thitharanthye:va
mruthyum sruthipara:yana:ha || 25

ya:vath sanja:yathe: kinchith
saththvam stha:vara jangamam |
kshe:thra kshe:thrajna samyo:ga:th
thadviddhi bharatharshabha || 26

samam sarve:shu bhu:the:shu
thishttantham parame:svaram |
vinasyath svavinasyantham
yah pasyathi sa pasyathi || 27

samam pasyan hi sarvathra
samava stthitham i:svaram |
na hinasth ya:thmana:thma:nam
thatho: ya:thi para:m gathim || 28

prakruthyaiva cha karma:ni
kriyama:na:ni sarvasaha |
yah pasyathi thattha::thma:nam
akartha:ram sa pasyathi || 29

yada: bhu:tha prutthag bha:vam
akasttham anupasyathi |
thatha e:va cha vistha:ram
bramha sampadyathe: thada: || 30

ana:dithva:n nirgunathva:th
parama:thma::yam avyayaha |
sari:rasttho:pi kownthe:ya
na karo:thi na lipyathe: || 31

yattha: sarvagatham saukshmya:th
a:ka:sam no:palipyathe: |
sarvathra:vastthitho: de:he:
thattha:::thma: no:palipyathe: || 32

yattha praka:sayath ye:kaha
kruthsnam lo:kamimam ravihi |
kshe:thram kshe:thri: thattha: kruthsnam
praka:sayathi bha:ratha! || 33

kshe:thra kshe:thrajnayo:r e:vam
antharam jna:na chakshusha: |
bhu:tha prakruthi mo:ksham cha
ye: vidur ya:nthi the: param || 34

**************

Chapter -14
Gunathraya vibha:ga yo:gaha

sri: bhagava:n uva:cha
param bhu:yah pravakshya:mi
jna:na:na:m jna:nam uththamam |
yad jna:thva: munayas sarve:
para:m siddhimitho: gatha:ha || 1

idam jna:nam upa:srithya
mama sa:dharmyam a:gatha:ha |
sarge::pi no:paja:yanthe:
pralaye: na vyadhanthi cha || 2

mama yo:nir mahad bramha
thasmin garbham dadha:myaham |
sambhavas sarvabhu:tha:na:m
thatho: bhavathi bha:ratha || 3

sarva yo:nishu kaunthe:ya!
mu:rthayas sambhavanthi ya:ha |
tha:sa:m bramha mahadyo:nihi
aham bi:japradah pitha: || 4

saththvam rajas thama ithi
guna:h prakruthi sambhava:ha |
nibadhnanthi maha:ba:ho:!
de:he: de:hinam avyayam || 5

thathra saththvam nirmalathva:th
praka:sakam ana:mayam |
sukha sange:na badhna:thi
jna:na sange:na cha:nagha! || 6

rajo: ra:ga:thmakam viddhi
thrushna: sanga samudbhavam |
thannibadhna:thi kaunthe:ya!
karma sange:na de:hinam || 7

thamasthvajna:najam viddhi
mo:hanam sarva de:hina:m |
prama:da:lasya nidra:bhihi
than nibadhna:thi bha:ratha! || 8

saththvam sukhe: samjayathi
rajah karmani bha:ratha! |
jna:nam a:vruthya thu thamaha
prama:de: sanjaya thyutha || 9

rajas thamas cha:bhibhu:ya
saththvam bhavathi bharatha |
rajas saththvam thamas chaiva
thamas saththvam rajas thattha: || 10

sarva dva:re:shu de:he::smin
praka:sa upaja:yathe: |
jna:nam yada: thada: vidya:th
vivruddham saththvam ithyutha || 11

lo:bhah pravruththir a:rambhaha
karmana:m asamas spruha: |
rajas ye:tha:ni ja:yanthe:
vivruddhe: bharatharshabha! || 12

apraka:so::pravruththis cha
prama:do: mo:ha e:va cha |
thamas ye:tha:ni ja:yanthe:
vivruddhe: kurunandana || 13

yada: saththve: pravruddhe: thu
pralayam ya:thi de:habhruth |
thado:ththamavida:m lo:ka:n
amala:n prathipadyathe: || 14

rajasi pralayam gathva:
karmasangishu ja:yathe: |
thattha: prali:nas thamasi
mu:dda yo:nishu ja:yathe: || 15

karmanas sukruthas ya:huhu
sa:ththvikam nirmalam phalam |
rajasas thu phalam duhkham
ajna:nam thamasah phalam || 16

saththva:th sanja:yathe: jna:nam
rajaso: lo:bha e:va cha |
prama:da mo:how thamaso:
bhavatho::jna:nam e:va cha || 17

u:rdhvam gachchanthi saththvasttha:ha
madhye: thishttanthi ra:jasa:ha |
jaghanya guna vruththistha:ha
adho: gachhanthi tha:masa:ha || 18

na:nyam gune:bhyah kartha:ram
yada: drashta::nupasyathi |
gune:bhyas cha param ve:ththi
madbha:vam so::dhigachhathi || 19

guna:n e:tha:n athi:thya thri:n
de:hi: de:ha samudbhava:n |
janma mruthyu jara:duhkhaihi
vimuktho::mrutham asnuthe: || 20

arjuna uva:cha
kair lingai sthri:n guna:n e:tha:n
athi:tho: bhavathi prabho:! |
kim a:cha:rah kattham chaitha:ms
thri:n guna:n athivarthathe: || 21

praka:sam cha pravruththim cha
mo:ham e:va cha pa:ndava! |
na dve:shti sampravruththa:ni
na nivruththa:ni ka:nkshathi || 22

uda:si:na vada:si:no:
gunairyo: na vicha:lyathe: |
guna: varthantha ithye:va
yo::vathishttathi ne:ngathe: || 23

sama duhkha sukhas svastthaha
sama lo:shta:sma ka:nchanaha |
thulya priya:priyo: dhi:raha
thulya ninda:thma samstthithihi || 24

ma:na:vama:nayo:s thulyaha
thulyo: mithra:ri pakshayo:ho |
sarva:rambha parithya:gi:
guna:thi:thas sa uchyathe: || 25

ma:m cha yo::vyabhicha:re:na
bhakthiyo:ge:na se:vathe: |
sa guna:n samathi: thyaitha:n
bramha bhu:ya:ya kalpathe: || 26

brahmano: hi prathishttha::ham
amruthasya: vyayasya cha |
sa:svathasya cha dharmasya
sukhasyaika:nthikasya cha || 27

********
Chapter 15
Purusho:ththama pra:pthi yo:gaha

u:rdhwa mu:lam adhassa:kham
aswattham pra:huravyayam |
chhanda:msi yasya parna:ni
yastham ve:da sa ve:davith || 1

adhascho:rdhvam cha prasrutha:s thasya sa:kha:
guna pravruddha: vishaya prava:la:ha |
adhascha mu:la:ny anusantha:ni
karma:nubandhi:ni manushyalo:ke: || 2

naru:pamasye:ha thattho:pa labhyathe:
na:ntho: na cha:dir na cha samprathishtta: ||
aswatthame:nam suviru:ddha mu:lam
asanga sasthre:na drudhe:na chithwa: | 3

thathah padam thath parima:rgithavyam
yasmin gatha: na nivarthanthi bhu:yaha ||
thame:va cha:dyam purusham prapadye:
yyathah pravruththih prasrutha: pura:ni: || 4

nirma:namo:ha: jithasangado:sha:
adhya:thmanithya: vinivruththaka:ma:ha |
dvandvair vimuktha:s sukhaduhkha samjnaihi
gachhanthya mu:dha:h padam avyayam thath || 5

na thad bha:sayathe: su:ryo:
na sasa:nko: na pa:vakaha |
yadgathva: na nivarthanthe:
thaddha:ma paramam mama || 6

mamaiva:mso: ji:valo:ke:
ji:vabhu:thas sana:thanaha |
manash shashta:n i:ndriya:ni
prakruthisttha:ni karshathi || 7

sari:ram yadava:pno:thi
yachcha:py uthkra:math i:swaraha |
gruhi:thvaitha:ni samya:thi
va:yurgandha: niva:saya:th || 8

sro:thram chakshus sparsanam cha
rasanam ghra:nam e:vacha |
adhishtta:ya manascha:yam
vishaya:n upase:vathe: || 9

uthkra:mantham stthitham va:pi
bhunja:nam va: guna:nvitham |
vimu:dda:n a:nupasyanthi
pasyanthi jna:na chakshushaha || 10

yathantho: yo:ginaschainam
pasyanthya:thman yavastthitham |
yathantho:py akrutha:thma:no: nainam
pasyanth yache:thasaha || 11

yada:dithyagatham the:jo:
jagadbha:sayathe:khilam |
yachchandramasi yachcha:gnow
thaththe:jo: viddhi ma:makam || 12

ga:ma:visya cha bhu:tha:ni
dha:raya:m yahamo:jasa: |
pushna:mi chowshadhi:s sarva:s
so:mo:bhu:thva: rasa:thmakaha || 13

aham vaisva:naro: bhu:thva:
pra:nina:m de:ham a:srithaha |
pra:na:pa:na sama:yukthaha
pacha:my annam chathurvidham || 14

sarvasya cha:ham hrudi sannivishto:
maththas smruthir jna:nam apo:hanam cha |
ve:dais cha sarvair ahame:va ve:dyo:
ve:da:nthakruth ve:davide:va cha:ham || 15

dva: vimow purushow lo:ke:
ksharas cha:kshara e:va cha |
ksharas sarva:ni bhu:tha:ni
ku:tasttho::kshara uchyathe: || 16

uththamah purushas thvanyaha
parama:thme:th yuda:hruthaha |
yo:lo:ka thrayam a:visya
bibharth yavyaya i:swaraha || 17

yasma:th ksharam athi:tho:ham
akshara:dapi cho:ththamaha |
atho::smi lo:ke: ve:de: cha
pratthithah purusho:ththamaha || 18

yo: ma:m e:vam asammu:ddo:
ja:na:thi purusho:ththamam |
sa sarva vidbhajathi ma:m
sarva bha:ve:na bha:ratha || 19

ithi guhyathamam sa:sthram
idam uktham maya::nagha |
e:thad budhva: budhdhima:n sya:th
kruthakruthyas cha bha:ratha || 20

*********

Chapter -16
Daiva:sura sampad vibha:ga yo:gaha

sri:bhagava:n uva:cha
abhayam saththva samsuddhihi
jna:nayo:ga vyavastthithihi |
da:nam damascha yajnascha
sva:dhya:yas thapa a:rjavam || 1

ahimsa: sathyam akro:dhaha
thya:gas sa:nthir apaisunam |
daya: bhu:the:shvalo:lupthvam
ma:rdavam hri:r acha:palam || 2

the:jah kshama: dhruthis saucham
adro:ho: na:thima:nitha: |
bhavanthi sampadam daivi:m
abhija:thasya bharatha ! || 3
dambho: darpo::bhima:nas cha
kro:dhah pa:rushyam e:va cha |
ajna:nam cha:bhija:thasya
pa:rttha! sampadam a:suri:m || 4

daivi sampad vimo:ksha:ya
nibandha:ya::suri: matha: |
ma:suchas sampadam daivi:m
abhija:tho::si pa:ndava! || 5

dvau bhu:thasargau lo:ke::smin
daiva:sura e:va cha |
daivo: vistharasah pro:kthaha
a:suram pa:rttha ! me: srunu || 6

pravruththim cha nivruththim cha
jana: na vidur a:sura:ha |
na saucham na:pi cha::cha:ro:
na sathyam the:shu vidyathe: || 7

asathyam aprathishttam the:
jagada:hur ani:svaram |
aparaspara sambhu:tham
kim anyath ka:ma he:thukam || 8

e:tha:m drushtim avashtabhya
nashta:thma:no::lpa buddhayaha |
prabhavanthyu:gra karma:naha
kshaya:ya jagatho::subha:ha || 9

ka:mam a:srithya dushpu:ram
dambha ma:na mada:nvitha:ha |
mo:ha:th gruhi:thva::sadgra:ha:n
pravarthanthe::suchivratha:ha || 10

chintha:m aparime:ya:m cha
pralaya:ntha:m upa:sritha:ha |
ka:mo:pa bho:ga parama:
e:tha:vad ithi nischitha:ha || 11

a:sa: pa:sa sathair baddha:ha
ka:ma kro:dha para:yana:ha |
i:hanthe:ka:mabho:ga:rttham
anya:ye:na:rttha sanchaya:n || 12

idamadya maya: labdham
imam pra:psye: mano:rattham |
idam asthi:dam api me:
bhavishyathi punardhanam || 13

asau maya: hathas sathruhu
hanishye: cha:para:napi |
i:svaro::ham aham bho:gi:
siddho:ham balava:n sukhi: || 14

a:ddyo::bhi janava:nasmi
ko::nyo::sthi sadruso: maya: |
yakshye: da:sya:mi mo:dishye:
ithyajna:na vimo:hitha:ha || 15

ane:ka chiththa vibhra:ntha:ha
mo:haja:la sama:vrutha:ha |
prasaktha:h ka:mabho:ge:shu
pathanthi narake::suchau || 16

a:thma sambhavitha: sthabdha:ha
dhana ma:na mada:nvitha:ha |
yajanthe: na:ma yajnaisthe:
dambhe:na:vidhi pu:rvakam || 17

ahamka:ram balam darpam
ka:mam kro:dham cha samsritha:ha |
ma:ma:thma parade:he:shu
pradvishantho::bhyasu:yaka:ha || 18

tha:naham dvishathah kru:ra:n
samsa:re:shu nara:dhama:n |
kshipa:m yajasram asubha:n
a:suri:shve:va yo:nishu || 19

a:suri:m yo:ni ma:panna:ha
mu:dda: janmani janmani |
ma:mapra:pyaiva kaunthe:ya!
thatho: ya:nth yadhama:m gathim || 20

thrividham naraka syaithath
dva:ram na:sanam a:thmanaha |
ka:mah kro:dha sthattha: lo:bhaha
thasma:de:thath thrayam thyaja || 21

e:thair vimukthah kaunthe:ya!
thamo:dva:rai sthribhir naraha |
a:charath ya:thmanas sre:yaha
thatho: ya:thi para:m gathim || 22

yas sa:sthravidhim uthsrujya
varthathe: ka:maka:rathaha |
na sa siddhim ava:pno:thi
na sukham na para:m gathim || 23

thasma:chha:sthram prama:nam the:
ka:rya:ka:rya vyavastthithow |
jna:thva: sa:sthra vidha:no:ktham
karma karthumiha:rhasi || 24

****************

Chapter -17
sraddha:thraya vibha:ga yo:gaha

arjuna uva:cha
ye: sasthra vidhimuthsrujya
yajanthe: sraddhaya::nvitha:ha |
the:sha:m nishtta thu ka:? krushna!
sathvama:ho: rajas thamaha || 1

sri:bhagava:n uva:cha
thrividha: bhavathi sraddha:
de:hina:m sa: svabha:vaja: |
sa:thviki: ra:jasi: chaiva
tha:masi: che:thi tha:m srunu || 2

sathva:nuru:pa: sarvasya
sraddha: bhavathi bha:ratha! |
sraddha:mayo::yam purusho:
yo: yachchraddhas sa e:va saha || 3

yajanthe: sa:thvika: de:va:n
yaksharaksha:msi ra:jasa:ha |
pre:tha:n bhu:thaganamscha:nye:
yajanthe: tha:masa: jana:ha || 4

asa:sthra vihitham gho:ram
thapyanthe: ye: thapo:jana:ha |
dambha:hamka:ra samyuktha:ha
ka:ma ra:ga bala:nvitha:ha || 5

karsayanthas sari:rasttham
bhu:tha gra:mam ache:thasaha |
ma:m chaiva:nthas sari:rasttham
tha:n viddhya:sura nischaya:n || 6

a:ha:rasthvapi sarvasya
thrividho: bhavathi priyaha |
yajnas thapas thattha: da:nam
the:sha:m bhe:dam imam srunu || 7

a:yus sathva bala:ro:gya
sukha pri:thi vivardhana:ha |
rasya:s snigdha:h stthira: hrudya:ha
a:ha:ra:s sa:thvika priya:ha || 8

katva:mla lavana:th yushna
thi:kshna ru:ksha vida:hinaha |
a:ha:ra: ra:jasas ye:shta:ha
duhkhaso:ka:maya prada:ha || 9

ya:tha ya:mam gatharasam
pu:thi paryushitham cha yath |
uchhishtam api cha: me:dhyam
bho:janam tha:masa priyam || 10

aphala: ka:nkshibhir yajno:
vidhidrushto: ya ijyathe: |
yashtavya me:ve:thi manaha
sama:dha:ya sa sa:thvikaha || 11

abhisandha:ya thu phalam
dambha:rtthamapi chaiva yath |
ijyathe: bharatha sre:shtta!
tham yajnam viddhi ra:jasam || 12

vidhihi:nam asrushta:nnam
manthrahi:nam adakshinam |
sraddha:virahitham yajnam
tha:masam parichakshathe: || 13

de:va dvija guru pra:jna
pu:janam saucham a:rjavam |
brahmacharyam ahimsa: cha
sa:ri:ram thapa uchyathe: || 14

anudve:gakaram va:kyam
sathyam priya hitham cha yath |
sva:dhya: ya:bhyasanam chaiva
va:ngmayam thapa uchyathe: || 15

manah prasa:das saumyathvam
maunam a:thma vinigrahaha |
bha:va samsuddhir ithye:thath
thapo: ma:nasam uchyathe: || 16

sraddhaya: paraya: thaptham
thapa sthath thrividham naraihi |
aphala:ka:nkshibhir yukthaihi
sa:thvikam parichakshathe: || 17

sathka:ra ma:na pu:ja:rttham
thapo: dambhe:na chaiva yath |
kriyathe: thad iha pro:ktham
ra:jasam chalamadhruvam || 18

mu:dda gra:he:n a:thmano: yath
pi:daya: kriyathe: thapaha |
parasyo:thsa:dana:rttham va:
thath tha:masam uda:hrutham || 19

da:thavyam ithi yadda:nam
di:yathe::nupaka:rine: |
de:se: ka:le: cha pa:thre: cha
thad da:nam sa:thvikam smrutham || 20

yaththu prathyupaka:ra:rttham
phalam uddisya va: punaha |
diyathe: cha pariklishtam
thadra:jasamuda:hrutham || 21

ade:sa ka:le: yadda:nam
apa:thre:bhyas cha diyathe: |
asathkrutham avajna:tham
thath tha:masam uda:hrutham || 22

o:m thathsad ithi nirde:so:
brahmanas thrividhah smruthaha |
bra:hmana:s the:na ve:da:s cha
yajna:s cha vihitha:h pura: || 23

thasma:th o:mith yuda:hruthya
yajna da:na thapah kriya:ha |
pravarthanthe: vidha:no:ktha:ha
sathatham brahma:va:dina:m || 24

thadith yanabhisandha:ya
phalam yajna thapah kriya:ha |
da:na kriya:scha vividha:ha
kriyanthe: mo:ksha ka:nkshibhihi || 25

sadbha:ve: sa:dhu:bha:ve: cha
sad ithye:thath prayujyathe: |
prasasthe: karmani thattha:
sachchabdah pa:rttha ! yujyathe: || 26

yajne: thapasi da:ne: cha
sthithis sadithi cho:chyathe: |
karma chaiva thadarthi:yam
sadithye: va:bhidhi:yathe: || 27

asraddhaya: hutham daththam
thapas thaptham krutham cha yath |
asad ithyuchyathe: pa:rttha!
na cha thath pre:thya no: iha || 28

********

CHAPTER 18
MO:KSHA SANNYA:SA YO:GAHA

arjuna uva:cha
sannya:sasya maha:ba:ho:
thatthvam iccha:mi ve:dithum |
thyagasya cha hrishi:ke:sa
pruthak ke:si nishu:dana ! || 1

sri: bhagava:n uva:cha
ka:mya:na:m karmana:m nya:sam
sannya:sam kavayo: viduhu |
sarva karma phala thya:gam
pra:huh thya:gam vichakshana:ha || 2

thya:jyam do:shavath ithye:ke:
karma pra:hur mani:shinaha |
yajna da:na thapah karma
na thya:jyam ithi cha:pare: || 3

nischayam srunu me: thathra
thya:ge: bharatha satthama ! |
thya:go: hi purusha vya:ghra
thrividhas sampraki:rthithaha || 4

yajna da:na thapah karma
na thya:jyam ka:ryam e:va thath |
yajno: da:nam thapas chaiva
pa:vana:ni mani:shina:m || 5

e:tha:nyapi thu karma:ni
sangam thyakthva phala:ni cha |
karthavya:ni:thi me: pa:rttha
nischitham matham uththamam || 6

niyathasya thu sannya:saha
karmano: no:papadyathe: |
mo:ha:th thasya parithya:gaha
tha:masah pariki:rthithaha || 7

duhkham ithye:va yath karma
ka:ya kle:sa bhaya:th thyaje:th |
sa kruthva: ra:jasam thya:gam
nai:va thya:ga phalam labhe:th || 8

ka:ryam ithye:va yath karma
niyatham kri:yathe::rjuna |
sangam thyakthva: phalam chai:va
sa thya:gas sa:ththviko: mathaha || 9

na dve:sht yakusalam karma
kusale: na::nushajyathe: |
thya:gi: saththva sama:vishto:
me:dha:vi: chhinna samsayaha || 10

na hi de:ha bhrutha: sakyam
thyakthum karma:n yase:shathaha |
yasthu karma phala thya:gi:
sa thya:gi:th yabhidhi:yathe: || 11

anishtam ishtam misram cha
thrividham karmanah phalam |
bhavathya thya:gina:m pre:thya
na thu sannya:sina:m kvachith || 12

panchaitha:ni maha:ba:ho:
ka:rana:ni nibo:dha me: |
sa:nkhye: krutha:nthe: pro:ktha:ni
siddhaye: sarva karmana:m || 13

adhishtta:nam thattha: kartha:
karanam cha prutthagvidham |
vividha: cha prutthak che:shta:
daivam chaiva:thra panchamam || 14

sari:ra va:ngmano:bhir yath
karma pra:rabhathe: naraha |
nya:yam va: vipari:tham va:
panchai:the: thasya he:thavaha || 15

thathraivam sathi kartha:ram
a:thma:nam ke:valam thu yaha |
pasyathyakrutha buddhithva:th
na pasyathi sadurmathihi || 16

yasya na:hamkrutho: bha:vo:
buddhir yasya na lipyathe: |
hathva:pi sa ima:l lo:ka:n
nahanthi na nibadhyathe: || 17

jna:nam jne:yam parijna:tha:
thrividha: karma cho:dana: |
karanam karma karthe:thi
thrividhah karma sangrahaha || 18

jna:nam karma cha kartha: cha
thritthaiva guna bhe:dathaha |
pro:chyathe: guna sankhya:ne:
yattha:vach chhrunu tha:nyapi || 19

sarva bhuthe:shu ye:naikam
bha:vam avyayam i:kshathe: |
avibhaktham vibhakthe:shu
thaj jna:nam viddhi sa:ththvikam || 20

prutthakthve:na thu yath jna:nam
na:na: bha:va:n prutthag vidha:n |
ve:tthi sarve:shu bhu:the:shu
thath jna:nam viddhi ra:jasam || 21

yath thu kruthsnavath e:kasmin
ka:rye: saktham ahe:thukam |
athaththva:rtthavath alpam cha
thath tha:masam uda:hrutham || 22

niyatham sanga rahitham
ara:ga dve:shathah krutham |
aphala pre:psuna: karma
yath thath sa:tthvikam uchyathe: || 23

yath thu ka:me:psuna: karma
sa:hanka:re:na va: punaha |
kriyathe: bahula:::ya:sam
thath ra:jasam uda:hrutham || 24

anubandham kshayam himsa:m
anape:kshya cha paurusham |
mo:ha:th a:rabhyathe: karma
yath thath tha:masam uchyathe: || 25

muktha sango::naham va:di:
dhruth yuthsa:ha samanvithaha |
siddhyasiddhyo:r nirvika:raha
kartha: sa:ththvika uchyathe: || 26

ra:gi: karma phala pre:psuhu
lubdho: himsa:thmako::suchihi |
harsha so:ka:nvithah kartha:
ra:jasah pariki:rthithaha || 27

ayukthah pra:kruthah sthabdhaha
sattho: naikruthiko::lasaha |
visha:di di:rgha su:thri: cha
kartha: tha:masa uchyathe: || 28

buddhe:r bhe:dam dhruthe:s chaiva
gunathas thrividham srunu |
pro:chyama:nam ase:she:na
prutthakthve:na dhananjaya || 29

pravrutthim cha nivrutthim cha
ka:rya:ka:rye: bhaya:bhaye: |
bandham mo:ksham cha ya: ve:tthi
buddhis sa: pa:rttha sa:tthviki: || 30

yaya: dharmam adharmam cha
ka:ryam cha:ka:ryame:va cha |
ayattha:vap praja:na:thi
buddhis sa: pa:rttha ra:jasi: || 31

adharmam dharmam ithi ya:
ma:nyathe: thamasa:::vrutha: |
sarva:rttha:n vipari:tha:mscha
buddhis sa: pa:rttha tha:masi: || 32

dhruthya: yaya: dha:rayathe:
manaha pra:ne:ndriya kriya:ha |
yo:ge:na vyabhicha:rinya:
dhruthis sa: pa:rttha sa:ththviki: || 33

yaya:thu dharma ka:ma:rttha:n
dhruthya: dha:rayathe:rjuna |
prasange:na phala:ka:nkshi:
dhruthis sa: pa:rttha ra:jasi: || 34

yaya: svapnam bhayam so:kam
visha:dam madam e:va cha |
na vimunchathi durme:dha:ha
dhruthis sa: pa:rttha ! tha:masi: || 35

sukham thvida:ni:m thrividham
srunu me: bharatharshabha ! |
abhya:sa:th ramathe: yathra
dukha:ntham cha nigachhathi || 36

yath thadagre: vishamiva
parina:me::mrutho:pamam |
thath sukham sa:tthvikam pro:ktham
a:thma buddhi prasa:dajam || 37

vishaye:ndriya samyo:ga:th
yath thadagre::mrutho:pamam |
parina:me: vishamiva
thath sukham ra:jasam smrutham || 38

yad agre: cha:nubandhe: cha
sukham mo:hanam a:thmanaha |
nidra:lasya prama:do:ttham
thath tha:masam uda:hrutham || 39

na thadasthi prutthivya:m va:
divi de:ve:shu va: punaha |
satthvam prakruthijair muktham
yade:bhis sya:th thribhir gunaihi || 40

bra:mhana kshathriya visa:m
su:dra:na:m cha paranthapa |
karma:ni pravibhaktha:ni
svabha:va prabhavair gunaihi || 41

samo: damas thapas saucham
ksha:nthir a:rjavam e:va cha |
jna:nam vijna:nam a:sthikyam
bramha karma svabha:vajam || 42

sauryam the:jo dhruthir da:kshyam
yuddhe: cha:p yapala:yanam |
da:nam i:svara bha:vascha
ksha:thram karma svabha:vajam || 43

krushi go:raksha va:nijyam
vaisyam karma svabha:vajam |
parichar ya:thmakam karma
su:drasya:pi svabha:vajam || 44

sve: sve: karman yabhirathas
samsiddhim labhathe: naraha |
svakarma nirathas siddhim
yattha: vindathi thach chhrunu || 45

yathah pravrutthir bhu:tha:na:m
ye:na sarvam idam thatham |
svakarmana: tham abhyarchya
siddhim vindathi ma:navaha || 46

sre:ya:n svadharmo: vigunaha
paradharma:th svanustthitha:th |
svabha:va niyatham karma
kurvan na:pno:thi kilbisham || 47

sahajam karma kaunthe:ya
sa do:shamapi na thyaje:th |
sarva:rambha: hi do:she:na
dhu:me:na:gnir iva:vrutha:ha || 48

asaktha buddhis sarvathra
jitha:thma: vigatha spruhaha |
naishkarmya siddhim parama:m
sannya:se:na:dhigacchathi || 49

siddhim pra:ptho: yattha: bramha
thattha:pno:thi nibo:dha me: |
sama:se:naiva kaunthe:ya
nishttha: jna:nasya ya: para: || 50

buddhya: visuddhaya: yuktho:
dhruthya:::thma:nam niyamya cha |
sabda:di:n vishaya:ms thyakthva:
ra:ga dve:show vyudasya cha || 51

viviktha se:vi: laghva:si
yatha va:kka:ya ma:nasaha |
dhya:na yo:ga paro: nithyam
vaira:gyam samupa:srithaha || 52

ahanka:ram balam darpam
ka:mam kro:dham parigraham |
vimuchya nirmamas sa:ntho:
bramha bhu:ya:ya kalpathe: || 53

bramha bhu:thaha prasanna:thma:
na so:chathi na ka:nkshathi |
samas sarve:shu bhu:the:shu
madbhakthim labhathe: para:m || 54

bhakthya: ma:m abhija:na:thi
ya:va:n yascha:smi thaththvathaha |
thatho: ma:m thaththvatho: jna:thva:
visathe: thadanantharam || 55

sarva karma:nyapi sada:
kurva:no: mad vyapa:srayaha |
math prasa:da:d ava:pno:thi
sa:svatham padam avyayam || 56

che:thasa: sarva karma:ni
mayi sannyasya math paraha |
buddhi yo:gam upa:srithya
macchitthas sathatham bhava || 57

macchiththas sarva durga:ni
math prasa:da:th tharishyasi |
attha che:thvam ahanka:ra:n
na sro:shyasi vinankshyasi || 58

yadahanka:ram a:srithya
na yo:thsya ithi manyase: |
mitthyaisha vyavasa:yastthe:
prakruthis thva:m niyo:kshyathi || 59

svabha:vaje:na kaunthe:ya !
nibaddhas sve:na karmana: |
karthum ne:chhasi yanmo:hath
karishyas yavaso::pi thath || 60

i:svaras sarva bhu:tha:na:m
hrudde:se::rjuna thishtthathi |
bhra:mayan sarva bhu:thani
yanthra:ru:dda:ni ma:yaya: ! || 61

thame:va saranam gachha
sarva bha:ve:na bha:ratha |
thath prasa:da:th para:m sa:nthim
sttha:nam pra:psyasi sa:svatham || 62

ithi the: jna:nam a:khya:tham
guhya:th guhyatharam maya: |
vimrusyaithad ase:she:na
yatthe:chhasi thattha: kuru || 63

sarva guhyathamam bhu:yaha
srunu me: paramam vachaha |
ishto::si me: druddam ithi
thatho: vakshya:mi the: hitham || 64

manmana:bhava madbhaktho:
madya:ji: ma:m namaskuru |
ma:me:vaishyasi sathyam the:
prathija:ne priyo:si me: || 65

sarva dharma:n parithyajya
ma:m e:kam saranam vraja |
aham thva: sarva pa:pe:bhyo:
mo:ksha yishya:mi ma: suchaha || 66

idam the: na::thapaska:ya
na::bhaktha:ya kada:chana |
na cha:: susru:shave: va:chyam
na cha ma:m yo::bhyasu:yathi || 67

ya idam paramam guhyam
madbhakthe:sh vabhidha:syathi |
bhakthim mayi para:m kruthva:
ma:me: vaishyathya samsayaha || 68

na cha thasma:th manushye:shu
kaschin me: priya kruththamah |
bhavitha: na cha me: thasma:th
anyah priyatharo: bhuvi || 69

adhye:shyathe: cha ya imam
dharmyam samva:dama:vayo:ho |
jna:na yajne:na the:na aham
ishtas sya:m ithi me: mathihi || 70

sraddha:va:n anasu:yus cha
srunuya:d api yo: naraha |
so:pi mukthas subha:n lo:ka:n
pra:pnuya:th punya karmana:m || 71

kachhith e:thath srutham pa:rttha !
thvayaika:gre:na che:thasa: |
kachhith ajna:na sammo:haha
pranashtasthe: dhananjaya || 72

arjuna uva:cha
nashto: mo:has smruthir labdha:
thvath prasa:da:n maya:chyutha ! |
stthitho::smi gatha sande:haha
karishye: vachanam thava || 73

sanjaya uva:cha
ithyaham va:sude:vasya
pa:rtthasya cha maha:thmanaha |
samva:damima masrausham
adbhutham ro:ma harshanam || 74

vya:sa prasa:da:chhruthava:n
ethath guhyam aham param |
yo:gam yo:ge:svara:th krishna:th
sa:ksha:th katthayathas svayam || 75

ra:jan samsmruthya samsmruthya
samva:dam imam adbhutham |
ke:sava:rjunayo:h punyam
hrushya:mi cha muhurmuhuhu || 76

thachha samsmruthya samsmruthya
ru:pam athyadbhutham hare:he |
vismayo: me: maha:n raja:n
hrushya:mi cha punah punaha || 77

yathra yo:ge:svarah krushno:
yathra pa:rttho: dhanurdharaha |
thathra sri:r vijayo: bhu:thihi
dhruva: ni:thir mathir mama || 78