கோவில் திருவாய்மொழி


 பொருளடக்கம் 5.8 ஆராஅமுதே!
தனியன்கள்6.10 உலகம்உண்டபெருவாயா
1.1 உயர்வற7.2 கங்குலும்பகலும்
1.2 வீடுமின்8.10 நெடுமாற்குஅடிமை
2.10 கிளர்ஒளிஇளமை9.10 மாலைநண்ணி
3.3  ஒழிவில் காலம் எல்லாம்10.9 சூழ்விசும்பணிமுகில்
 4.10 ஒன்றும்தேவும்10.10 முனியே!நான்முகனே!

தனியன்கள்

திருவாய்மொழித் தனியன்கள்நாதமுனிகள் அருளிச்செய்தது

பக்தாம்ருதம் விஶ்வ ஜனானு மோதனம்*ஸர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஶடகோப வாங்க்மயம்*ஸகஶ்ர ஶாகோப நிஷத்ஸமாகமம்*நமாம்யஹம் த்ராவிட வேத ஸாகரம்.*

ஈச்வரமுனிகள் அருளிச்செய்தது

திருவழுதி நாடென்றும் தென்குருகூர் என்றும்,*மருவினிய வண்பொரு நலென்றும்,* – அருமறைகள்அந்தாதி செய்தான் அடியிணையே* எப்பொழுதும்,சிந்தியாய் நெஞ்சே! தெளிந்து.

சொட்டை நம்பிகள் அருளிச்செய்தது

மனத்தாலும் வாயாலும் வண்குருகூர் பேணும்*இனத்தாரையல்லா திறைஞ்சேன்,* – தனத்தாலும்ஏதும் குறைவிலேன்* எந்தை சடகோபன்,பாதங்கள் யாமுடைய பற்று.

அனந்தாழ்வான் அருளிச்செய்த்து

ஏய்ந்தபெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன்*வாய்ந்தமலர்ப் பாதம் வணங்குகின்றேன்,* – ஆய்ந்தபெருஞ்ச்சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம்தரிக்கும்,*பேராத உள்ளம் பெற.

பட்டர் அருளிச்செய்தவை

வான்திகழும் சோலை மதிளரங்கர் வண்புகழ்மேல்*ஆன்ற தமிழ்மறைகள் ஆயிரமும்,* – ஈன்றமுதல்தாய் சடகோபன்மொய்ம்பால் வளர்த்த*இதத்தாய் இராமுனுசன். மிக்க விறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும்,*தக்க நெறியும் தடையாகித் – தொக்கியலும்,*ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன்,*யாழினிசை வேதத் தியல்.

திருவாய்மொழித் தனியன்கள்நாதமுனிகள் அருளிச்செய்தது

பக்தாம்ருதம் விஶ்வ ஜனானு மோதனம்*ஸர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஶடகோப வாங்க்மயம்*ஸகஶ்ர ஶாகோப நிஷத்ஸமாகமம்*நமாம்யஹம் த்ராவிட வேத ஸாகரம்.*

ஈச்வரமுனிகள் அருளிச்செய்தது

திருவழுதி நாடென்றும் தென்குருகூர் என்றும்,*மருவினிய வண்பொரு நலென்றும்,* – அருமறைகள்அந்தாதி செய்தான் அடியிணையே* எப்பொழுதும்,சிந்தியாய் நெஞ்சே! தெளிந்து.

சொட்டை நம்பிகள் அருளிச்செய்தது

மனத்தாலும் வாயாலும் வண்குருகூர் பேணும்*இனத்தாரையல்லா திறைஞ்சேன்,* – தனத்தாலும்ஏதும் குறைவிலேன்* எந்தை சடகோபன்,பாதங்கள் யாமுடைய பற்று.

அனந்தாழ்வான் அருளிச்செய்த்து

ஏய்ந்தபெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன்*வாய்ந்தமலர்ப் பாதம் வணங்குகின்றேன்,* – ஆய்ந்தபெருஞ்ச்சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம்தரிக்கும்,*பேராத உள்ளம் பெற.

பட்டர் அருளிச்செய்தவை

வான்திகழும் சோலை மதிளரங்கர் வண்புகழ்மேல்*ஆன்ற தமிழ்மறைகள் ஆயிரமும்,* – ஈன்றமுதல்தாய் சடகோபன்மொய்ம்பால் வளர்த்த*இதத்தாய் இராமுனுசன். மிக்க விறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும்,*தக்க நெறியும் தடையாகித் – தொக்கியலும்,*ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன்,*யாழினிசை வேதத் தியல்.

1.1 உயர்வற

2791:##

உயர்வற உயர்நலம்* உடையவன் எவன்அவன்*

மயர்வற மதிநலம்* அருளினன் எவன்அவன்*

அயர்வறும் அமரர்கள்* அதிபதி எவன்அவன்*

துயரறு சுடரடி* தொழுதெழு என்மனனே! (2)       1.1.1

2792:

மனனகமலமற* மலர்மிசை எழுதரும்*

மனனுணர் வளவிலன்,* பொறியுணர் வவையிலன்*

இனனுணர்முழுநலம்,* எதிர்நிகழ் கழிவினும்*

இனனிலன் எனன்உயிர்,* மிகுநரை யிலனே.      1.1.2

2793:

இலனது உடையனிது* எனநினை அரியவன்*

நிலனிடை விசும்பிடை* உருவினன் அருவினன்*

புலனொடு புலனலன்,* ஒழிவிலன்பரந்த* அந்

நலனுடை ஒருவனை* நணுகினம் நாமே.*           1.1.3

2794:

நாமவன் இவன்உவன்,* அவள்இவள் உவளெவள்*

தாமவர் இவர்உவர்,* அதுவிது வுதுவெது*

வீமவையிவையுவை,* அவைநலம்தீங்கவை*

ஆமவைஆயவை ஆய்* நின்ற அவரே.*    1.1.4

2795:

அவரவர் தமதமது* அறிவறி வகைவகை*

அவரவர் இறையவர்* எனஅடி அடைவர்கள்*

அவரவர் இறையவர்* குறைவிலர்இறையவர்*

அவரவர் விதிவழி* அடைய நின்றனரே.    1.1.5

2796:

நின்றனர் இருந்தனர்* கிடந்தனர் திரிந்தனர்*

நின்றிலர் இருந்திலர்* கிடந்திலர் திரிந்திலர்*

என்றுமொர் இயல்வினர்* எனநினை வரியவர்*

என்றுமொர் இயல்வொடு* நின்றவெந்திடரே.    1.1.6

2797:

திடவிசும் பெரிவளி* நீர்நிலம் இவைமிசை*

படர்பொருள் முழுவதுமாய்* அவை அவைதொறும்*

உடல்மிசை உயிரெனக்* கரந்தெங்கும் பரந்துளன்*

சுடர்மிகு சுருதியுள்* இவையண்ட சுரனே.            1.1.7

2798:

சுரரறி வருநிலை* விண்முதல் முழுவதும்*

வரன் முதலாயவை* முழுதுண்ட பரபரன்*

புரமொரு மூன்றெரித்து* அமரர்க்கு அறிவியந்து*

அரனயன் என* உலகழித்தமைத் துளனே.            1.1.8

2799:

உளனெனில் உளன்அவன்* உருவம்இவ்வுருவுகள்*

உளனலனெனில்அவன்* அருவமிவ்வருவுகள்*

உளனென இலனென* இவைகுண முடைமையில்*

உளன்இரு தகைமையொடு* ஒழிவிலன் பரந்தே.          1.1.9

2800:

பரந்ததண் பரவையுள்* நீர்தொறும் பரந்துளன்*

பரந்த அண்டமிதென:* நிலவிசும் பொழிவற*

கரந்த சிலிடந்தொறும்* இடந்திகழ் பொருள்தொறும்*

கரந்தெங்கும் பரந்துளன்:* இவையுண்ட கரனே.           1.1.10

2801:##

கரவிசும் பெரிவளி* நீர்நில மிவைமிசை*

வரனவில் திறல்வலி* அளிபொறையாய் நின்ற*

பரன்அடி மேல்* குருகூர்ச் சடகோபஞ்சொல்*

நிரல் நிறை ஆயிரத்து* இவைபத்தும் வீடே. (2)  1.1.11


1.2 வீடுமின் முற்றவும்

2802:##

வீடுமின் முற்றவும்* வீடுசெய்து* உம்முயிர்

வீடுடை யானிடை* வீடுசெய்ம்மினே. (2)   1.2.1

2803:

மின்னின் நிலையில* மன்னுயிர் ஆக்கைகள்*

என்னு மிடத்து* இறை உன்னுமின் நீரே.     1.2.2

2804:

நீர்நுமது என்றிவை* வேர்முதல் மாய்த்து* இறை

சேர்மின் உயிர்க்கு* அதன் நேர்நிறை யில்லே.   1.2.3

2805:

இல்லதும் உள்ளதும்* அல்லது அவனுரு*

எல்லையில் அந்நலம்* புல்குபற்றற்றே.     1.2.4

2806:

அற்றதுபற்றெனில்* உற்றது வீடுஉயிர்*

செற்றது மன்னுறில்* அற்றிறை பற்றே.     1.2.5

2807:

பற்றிலன் ஈசனும்* முற்றவும் நின்றனன்*

பற்றிலையாய்* அவன் முற்றி லடங்கே.     1.2.6

2808:

அடங்கெழில் சம்பத்து* அடங்கக்கண்டு* ஈசன்

அடங்கெழில் அஃதென்று* அடங்குக உள்ளே.      1.2.7

2809:

உள்ளம் உரை செயல்* உள்ள இம்மூன்றையும்*

உள்ளிக் கெடுத்து* இறை யுள்ளிலொடுங்கே.      1.2.8

2810:

ஒடுங்க அவன்கண்* ஒடுங்கலும் எல்லாம்*

விடும்பின்னும் ஆக்கை* விடும்பொழுது எண்ணே.   1.2.9

2811:

எண்பெருக்கு அந்நலத்து* ஒண்பொருள் ஈறில*

வண்புகழ் நாரணன்* திண்கழல் சேரே. (2)          1.2.10

2812:##

சேர்த்தடத்* தென்குரு கூர்ச் சடகோபன் சொல்*

சீர்த்தொடை ஆயிரத்து* ஓர்த்தஇப்பத்தே. (2)      1.2.11


2.10 கிளரொளியிளமை

3002:

கிளரொளியிளமை* கெடுவதன் முன்னம்,*

வளரொளி மாயோன்* மருவிய கோயில்,*

வளரிளம் பொழில்சூழ்* மாலிருஞ்சோலை,*

தளர் விலராகிச்* சார்வதுசதிரே.      2.10.1

3003:

சதிரிள மடவார்* தாழ்ச்சியை மதியாது,*

அதிர் குரல் சங்கத்து* அழகர்தம்கோயில்,*

மதிதவழ்குடுமி* மாலிருஞ்சோலை,*

பதியது ஏத்தி* எழுவது பயனே.         2.10.2

3004:

பயனல்ல செய்து* பயனில்லை நெஞ்சே,*

புயல்மழை வண்ணர்* புரிந்துறைகோயில்,*

மயல்மிகு பொழில்சூழ்* மாலிருஞ்சோலை,*

அயன்மலை அடைவது* அதுகருமமே.       2.10.3

3005:

கருமவன்பாசம்* கழித்துழன்றுய்யவே,*

பெருமலையெடுத்தான்* பீடுறைகோயில்,*

வருமழை தவழும்* மாலிருஞ்சோலை,*

திருமலையதுவே* அடைவதுதிறமே.          2.10.4

3006:

திறமுடை வலத்தால்* தீவினை பெருக்காது,*

அறமுயலாழிப்* படையவன் கோயில்,*

மறுவில் வண்சுனை சூழ்* மாலிருஞ்சோலை,*

புறமலை சாரப்* போவதுகிறியே.    2.10.5

3007:

கிறியென நினைமின்* கீழ்மை செய்யாதே,*

உறியமர் வெண்ணெய்*  உண்டவன் கோயில்,*

மறியொடு பிணைசேர்* மாலிருஞ்சோலை,*

நெறிபட அதுவே* நினைவதுநலமே.           2.10.6

3008:

நலமென நினைமின்* நரகழுந்தாதே,*

நிலமுனமிடந்தான்* நீடுறை கோயில்,*

மலமறுமதிசேர்* மாலிருஞ்சோலை,*

வலமுறையெய்தி* மருவுதல் வலமே.         2.10.7

3009:

வலம்செய்து வைகல்* வலங்கழியாதே,*

வலம்செய்யும் ஆய* மாயவன் கோயில்,*

வலம்செய்யும் வானோர்* மாலிருஞ்சோலை,*

வலம்செய்து நாளும்* மருவுதல் வழக்கே. 2.10.8

3010:

வழக்கென நினைமின்* வல்வினை மூழ்காது,*

அழக்கொடியட்டான்* அமர் பெருங் கோயில்,*

மழக்களிற்றினம் சேர்* மாலிருஞ்சோலை,*

தொழுக் கருதுவதே* துணிவது சூதே.        2.10.9

3011:

சூதென்று களவும்* சூதும் செய்யாதே,*

வேதமுன் விரித்தான்* விரும்பிய கோயில்,*

மாதுறு மயில்சேர்* மாலிருஞ்சோலை,*

போதவிழ் மலையே* புகுவது பொருளே.   2.10.10

3012:

பொருளென்று இவ்வுலகம்* படைத்தவன் புகழ்மேல்,*

மருளில் வண்குருகூர்* வண்சடகோபன்,*

தெருள்கொள்ளச் சொன்ன* ஓராயிரத்துள் இப்பத்து,*

அருளுடையவன் தாள்* அணைவிக்கும் முடித்தே.         2.10.11


3.3 ஒழிவில் காலமெல்லாம்

3035:##

ஒழிவில் காலமெல்லாம்* உடனாய் மன்னி,*

வழுவிலா* அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம்,*

தெழிகுரல் அருவித்* திருவேங்கடத்து,*

எழில்கொள் சோதி* எந்தைதந்தை தந்தைக்கே (2)      3.3.1

3036:

எந்தை தந்தை தந்தை* தந்தை தந்தைக்கும்

முந்தை,* வானவர்* வானவர்க்கோனொடும்,*

சிந்துபூ மகிழும்* திருவேங் கடத்து,*

அந்த மில்புகழ்க்* காரெழில் அண்ணலே.            3.3.2

3037:

அண்ணல் மாயன்* அணிகொள் செந்தாமரைக்

கண்ணன்,* செங்கனி வாய்க்* கருமாணிக்கம்,*

தெண்ணிறைச்சுனை நீர்த்* திரு வேங்கடத்து,*

எண்ணில் தொல்புகழ்* வானவர் ஈசனே. 3.3.3

3038:

ஈசன் வானவர்க்கு* என்பன் என்றால்,* அது

தேசமோ* திரு வேங்கடத் தானுக்கு?,*

நீசனேன்* நிறைவொன்றுமிலேன்,* என்கண்

பாசம் வைத்த* பரஞ்சுடர்ச் சோதிக்கே.     3.3.4

3039:

சோதியாகி* எல்லாவுலகும் தொழும்,*

ஆதி மூர்த்தியென்றால்* அளவாகுமோ?,*

வேதியர்* முழு வேதத்தமுதத்தை,*

தீதில் சீர்த்* திரு வேங்கடத் தானையே.     3.3.5

3040:

வேங்கடங்கள்* மெய்ம்மேல்வினை முற்றவும்,*

தாங்கள் தங்கட்கு* நல்லனவே செய்வார்,*

வேங்கடத்து உறைவார்க்கு* நமவென்ன

லாம்கடமை,* அதுசுமந்தார்க்கட்கே.           3.3.6

3041:

சுமந்து மாமலர்* நீர்சுடர் தீபம்கொண்டு,*

அமர்ந்து வானவர்* வானவர் கோனொடும்,*

நமன்றெழும்* திருவேங்கடம் நங்கட்கு,*

சமன்கொள் வீடுதரும்* தடங்குன்றமே.      3.3.7

3042:##

குன்றம் ஏந்திக்* குளிர்மழை காத்தவன்,*

அன்று ஞாலம்* அளந்த பிரான்,* பரன்

சென்று சேர்* திரு வேங்கட மாமலை,*

ஒன்றுமேதொழ* நம்வினை ஓயுமே. (2)     3.3.8

3043:

ஓயும் மூப்புப்* பிறப்பு இறப்புப்பிணி,*

வீயுமாறு செய்வான்* திரு வேங்கடத்து

ஆயன்,* நாள்மலராம்* அடித் தாமரை,*

வாயுள்ளும்மனத்துள்ளும்* வைப்பார்கட்கே.      3.3.9

3044:

வைத்த நாள்வரை* எல்லை குறுகிச்சென்று,*

எய்த்திளைப்பதன்* முன்னம் அடைமினோ,*

பைத்த பாம்பணையான்* திரு வேங்கடம்,*

மொய்த்த சோலை* மொய்பூந்தடம் தாழ்வரே.   3.3.10

3045:##

தாள் பரப்பி* மண் தாவிய ஈசனை,*

நீள்பொழில்* குருகூர்ச் சடகோபன்சொல்,*

கேழில் ஆயிரத்து* இப்பத்தும் வல்லவர்,

வாழ்வர் வாழ்வெய்தி* ஞாலம் புகழவே. (2)        3.3.11


4.10 ஒன்றும் தேவும்

3222:##

ஒன்றும் தேவும் உலகும்  உயிரும் மற்றும்* யாதுமில்லா

அன்று,* நான்முகன் தன்னொடு*  தேவர் உலகோடு உயிர்படைத்தான்,*

குன்றம்போல் மணிமாடம்  நீடு* திருக்குருகூர் அதனுள்,*

நின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க*  மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே.    (2) 4.10.1

3223:

நாடி நீர் வணங்கும்  தெய்வமும்* உம்மையும் முன்படைத்தான்,*

வீடில் சீர்ப்புகழ் ஆதிப்பிரான்* அவன் மேவி உறைகோயில்,*

மாட மாளிகை சூழ்ந்தழகாய* திருக்குருகூர் அதனைப்,*

பாடியாடிப் பரவிச்  செல்மின்கள்* பல்லுலகீர்! பரந்தே.        4.10.2

3224:

பரந்த தெய்வமும் பல்லுலகும் படைத்து* அன்று உடனேவிழுங்கிக்,*

கரந்துமிழ்ந்து கடந்திடந்தது* கண்டும் தெளியகில்லீர்,*

சிரங்களால் அமரர்வணங்கும்*  திருக்குருகூர் அதனுள்,*

பரன் திறமன்றிப் பல்லுலகீர்!*  தெய்வம் மற்றில்லை பேசுமினே!            4.10.3

3225:

பேச நின்ற சிவனுக்கும் பிரமன்தனக்கும்* பிறர்க்கும்

நாயகன் அவனே,* கபாலநன் மோக்கத்துக்* கண்டுகொள்மின்,*

தேச மாமதிள் சூழ்ந்தழகாய* திருக்குருகூர் அதனுள்,*

ஈசன்பால் ஓர் அவம்பறைதல்* என்னாவது இலிங்கியர்க்கே?            4.10.4

3226:##

இலிங்கத் திட்ட புராணத்தீரும்* சமணரும் சாக்கியரும்*

வலிந்து வாது செய்வீர்களும்*  மற்றுநுந் தெய்வமும் ஆகிநின்றான்*

மலிந்து செந்நெல் கவரி  வீசும்* திருக்குருகூர் அதனுள்,*

பொலிந்து நின்றபிரான் கண்டீர்* ஒன்றும் பொய்யில்லை போற்றுமினே. (2) 4.10.5

3227:

போற்றி மற்றோர் தெய்வம்* பேணப் புறத்திட்டு* உம்மையின்னே

தேற்றி வைத்தது* எல்லீரும்  வீடு பெற்றால் உலகில்லையென்றே,*

சேற்றில் செந்நெல் கமலம் ஓங்கு* திருக்குருகூர் அதனுள்,*

ஆற்ற வல்லவன் மாயம்  கண்டீர்* அது அறிந்தறிந்து ஓடுமினே.            4.10.6

3228:

ஓடி யோடிப் பல்பிறப்பும் பிறந்து* மற்றோர் தெய்வம்,

பாடியாடிப் பணிந்து* பல்படிகால் வழியேறிக்கண்டீர்,*

கூடி வானவர் ஏத்தனின்ற* திருக்குருகூர் அதனுள்,*

ஆடு புட்கொடி ஆதி மூர்த்திக்கு* அடிமை புகுவதுவே.            4.10.7

3229:

புக்கு அடிமையினால் தன்னைக் கண்ட*  மார்க்கண்டேயன் அவனை*

நக்கபிரானும் அன்று உய்யக்கொண்டது*  நாராயணன் அருளே*

கொக்கு அலர் தடம் தாழை வேலித்*  திருக்குருகூர் அதனுள்*

மிக்க ஆதிப்பிரான் நிற்க* மற்றைத் தெய்வம் விளம்புதிரே

3230:

விளம்பும் ஆறு சமயமும்*அவையாகியும் மற்றும்தன்பால்,*

அளந்து காண்டற்கரியன் ஆகிய* ஆதிப்பிரானமரும்,*

வளங்கொள் தண்பணை சூழ்ந்த அழகாய* திருக்குருகூர் அதனை,*

உளங்கொள் ஞானத்து வைம்மின்*  உம்மை உய்யக்கொண்டு போகுறிலே.           4.10.8

3231:

உறுவதாவது எத்தேவும்* எவ்வுலகங்களும் மற்றும்தன்பால்,*

மறுவில் மூர்த்தியோடொத்து* இத்தனையும் நின்றவண்ணம் நிற்கவே,*

செறுவில் செந்நெல் கரும்பொடோங்கு* திருக்குருகூர் அதனுள்*

குறிய மாணுருவாகிய*  நீள்குடக் கூத்தனுக்கு ஆட்செய்வதே.            4.10.9

3232:##

ஆட்செய்து ஆழிப்பிரானைச்  சேர்ந்தவன்* வண்குருகூர்நகரான்*

நாட்கமழ் மகிழ்மாலை  மார்பினன்* மாறன் சடகோபன்,*

வேட்கையால் சொன்ன பாடல்* ஆயிரத்துள் இப்பத்தும் வல்லார்,*

மீட்சியின்றி வைகுந்த  மாநகர்* மற்றது கையதுவே.   (2) 4.10.10


5.8 ஆரா அமுதே

3310:##

ஆரா அமுதே! அடியேன் உடலம்* நின்பால் அன்பாயே*

நீராய் அலைந்து கரைய* உருக்குகின்ற நெடுமாலே*

சீரார் செந்நெல் கவரி வீசும்* செழுநீர்த் திருகுடந்தை*

ஏரார் கோலம் திகழக் கிடந்தாய்!* கண்டேன் எம்மானே!*. (2)            5.8.1

3311:

எம்மானே! என் வெள்ளை மூர்த்தி!* என்னை ஆள்வானே*

எம்மா உருவும் வேண்டும் ஆற்றால்* ஆவாய் எழிலேறே*

செம்மா கமலம் செழுநீர் மிசைக்கண்மலரும்* திருக்குடந்தை*

அம்மா மலர்க்கண் வளர்கின்றானே!* என்நான் செய்கேனே!*.            5.8.2

3312:

என்நான் செய்கேன்! யாரே களைகண்?* என்னை என் செய்கின்றாய்?*

உன்னால் அல்லால் யாவராலும்* ஒன்றும் குறை வேண்டேன்*

கன்னார் மதிள்சூழ் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* அடியேன் அருவாணாள்*

சென்னாள் எந்நாள்?அந்நாள்* உனதாள் பிடித்தே செலக்காணே*.            5.8.3

3313:

செலக்காண் கிற்பார் காணும் அளவும்* செல்லும் கீர்த்தியாய்*

உலப்பிலானே! எல்லாவுலகும் உடைய* ஒரு மூர்த்தி*

நலத்தால் மிக்கார் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* உன்னைக் காண்பான் நான்-

அலப்பாய்*ஆகாசத்தை நோக்கி* அழுவன் தொழுவனே*.    5.8.4

3314:

அழுவன் தொழுவன் ஆடிக் காண்பன்* பாடி அலற்றுவன்*

தழுவல் வினையால் பக்கம் நோக்கி* நாணிக் கவிழ்ந்திருப்பன்*

செழுவொண் பழனக் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* செந்தாமரைக் கண்ணா!*

தொழுவனேனை உனதாள்* சேரும் வகையே சூழ்கண்டாய்*.            5.8.5

3315:

சூழ்கண்டாய் என் தொல்லை வினையை அறுத்து* உன் அடிசேரும்-

ஊழ்கண்டிருந்தே* தூராக் குழிதூர்த்து* எனைநாள் அகன்றிருப்பன்?*

வாழ்தொல் புகழார் குடந்தைக் கிடந்தாய்!* வானோர் கோமானே*

யாழினிசையே! அமுதே!* அறிவின் பயனே! அரியேறே!*.     5.8.6

3316:

அரியேறே! என்னம் பொற்சுடரே!* செங்கண் கருமுகிலே!*

எரியே! பவளக் குன்றே!* நால்தோள் எந்தாய்! உனதருளே*

பிரியா அடிமை என்னைக் கொண்டாய்* குடந்தைத் திருமாலே*

தரியேன் இனி உன் சரணம் தந்து* என் சன்மம் களையாயே*.            5.8.7

3317:

களைவாய் துன்பம் களையா தொழிவாய்* களைகண் மற்றிலேன்*

வளைவாய் நேமிப் படையாய்!* குடந்தைக் கிடந்த மாமாயா*

தளரா உடலம் எனதாவி* சரிந்து போம் போது*

இளையாது உனதாள் ஒருங்கப் பிடித்து* போத இசை நீயே*.            5.8.8

3318:

இசைவித்து என்னை உன்தாளிணை கீழ்* இருத்தும் அம்மானே*

அசைவில் அமரர் தலைவர் தலைவா* ஆதிப் பெரு மூர்த்தி*

திசைவில் வீசும் செழுமாமணிகள் சேரும்* திருக்குடந்தை*

அசைவில் உலகம் பரவக் கிடந்தாய்!* காண வாராயே*.       5.8.9

3319:##

வாரா வருவாய் வருமென் மாயா!* மாயா மூர்த்தியாய்*

ஆராவமுதாய் அடியேன் ஆவி* அகமே தித்திப்பாய்*

தீராவினைகள் தீர என்னை ஆண்டாய்!* திருக்குடந்தை-

ஊரா!* உனக்காட்பட்டும் *அடியேன் இன்னம் உழல்வேனோ?*.      (2) 5.8.10

3320:##

உழலை என்பின் பேய்ச்சி முலையூடு* அவளை உயிருண்டான்*

கழல்கள் அவையே சரணாக கொண்ட* குருகூர்ச் சடகோபன்*

குழலின் மலியச் சொன்ன* ஓராயிரத்துள் இப்பத்தும்*

மழலை தீர வல்லார்* காமர் மானேய்  நோக்கியர்க்கே*.(2)  5.8.11


6.10 உலகம் உண்ட பெருவாயா

3442:##

உலகம் உண்ட பெருவாயா!*  உலப்பில் கீர்த்தி அம்மானே,*

நிலவும் சுடர்சூழ் ஒளிமூர்த்தி!*  நெடியாய்! அடியேன் ஆருயிரே,*

திலதம் உலகுக்காய் நின்ற*  திருவேங்கடத்து எம் பெருமானே,*

குலதொல் அடியேன் உனபாதம்*  கூடுமாறு கூறாயே.            6.10.1

3443:

கூறாய் நீறாய் நிலனாகிக்*  கொடுவல் அசுரர் குலமெல்லாம்*

சீறா எறியும் திருநேமி வலவா!* தெய்வக் கோமானே,*

சேறார் சுனைத்தாமரை செந்தீ மலரும்* திருவேங்கடத்தானே,*

ஆறா அன்பில் அடியேன்* உன் அடிசேர் வண்ணம் அருளாயே.            6.10.2

3444:

வண்ண மருள்கொள் அணிமேக வண்ணா!* மாய அம்மானே,*

எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே!* இமையோர் அதிபதியே,*

தெண்ணல் அருவி மணிபொன் முத்தலைக்கும்* திருவேங்கடத்தானே,*

அண்ணலே! உன் அடிசேர*  அடியேற்கு ஆவா வென்னாயே!            6.10.3

3445:

ஆவா என்னாது உலகத்தை  அலைக்கும்* அசுரர் வாணாள்மேல்,*

தீவாய் வாளி மழைபொழிந்த  சிலையா!* திருமாமகள் கேள்வா,*

தேவாசுரர்கள் முனிக்கணங்கள்  விரும்பும்* திருவேங்கடத்தானே,*

பூவார் கழல்கள் அருவினையேன்*  பொருந்துமாறு புணராயே.            6.10.4

3446:

புணரா நின்ற மரமேழ்*அன்றெய்த ஒருவில் வலவாவோ,*

புணரேய் நின்ற மரமிரண்டின்*  நடுவே போன முதல்வாவோ,*

திணரார் மேகம் எனக்களிறு  சேரும்* திருவேங்கடத்தானே,*

திணரார் சார்ங்கத்து உனபாதம்*  சேர்வ தடியே னெந்நாளே?            6.10.5

3447:

`எந்நாளே நாம் மண்ணளந்த*  இணைத் தாமரைகள் காண்பதற்கென்று,*

எந்நாளும் நின்று இமையோர்கள்  ஏத்தி* இறைஞ்சி இனமினமாய்,*

மெய்ந்நா மனத்தால் வழிபாடு செய்யும்* திருவேங்கடத்தானே,*

மெய்ந்நான் எய்தி எந்நாள்* உன் அடிக்கண் அடியேன் மேவுவதே?            6.10.6

3448:

அடியேன் மேவி அமர்கின்ற  அமுதே!* இமையோர் அதிபதியே,*

கொடியா அடுபுள் உடையானே!*  கோலக் கனிவாய்ப் பெருமானே,*

செடியார் வினைகள் தீர்மருந்தே!*  திருவேங்கடத்து எம்பெருமானே,*

நொடியார் பொழுதும் உனபாதம்*  காண நோலா தாற்றேனே.            6.10.7

3449:

நோலாதாற்றேன் உனபாதம்*  காண வென்று நுண்ணுணர்வின்,*

நீலார் கண்டத் தம்மானும்*  நிறைநான்முகனும் இந்திரனும்,*

சேலேய் கண்ணார் பலர்சூழ  விரும்பும்* திருவேங்கடத்தானே,*

மாலாய் மயக்கி அடியேன்பால்*  வந்தாய் போல வாராயே.            6.10.8

3450:

வந்தாய் போலே வாராதாய்!*  வாராதாய்போல் வருவானே,*

செந்தாமரைக்கண் செங்கனிவாய்*  நால்தோளமுதே! எனதுயிரே,*

சிந்தா மணிகள் பகரல்லைப்  பகல்செய்* திருவேங்கடத்தானே,*

அந்தோ! அடியேன் உன்பாதம்*  அகலகில்லேன் இறையுமே.            6.10.9

3451:##

அகல கில்லேன் இறையும் என்று*அலர்மேல் மங்கை உறைமார்பா,*

நிகரில் புகழாய்! உலகமூன்று உடையாய்!* என்னை ஆள்வானே,*

நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள்  விரும்பும்* திருவேங்கடத்தானே*

புகல் ஒன்றில்லா அடியேன்* உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே.            6.10.10

3452:##

அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து* அடியீர்!  வாழ்மின்‘ என்றென்றருள் கொடுக்கும்*

படிக்கேழ் இல்லாப் பெருமானைப்*  பழனக் குருகூர்ச் சடகோபன்,*

முடிப்பான் சொன்ன ஆயிரத்துத்*  திருவேங்கடத்துக்கு இவைபத்தும்,*

பிடித்தார் பிடித்தார் வீற்றிருந்து* பெரிய வானுள் நிலாவுவரே.            6.10.11


7.2 கங்குலும் பகலும்

3464:##

கங்குலும் பகலும் கண் துயிலறியாள்*  கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும்,*

சங்கு சக்கரங்களென்று கை கூப்பும்*  `தாமரைக் கண்‘ என்றே தளரும்,*

`எங்ஙனே தரிக்கேன் உன்னைவிட்டு‘ என்னும்*  இருநிலம் கை துழாவிருக்கும்,*

செங்கயல் பாய்நீர்த் திருவரங்கத்தாய்!*  இவள்திறத்து என் செய்கின்றாயே?'(2)

3465:

என் செய்கின்றாய் என் தாமரைக் கண்ணா! என்னும்*

கண்ணீர்மல்க இருக்கும்,*

`என் செய்கேன் எறிநீர்த் திருவரங்கத்தாய்?’என்னும்*

வெவ்வுயிர்த்துயிர் உருகும்:*

`முன்செய்த வினையே! முகப்படாய்‘ என்னும்*

முகில்வண்ணா!தகுவதோ?’ என்னும்,*

முன்செய்து இவ்வுலகம் உண்டுமிழந்தளந்தாய்!*

என்கொலோமுடிகின்றது இவட்கே?

3466:

வட்கிலள் இறையும் `மணிவண்ணா!‘ என்னும்* வானமே நோக்கும் மையாக்கும்,*

`உட்குடை அசுரர் உயிரெல்லாம் உண்ட*  ஒருவனே!‘ என்னும் உள்ளுருகும்,*

`கட்கிலீ! உன்னைக் காணுமாறு அருளாய்*  காகுத்தா! கண்ணனே!‘ என்னும்,*

திட்கொடி மதிள்சூழ் திருவரங்கத்தாய்!*  இவள்திறத்து என் செய்திட்டாயே?   

3467:

இட்டகால் இட்ட கைகளாய் இருக்கும்*

எழுந்துலாய் மயங்கும் கை கூப்பும்,*

`கட்டமே காதல்!‘ என்று மூர்ச்சிக்கும்*

`கடல்வண்ணா! கடியைகாண்‘ என்னும்,*

`வட்டவாய் நேமி வலங்கையா!‘ என்னும்*

`வந்திடாய்‘ என்றென்றே மயங்கும்,*

சிட்டனே! செழுநீர்த் திருவரங்கத்தாய்!*

இவள்திறத்து என் சிந்தித்தாயே?    

3468:

சிந்திக்கும் திசைக்கும் தேறும் கை கூப்பும்*

`திருவரங் கத்துள்ளாய்!‘ என்னும் –

வந்திக்கும்,* ஆங்கே மழைக் கண்ணீர் மல்க*

வந்திடாய்‘ என்றென்றே மயங்கும்,*

அந்திப்போது அவுணன் உடலிடந்தானே!* 

அலைகடல் கடைந்த ஆரமுதே,*

சந்தித்து உன் சரணம் சார்வதே வலித்த*

தையலை மையல் செய்தானே!

3469:

`மையல்செய்து என்னை மனம்கவர்ந்தானே!‘  என்னும்*

`மா மாயனே!‘ என்னும்,*

`செய்யவாய் மணியே!‘ என்னும்*

`தண் புனல்சூழ் திருவரங்கத்துள்ளாய்!என்னும்,*

`வெய்யவாள் தண்டு சங்குசக்கரம் வில்லேந்தும்*

விண்ணோர் முதல்!‘ என்னும்,*

பைகொள் பாம்பணையாய்! இவள் திறத்தருளாய்* 

பாவியேன் செயற்பாலதுவே.

3470:

`பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய்!* 

பற்றிலார் பற்றநின்றானே,*

காலசக்கரத்தாய்! கடலிடங் கொண்ட* 

கடல்வண்ணா! கண்ணணே!‘ என்னும்,*

`சேல்கொள் தண்புனல்சூழ் திருவரங்கத்தாய்!என்னும்*

`என்தீர்த்தனே!‘ என்னும்,*

கோலமா மழைக்கண் பனிமல்க இருக்கும்*

என்னுடைக் கோமளக் கொழுந்தே. 

3471:

`கொழுந்து வானவர்கட்குஎன்னும்*

குன்றேந்திக் கோநிரை காத்தவன்! என்னும்,*

அழுந்தொழும் ஆவி அனலவெவ்வுயிர்க்கும்* 

`அஞ்சன வண்ணனே!என்னும்,*

எழுந்துமேல் நோக்கி இமைப்பிலள் இருக்கும்*

எங்ஙனே நோக்குகேன்?’ என்னும்,*

செழுந்தடம் புனல்சூழ் திருவரங்கத்தாய்!*

என்செய்கேன் என்திருமகட்கே? 7.2.8

3472:##

`என்திருமகள் சேர்மார்வனே! என்னும்* என்னுடை ஆவியே!‘ என்னும்,*

`நின்திரு எயிற்றால் இடந்து நீ கொண்ட*  நிலமகள் கேள்வனே!‘ என்னும்,*

`அன்றுருவேழும் தழுவி நீ கொண்ட*  ஆய்மகள் அன்பனே!‘ என்னும்,*

தென் திருவரங்கம் கோயில்கொண்டானே!* தெளிகிலேன் முடிவு இவள்தனக்கே.

3473:

`முடிவு இவள் தனக்கொன்றறிகிலேன்‘ என்னும்*

`மூவுலகாளியே!‘ என்னும்,*

`கடிகமழ் கொன்றைச் சடையனே!‘ என்னும்*

`நான்முகக் கடவுளே!‘ என்னும்,*

`வடிவுடை வானோர் தலைவனே!‘ என்னும்*

`வண் திருவரங்கனே!‘ என்னும்,*

அடியடையாதாள் போலிவள் அணுகி  அடைந்தனள்*

முகில்வண்ணன் அடியே.       

3474:##

முகில்வண்ணன் அடியைஅடைந்து அருள் சூடி உய்ந்தவன்*

மொய்புனல் பொருநல்,*

துகில்வண்ணத்தூநீர்ச் சேர்ப்பன்*

வண்பொழில்சூழ்  வண்குருகூர்ச் சடகோபன்,*

முகில்வண்ணன் அடிமேல் சொன்னசொல்மாலை*

ஆயிரத்து இப்பத்தும் வல்லார்,*

முகில்வண்ண வானத்து இமையவர் சூழ இருப்பர்*

பேரின்ப வெள்ளத்தே. (2)        


8.10 நெடுமாற்கடிமை

3662:##

நெடுமாற்கடிமை செய்வேன்போல்*  அவனை கருத வஞ்சித்து*

தடுமாற்றற்ற தீக்கதிகள்*  முற்றும் தவிர்ந்த சதிர்நினைந்தால்*

கொடுமாவினையேன் அவனடியார் அடியே* கூடும் இதுவல்லால்*

விடுமாறென்பதென்அந்தோ!* வியன் மூவுலகு பெறினுமே? (2) 8.10.1

3663:

வியன் மூவுலகு பெறினும்போய்த்* தானே தானே ஆனாலும்*

புயல் மேகம்போல் திருமேனியம்மான்* புனைபூங் கழலடிக்கீழ்*

சயமே அடிமை தலைநின்றார்* திருத்தாள் வணங்கி*

இம்மையே பயனே இன்பம் யான்பெற்றது* உறுமோ பாவியேனுக்கே? 8.10.2

3664:

உறுமோ பாவியேனுக்கு* இவ்உலகம் மூன்றும் உடன்நிறைய*

சிறுமாமேனி நிமிர்த்த* என்செந்தாமரைக்கண் திருக்குறளன்*

நறுமாவிரைநாண் மலரடிக்கீழ்ப்*  புகுதல் அன்றி அவனடியார்*

சிறுமா மனிசராய் என்னைஆண்டார்* இங்கே திரியவே.  8.10.3

3665:

இங்கே திரிந்தேற்கு இழக்குற்றென்!*  இருமாநிலம் முன்உண்டுமிழ்ந்த*

செங்கோலத்த பவளவாய்ச்*  செந்தாமரைக்கண் என்னம்மான்*

பொங்கேழ் புகழ்கள் வாயவாய்ப்*  புலன்கொள் வடிவு என்மனத்ததாய்*

அங்கேய் மலர்கள் கையவாய்*  வழிபட்டோட அருளிலே?  8.10.4

3666:

வழிபட்டோட அருள்பெற்று* மாயன் கோல மலரடிக்கீழ்*

சுழிபட்டோடும் சுடர்ச்சோதி வெள்ளத்து* இன்புற்றுஇருந்தாலும்*

இழிபட்டோடும் உடலினில்பிறந்து* தஞ்சீர் யான்கற்று*

மொழிபட்டோடும் கவியமுதம்* நுகர்ச்சி உறுமோ முழுதுமே? 8.10.5

3667:

நுகர்ச்சி உறுமோ மூவுலகின்*  வீடு பேறு தன்கேழில்*

புகர்ச்செம்முகத்த களிறட்ட* பொன்னாழிக்கை என்னம்மான்*

நிகர்ச் செம்பங்கி எரிவிழிகள்* நீண்ட அசுரர் உயிரெல்லாம்*

தகர்த்துண்டுழலும் புட்பாகன்* பெரிய தனிமாப் புகழே? 8.10.6

3668:

தனிமாப் புகழே எஞ்ஞான்றும்* நிற்கும் படியாத் தான்தோன்றி*

முனிமாப் பிரம முதல்வித்தாய்* உலகம் மூன்றும் முளைப்பித்த*

தனிமாத் தெய்வத் தளிரடிக்கீழ்ப்* புகுதல் அன்றி அவனடியார்*

நனிமாக் கலவி இன்பமே* நாளும் வாய்க்க நங்கட்கே. 8.10.7

3669:

நாளும் வாய்க்க நங்கட்கு* நளிர்நீர்க் கடலைப் படைத்து*

தன்தாளும் தோளும் முடிகளும்* சமன் இலாத பலபரப்பி*

நீளும் படர்பூங் கற்பகக்காவும்* நிறைபன்னாயிற்றின்*

கோளுமுடைய மணிமலைபோல்*  கிடந்தான் தமர்கள் கூட்டமே. 8.10.8

3670:

தமர்கள் கூட்ட வல்வினையை* நாசஞ் செய்யும் சதிர்மூர்த்தி*

அமர்கொள் ஆழி சங்குவாள்* வில்தண்டாதி பல்படையன்*

குமரன் கோல ஐங்கணைவேள்தாதை* கோதில் அடியார்தம்*

தமர்கள் தமர்கள் தமர்களாம்* சதிரே வாய்க்க தமியேற்கே.8.10.9

3671:

வாய்க்க தமியேற்கு* ஊழிதோறூழி ஊழி*மாகாயாம்-

பூக்கொள் மேனி நான்குதோள்* பொன்னாழிக்கை என்னம்மான்*

நீக்கமில்லா அடியார்தம்* அடியார் அடியார் அடியார் எங்கோக்கள்*

அவர்க்கே குடிகளாய்ச் செல்லும்* நல்ல கோட்பாடே.  8.10.10

3672:##

நல்ல கோட்பாட்டு உலகங்கள்* மூன்றினுள்ளும் தான்நிறைந்த*

அல்லிக் கமலக் கண்ணனை* அந்தண் குருகூர்ச் சடகோபன்*

சொல்லப் பட்ட ஆயிரத்துள்* இவையும் பத்தும் வல்லார்கள்*

நல்ல பதத்தால் மனைவாழ்வர்* கொண்ட பெண்டிர் மக்களே. (2)8.10.11


9.10 மாலைநண்ணி

3772:##

மாலைநண்ணித்* தொழுதெழுமினோ வினைகெட*

காலைமாலை* கமலமலர் இட்டு நீர்*

வேலைமோதும் மதிள்சூழ்* திருக்கண்ணபுரத்து*

ஆலின்மேலால் அமர்ந்தான்* அடிஇணைகளே. (2)       9.10.1

3773:

கள்ளவிழும் மலர்இட்டு* நீர்இறைஞ்சுமின்*

நள்ளிசேரும் வயல்சூழ்* கிடங்கின்புடை*

வெள்ளியேய்ந்த மதிள்சூழ்* திருக்கண்ணபுரம்உள்ளி*

நாளும்தொழுது எழுமினோ தொண்டரே!            9.10.2

3774:

தொண்டர் நுந்தம்* துயர்ப்போகநீர் ஏகமாய்*

விண்டுவாடாமலர்இட்டு* நீர்இறைஞ்சுமின்*

வண்டுபாடும் பொழில்சூழ்* திருக்கண்ணபுரத்து அண்டவாணன்*

அமரர்பெருமானையே.             9.10.3

3775:

மானைநோக்கி* மடப்பின்னைதன் கேள்வனை*

தேனைவாடாமலர்இட்டு* நீர்இறைஞ்சுமின்*

வானைஉந்தும் மதிள்சூழ்* திருக்கண்ணபுரம்*

தான்நயந்த பெருமான்* சரணமாகுமே.    9.10.4

3776:

சரணமாகும்* தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம்*

மரணமானால்* வைகுந்தம் கொடுக்கும்பிரான்*

அரணமைந்த மதிள்சூழ்* திருக்கண்ணபுரம் தரணியாளன்*

தனதன்பர்க்கு அன்பாகுமே.   9.10.5

3777:

அன்பனாகும்* தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம்*

செம்பொன்ஆகத்து* அவுணன்உடல் கீண்டவன்,

நன்பொன்ஏய்ந்த மதிள்சூழ்* திருக்கண்ணபுரத்து அன்பன்*

நாளும் தன்* மெய்யர்க்கு மெய்யனே.        9.10.6

3778:

மெய்யனாகும்* விரும்பித் தொழுவார்க்கெல்லாம்*

பொய்யனாகும்* புறமே தொழுவார்க்கெல்லாம்*

செய்யில்வாளையுகளும்* திருக்கண்ணபுரத்து ஐயன்*

ஆகத்தணைப்பார்கட்கு அணியனே.          9.10.7

3779:

அணியனாகும்* தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம்*

பிணியும்சாரா* பிறவிகெடுத்தாளும்*

மணிபொன் ஏய்ந்தமதிள்சூழ்* திருக்கண்ணபுரம் பணிமின்*

நாளும் பரமேட்டிதன் பாதமே.           9.10.8

3780:

பாதம்நாளும்* பணியத் தணியும்பிணி*

ஏதம்சாரா* எனக்கேல் இனியென்குறை?*

வேதநாவர் விரும்பும்* திருக்கண்ணபுரத்து ஆதியானை*

அடைந்தார்க்கு அல்லல் இல்லையே.          9.10.9

3781:

இல்லை அல்லல்* எனக்கேல்இனி என்குறை?,

அல்லிமாதர் அமரும்* திருமார்பினன்*

கல்லில் ஏய்ந்த மதிள்சூழ்* திருக்கண்ணபுரம் சொல்ல*

நாளும் துயர் பாடுசாராவே.   9.10.10

3782:##

பாடுசாரா* வினைபற்றற வேண்டுவீர்*

மாடநீடு* குருகூர்ச்சடகோபன்*

சொல் பாடலானதமிழ்* ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்-

பாடியாடி* பணிமின் அவன் தாள்களே. (2)           9.10.11


10.9 சூழ்விசும் பணிமுகில்

3871:##

சூழ்விசும் பணிமுகில்* தூரியம் முழக்கின*

ஆழ்கடல் அலைதிரை* கையெடுத்து ஆடின*

ஏழ்பொழிலும்* வளமேந்திய என்னப்பன்*

வாழ்புகழ் நாரணன்* தமரைக் கண்டுகந்தே.  (2)          10.9.1

3872:

நாரணன் தமரைக் கண்டுகந்து* நல்நீர்முகில்*

பூரண பொற்குடம்* பூரித்து உயர்விண்ணில்*

நீரணி கடல்கள்* நின்றார்த்தன* நெடுவரைத்-

தோரணம் நிரைத்து* எங்கும் தொழுதனருலகே.           10.9.2

3873:

தொழுதனர் உலகர்கள்* தூபநல் மலர்மழை-

பொழிவனர்* பூழியன்று அளந்தவன் தமர்முன்னே*

எழுமினென்று இருமருங்கிசைத்தனர்* முனிவர்கள்*

வழியிது வைகுந்தற்கு என்று* வந்து எதிரே.        10.9.3

3874:

எதிரெதிர் இமையவர்* இருப்பிடம் வகுத்தனர்*

கதிரவரவரவர்* கைந்நிரை காட்டினர்*

அதிர்குரல் முரசங்கள்* அலைகடல் முழக்கொத்த*

மதுவிரி துழாய்முடி* மாதவன் தமர்க்கே.  10.9.4

3875:

மாதவன் தமரென்று* வாசலில் வானவர்*

போதுமின் எமதிடம்* புகுதுக வென்றலும்*

கீதங்கள் பாடினர்* கின்னரர் கெருடர்கள்*

வேதநல் வாயவர்* வேள்வியுள் மடுத்தே.  10.9.5

3876:

வேள்வியுள் மடுத்தலும்* விரைகமழ் நறும்புகை*

காளங்கள் வலம்புரி* கலந்துஎங்கும் இசைத்தனர்*

ஆளுமின்கள் வானகம்* ஆழியான் தமர் என்று*

வாளொண் கண்மடந்தையர்* வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே.         10.9.6

3877:

மடந்தையர் வாழ்த்தலும்* மருதரும் வசுக்களும்*

தொடர்ந்து எங்கும்* தோத்திரம் சொல்லினர்* தொடுகடல்-

கிடந்த எங்கேசவன்* கிளரொளி மணிமுடி*

குடந்தை எங்கோவலன்* குடியடி யார்க்கே.         10.9.7

3878:

குடியடியார் இவர்* கோவிந்தன் தனக்கென்று*

முடியுடை வானவர்* முறைமுறை எதிர்கொள்ள*

கொடியணி நெடுமதிள்* கோபுரம் குறுகினர்*

வடிவுடை மாதவன்* வைகுந்தம் புகவே.    10.9.8

3879:

வைகுந்தம் புகுதலும்* வாசலில் வானவர்*

வைகுந்தன் தமர்எமர்* எமதிடம் புகுதென்று*

வைகுந்தத்து அமரரும்* முனிவரும் வியந்தனர்*

வைகுந்தம் புகுவது* மண்ணவர் விதியே.            10.9.9

3880:

விதிவகை புகுந்தனரென்று* நல்வேதியர்*

பதியினில் பாங்கினில்* பாதங்கள் கழுவினர்*

நிதியும் நற்சுண்ணமும்* நிறைகுட விளக்கமும்*

மதிமுக மடந்தையர்* ஏந்தினர் வந்தே.      10.9.10.

3881:##

வந்தவர் எதிர்கொள்ள* மாமணி மண்டபத்து*

அந்தமில் பேரின்பத்து* அடியரோடு இருந்தமை*

கொந்தலர் பொழில்* குருகூர்ச்சடகோபன்* சொல்-

சந்தங்களாயிரத்து* இவைவல்லார் முனிவரே.  10.9.11


10.10 முனியே!நான்முகனே!

3882:##

முனியே!நான்முகனே!* முக்கண்ணப்பா* என்பொல்லாக்-

கனிவாய்த்* தாமரைக்கண் கருமாணிக்கமே என்கள்வா!*

தனியேனாருயிரே!* எந்தலை மிசையாய் வந்திட்டு*

இனிநான் போகலொட்டேன்* ஒன்றும்மாயஞ் செய்யேல் என்னையே.  (2)   

3883:

மாயம்செய்யேல் என்னை* உன்திருமார்வத்து மாலைநங்கை*

வாசம்செய் பூங்குழலாள்* திருவாணை நின்னாணை கண்டாய்*

நேசம்செய்து உன்னோடு என்னை* உயிர் வேறின்றி ஒன்றாகவே*

கூசஞ்செய்யாது கொண்டாய்* என்னைக்கூவிக் கொள்ளாய் வந்தந்தோ!

3884:

கூவிக்கொள்ளாய் வந்தந்தோ!* என்பொல்லாக் கருமாணிக்கமே!*

ஆவிக்குஓர் பற்றுக்கொம்பு* நின்னலால் அறிகின்றி லேன்யான்*

மேவித்தொழும் பிரமன் சிவன்* இந்திரன் ஆதிக்கெல்லாம்*

நாவிக் கமல முதற்கிழங்கே!* உம்பர் அந்ததுவே.        10.10.3

3885:

உம்பரந்தண் பாழேயோ!* அதனுள்மிசை நீயேயோ*

அம்பர நற்சோதி!* அதனுள் பிரமன் அரன் நீ*

உம்பரும் யாதவரும் படைத்த* முனிவன் அவன்நீ*

எம்பரம் சாதிக்கலுற்று* என்னைப்போர விட்டிட்டாயே.        10.10.4

3886:

போரவிட்டிட்டு என்னை* நீபுறம்போக்கலுற்றால்* பின்னையான்-

ஆரைக்கொண்டு எத்தையந்தோ!* எனதென்பதென்யானென்பதென்?*

தீர இரும்புண்ட நீரதுபோல* என்ஆருயிரை-

ஆரப்பருக* எனக்கு ஆராவமுதானாயே.      10.10.5

3887:

எனக்கு ஆராவமுதாய்* எனதாவியை இன்னுயிரை*

மனக்காராமை மன்னி உண்டிட்டாய்* இனியுண்டொழியாய்*

புனக்காயாநிறத்த* புண்டரீகக்கண் செங்கனிவாய்*

உனக்கேற்கும் கோலமலர்ப்பாவைக்கு* அன்பா! என்அன்பேயோ!            10.10.6

3888:##

கோல மலர்ப்பாவைக்கு அன்பாகிய* என் அன்பேயோ*

நீலவரை இரண்டு பிறைகவ்வி* நிமிர்ந்த தொப்ப*

கோல வராகமொன்றாய்* நிலம்கோட்டிடைக் கொண்ட எந்தாய்*

நீலக் கடல்கடைந்தாய்!* உன்னைப்பெற்று இனிப் போக்குவேனா?  (2)      

3889:

பெற்றினிப் போக்குவேனா* உன்னை என் தனிப்பேருயிரை*

உற்ற இருவினையாய்* உயிராய்ப் பயனாய் அவையாய்*

முற்றஇம் மூவுலகும்* பெருந்தூறாய்த் தூற்றில்புக்கு*

முற்றக் கரந்தொளித்தாய்!* என்முதல் தனிவித்தேயோ!        10.10.8

3890:

முதல்தனி வித்தேயோ!* முழுமூவுலகாதிக் கெல்லாம்*

முதல்தனி உன்னையுன்னை* எனைநாள் வந்து கூடுவன்நான்?*

முதல்தனி அங்குமிங்கும்* முழுமுற்றுறுவாழ் பாழாய்*

முதல்தனி சூழ்ந்த கன்றாழ்ந்துயர்ந்த* முடிவிலீயோ!    10.10.9

3891:##

சூழ்ந்த கன்றாழ்ந்துயர்ந்த* முடிவில் பெரும் பாழேயோ*

சூழ்ந்ததனில் பெரிய* பரநன் மலர்ச்சோதீயோ*

சூழ்ந்ததனில் பெரிய* சுடர்ஞான இன்பமேயோ!*

சூழ்ந்ததனில் பெரிய* என் அவாவறச் சூழ்ந்தாயே!  (2)          10.10.10.

3892:##

அவாவறச் சூழ்* அரியை அயனை அரனை அலற்றி*

அவாவற்று வீடுபெற்ற* குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன*

அவாவில் அந்தாதிகளால்* இவையாயிரமும்* முடிந்த-

அவாவில் அந்தாதி இப்பத்து அறிந்தார்* பிறந்தார் உயர்ந்தே.  (2)            10.10.11


உயர்வற உயர்நலம்* உடையவன் எவன்அவன்*

மயர்வற மதிநலம்* அருளினன் எவன்அவன்*

அயர்வறும் அமரர்கள்* அதிபதி எவன்அவன்*

துயரறு சுடரடி* தொழுதெழு என்மனனே!

ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்