கோயில் திருவாய்மொழி   Recently updated !


ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் அருளிய கோயில் திருவாய்மொழி

கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு (ஸ்ரீ மதுரகவி ஆழ்வார் அருளியது)